Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1626 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1626/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 251/80
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1626
      ze dne 14. září 2016,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
      v souladu s řádným legislativním postupem (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže, odpovídají za širokou škálu úkolů, které mohou zahrnovat bezpečnost námořní plavby a její ochranu před protiprávními činy, pátrání a záchranu, ochranu hranic, kontrolu rybolovu, celní kontrolu, obecné prosazování práva a ochranu životního prostředí.
               
      
                  (2)
               
                  Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu zřízená nařízením Rady (ES) č. 768/2005 (3), běžně označovaná jako Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (4) a Evropská agentura pro námořní bezpečnost zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (5) podporují vnitrostátní orgány při výkonu většiny těchto funkcí.
               
      
                  (3)
               
                  Tyto agentury by proto měly posílit jak svou vzájemnou spolupráci, tak spolupráci s vnitrostátními orgány, které plní funkce pobřežní stráže, s cílem zvýšit přehled o celkové situaci na moři a podpořit soudržné a nákladově efektivní činnosti.
               
      
                  (4)
               
                  Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu by měla být přejmenována na Evropskou agenturu pro kontrolu rybolovu.
               
      
                  (5)
               
                  Nařízení (ES) č. 768/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 768/2005 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V názvu a v článku 1 se slova „Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu“ nahrazují slovy „Evropská agentura pro kontrolu rybolovu“.
               
      
                  2)
               
                  V článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:
                  
                              „j)
                           
                              spolupracovat s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (*) a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (**), a to v rámci mandátu každé z těchto agentur, a podporovat tak vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže v souladu s článkem 7a tohoto nařízení tím, že bude poskytovat služby, informace, vybavení a odbornou přípravu a provádět koordinaci víceúčelových operací.
                           
                  
                     (*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1)."

                  
                     (**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1).“"

               
      
                  3)
               
                  Vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 7a
                  Evropská spolupráce v oblasti funkcí pobřežní stráže
                  1.   Agentura ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost podporuje vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie a případně i na mezinárodní úrovni:
                  
                              a)
                           
                              sdílením, slučováním a analýzou informací, které jsou k dispozici v systémech hlášení lodí a jiných informačních systémech, jež tyto agentury provozují nebo k nimž mají přístup, v souladu s jejich příslušnými právními základy a aniž je tím dotčeno vlastnictví údajů členskými státy;
                           
                  
                              b)
                           
                              poskytováním služeb v oblasti dohledu a komunikace pomocí nejmodernějších technologií včetně vesmírné a pozemní infrastruktury a čidel upevněných na jakémkoli typu platformy;
                           
                  
                              c)
                           
                              budováním kapacit tvorbou pokynů a doporučení a určováním osvědčených postupů, jakož i poskytováním odborné přípravy a výměny pracovníků;
                           
                  
                              d)
                           
                              posílením výměny informací a spolupráce v souvislosti s funkcemi pobřežní stráže, včetně analýzy operačních problémů a nově se objevujících rizik v námořní oblasti;
                           
                  
                              e)
                           
                              sdílením kapacit prostřednictvím plánování a provádění víceúčelových operací a sdílením prostředků a jiných schopností, a to v takovém rozsahu, v jakém jsou tyto činnosti koordinovány uvedenými agenturami a prováděny se souhlasem příslušných orgánů dotčených členských států.
                           
                  2.   Přesné formy spolupráce agentury s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost při výkonu funkcí pobřežní stráže se určí v pracovním ujednání v souladu s mandáty těchto agentur a s finančními pravidly, které se na tyto agentury vztahují. Toto ujednání schválí správní rada agentury, výkonná rada Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a správní rada Evropské agentury pro kontrolu rybolovu.
                  3.   Komise v úzké spolupráci s členskými státy, agenturou, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost vypracuje praktickou příručku o evropské spolupráci při výkonu funkcí pobřežní stráže. Tato příručka obsahuje pokyny, doporučení a osvědčené postupy pro výměnu informací. Komise přijme příručku formou doporučení.“
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 14. září 2016.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            M. SCHULZ
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. KORČOK
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 109.
      
         (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. září 2016.
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.