Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1702 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde šablony a pokyny (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1702/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 263/1
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1702
      ze dne 18. srpna 2016,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde šablony a pokyny
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 99 odst. 5 čtvrtý pododstavec, čl. 99 odst. 6 čtvrtý pododstavec, čl. 101 odst. 4 třetí pododstavec a čl. 394 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 (2) se stanoví požadavky, podle nichž musí instituce podávat zprávy týkající se jejich souladu s nařízením (EU) č. 575/2013. Jelikož regulační rámec stanovený nařízením (EU) č. 575/2013 je ve svých nepodstatných prvcích postupně doplňován a pozměňován přijímáním regulačních technických norem, je třeba prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 aktualizovat tak, aby uvedená pravidla odráželo.
               
      
                  (2)
               
                  Za účelem zajištění správného a jednotného uplatňování požadavků stanovených prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014 je třeba dále upřesnit šablony a pokyny včetně definic používané institucemi pro podávání zpráv pro účely dohledu. Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by rovněž mělo být aktualizováno, aby se opravily překlepy, chybné odkazy a nesrovnalosti ve formátování, které byly zjištěny v průběhu uplatňování uvedeného nařízení. V zájmu právní jasnosti je proto třeba nahradit některé šablony příloh I, III a IV a změnit některé pokyny stanovené přílohami II, V, VII a IX.
               
      
                  (3)
               
                  Aby měly instituce a příslušné orgány dostatek času na provedení změn stanovených v tomto nařízení, mělo by se použít ode dne 1. prosince 2016.
               
      
                  (4)
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).
               
      
                  (5)
               
                  Vzhledem k tomu, že nezbytné změny prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 nepředstavují podstatné změny, orgán EBA v souladu s čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3) neuskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci, neboť by to podle jeho názoru bylo nepřiměřené ve vztahu k rozsahu a dopadům dotčených návrhů prováděcích technických norem.
               
      
                  (6)
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:
      
                  1.
               
                  Obsah a šablony číslo 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 a 21 z přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazují obsahem a šablonami stanovenými v příloze I tohoto nařízení.
               
      
                  2.
               
                  Příloha II prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
               
      
                  3.
               
                  Šablony číslo 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 a 45 z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazují šablonami stanovenými v příloze III tohoto nařízení.
               
      
                  4.
               
                  Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.
               
      
                  5.
               
                  Příloha V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.
               
      
                  6.
               
                  Příloha VII prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.
               
      
                  7.
               
                  Příloha IX prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Toto nařízení se použije ode dne 1. prosince 2016, přičemž prvním referenčním datem pro podávání zpráv je 31. prosinec 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 18. srpna 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
         
         
                     
                        ŠABLONY COREP
                     
                  
                     
                        Číslo šablony
                     
                  
                     
                        Kód šablony
                     
                  
                     
                        Název šablony / skupiny šablon
                     
                  
                     
                        Krátký název
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
                     
                  
                     
                        CA
                     
                  
                     1
                  
                     C 01.00
                  
                     KAPITÁL
                  
                     CA1
                  
                     2
                  
                     C 02.00
                  
                     KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY
                  
                     CA2
                  
                     3
                  
                     C 03.00
                  
                     KAPITÁLOVÉ POMĚRY
                  
                     CA3
                  
                     4
                  
                     C 04.00
                  
                     DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:
                  
                     CA4
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
                     
                  
                     
                        CA5
                     
                  
                     5.1
                  
                     C 05.01
                  
                     
                        PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
                     
                  
                     CA5.1
                  
                     5.2
                  
                     C 05.02
                  
                     
                        NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU
                     
                  
                     CA5.2
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        SKUPINOVÁ SOLVENTNOST
                     
                  
                     
                        GS
                     
                  
                     6.1
                  
                     C 06.01
                  
                     SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM
                  
                     GS Celkem
                  
                     6.2
                  
                     C 06.02
                  
                     SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH
                  
                     GS
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        ÚVĚROVÉ RIZIKO
                     
                  
                     
                        CR
                     
                  
                     7
                  
                     C 07.00
                  
                     ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
                  
                     CR SA
                  
                      
                  
                      
                  
                     ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)
                  
                     CR IRB
                  
                     8.1
                  
                     C 08.01
                  
                     
                        ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)
                     
                  
                     CR IRB 1
                  
                     8.2
                  
                     C 08.02
                  
                     
                        ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (struktura podle ratingového stupně nebo seskupení dlužníka)
                     
                  
                     CR IRB 2
                  
                      
                  
                      
                  
                     GEOGRAFICKÁ STRUKTURA
                  
                     CR GB
                  
                     9.1
                  
                     C 09.01
                  
                     
                        Tabulka 9.1 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)
                     
                  
                     CR GB 1
                  
                     9.2
                  
                     C 09.02
                  
                     
                        Tabulka 9.2 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)
                     
                  
                     CR GB 2
                  
                     9.4
                  
                     C 09.04
                  
                     
                        C 9.4 – Struktura úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí a sazby proticyklické rezervy specifické pro danou instituci
                     
                  
                     CCB
                  
                      
                  
                      
                  
                     ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
                  
                     CR EQU IRB
                  
                     10.1
                  
                     C 10.01
                  
                     
                        ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
                     
                  
                     CR EQU IRB 1
                  
                     10.2
                  
                     C 10.02
                  
                     
                        ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM. STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE STUPŇŮ DLUŽNÍKA:
                     
                  
                     CR EQU IRB 2
                  
                     11
                  
                     C 11.00
                  
                     RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
                  
                     CR SETT
                  
                     12
                  
                     C 12.00
                  
                     ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM
                  
                     CR SEC SA
                  
                     13
                  
                     C 13.00
                  
                     ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)
                  
                     CR SEC IRB
                  
                     14
                  
                     C 14.00
                  
                     PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH
                  
                     Podrobnosti CR SEC
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        OPERAČNÍ RIZIKO
                     
                  
                     
                        OPR
                     
                  
                     16
                  
                     C 16.00
                  
                     OPERAČNÍ RIZIKO
                  
                     OPR
                  
                     17
                  
                     C 17.00
                  
                     PROVOZNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE
                  
                     Podrobnosti OPR
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        TRŽNÍ RIZIKO
                     
                  
                     
