Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1649 ze dne 8. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1649/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 247/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1649
   ze dne 8. července 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (1), a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 7. ledna 2014 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 275/2014 (2), které pro účely víceletých a ročních pracovních programů stanoví priority financování v odvětví dopravy.
            
   
               (2)
            
               Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 17. března 2016 ve věci C-286/14 Evropský parlament v. Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 275/2014 zrušil a rozhodl, že účinky uvedeného nařízení zůstanou platné do doby, než v přiměřené lhůtě, která nepřesáhne šest měsíců po vynesení rozsudku, vstoupí v platnost nový akt, který má uvedené nařízení nahradit.
            
   
               (3)
            
               Podle čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) č. 1316/2013 by měly priority financování v odvětví dopravy zohlednit způsobilá opatření přispívající k projektům společného zájmu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (3), jež uvádí čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1316/2013.
            
   
               (4)
            
               Způsobilá opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1316/2013 jsou podrobněji upřesněna v článcích 10 a 11 uvedeného nařízení, v nichž je pro tato opatření stanovena maximální použitelná míra financování. V zájmu upřesnění priorit financování v odvětví dopravy je tudíž vhodné odkázat na opatření stanovená v uvedených článcích.
            
   
               (5)
            
               Projekty společného zájmu uvedené v části I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013 jsou projekty způsobilé pro víceleté pracovní programy, na které odkazuje čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení. Projekty, které nejsou uvedeny v části I přílohy I, avšak jsou způsobilé podle čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení, jsou způsobilé pro financování v rámci ročních pracovních programů.
            
   
               (6)
            
               Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1316/2013, kterým se stanoví konkrétní cíle jednotlivých odvětví dopravy, a vzhledem k tomu, že čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26, které upřesní priority financování v odvětví dopravy, jež mají být zohledněny v pracovních programech, stanoví toto nařízení v přenesené pravomoci tyto priority, které mají být zohledněny ve víceletých nebo ročních pracovních programech v souladu s čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení.
            
   
               (7)
            
               Vzhledem k tomu, že nástrojům financování bude přidělován příspěvek Unie podle ročních pracovních programů, je vhodné, aby pro ně byly stanoveny odpovídající priority.
            
   
               (8)
            
               Pracovní programy se nebudou vztahovat na podpůrná opatření programu uvedená v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1316/2013, která sestávají z výdajů na technickou a administrativní pomoc, které Komisi vzniknou při řízení Nástroje pro propojení Evropy a které jsou omezeny až do výše 1 % finančního krytí. Pracovní programy se však budou vztahovat na podpůrná opatření programu přispívající k projektům společného zájmu, jak jsou vymezena v čl. 7 odst. 2 a na které odkazuje čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1316/2013, a je pro ně tudíž stanovena odpovídající priorita.
            
   
               (9)
            
               Stejné pracovní programy se budou vztahovat i na veškeré zdroje, na které odkazuje čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1316/2013, včetně zdrojů převedených z Fondu soudržnosti. Podle článku 11 uvedeného nařízení se na zdroje převedené z Fondu soudržnosti budou vztahovat zvláštní výzvy pro projekty.
            
   
               (10)
            
               S cílem umožnit včasné přijetí prováděcích aktů podle čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 1316/2013 za účelem zajištění právní kontinuity programu Nástroj pro propojení Evropy – Odvětví dopravy by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Toto nařízení stanoví priority financování, jež mají být zohledněny ve víceletých a ročních pracovních programech uvedených v článku 17 nařízení (EU) č. 1316/2013 po dobu trvání Nástroje pro propojení Evropy, pokud jde o způsobilá opatření podle čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení, ve znění uvedeném v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 275/2014 ze dne 7. ledna 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (Úř. věst. L 80, 19.3.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         PRIORITY FINANCOVÁNÍ V ODVĚTVÍ DOPRAVY PRO ÚČELY VÍCELETÝCH A ROČNÍCH PRACOVNÍCH PROGRAMŮ
      
      1.   Priority financování pro účely víceletých pracovních programů
      
      1.1.   Priority financování v souvislosti s cílem spočívajícím v doplnění chybějících spojení, odstranění úzkých míst, zlepšení interoperability železnic, a zejména zlepšování přeshraničních úseků:
      
                  i)
               
                  předem vymezené projekty týkající se koridorů hlavní sítě (železnice, vnitrozemské vodní cesty, silnice, vnitrozemské a námořní přístavy),
               
      
                  ii)
               
                  předem vymezené projekty týkající se ostatních částí hlavní sítě (železnice, vnitrozemské vodní cesty, silnice, vnitrozemské a námořní přístavy),
               
      
                  iii)
               
                  interoperabilita železnic,
               
      
                  iv)
               
                  zavádění ERTMS.
               
