Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1646 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hlavní indexy a uznané burzy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1646/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 245/5
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1646
   ze dne 13. září 2016,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hlavní indexy a uznané burzy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 197 odst. 8 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 575/2013 stanoví, že instituce mohou využívat jako způsobilý kolaterál akcie nebo konvertibilní dluhopisy zahrnované do hlavního indexu. Jedním z kritérií způsobilosti kolaterálu je, že by měl být dostatečně likvidní. Aby byly akciové indexy považovány pro účely tohoto nařízení za hlavní indexy, měly by se tudíž skládat především z akcií, o nichž lze důvodně předpokládat, že je v případě potřeby instituce bude moci zpeněžit. To by mělo být možné v případě, kdy nejméně 90 % složek indexu má volně obchodovaný objem nejméně 500 000 000 EUR, nebo nejsou-li k dispozici informace o volně obchodovaném objemu, tržní kapitalizaci ve výši nejméně 1 000 000 000 EUR.
            
   
               (2)
            
               Mělo by rovněž být možné, aby instituce uznaly jako způsobilý kolaterál nástroje, které jsou likvidní ve vztahu k trhům, na nichž působí, a splňují minimální úroveň likvidity, bez ohledu na to, zda je trh vytvořen v Unii, nebo ve třetí zemi. Proto by se měl akciový index považovat za hlavní index, pokud zahrnuje nejvýše polovinu celkového počtu společností, jejichž akcie jsou obchodovány na trhu, na němž je index založen, jestliže průměrný denní obrat činí alespoň 100 000 EUR a jestliže index zároveň splňuje dvě z následujících tří kritérií: celková tržní kapitalizace indexu představuje nejméně 40 % tržní kapitalizace všech společností, jejichž akcie jsou na tomto trhu obchodovány; celkový obrat obchodů se složkami indexu činí nejméně 40 % celkového obratu všech obchodů s akciemi na tomto trhu; a index slouží jako podkladový nástroj pro derivátové produkty.
            
   
               (3)
            
               Indexy konvertibilních dluhopisů by se měly považovat za hlavní indexy pouze v případech, kdy lze tyto dluhopisy převést na akcie, z nichž nejméně 90 % má volně obchodovaný objem nejméně 500 000 000 EUR, nebo nejsou-li k dispozici informace o volně obchodovaném objemu, tržní kapitalizaci ve výši nejméně 1 000 000 000 EUR.
            
   
               (4)
            
               V případě, že kritéria pro hlavní index splňují dva indexy, z nichž jeden je podsouborem druhého, pro jednoduchost by měl být do seznamu hlavních indexů zahrnut pouze index širší.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (EU) č. 575/2013 stanoví, že dluhové cenné papíry vydané určitými institucemi, které nemají rating vypracovaný externí ratingovou agenturu (ECAI), lze použít jako způsobilý kolaterál, pokud splňují několik podmínek, mezi něž patří, že jsou kotovány na uznané burze.
            
   
               (6)
            
               Aby byla burza považována pro účely nařízení (EU) č. 575/2013 za uznanou burzu, musí splňovat podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 bodu 72 uvedeného nařízení. Co se týče jedné z těchto podmínek, totiž že by burza měla mít clearingový mechanismus, měly by všechny regulované trhy obchodující s finančními nástroji, které nejsou uvedeny v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013, tuto druhou podmínku splnit tím, že mají povolení jakožto regulované trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (2) a že mají zavedena pravidla a postupy pro zúčtování a vypořádání transakcí, jež vyžaduje uvedená směrnice 2004/39/ES.
            
   
               (7)
            
               Pokud clearingový mechanismus pro burzu zajišťuje ústřední protistrana, měla by tato protistrana splňovat požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3). V případě nemnohých derivátových burz, které nevyužívají ústřední protistrany, by se měla jako měřítko pro posouzení, zda jsou maržové požadavky stanovené těmito burzami přiměřené, použít pravidla pro marže stanovená v nařízení (EU) č. 648/2012.
            