                        MKR
                     
                  
                     18
                  
                     C 18.00
                  
                     TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ
                  
                     MKR SA TDI
                  
                     19
                  
                     C 19.00
                  
                     TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH
                  
                     MKR SA SEC
                  
                     20
                  
                     C 20.00
                  
                     TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU
                  
                     MKR SA CTP
                  
                     21
                  
                     C 21.00
                  
                     TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH
                  
                     MKR SA EQU
                  
                     22
                  
                     C 22.00
                  
                     TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO
                  
                     MKR SA FX
                  
                     23
                  
                     C 23.00
                  
                     TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY
                  
                     MKR SA COM
                  
                     24
                  
                     C 24.00
                  
                     INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA
                  
                     MKR IM
                  
                     25
                  
                     C 25.00
                  
                     RIZIKO ÚPRAV ÚVĚROVÉ HODNOTY
                  
                     CVA
                  
         
            
         
         
            C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)
         
         
                     
                        Řádky
                     
                  
                     
                        Položka
                     
                  
                     
                        Označení
                     
                  
                     
                        Částka
                     
                  
                     
                        010
                     
                  
                     
                        1
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
                     
                  
                      
                  
                     
                        020
                     
                  
                     1*
                  
                     
                        Z toho: investiční podniky podle čl. 95 odst. 2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích
                     
                  
                      
                  
                     
                        030
                     
                  
                     1**
                  
                     
                        z toho: investiční podniky podle čl. 96 odst. 2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích
                     
                  
                      
                  
                     
                        040
                     
                  
                     
                        1.1
                     
                  
                     
                        OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZMĚLNĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY
                     
                  
                      
                  
                     
                        050
                     
                  
                     
                        1.1.1
                     
                  
                     
                        Standardizovaný přístup (SA)
                     
                  
                      
                  
                     
                        060
                     
                  
                     1.1.1.1
                  
                     Kategorie expozic, na něž se vztahuje standardizovaný přístup, s výjimkou sekuritizovaných pozic
                  
                      
                  
                     
                        070
                     
                  
                     1.1.1.1.01
                  
                     ústřední vlády nebo centrální banky
                  
                      
                  
                     
                        080
                     
                  
                     1.1.1.1.02
                  
                     regionální vlády či místní orgány
                  
                      
                  
                     
                        090
                     
                  
                     1.1.1.1.03
                  
                     subjekty veřejného sektoru
                  
                      
                  
                     
                        100
                     
                  
                     1.1.1.1.04
                  
                     mezinárodní rozvojové banky
                  
                      
                  
                     
                        110
                     
                  
                     1.1.1.1.05
                  
                     mezinárodní organizace
                  
                      
                  
                     
                        120
                     
                  
                     1.1.1.1.06
                  
                     instituce
                  
                      
                  
                     
                        130
                     
                  
                     1.1.1.1.07
                  
                     podniky
                  
                      
                  
                     
                        140
                     
                  
                     1.1.1.1.08
                  
                     retailové expozice
                  
                      
                  
                     
                        150
                     
                  
                     1.1.1.1.09
                  
                     expozice zajištěné nemovitostmi
                  
                      
                  
                     
                        160
                     
                  
                     1.1.1.1.10
                  
                     Expozice v selhání
                  
                      
                  
                     
                        170
                     
                  
                     1.1.1.1.11
                  
                     Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem
                  
                      
                  
                     
                        180
                     
                  
                     1.1.1.1.12
                  
                     Kryté dluhopisy
                  
                      
                  
                     
                        190
                     
                  
                     1.1.1.1.13
                  
                     Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
                  
                      
                  
                     
                        200
                     
                  
                     1.1.1.1.14
                  
                     Subjekty kolektivního investování
                  
                      
                  
                     
                        210
                     
                  
                     1.1.1.1.15
                  
                     Akcie a ostatní účasti
                  
                      
                  
                     
                        211
                     
                  
                     1.1.1.1.16
                  
                     Ostatní položky
                  
                      
                  
                     
                        220
                     
                  
                     1.1.1.2
                  
                     Sekuritizované pozice podle SA
                  
                      
                  
                     
                        230
                     
                  
                     1.1.1.2*
                  
                     
                        z toho: resekuritizace
                     
                  
                      
                  
                     
                        240
                     
                  
                     
                        2.1.1
                     
                  
                     
                        Přístup založený na interním ratingu (IRB)
                     
                  
                      
                  
                     
                        250
                     
                  
                     1.1.2.1
                  
                     Přístupy založené na interním ratingu, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory
                  
                      
                  
                     
                        260
                     
                  
                     1.1.2.1.01
                  
                     Ústřední vlády a centrální banky
                  
                      
                  
                     
                        270
                     
                  
                     1.1.2.1.02
                  
                     instituce
                  
                      
                  
                     
                        280
                     
                  
                     1.1.2.1.03
                  
                     Podniky – malé a střední podniky
                  
                      
                  
                     
                        290
                     
                  
                     1.1.2.1.04
                  
                     Podniky – specializované úvěrování
                  
                      
                  
                     
                        300
                     
                  
                     1.1.2.1.05
                  
                     Podniky - ostatní
                  
                      
                  
                     
                        310
                     
                  
                     1.1.2.2
                  
                     Přístupy IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory
                  
                      
                  
                     
                        320
                     
                  
                     1.1.2.2.01
                  
                     Ústřední vlády a centrální banky
                  
                      
                  
                     
                        330
                     
                  
                     1.1.2.2.02
                  
                     instituce
                  
                      
                  
                     
                        340
                     
                  
                     1.1.2.2.03
                  
                     Podniky – malé a střední podniky
                  
                      
                  
                     
                        350
                     
                  
                     1.1.2.2.04
                  
                     Podniky – specializované úvěrování
                  
                      
                  
                     
                        360
                     
                  
                     1.1.2.2.05
                  
                     Podniky - ostatní
                  
                      
                  
                     
                        370
                     
                  
                     1.1.2.2.06
                  
                     Retail – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
                  
                      
                  
                     
                        380
                     
                  
                     1.1.2.2.07
                  
                     Retail – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi
                  
                      
                  
                     
                        390
                     
                  
                     1.1.2.2.08
                  
                     Retail – kvalifikované revolvingové expozice
                  
                      
                  
                     
                        400
                     
                  
                     1.1.2.2.09
                  
                     Retail – ostatní malé a střední podniky
                  
                      
                  
                     
                        410
                     
                  
                     1.1.2.2.10
                  
                     Retail – ostatní jiné než malé a střední podniky
                  
                      
                  
                     
                        420
                     
                  
                     1.1.2.3
                  
                     Vlastní kapitál podle IRB
                  
                      
                  
                     
                        430
                     
                  
                     1.1.2.4
                  
                     Sekuritizované pozice podle IRB
                  
                      
                  
