Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1630 ze dne 9. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizika v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1630/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 243/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1630
   ze dne 9. září 2016,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy k uplatnění přechodného opatření na podmodul akciového rizika v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 308b odst. 13 šestý pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Má-li být umožněno uplatňovat přechodné opatření uvedené v čl. 308b odst. 13 směrnice 2009/138/ES, měly by být pojišťovny a zajišťovny s to vůči svým orgánům dohledu prokázat, že k nákupu akcií, které jsou předmětem přechodného opatření, došlo do 1. ledna 2016 včetně. Za tímto účelem by měly pojišťovny a zajišťovny pomocí určitých postupů zajistit řádnou identifikaci a zdokumentování těchto akcií.
            
   
               (2)
            
               V zájmu jednotných podmínek a náležité kontroly uplatňování uvedeného přechodného opatření by měly pojišťovny a zajišťovny uchovávat záznamy o změnách, které hodnotu akcií, jež jsou předmětem tohoto přechodného opatření, ovlivňují. Uvedené záznamy by měly za účelem identifikace předmětných akcií také aktualizovat, kdykoli provádějí výpočet solventnostního kapitálového požadavku podle standardního vzorce.
            
   
               (3)
            
               Pro případ, že se jedná o akcie, jež jsou drženy prostřednictvím subjektů kolektivního investování a jiných investic nabízených ve formě fondů, a že nelze uplatnit přístup se zohledněním, upravuje čl. 173 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) metodiku, podle níž je identifikována hodnota akcií nakoupených před 1. lednem 2016, v důsledku čehož není nutné sledovat, ke kterému datu byly tyto akcie nakoupeny. Předmětem identifikace a zdokumentování by u těchto subjektů kolektivního investování a jiných investic nabízených ve formě fondů mělo být datum nákupu jejich podílových jednotek a podílů.
            
   
               (4)
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly ve svých záznamech evidovat datum nákupu akcií, podílových jednotek a podílů, na něž se přechodné opatření uplatní. Dále by měly orgánům dohledu na žádost předložit komplexní dokumentaci a údaje za účelem kontroly, zda jsou k uplatnění přechodného opatření splněny podmínky.
            
   
               (5)
            
               Pokud pojišťovny a zajišťovny prodají akcie, podílové jednotky nebo podíly uvedené v článku 173 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a následně po 1. lednu 2016 provedou zpětný odkup akcií, podílových jednotek nebo podílů téhož druhu, pak hodnota akcií, které jsou předmětem přechodného opatření, se oproti hodnotě původně identifikované sníží. Postupy, jež pojišťovny a zajišťovny uplatňují, by tudíž měly zajistit, aby akcie, na něž se přechodné opatření vztahuje i nadále poté, co k takovémuto prodeji a následném nákupu akcií, podílových jednotek či podílů dojde, bylo možno od všech ostatních akcií, podílových jednotek a podílů odlišit.
            
   
               (6)
            
               Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.
            
   
               (7)
            
               O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Je-li váha pro standardní parametr uvedený v čl. 308b odst. 13 písm. b) prvním pododstavci směrnice 2009/138/ES nižší než 100 %, vedou pojišťovny a zajišťovny záznamy o akciích uvedených v článku 173 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a o datu jejich nákupu. Jsou-li tyto akcie drženy v rámci subjektu kolektivního investování nebo jiných investic nabízených ve formě fondů a nelze-li uplatnit přístup se zohledněním, vedou pojišťovny a zajišťovny záznamy pouze o těch podílových jednotkách a podílech subjektů kolektivního investování a jiných investic nabízených ve formě fondů, na něž se použije čl. 173 odst. 2, a o datu jejich nákupu.
   2.   K těmto akciím, podílovým jednotkám a podílům předloží pojišťovny a zajišťovny orgánu dohledu na jeho žádost veškeré nezbytné informace a doklad o datu jejich nákupu.
   3.   Záznamy dle odstavce 1 je nutno aktualizovat, kdykoli pojišťovna či zajišťovna provede výpočet solventnostního kapitálového požadavku za pomoci přechodného opatření uvedeného v čl. 308b odst. 13 směrnice 2009/138/ES.
   4.   Pokud pojišťovny a zajišťovny prodají akcie, podílové jednotky nebo podíly uvedené v odstavci 1, jež byly zakoupeny do 1. ledna 2016 včetně, a pokud následně po 1. lednu 2016 nakoupí akcie, podílové jednotky nebo podíly téhož druhu, pak zajistí, aby zbývající akcie, podílové jednotky a podíly zakoupené do 1. ledna 2016 včetně bylo možno identifikovat v souladu s odstavcem 1.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.