      1.2.   Priority financování v souvislosti s cílem spočívajícím v zajištění dlouhodobě udržitelných a účinných dopravních systémů v rámci přípravy na očekávané budoucí dopravní toky, jakož i v umožnění snížení emisí uhlíku u všech druhů dopravy prostřednictvím přechodu na inovativní nízkouhlíkové a energeticky účinné dopravní technologie při současné optimalizaci bezpečnosti:
      
                  i)
               
                  zavádění nových technologií a inovací pro všechny druhy dopravy, které se zaměřují na nízkouhlíkové, bezpečné a inovativní technologie podporující udržitelnost, funkčnost, řízení, dostupnost, multimodální charakter a účinnost sítě,
               
      
                  ii)
               
                  bezpečná a chráněná infrastruktura a bezpečná parkoviště na hlavní silniční síti.
               
      1.3.   Priority financování v souvislosti s cílem spočívajícím v optimalizaci integrace a propojení druhů dopravy a zlepšení interoperability dopravních služeb při zajištění dostupnosti dopravních infrastruktur:
      
                  i)
               
                  Jednotné evropské nebe – SESAR,
               
      
                  ii)
               
                  říční informační služby,
               
      
                  iii)
               
                  inteligentní služby v silniční dopravě,
               
      
                  iv)
               
                  informační systémy pro provoz plavidel,
               
      
                  v)
               
                  mořské dálnice,
               
      
                  vi)
               
                  opatření zavádějící dopravní infrastrukturu v uzlech hlavní sítě, včetně městských uzlů,
               
      
                  vii)
               
                  propojení s multimodálními logistickými platformami a jejich rozvoj.
               
      1.4.   Podpůrná opatření programu
      2.   Priority financování pro účely ročních pracovních programů
      
      2.1.   Priority financování v souvislosti s cílem spočívajícím v odstranění úzkých míst, zlepšení interoperability železnic, doplnění chybějících spojení, a zejména zlepšování přeshraničních úseků:
      
                  i)
               
                  projekty v oblasti železnice, vnitrozemských vodních cest a silnic týkající se hlavní sítě, včetně napojení na vnitrozemské a námořní přístavy a letiště, jakož i rozvoj přístavů,
               
      
                  ii)
               
                  projekty týkající se globální sítě (železnice, vnitrozemské vodní cesty, silnice, námořní a vnitrozemské přístavy),
               
      
                  iii)
               
                  projekty týkající se napojení transevropské dopravní sítě na sítě infrastruktury sousedních zemí, zejména pokud jde o související přeshraniční úseky (železnice, vnitrozemské vodní cesty, silnice, námořní a vnitrozemské přístavy).
               
      2.2.   Priority financování v souvislosti s cílem spočívajícím v zajištění dlouhodobě udržitelných a účinných dopravních systémů v rámci přípravy na očekávané budoucí dopravní toky, jakož i v umožnění snížení emisí uhlíku u všech druhů dopravy prostřednictvím přechodu na inovativní nízkouhlíkové a energeticky účinné dopravní technologie při současné optimalizaci bezpečnosti:
      
                  i)
               
                  zavádění nových technologií a inovací, které nejsou pokryty ve víceletém pracovním programu,
               
      
                  ii)
               
                  služby nákladní dopravy,
               
      
                  iii)
               
                  opatření ke snížení hlučnosti železniční nákladní dopravy, mimo jiné modernizací stávajícího vozového parku.
               
      2.3.   Priority financování v souvislosti s cílem spočívajícím v optimalizaci integrace a propojení druhů dopravy a zlepšení interoperability dopravních služeb při zajištění dostupnosti dopravních infrastruktur:
      
                  i)
               
                  systémy telematických aplikací, které nejsou pokryty ve víceletém pracovním programu,
               
      
                  ii)
               
                  opatření zaměřená na lepší dostupnost dopravní infrastruktury pro osoby se zdravotním postižením,
               
      
                  iii)
               
                  opatření zavádějící dopravní infrastrukturu v uzlech hlavní sítě, včetně městských uzlů,
               
      
                  iv)
               
                  propojení s multimodálními logistickými platformami a jejich rozvoj.
               
      2.4.   Nástroj pro propojení Evropy – finanční nástroje:
      
                  i)
               
                  příspěvek k finančním nástrojům, jak je vymezen v článku 14 a části III přílohy nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy,
               
      
                  ii)
               
                  podpůrná opatření programu týkající se inovativních nástrojů financování.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.