Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1638 ze dne 6. září 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1638/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 244/1
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1638
      ze dne 6. září 2016,
      kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví nomenklaturu zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která je uvedena v jeho příloze I.
               
      
                  (2)
               
                  V doplňkové poznámce 2 ke kapitole 15 druhé části kombinované nomenklatury jsou definovány charakteristiky olejů, které byly získány výhradně zpracováním oliv a které mají být zařazeny do čísel 1509 a 1510. Tato doplňková poznámka vychází z nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 (2), jež vymezuje fyzikálně-chemické a organoleptické charakteristiky olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto charakteristik. Zmiňované metody a mezní hodnoty charakteristik olejů jsou pravidelně aktualizovány podle stanovisek odborníků v oboru chemie a v souladu s prací probíhající v rámci Mezinárodní rady pro olivy.
               
      
                  (3)
               
                  V důsledku několika změn nařízení (EHS) č. 2568/91 přestalo být současné znění doplňkové poznámky 2 ke kapitole 15 druhé části kombinované nomenklatury v souladu s aktuálně platným zněním nařízení (EHS) č. 2568/91 a je zapotřebí jej odpovídajícím způsobem změnit.
               
      
                  (4)
               
                  Aby se zabránilo opakovaným změnám příslušných parametrů v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 15 za účelem její aktualizace z hlediska nařízení (EHS) č. 2568/91, je vhodné přijmout nové znění doplňkové poznámky, jež bude odkazovat přímo na příslušné části uvedeného nařízení.
               
      
                  (5)
               
                  Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2017 budou do kapitoly 15 vloženy některé nové kódy KN, mělo by nové znění doplňkové poznámky 2 k této kapitole, jež bude zohledňovat tyto nové kódy KN, vstoupit v platnost dne 1. ledna 2017.
               
      
                  (6)
               
                  Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
      
                  (7)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      V kapitole 15 druhé části kombinované nomenklatury stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87 se doplňková poznámka 2 nahrazuje tímto:
      
         
                     „2.
                  
                     
                                 A.
                              
                                 
                                    Čísla 1509 a 1510 zahrnují pouze oleje, které byly získány výhradně zpracováním oliv a které mají charakteristiky, pokud jde o obsah mastných kyselin a sterolů, uvedené v příloze I nařízení Komise (EHS) č. 2568/91
                                     (*)
                                    . Jejich přítomnost může být stanovena za použití metod uvedených v přílohách V a X uvedeného nařízení.
                                 
                                 Do čísel 1509 a 1510 nepatří chemicky změněný olivový olej (zejména reesterifikovaný olivový olej) a směsi olivového oleje s jinými oleji. Přítomnost reesterifikovaného olivového oleje se zjišťuje za použití metody uvedené v příloze VII nařízení (EHS) č. 2568/91.
                              
                     
                                 B.
                              
                                 
                                    Do položky 1509 10 patří pouze olivové oleje, které jsou vymezeny v níže uvedených podbodech 1, 2 a 3, které byly získány výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke změně oleje, a které nebyly podrobeny žádnému jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci. Olivové oleje získané pomocí rozpouštědel, chemických nebo biochemických činidel nebo reesterifikací ani jakékoli směsi s oleji jiných druhů do této položky nepatří.
                                 
                                 
                                             1.
                                          
                                             
                                                Pro účely podpoložky 1509 10 10 se výrazem „olivový olej na svícení“ rozumí olivový olej s charakteristikami olivových olejů kategorie 3, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EHS) č. 2568/91.
                                             
                                          
                                 
                                             2.
                                          
                                             
                                                Pro účely podpoložky 1509 10 20 se výrazem „extra panenský olivový olej“ rozumí olivový olej s charakteristikami olivových olejů kategorie 1, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EHS) č. 2568/91.
                                             
                                          
                                 
                                             3.
                                          
                                             
                                                Do podpoložky 1509 10 80 patří jiné panenské olivové oleje, jež vykazují charakteristiky olivových olejů kategorie 2, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EHS) č. 2568/91.
                                             
                                          
                              
                     
                                 C.
                              
                                 
                                    Do položky 1509 90 patří olivový olej, který byl získán zpracováním olivových olejů podpoložky 1509 10 10, 1509 10 20 a/nebo 1509 10 80, též smíšený s panenským olivovým olejem, a který má charakteristiky olivových olejů kategorií 4 a 5, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EHS) č. 2568/91.
                                 
                              
                     
                                 D.
                              
                                 
                                    Pro účely podpoložky 1510 00 10 se výrazem „surové oleje“ rozumějí oleje s charakteristikami olivových olejů kategorie 6, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EHS) č. 2568/91.
                                 
                              
                     
                                 E.
                              
                                 
                                    Do podpoložky 1510 00 90 patří oleje získané zpracováním olejů podpoložky 1510 00 10, též smíšené s panenským olivovým olejem, a oleje, které nemají charakteristiky olejů uvedených v bodech B, C a D této doplňkové poznámky.
                                 
                                 Oleje této podpoložky musí mít charakteristiky olivových olejů kategorií 7 a 8, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EHS) č. 2568/91.
                              
                  
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 6. září 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.