                     
                        440
                     
                  
                     1.1.2.4*
                  
                     
                        Z toho: resekuritizace
                     
                  
                      
                  
                     
                        450
                     
                  
                     1.1.2.5
                  
                     Ostatní aktiva nemající povahu úvěrového závazku
                  
                      
                  
                     
                        460
                     
                  
                     
                        1.1.3
                     
                  
                     
                        Objem rizikových expozic u příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany
                     
                  
                      
                  
                     
                        490
                     
                  
                     
                        1.2
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ
                     
                  
                      
                  
                     
                        500
                     
                  
                     
                        1.2.1
                     
                  
                     
                        Vypořádací riziko/riziko dodání v investičním portfoliu
                     
                  
                      
                  
                     
                        510
                     
                  
                     
                        1.2.2
                     
                  
                     
                        Vyporádací riziko/riziko dodání v obchodním portfoliu
                     
                  
                      
                  
                     
                        520
                     
                  
                     
                        1.3
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO POZICNÍ, MENOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO
                     
                  
                      
                  
                     
                        530
                     
                  
                     
                        1.3.1
                     
                  
                     
                        Objem rizikové expozice pro pozicní, menové a komoditní riziko podle standardizovaných prístupu (SA)
                     
                  
                      
                  
                     
                        540
                     
                  
                     1.3.1.1
                  
                     Obchodované dluhové nástroje (TDI)
                  
                      
                  
                     
                        550
                     
                  
                     1.3.1.2
                  
                     Akcie a ostatní úcasti
                  
                      
                  
                     
                        555
                     
                  
                     1.3.1.3
                  
                     Zvláštní prístup pro pozicní riziko u subjektu kolektivního invesetování
                  
                      
                  
                     
                        556
                     
                  
                     1.3.1.3*
                  
                     Doplnková položka: Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradne do obchodovaných dluhových nástroju
                  
                      
                  
                     
                        557
                     
                  
                     1.3.1.3**
                  
                     Doplnková položka: Subjekty kolektivního investování, které investovaly výhradne do nástroju vlastního kapitálu nebo smíšených nástroju
                  
                      
                  
                     
                        560
                     
                  
                     1.3.1.4
                  
                     Mena
                  
                      
                  
                     
                        570
                     
                  
                     1.3.1.5
                  
                     Komodity
                  
                      
                  
                     
                        580
                     
                  
                     
                        1.3.2
                     
                  
                     
                        Objem rizikové expozice pro pozicní, menové a komoditní riziko podle interních modelu (IM)
                     
                  
                      
                  
                     
                        590
                     
                  
                     
                        1.4
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERACNÍ RIZIKO (OpR)
                     
                  
                      
                  
                     
                        600
                     
                  
                     
                        1.4.1
                     
                  
                     
                        OpR podle prístupu základního ukazatele (BIA)
                     
                  
                      
                  
                     
                        610
                     
                  
                     
                        1.4.2
                     
                  
                     
                        OpR podle standardizovaných prístupu (STA) / alternativních standardizovaných prístupu (ASA)
                     
                  
                      
                  
                     
                        620
                     
                  
                     
                        1.4.3
                     
                  
                     
                        OpR podle prístupu pokrocilého merení (AMA)
                     
                  
                      
                  
                     
                        630
                     
                  
                     
                        1.5
                     
                  
                     
                        OBJEM DALŠÍ RIZIKOVÉ EXPOZICE NA ZÁKLADE FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADU
                     
                  
                      
                  
                     
                        640
                     
                  
                     
                        1.6
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO ÚVEROVOU ÚPRAVU V OCENENÍ
                     
                  
                      
                  
                     
                        650
                     
                  
                     
                        1.6.1
                     
                  
                     
                        Pokrocilá metoda
                     
                  
                      
                  
                     
                        660
                     
                  
                     
                        1.6.2
                     
                  
                     
                        Standardizovaná metoda
                     
                  
                      
                  
                     
                        670
                     
                  
                     
                        1.6.3
                     
                  
                     
                        Na základe OEM
                     
                  
                      
                  
                     
                        680
                     
                  
                     
                        1.7
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE SOUVISEJÍCÍ S VELKÝMI EXPOZICEMI V OBCHODNÍM PORTFOLIU
                     
                  
                      
                  
                     
                        690
                     
                  
                     
                        1.8
                     
                  
                     
                        OSTATNÍ OBJEMY RIZIKOVÉ EXPOZICE
                     
                  
                      
                  
                     
                        710
                     
                  
                     
                        1.8.2
                     
                  
                     
                        Z toho: dodatecné prísnejší obezretnostní požadavky podle clánku 458
                     
                  
                      
                  
                     
                        720
                     
                  
                     1.8.2*
                  
                     Z toho: požadavky pro velké expozice
                  
                      
                  
                     
                        730
                     
                  
                     1.8.2**
                  
                     Z toho: v dusledku upravených rizikových vah pro ošetrení bublin v odvetví obytných a obchodních nemovitostí
                  
                      
                  
                     
                        740
                     
                  
                     1.8.2***
                  
                     Z toho: v dusledku expozic uvnitr financního sektoru
                  
                      
                  
                     
                        750
                     
                  
                     
                        1.8.3
                     
                  
                     
                        Z toho: dodatecné prísnejší obezretnostní požadavky podle clánku 459
                     
                  
                      
                  
                     
                        760
                     
                  
                     
                        1.8.4
                     
                  
                     
                        
                           Z toho: Objem dodatecné rizikové expozice na základe clánku 3 narízení o kapitálových požadavcích
                        
                     
                  
                      
                  
         
            
         
         
            C 04.00 – DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (CA4)
         
         
                     
                        Řádek
                     
                  
                     
                        ID
                     
                  
                     
                        Položka
                     
                  
                     
                        Sloupec
                     
                  
                     
                        Odložené daňové pohledávky a závazky
                     
                  
                     
                        010
                     
                  
                     010
                  
                     1
                  
                     
                        Odložené daňové pohledávky celkem
                     
                  
                      
                  
                     020
                  
                     1.1
                  
                     Odložené daňové pohledávky, které nejsou závislé na budoucím zisku
                  
                      
                  
                     030
                  
                     1.2
                  
                     Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů
                  
                      
                  
                     040
                  
                     1.3
                  
                     Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů
                  
                      
                  
                     050
                  
                     2
                  
                     
                        Odložené daňové závazky celkem
                     
                  
                      
                  
                     060
                  
                     2.1
                  
                     Odložené daňové závazky, které nelze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku
                  
