Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1690 ze dne 20. září 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1690/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 255/19
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1690
   ze dne 20. září 2016,
   kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 442/2009 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vepřového masa. Kvóty uvedené v části B přílohy I uvedeného nařízení jsou spravovány způsobem souběžného zkoumání.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2016 na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.
            
   
               (3)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 442/2009 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Pořadové číslo
               
                  Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017
                  (v kg)
               
                  09.4038
               
                  17 032 500
               
                  09.4170
               
                  2 461 000
               
                  09.4204
               
                  2 312 000
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.