Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1645 ze dne 7. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1645/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 245/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1645
   ze dne 7. září 2016
   o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
            
   
               (3)
            
               Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
            
   
               (4)
            
               Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
   Článek 2
   Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Popis zboží
               
                  Zařazení (kód KN)
               
                  Odůvodnění
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  Výrobek ve formě nepravidelných plochých hnědých tvrdých úlomků (o tloušťce přibližně 2 mm) nebo vloček vyrobených z:
                  
                              —
                           
                              přibližně 58 až 69 % hm. borovicové pryskyřice (nazývané též pryskyřice tallového oleje nebo kalafuna),
                           
                  
                              —
                           
                              přibližně 1 až 4 % hm. anhydridu kyseliny maleinové,
                           
                  
                              —
                           
                              přibližně 11 až 24 % hm. různých fenolů,
                           
                  
                              —
                           
                              přibližně 5,5 až 9 % hm. formaldehydu,
                           
                  
                              —
                           
                              přibližně 7 až 12 % hm. pentaerythritolu.
                           
                  Výrobek je výsledkem vícestupňového procesu, který začíná přeměnou kalafuny a maleinanhydridu na adukt kalafuny. Po přidání oxidu hořečnatého (katalyzátor následných reakcí), fenolů a formaldehydu se vytvoří polymerovaná pryskyřice. V závěru jsou volné skupiny pryskyřičných kyselin esterifikovány přidáním pentaerythritolu.
                  Dotčený výrobek se používá v polygrafickém průmyslu jako lepidlo.
               
                  3909 40 00
               
                  Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3a) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury (KN) a na znění kódů KN 3909  a 3909 40 00 .
                  Zařazení do čísla 3506  jako lepidla na bázi polymerů čísel 3901  až 3913  je vyloučeno použitím všeobecného pravidla 3a), neboť výrobek je specifičtěji popsán v čísle 3909 .
                  Při výrobě derivátu kalafuny je adukt kalafuny esterifikován ethylenglykolem, glycerolem nebo jiným vícesytným alkoholem (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 3806  bod DI)7)). U předmětného výrobku však před esterifikací s vícesytným alkoholem (v daném případě pentaerythritolem) dochází k polymerizační reakci s fenolem a formaldehydem. Zařazení do čísla 3806  jako derivát kalafuny je proto vyloučeno.
                  Molekuly polymerovaného meziproduktu mají molekulovou hmotnost přibližně 5 000  až 30 000  g/mol. Poté jsou skupiny kyselin esterifikovány pentaerythritolem a následně dojde k zesíťování se zvýšením molekulové hmotnosti na přibližně 100 000  g/mol. Výsledný výrobek je tudíž polymer kapitoly 39, který se liší od aduktů kalafuny a derivátů kalafuny čísla 3806  vysokou molekulovou hmotností.
                  Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3909 40 00  jako fenolové pryskyřice.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.