                      
                  
                     070
                  
                     2.2
                  
                     Odložené daňové závazky, které lze odečíst od odložených daňových pohledávek závislých na budoucím zisku
                  
                      
                  
                     080
                  
                     2.2.1
                  
                     Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů
                  
                      
                  
                     090
                  
                     2.2.2
                  
                     Odpočitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které jsou závislé na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů
                  
                      
                  
                     
                        Úpravy o úvěrové riziko a očekávané ztráty
                     
                  
                     100
                  
                     3
                  
                     
                        Přebytek (+) nebo schodek (–) podle IRB plynoucí z úprav o úvěrové riziko, dodatečných úprav ocenění a dalšího snížení kapitálu o očekávané ztráty z expozic, které nejsou v selhání
                     
                  
                      
                  
                     110
                  
                     3.1
                  
                     Celkové úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu, které lze začlenit do výpočtu výše očekávaných ztrát
                  
                      
                  
                     120
                  
                     3.1.1
                  
                     Obecné úpravy o úvěrové riziko
                  
                      
                  
                     130
                  
                     3.1.2
                  
                     Specifické úpravy o úvěrové riziko
                  
                      
                  
                     131
                  
                     3.1.3
                  
                     Dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu
                  
                      
                  
                     140
                  
                     3.2
                  
                     Celkové způsobilé očekávané ztráty
                  
                      
                  
                     145
                  
                     4
                  
                     
                        Přebytek (+) nebo schodek (–) podle IRB plynoucí ze specifických úprav o úvěrové riziko v rámci očekávaných ztrát z expozic, které jsou v selhání
                     
                  
                      
                  
                     150
                  
                     4.1
                  
                     Specifické úpravy o úvěrové riziko a pozice, s nimiž se zachází obdobně
                  
                      
                  
                     155
                  
                     4.2
                  
                     Celkové způsobilé očekávané ztráty
                  
                      
                  
                     160
                  
                     5
                  
                     
                        Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu přebytku rezerv způsobilého jako kapitál tier 2
                     
                  
                      
                  
                     170
                  
                     6
                  
                     
                        Celkové hrubé rezervy způsobilé k zařazení do kapitálu tier 2
                     
                  
                      
                  
                     180
                  
                     7
                  
                     
                        Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet stropu rezervy způsobilé jako kapitál tier 2
                     
                  
                      
                  
                     
                        Prahové hodnoty pro odpočty od kmenového kapitálu tier 1
                     
                  
                     190
                  
                     8
                  
                     
                        Prahová hodnota neodečitatelná od kapitálových investic do subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                     
                  
                      
                  
                     200
                  
                     9
                  
                     
                        Prahová hodnota CET1 ve výši 10 %
                     
                  
                      
                  
                     210
                  
                     10
                  
                     
                        Prahová hodnota CET1 ve výši 17,65 %
                     
                  
                      
                  
                     225
                  
                     11.1
                  
                     
                        Způsobilý kapitál pro účely kvalifikovaných účastí mimo finanční sektor
                     
                  
                      
                  
                     226
                  
                     11.2
                  
                     
                        Způsobilý kapitál pro účely velkých expozic
                     
                  
                      
                  
                     
                        Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                     
                  
                     230
                  
                     12
                  
                     
                        Investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice
                     
                  
                      
                  
                     240
                  
                     12.1
                  
                     Přímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     250
                  
                     12.1.1
                  
                     Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     260
                  
                     12.1.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     270
                  
                     12.2
                  
                     Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     280
                  
                     12.2.1
                  
                     Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     290
                  
                     12.2.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     291
                  
                     12.3
                  
                     Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     292
                  
                     12.3.1
                  
                     Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     293
                  
                     12.3.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     300
                  
                     13
                  
                     
                        Investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice
                     
                  
                      
                  
                     310
                  
                     13.1
                  
                     Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     320
                  
                     13.1.1
                  
                     Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     330
                  
                     13.1.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     340
                  
                     13.2
                  
                     Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     350
                  
                     13.2.1
                  
                     Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     360
                  
                     13.2.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     361
                  
                     13.3
                  
                     Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     362
                  
                     13.3.1
                  
                     Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     363
                  
                     13.3.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     370
                  
                     14
                  
                     
                        Investice do kapitálu T2 subjektů z finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice
                     
                  
                      
                  
                     380
                  
                     14.1
                  
                     Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     390
                  
                     14.1.1
                  
                     Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     400
                  
                     14.1.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     410
                  
                     14.2
                  
                     Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     420
                  
                     14.2.1
                  
                     Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     430
                  
                     14.2.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     431
                  
                     14.3
                  
                     Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     432
                  
                     14.3.1
                  
                     Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici
                  
                      
                  
                     433
                  
                     14.3.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     
                        Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                     
                  
                     440
                  
                     15
                  
                     
                        Investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice
                     
                  
                      
                  
                     450
                  
                     15.1
                  
                     Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     460
                  
                     15.1.1
                  
                     Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     470
                  
                     15.1.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     480
                  
                     15.2
                  
                     Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     490
                  
                     15.2.1
                  
                     Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     500
                  
                     15.2.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     501
                  
                     15.3
                  
                     Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     502
                  
                     15.3.1
                  
                     Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     503
                  
                     15.3.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     510
                  
                     16
                  
                     
                        Investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice
                     
                  
                      
                  
                     520
                  
                     16.1
                  
                     Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     530
                  
                     16.1.1
                  
                     Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     540
                  
                     16.1.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     550
                  
                     16.2
                  
                     Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     560
                  
                     16.2.1
                  
                     Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     570
                  
                     16.2.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     571
                  
                     16.3
                  
                     Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     572
                  
                     16.3.1
                  
                     Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     573
                  
                     16.3.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     580
                  
                     17
                  
                     
                        Investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice
                     
                  
                      
                  
                     590
                  
                     17.1
                  
                     Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     600
                  
                     17.1.1
                  
                     Hrubé přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     610
                  
                     17.1.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým přímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     620
                  
                     17.2
                  
                     Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     630
                  
                     17.2.1
                  
                     Hrubé nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     640
                  
                     17.2.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzací vztahující se k hrubým nepřímým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     641
                  
                     17.3
                  
                     Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     642
                  
                     17.3.1
                  
                     Hrubé syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici
                  
                      
                  
                     643
                  
                     17.3.2
                  
                     (–) Krátké pozice s povolenou kompenzační funkcí vztahující se k hrubým syntetickým kapitálovým investicím uvedeným výše
                  
                      
                  