   
               (8)
            
               Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
   
               (9)
            
               Dne 17. prosince 2015 Komise oznámila orgánu ESMA, že hodlá schválit návrh prováděcí technické normy se změnami, které zohledňují skutečnost, že některé akciové indexy, které splňují kritéria způsobilosti pro hlavní indexy, nebyly do seznamu uvedeného v návrhu této normy zahrnuty. Orgán ESMA v oficiálním stanovisku ze dne 28. ledna 2016 potvrdil svůj původní postoj a nepředložil znovu prováděcí technickou normu pozměněnou způsobem, jenž by odpovídal změnám navrženým Komisí. Návrh prováděcí technické normy by proto měl být přijat se změnami potřebnými k tomu, aby se zabránilo vyloučení indexů, které splňují kritéria způsobilosti pro hlavní indexy pro účely nařízení (EU) č. 575/2013.
            
   
               (10)
            
               Orgán ESMA uskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci o návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4). Orgán ESMA neprovedl podrobnou analýzu potenciálních nákladů a přínosů souvisejících s návrhem prováděcích technických norem, neboť by to bylo s ohledem na jejich rozsah a dopad nepřiměřené,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Hlavní indexy
   Hlavní indexy pro účely čl. 197 odst. 8 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Uznané burzy
   Uznané burzy pro účely čl. 197 odst. 8 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 13. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         HLAVNÍ INDEXY UVEDENÉ V ČLÁNKU 197 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
      
      
         Tabulka 1
      
      
         Akciové indexy
      
      
                  Index
               
                  Země/oblast
               
                  STOXX Asia/Pacific 600
               
                  Asie a Tichomoří
               
                  ASX100
               
                  Austrálie
               
                  ATX Prime (1)
                  
               
                  Rakousko
               
                  BEL20
               
                  Belgie
               
                  IBOVESPA
               
                  Brazílie
               
                  TSX60
               
                  Kanada
               
                  CETOP20 Index
               
                  střední Evropa
               
                  Hang Seng Mainland 100 Index (China)
               
                  Čína
               
                  NYSE ARCA China Index
               
                  Čína
               
                  Shanghai Shenzhen CSI 300
               
                  Čína
               
                  PX Prague
               
                  Česká republika
               
                  OMX Copenhagen 20
               
                  Dánsko
               
                  FTSE RAFI Emerging Markets
               
                  nově vznikající trhy
               
                  MSCI Emerging Markets 50
               
                  nově vznikající trhy
               
                  FTSE Europe Index
               
                  Evropa
               
                  STOXX Europe 600
               
                  Evropa
               
                  MSCI AC Europe & Middle East
               
                  Evropa a Blízký východ
               
                  OMXH25
               
                  Finsko
               
                  SBF120 (2)
                  
               
                  Francie
               
                  S&P BMI France
               
                  Francie
               
                  HDAX (3)
                  
