Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1695 ze dne 21. září 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1695/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 256/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1695
   ze dne 21. září 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se nacházely mimo území Iráku ke dni 22. května 2003, podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 16. září 2016 rozhodl, že se ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, odstraní 19 subjektů.
            
   
               (3)
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 21. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III nařízení (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:
      
                   
               
                  
                     „10. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY. Adresa: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za'Faraniya, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „49. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO (alias STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT). Adresy: a) A H Al Baghdadi Building, Jumhouriya St., near Khullani Square, P.O. Box 5745, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building no. 33, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „55. INDUSTRIAL COMPLEX – DIALA. Adresa: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „56. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA. Adresa: Building, Al Pasha samawal Khan Street, P.O. Box 5819, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „57. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY. Adresa: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „59. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE. Adresa: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „83. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY. Adresa: P.O. Box 2436, Alwiya, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „100. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY. Adresa: P.O. Box 5603 Baghdad, Tahreer Square, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „102. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE. Adresa: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „107. READY MADE CLOTHES CO. SA. Adresa: P.O. Box 5769, Baghdad, Masbah – Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „110. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE). Adresa: P.O. Box 5, Samawah, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „111. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no. 192, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „125. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION. Adresa: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „127. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE). Adresa: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „129. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES. Adresy: a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „131. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES. Adresa: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „137. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES. Adresa: a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „139. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES. Adresy: a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq; b) P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Iraq.“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „142. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES. Adresa: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Iraq.“
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.