                     
                        Celkový objem rizikové expozice investic – neodečtené od příslušné kategorie kapitálu:
                     
                  
                     650
                  
                     18
                  
                     
                        Rizikově vážené expozice investic do CET1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu CET1 instituce
                     
                  
                      
                  
                     660
                  
                     19
                  
                     
                        Rizikově vážené expozice investic do AT1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu AT1 instituce
                     
                  
                      
                  
                     670
                  
                     20
                  
                     
                        Rizikově vážené expozice investic do T2 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu T2 instituce
                     
                  
                      
                  
                     
                        Dočasná výjimka z odpočtů od kapitálu
                     
                  
                     680
                  
                     21
                  
                     
                        Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou
                     
                  
                      
                  
                     690
                  
                     22
                  
                     
                        Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou
                     
                  
                      
                  
                     700
                  
                     23
                  
                     
                        Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou
                     
                  
                      
                  
                     710
                  
                     24
                  
                     
                        Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou
                     
                  
                      
                  
                     720
                  
                     25
                  
                     
                        Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou
                     
                  
                      
                  
                     730
                  
                     26
                  
                     
                        Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou
                     
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálové rezervy
                     
                  
                     740
                  
                     27
                  
                     
                        Požadavek kombinované kapitálové rezervy
                     
                  
                      
                  
                     750
                  
                      
                  
                     
                        Bezpečnostní kapitálová rezerva
                     
                  
                      
                  
                     760
                  
                      
                  
                     
                        Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni členského státu zjištěno makroobezřetnostní nebo systémové riziko
                     
                  
                      
                  
                     770
                  
                      
                  
                     
                        Proticyklická kapitálová rezerva stanovená konkrétně pro danou instituci
                     
                  
                      
                  
                     780
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika
                     
                  
                      
                  
                     790
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce
                     
                  
                      
                  
                     800
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce
                     
                  
                      
                  
                     810
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce
                     
                  
                      
                  
                     
                        Požadavky podle pilíře II
                     
                  
                     820
                  
                     28
                  
                     
                        Kapitálové požadavky související s úpravami podle pilíře II
                     
                  
                      
                  
                     
                        Další informace pro investiční podniky
                     
                  
                     830
                  
                     29
                  
                     
                        Počáteční kapitál
                     
                  
                      
                  
                     840
                  
                     30
                  
                     
                        Kapitál určený na základě fixních režijních nákladů
                     
                  
                      
                  
                     
                        Další informace pro výpočet prahových hodnot vykazování
                     
                  
                     850
                  
                     31
                  
                     
                        Zahraniční původní expozice
                     
                  
                      
                  
                     860
                  
                     32
                  
                     
                        Původní expozice celkem
                     
                  
                      
                  
                     
                        Dolní limit Basel I
                     
                  
                     870
                  
                      
                  
                     
                        Úpravy celkového kapitálu
                     
                  
                      
                  
                     880
                  
                      
                  
                     
                        Kapitál plně upravený pro dolní limit Basel I
                     
                  
                      
                  
                     890
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I
                     
                  
                      
                  
                     900
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I – alternativa standardního přístupu
                     
                  
                      
                  
                     910
                  
                      
                  
                     
                        Schodek celkového kapitálu, pokud jde o minimální kapitálové požadavky podle dolního limitu Basel I
                     
                  
                      
                  
         
            
         
         
            C 07.00 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)
         
         
            Třída expozice podle SA
         
         
                      
                  
                      
                  
                     
                        PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
                     
                  
                     
                        (-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICÍ
                     
                  
                     
                        EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV
                     
                  
                     
                        TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI
                     
                  
                     
                        ČISTÁ EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
                     
                  
                     
                        TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA S DOPADEM NA HODNOTU EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU
                     
                  
                     
                        PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)
                     
                  
                     
                        STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ
                     
                  
                     
                        HODNOTA EXPOZICE
                     
                  
                      
                  
                     
                        OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
                     
                  
                     
                        OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
                     
                  
                      
                  
                     
                        OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
                     
                  
                     
                        MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
                     
                  
                     
                        SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
                     
                  
                     
                        KOEFICIENT VOLATILITY PRO DANOU EXPOZICI
                     
                  
                     
                        (–) FINANČNÍ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)
                     
                  
                     
                        0%
                     
                  
                     
                        20%
                     
                  
                     
                        50%
                     
                  
                     
                        100%
                     
                  
                     
                        Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY
                     
                  
                     
                        Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM VYPRACOVANÝM URČENOU EXTERNÍ RATINGOVOU AGENTUROU
                     
                  
                     
                        Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM POCHÁZEJÍCÍM OD CENTRÁLNÍ VLÁDY
                     
                  
                     
                        (–) ZÁRUKY
                     
                  
                     
                        (–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY
                     
                  
                     
                        (–) FINANČNÍ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METODA
                     
                  
                     
                        (–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA
                     
                  
                     
                        (–) CELKOVÝ ODTOK
                     
                  
                     
                        PŘÍTOKY CELKEM (+)
                     
                  
                      
                  
                     
                        (–) Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI
                     
                  
                     010
                  
                     030
                  
                     040
                  
                     050
                  
                     060
                  
                     070
                  
                     080
                  
                     090
                  
                     100
                  
                     110
                  
                     120
                  
                     130
                  
                     140
                  
                     150
                  
                     160
                  
                     170
                  
                     180
                  
                     190
                  
                     200
                  
                     210
                  
                     215
                  
                     220
                  
                     230
                  
                     240
                  
                     010
                  
                     
                        CELKOVÉ EXPOZICE
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Buňka propojená s CA
                  
                      
                  
                      
                  
                     015
                  
                     
                        z toho: expozice v selhání
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     020
                  
                     
                        z toho: malé a střední podniky
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     030
                  
                     
                        z toho: expozice, na něž se použije podpůrný koeficient pro malé a střední podniky
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     040
                  
                     
                        z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     050
                  
                     
                        z toho: expozice v rámci trvalého částečného použití standardizovaného přístupu
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     060
                  
                     
                        z toho: expozice v rámci standardizovaného přístupu, v jejichž případě orgán dohledu poskytl předchozí svolení s postupným zaváděním přístupu IRB
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:
                     
                  
                     070
                  
                     
                        Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     080
                  
                     
                        Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     090
                  
                     
                        Transakce s financováním cenných papírů
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     100
                  
                     
                        z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     110
                  
                     
                        Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     120
                  
                     
                        z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     130
                  
                     
                        Z křížového započtení na základě smlouvy
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:
                     