               
                  Německo
               
                  FTSE All World Index
               
                  globální
               
                  MSCI ACWI
               
                  globální
               
                  FT ASE Large Cap
               
                  Řecko
               
                  Hang Seng
               
                  Hongkong
               
                  Hang Seng Composite Index
               
                  Hongkong
               
                  CNX 100 Index
               
                  Indie
               
                  S&P BSE 100 Index
               
                  Indie
               
                  ISEQ 20
               
                  Irsko
               
                  FTSE MIB
               
                  Itálie
               
                  Nikkei 300
               
                  Japonsko
               
                  TOPIX mid 400
               
                  Japonsko
               
                  S&P Latin America 40
               
                  Latinská Amerika
               
                  FTSE Bursa Malaysia KLCI Index
               
                  Malajsie
               
                  Mexico Bolsa Index
               
                  Mexiko
               
                  AEX
               
                  Nizozemsko
               
                  S&P NZX 15 Index
               
                  Nový Zéland
               
                  OBX
               
                  Norsko
               
                  WIG20
               
                  Polsko
               
                  PSI 20
               
                  Portugalsko
               
                  MSCI Russia Index
               
                  Rusko
               
                  Russian Traded Index
               
                  Rusko
               
                  FTSE Straits Times Index
               
                  Singapur
               
                  FTSE JSE Top 40
               
                  Jihoafrická republika
               
                  INDI 25 Index
               
                  Jihoafrická republika
               
                  KOSPI 100
               
                  Jižní Korea
               
                  IBEX35
               
                  Španělsko
               
                  OMXS60
               
                  Švédsko
               
                  OMXSB
               
                  Švédsko
               
                  SMI Expanded Index
               
                  Švýcarsko
               
                  TSEC Taiwan 50
               
                  Tchaj-wan
               
                  FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index
               
                  SAE
               
                  FTSE 350 (4)
                  
               
                  Spojené království
               
                  NASDAQ100
               
                  USA
               
                  Russell 3000 Index
               
                  USA
               
                  S&P 500
               
                  USA
               
      
         
      
      
         Tabulka 2
      
      
         Indexy konvertibilních dluhopisů
      
      
                  Exane ECI-Europe
               
                  Evropa
               
                  Jefferies JACI Global
               
                  globální
               
                  Thomson Reuters Global Convertible
               
                  globální
               
      
      
         (1)  Zahrnuje ATX.
      
         (2)  Zahrnuje CAC40, CAC Next 20 a CAC Mid Cap.
      
         (3)  Zahrnuje DAX a MDAX.
      
         (4)  Zahrnuje FTSE 100.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         UZNANÉ BURZY UVEDENÉ V ČLÁNKU 197 NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013
      
      
         Tabulka 1
      
      
         Uznané burzy, na nichž se neobchodují smlouvy uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013
      
      
                  Regulovaný trh
               
                  MIC
               
                  EURONEXT PARIS
               
                  XPAR
               
                  BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)
               
                  BERA
               
                  BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)
               
                  BERC
               
                  BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)
               
                  DUSA
               
                  BOERSE DUESSELDORF – QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)
               
                  DUSC
               
                  BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)
               
                  EQTA
               
                  BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)
               
                  EQTB
               
                  HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)
               
                  HAMA
               
                  NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)
               
                  HANA
               
                  BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)
               
                  MUNA
               
                  BOERSE MUENCHEN – MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT)
               
                  MUNC
               
                  BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
               
                  STUA
               
                  FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
               
                  FRAA, XETA
               
                  TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)
               
                  XGRM
               
                  IRISH STOCK EXCHANGE – MAIN SECURITIES MARKET
               
                  XDUB
               
                  EURONEXT LISBON
               
                  XLIS
               
                  BOLSA DE BARCELONA
               
                  XBAR, XMCE
               
                  BOLSA DE BILBAO
               
                  XBIL, XMCE
               
                  BOLSA DE MADRID
               
                  XMAD, XMCE, MERF
               
                  BOLSA DE VALENCIA
               
                  XVAL, XMCE
               
                  BONDVISION MARKET
               
                  BOND
               
                  ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET
               
                  ETFP
               
                  MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)
               
