Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1687 ze dne 20. září 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1687/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 255/12
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1687
   ze dne 20. září 2016,
   kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.
            
   
               (2)
            
               Ze seznamu fyzických osob, na něž se vztahují omezující opatření, jak je uveden v oddíle A přílohy III nařízení (EU) 2016/44, by měla být vyňata jedna osoba.
            
   
               (3)
            
               Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 20. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Ze seznamu obsaženého v oddíle A přílohy III nařízení (EU) 2016/44 se vypouští položka týkající se této osoby:
      A.   Osoby
      
                  15.
               
                  plukovník Taher JUWADI
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.