                  
                     140
                  
                     
                        0%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     150
                  
                     
                        2%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     160
                  
                     
                        4%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     170
                  
                     
                        10%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     180
                  
                     
                        20%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     190
                  
                     
                        35%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     200
                  
                     
                        50%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     210
                  
                     
                        70%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     220
                  
                     
                        75%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     230
                  
                     
                        100%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     240
                  
                     
                        150%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     250
                  
                     
                        250%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     260
                  
                     
                        370%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     270
                  
                     
                        1250%
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     280
                  
                     
                        Ostatní rizikové váhy
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
                     
                  
                     290
                  
                     
                        Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     300
                  
                     
                        Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 100 %
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     310
                  
                     
                        Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     320
                  
                     
                        Expozice v selhání, které podléhají rizikové váze ve výši 150 %
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
            
         
         
            C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)
         
         
            Země:
         
         
                      
                  
                     PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
                  
                     Expozice v selhání
                  
                     Nová selhání zjištěná pro dané období
                  
                     Obecné úpravy o úvěrové riziko
                  
                     Specifické úpravy o úvěrové riziko
                  
                     Z toho: odpisy
                  
                     Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání
                  
                     HODNOTA EXPOZICE
                  
                     OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
                  
                     OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
                  
                     010
                  
                     020
                  
                     040
                  
                     050
                  
                     055
                  
                     060
                  
                     070
                  
                     075
                  
                     080
                  
                     090
                  
                     010
                  
                     ústřední vlády nebo centrální banky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     020
                  
                     regionální vlády či místní orgány
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     030
                  
                     subjekty veřejného sektoru
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     040
                  
                     mezinárodní rozvojové banky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     050
                  
                     mezinárodní organizace
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     060
                  
                     instituce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     070
                  
                     podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     075
                  
                     z toho: malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     080
                  
                     retailové expozice
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     085
                  
                     z toho: malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     090
                  
                     expozice zajištěné nemovitostmi
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     095
                  
                     z toho: malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     100
                  
                     Expozice v selhání
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     110
                  
                     Položky spojené s obzvlášť vysokým rizikem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     120
                  
                     Kryté dluhopisy
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     130
                  
                     Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     140
                  
                     Subjekty kolektivního investování
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     150
                  
                     Kapitálové expozice
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     160
                  
                     Ostatní expozice
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     170
                  
                     
                        Celkové expozice
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
            
         
         
            C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE IRB (CR GB 2)
         
         
            Země:
         
         
                      
                  
                     PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY
                  
                     Z toho: v selhání
                  
                     Nová selhání zjištěná pro dané období
                  
                     Obecné úpravy o úvěrové riziko
                  
                     Specifické úpravy o úvěrové riziko
                  
                     Z toho: odpisy
                  
                     Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání
                  
                     PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA(%)
                  
                     EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)
                  
                     Z toho: v selhání
                  
                     HODNOTA EXPOZICE
                  
                     OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
                  
                     Z toho: v selhání
                  
                     OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
                  
                     VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT
                  
                     010
                  
                     030
                  
                     040
                  
                     050
                  
                     055
                  
                     060
                  
                     070
                  
                     080
                  
                     090
                  
                     100
                  
                     105
                  
                     110
                  
                     120
                  
                     125
                  
                     130
                  
                     010
                  
                     ústřední vlády nebo centrální banky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     020
                  
                     instituce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     030
                  
                     podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     040
                  
                     z toho: specializované půjčky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     050
                  
                     z toho: malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     060
                  
                     retailové expozice
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     070
                  
                     Zajištěno nemovitým majetkem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     080
                  
                     malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     090
                  
                     Jiné než malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     100
                  
                     Kvalifikované revolvingové expozice
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     110
                  
                     Ostatní retailové expozice
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     120
                  
                     malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     130
                  
                     Jiné než malé a střední podniky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     140
                  
                     Akcie a ostatní účasti
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     150
                  
                     
                        Celkové expozice
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
            
         
         
            C 09.04 – STRUKTURA ÚVĚROVÝCH EXPOZIC RELEVANTNÍCH PRO VÝPOČET PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)
         
         
            Země:
         
         
                      
                  
                     
                        Částka
                     
                  
                     
                        Procentní podíl
                     
                  
                     
                        Kvalitativní informace
                     
                  
                     
                        010
                     
                  
                     
                        020
                     
                  
                     
                        030
                     
                  
                     
                        Rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     010
                  
                     Hodnota expozice podle standardizovaného přístupu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     020
                  
                     Hodnota expozice podle přístupu IRB
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        Rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     030
                  
                     Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia pro standardizované přístupy
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     040
                  
                     Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        Rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizace
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     050
                  
                     Hodnota expozice u sekuritizovaných pozic v investičním portfoliu v rámci standardizovaného přístupu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     060
                  
                     Hodnota expozice u sekuritizovaných pozic v investičním portfoliu v rámci přístupu IRB
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        Kapitálové požadavky a váhy kapitálových požadavků
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     070
                  
                     Celkové kapitálové požadavky pro proticyklickou kapitálovou rezervu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     080
                  
                     Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Úvěrové riziko
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     090
                  
                     Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Tržní riziko
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     100
                  
                     Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice – Sekuritizační pozice v investičním portfoliu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     110
                  
                     Váhy kapitálových požadavků
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        Sazby proticyklické kapitálové rezervy
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     120
                  
                     Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená pověřeným orgánem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     130
                  
                     Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná pro zemi instituce
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     140
                  
                     Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro danou instituci
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     
                        Použití 2% prahové hodnoty
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     150
                  
                     Použití 2% prahové hodnoty pro obecnou úvěrovou expozici
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     160
                  
                     Použití 2% prahové hodnoty pro expozici obchodního portfolia
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
            
         
         
            C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ (MKR SA TDI)
         
         
            Měna:
         
         
                      
                  
                     
                        POZICE
                     
                  
                     
                        KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
                     
                  
                     
                        VŠECHNY POZICE
                     
                  
                     
                        ČISTÉ POZICE
                     
                  
                     
                        POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU
                     
                  
                     
                        DLOUHÉ
                     
                  
                     
                        KRÁTKÉ
                     
                  
                     
                        DLOUHÉ
                     
                  
                     
                        KRÁTKÉ
                     
                  
                     010
                  
                     020
                  
                     030
                  
                     040
                  
                     050
                  
                     060
                  
                     070
                  
                     010
                  
                     
                        OBCHODOVANÉ DLUHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Buňka propojená s CA2
                  