                  MIVX
               
                  ELECTRONIC BOND MARKET
               
                  MOTX
               
                  ELECTRONIC SHARE MARKET
               
                  MTAA
               
                  MTS GOVERNMENT MARKET
               
                  MTSC
               
                  MTS CORPORATE MARKET
               
                  MTSM
               
                  SECURITISED DERIVATIVES MARKET
               
                  SEDX
               
                  MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES
               
                  XDPA
               
                  AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA
               
                  XDRF, SEND
               
                  BOURSE DE LUXEMBOURG
               
                  XLUX
               
                  CYPRUS STOCK EXCHANGE
               
                  XCYS
               
                  SPOT REGULATED MARKET – BMFMS
               
                  SBMF
               
                  SPOT REGULATED MARKET – BVB
               
                  XBSE
               
                  RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE
               
                  XRMZ
               
                  PRAGUE STOCK EXCHANGE
               
                  XPRA
               
                  BATS EUROPE REGULATED MARKET
               
                  BATE, CHIX
               
                  ISDX MAIN BOARD
               
                  ISDX
               
                  EURONEXT LONDON
               
                  XLDN
               
                  LONDON STOCK EXCHANGE – REGULATED MARKET
               
                  XLON
               
                  NASDAQ RIGA
               
                  XRIS
               
                  NASDAQ STOCKHOLM
               
                  XSTO
               
                  NORDIC GROWTH MARKET NGM
               
                  XNGM
               
                  NASDAQ COPENHAGEN
               
                  XCSE
               
                  OSLO AXESS
               
                  XOAS
               
                  OSLO BØRS
               
                  XOSL
               
                  NASDAQ TALLINN
               
                  XTAL
               
                  NASDAQ HELSINKI
               
                  XHEL
               
                  VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)
               
                  WBAH
               
                  VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR)
               
                  WBGF
               
                  BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC
               
                  XBUL
               
                  NASDAQ ICELAND
               
                  XICE
               
                  BUDAPEST STOCK EXCHANGE
               
                  XBUD
               
                  BRATISLAVA STOCK EXCHANGE
               
                  XBRA
               
                  NASDAQ VILNIUS
               
                  XLIT
               
                  EURONEXT BRUSSELS
               
                  XBRU
               
                  ZAGREB STOCK EXCHANGE
               
                  XZAG
               
                  ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET
               
                  HDAT
               
                  ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET
               
                  XATH
               
                  EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET
               
                  EWSM
               
                  MALTA STOCK EXCHANGE
               
                  XMAL
               
                  EURONEXT AMSTERDAM
               
                  XAMS
               
                  BONDSPOT SECURITIES MARKET
               
                  RPWC
               
                  WARSAW STOCK EXCHANGE
               
                  XWAR,WBON, WETP
               
                  LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET
               
                  XLJU
               
                  GIBRALTAR STOCK EXCHANGE
               
                  GSXL
               
      
         
      
      
         Tabulka 2
      
      
         Uznané burzy, na nichž se obchodují smlouvy uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013
      
      
                  Regulovaný trh
               
                  MIC
               
                  MATIF
               
                  XMAT
               
                  MONEP
               
                  XMON
               
                  POWERNEXT DERIVATIVES
               
                  XPOW
               
                  EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
               
                  XEEE
               
                  EUREX DEUTSCHLAND
               
                  XEUR
               
                  MERCADO DE FUTUROS E OPCOES
               
                  MFOX
               
                  MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL
               
                  OMIP
               
                  MEFF EXCHANGE
               
                  XMRV, XMPW
               
                  MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA – S.A
               
                  XSRM
               
                  DERIVATIVES REGULATED MARKET – BMFMS
               
                  BMFM
               
                  POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
               
                  XPXE
               
                  CME EUROPE LIMITED
               
                  CMED
               
                  ICE FUTURES EUROPE – ENERGY PRODUCTS DIVISION
               
                  IFEU
               
                  ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL PRODUCTS DIVISION
               
                  IFLL
               
                  ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION
               
                  IFLO
               
                  ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION
               
                  IFLX
               
                  THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)
               
                  XLIF
               
                  THE LONDON METAL EXCHANGE
               
                  XLME
               
                  LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET
               
                  XLOD
               
                  ITALIAN DERIVATIVES MARKET
               
                  XDMI
               
                  NASDAQ STOCKHOLM
               
                  XSTO
               
                  FISH POOL
               
                  FISH
               
                  NOREXECO
               
                  NEXO
               
                  NASDAQ OSLO
               
                  NORX
               
                  OSLO BØRS
               
                  XOSL
               
                  EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES
               
                  XBRD
               
                  ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET
               
                  XADE
               
                  VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)
               
                  WBAH
               
                  BUDAPEST STOCK EXCHANGE
               
                  XBUD
               
                  ICE ENDEX DERIVATIVES
               
                  NDEX
               
                  EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES
               
                  XEUE
               
                  WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES
               
                  PLPD
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.