Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1641 ze dne 12. září 2016, kterým se po dvou sté padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1641/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 244/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1641
   ze dne 12. září 2016,
   kterým se po dvou sté padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 6. září 2016 rozhodl o změně jednoho záznamu v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se záznam: „Tarkhan Ismajlovič Gazijev (také znám jako a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan). Datum narození: 11.11.1965. Místo narození: obec Bugaroj, okres Itum-Kalinskij, Čečenská republika, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015). Státní příslušnost: (Není veden jako občan Ruské federace). Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“ v oddílu „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:
      
         „Tarkhan Ismajlovič Gazijev (původní přepis: Тархан Исмаилович Газиев), (také znám jako a) Ramzan Oduev (původní přepis: Рамзан Одуев), b) Tarkhan Isaevich Gaziev (původní přepis: Тархан Исаевич Газиев), c) Husan Isaevich Gaziev (původní přepis: Хусан Исаевич Газиев), d) Umar Sulimov (původní přepis: Умар Сулимов), e) Wainakh (původní přepis: Вайнах), f) Sever (původní přepis: Север), g) Abu Bilal (původní přepis: Абу-Билал), h) Abu Yasir (původní přepis: Абу Ясир), i) Abu Asim (původní přepis: Абу Ясим), j) Husan (původní přepis: Хусан), k) Ab-Bilal, l) Abu-Naser). Datum narození: 11.11.1965. Místo narození: obec Itum-Kale, okres Itum-Kalinskij, Čečenská republika, Ruská federace. Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015). Státní příslušnost: Ruská federace. Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.