                     011
                  
                     
                        Obecné riziko
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     012
                  
                     Deriváty
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     013
                  
                     Ostatní aktiva a pasiva
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     020
                  
                     Přístup založený na splatnosti
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     030
                  
                     Zóna 1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     040
                  
                     0 ≤ 1 měsíc
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     050
                  
                     > 1 ≤ 3 měsíců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     060
                  
                     > 3 ≤ 6 měsíců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     070
                  
                     > 6 ≤ 12 měsíců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     080
                  
                     Zóna 2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     090
                  
                     > 1 ≤ 2 (1,9 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     100
                  
                     > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     110
                  
                     > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     120
                  
                     Zóna 3
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     130
                  
                     > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     140
                  
                     > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     150
                  
                     > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     160
                  
                     > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     170
                  
                     > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     180
                  
                     > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     190
                  
                     (> 12,0 ≤ 20,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     200
                  
                     (> 20,0 u kupónu na méně než 3 %) roky
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     210
                  
                     Přístup založený na době trvání
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     220
                  
                     Zóna 1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     230
                  
                     Zóna 2
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     240
                  
                     Zóna 3
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     250
                  
                     
                        Specifické riziko
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     251
                  
                     Kapitálový požadavek na nesekuritizované dluhové nástroje
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     260
                  
                     Dluhové cenné papíry v první kategorii tabulky 1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     270
                  
                     Dluhové cenné papíry v druhé kategorii tabulky 1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     280
                  
                     Se zbytkovou splatností ≤ 6 měsíců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     290
                  
                     Se zbytkovou splatností > 6 měsíců a ≤ 24 měsíců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     300
                  
                     Se zbytkovou splatností > 24 měsíců
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     310
                  
                     Dluhové cenné papíry ve třetí kategorii tabulky 1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     320
                  
                     Dluhové cenné papíry ve čtvrté kategorii tabulky 1
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     321
                  
                     Úvěrové deriváty n-tého selhání s ratingem
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     325
                  
                     Kapitálový požadavek na sekuritizované nástroje
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     330
                  
                     Kapitálový požadavek na korelační obchodní portfolio
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     350
                  
                     Dodatečné požadavky na opce (rizika jiná než delta)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     360
                  
                     Zjednodušená metoda
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     370
                  
                     Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     380
                  
                     Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     390
                  
                     Scénář maticového přístupu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
         
            
         
         
            C 21.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH (MKR SA EQU)
         
         
            Vnitrostátní trh:
         
         
                      
                  
                     
                        POZICE
                     
                  
                     
                        KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY
                     
                  
                     
                        CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE
                     
                  
                     
                        VŠECHNY POZICE
                     
                  
                     
                        ČISTÉ POZICE
                     
                  
                     
                        POZICE PODLÉHAJÍCÍ KAPITÁLOVÉMU POŽADAVKU
                     
                  
                     
                        DLOUHÉ
                     
                  
                     
                        KRÁTKÉ
                     
                  
                     
                        DLOUHÉ
                     
                  
                     
                        KRÁTKÉ
                     
                  
                     010
                  
                     020
                  
                     030
                  
                     040
                  
                     050
                  
                     060
                  
                     070
                  
                     010
                  
                     
                        AKCIE V OBCHODNÍM PORTFOLIU
                     
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     Buňka propojená s CA
                  
                     020
                  
                     Obecné riziko
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     021
                  
                     Deriváty
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     022
                  
                     Ostatní aktiva a pasiva
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     030
                  
                     Široce diverzifikované futures na akciové indexy obchodované na burze podléhající zvláštnímu přístupu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     040
                  
                     Jiné akcie než futures na akciové indexy obchodované na burze, které jsou široce diverzifikovány
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     050
                  
                     Specifické riziko
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     090
                  
                     Dodatečné požadavky na opce (rizika jiná než delta)
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     100
                  
                     Zjednodušená metoda
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     110
                  
                     Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko gama
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     120
                  
                     Přístup delta plus – dodatečné požadavky pro riziko vega
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                     130
                  
                     Scénář maticového přístupu
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
                      
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            
               “PŘÍLOHA II
               
                  PODÁVÁNÍ ZPRÁV O KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
               
               
                  Obsah
               
               
                           ČÁST I: OBECNÉ POKYNY
                        44
               
                           1.
                        STRUKTURA A KONVENCE44
               
                           1.1.
                        STRUKTURA44
               
                           1.2.
                        KONVENCE V OBLASTI ČÍSLOVÁNÍ44
               
                           1.3.
                        KONVENCE V OBLASTI ZNAMÉNEK44
               
                           ČÁST II: POKYNY K ŠABLONÁM
                        44
               
                           1.
                        PŘEHLED KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI (CA)44
               
                           1.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY44
               
                           1.2.
                        C 01.00 – KAPITÁL (CA1)46
               
                           1.2.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE46
               
                           1.3.
                        C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)61
               
                           1.3.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE61
               
                           1.4.
                        C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)68
               
                           1.4.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE68
               
                           1.5.
                        C 04.00 – DOPLŇUJÍCÍ POLOŽKY (CA4)69
               
                           1.5.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE69
               
                           1.6.
                        PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A NÁSTROJE, PRO NĚŽ PLATÍ ZACHOVÁNÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE, KTERÉ NEPŘEDSTAVUJÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5)85
               
                           1.6.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY85
               
                           1.6.2.
                        C 05.01 – PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (CA5.1)85
               
                           1.6.2.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE86
               
                           1.6.3.
                        C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)94
               
                           1.6.3.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE94
               
                           2.
                        SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)96
               
                           2.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY96
               
                           2.2.
                        PODROBNÉ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI97
               
                           2.3.
                        ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ KE SKUPINOVÉ SOLVENTNOSTI97
               
                           2.4.
                        C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH – CELKEM (GS TOTAL)98
               
                           2.5.
                        C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: ÚDAJE O PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTECH (GS)98
               
                           3.
                        ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA ÚVĚROVÉ RIZIKO105
               
                           3.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY105
               
                           3.1.1.
                        VYKAZOVÁNÍ TECHNIK SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍM VLIVEM105
               
                           3.1.2.
                        VYKAZOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY106
               
                           3.2.
                        C 07.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)106
               
                           3.2.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY106
               
                           3.2.2.
                        OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR SA106
               
                           3.2.3.
                        ZAŘAZENÍ EXPOZIC DO KATEGORIÍ EXPOZIC V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU107
               
                           3.2.4.
                        VYJASNĚNÍ ROZSAHU NĚKTERÝCH ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ EXPOZIC UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 NAŘÍZENÍ O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH110
               
                           3.2.4.1.
                        KATEGORIE EXPOZIC „INSTITUCE“110
               
                           3.2.4.2.
                        KATEGORIE EXPOZIC „KRYTÉ DLUHOPISY“111
               
                           3.2.4.3.
                        KATEGORIE EXPOZIC „SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ“111
               
                           3.2.5.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE111
               
                           3.3.
                        ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR IRB)119
               
                           3.3.1.
                        OBLAST PŮSOBNOSTI ŠABLONY CR IRB119
               
                           3.3.2.
                        STRUKTURA ŠABLONY CR IRB120
               
                           3.3.3.
                        C 08.01 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR IRB 1)121
               
                           3.3.3.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE121
               
                           3.3.4.
                        C 08.02 – ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (STRUKTURA PODLE STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ (ŠABLONA CR IRB 2))129
               
                           3.4.
                        ÚVĚROVÉ RIZIKO A ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE GEOGRAFICKÉ STRUKTURY130
               
                           3.4.1.
                        C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI STANDARDIZOVANÉHO PŘÍSTUPU (CR GB 1)130
               
                           3.4.1.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE130
               
                           3.4.2.
                        C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU IRB (CR GB 2)132
               
                           3.4.2.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE132
               
                           3.4.3.
                        C 09.04 – STRUKTURA ÚVĚROVÝCH EXPOZIC RELEVANTNÍCH PRO VÝPOČET PROTICYKLICKÉ KAPITÁLOVÉ REZERVY PODLE ZEMÍ A SAZBY PROTICYKLICKÉ REZERVY SPECIFICKÉ PRO DANOU INSTITUCI (CCB)135
               
                           3.4.3.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY135
               
                           3.4.3.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE135
               
                           3.5.
                        C 10.01 A C 10.02 – AKCIOVÉ EXPOZICE V RÁMCI PŘÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA INTERNÍM RATINGU (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)140
               
                           3.5.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY140
               
                           3.5.2.
                        POKYNY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POZIC (VZTAHUJÍCÍ SE K ŠABLONĚ CR EQU IRB1 I CR EQU IRB 2)141
               
                           3.6.
                        C 11.00 – VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ (CR SETT)144
               
                           3.6.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY144
               
                           3.6.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE144
               
                           3.7.
                        C 12.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC SA)146
               
                           3.7.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY146
               
                           3.7.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE146
               
                           3.8.
                        C 13.00 – ÚVĚROVÉ RIZIKO – SEKURITIZACE: PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU VE VZTAHU KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SEC IRB)153
               
                           3.8.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY153
               
                           3.8.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE153
               
                           3.9.
                        C 14.00 – PODROBNÉ ÚDAJE O SEKURITIZACÍCH (SEC DETAILS)161
               
                           3.9.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY161
               
                           3.9.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE162
               
                           4.
                        ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA OPERAČNÍ RIZIKO170
               
                           4.1.
                        C 16.00 – OPERAČNÍ RIZIKO (OPR)170
               
                           4.1.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY170
               
                           4.1.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE171
               
                           4.2.
                        C 17.00 – OPERAČNÍ RIZIKO: ZTRÁTY A VÝTĚŽKY PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ A DRUHŮ UDÁLOSTÍ V MINULÉM ROCE (PODROBNOSTI OPR)173
               
                           4.2.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY173
               
                           4.2.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE175
               
                           5.
                        ŠABLONY ZAMĚŘENÉ NA TRŽNÍ RIZIKO177
               
                           5.1.
                        C 18.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍM RIZIKŮM V OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJÍCH (MKR SA TDI)177
               
                           5.1.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY177
               
                           5.1.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE178
               
                           5.2.
                        C 19.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU RIZIKU V SEKURITIZACÍCH (MKR SA SEC) 178…179
               
                           5.2.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY179
               
                           5.2.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE180
               
                           5.3.
                        C 20.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU RIZIKU V PŘÍPADĚ POZIC ZAŘAZENÝCH DO PORTFOLIA OBCHODOVÁNÍ S KORELACÍ (MKR SA CTP)182
               
                           5.3.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY182
               
                           5.3.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE183
               
                           5.4.
                        C 21.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP K POZIČNÍMU RIZIKU V PŘÍPADĚ AKCIÍ (MKR SA EQU)185
               
                           5.4.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY185
               
                           5.4.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE185
               
                           5.5.
                        C 22.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY K MĚNOVÉMU RIZIKU (MKR SA FX)187
               
                           5.5.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY187
               
                           5.5.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE187
               
                           5.6.
                        C 23.00 – TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY KE KOMODITÁM (MKR SA COM)189
               
                           5.6.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY189
               
                           5.6.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE189
               
                           5.7.
                        C 24.00 - INTERNÍ MODEL PRO TRŽNÍ RIZIKO (MKR IM)190
               
                           5.7.1.
                        OBECNÉ POZNÁMKY190
               
                           5.7.2.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE191
               
                           5.8.
                        C 25.00 – RIZIKO ÚVĚROVÉ ÚPRAVY V OCENĚNÍ (CVA)193
               
                           5.8.1.
                        POKYNY PRO KONKRÉTNÍ POZICE193
               
                  ČÁST I:   OBECNÉ POKYNY
               
               1.   STRUKTURA A KONVENCE
               1.1.   STRUKTURA
               
                           1.
                        
                           Rámec celkově sestává ze šablon, které lze rozdělit do pěti skupin:
                           
                                       a)
                                    
                                       kapitálová přiměřenost, přehled regulatorního kapitálu; celkový objem rizikové expozice;
                                    
                           
                                       b)
                                    
                                       skupinová solventnost, přehled plnění solventnostních požadavků všemi subjekty, které jsou zahrnuty do konsolidace vykazujícího subjektu;
                                    
                           
                                       c)
                                    
                                       úvěrové riziko (včetně rizika protistrany, rizika rozmělnění a vypořádacího rizika);
                                    
                           
                                       d)
                                    
                                       tržní riziko (včetně pozičního rizika v obchodním portfoliu, měnového rizika, komoditního rizika a rizika souvisejícího s úvěrovou úpravou v ocenění);
                                    
                           
                                       e)
                                    
                                       operační riziko.
                                    
                        
               
                           2.
                        
                           Ke každé šabloně jsou uvedeny odkazy na právní předpisy. V této části prováděcí technické normy jsou obsaženy další podrobné informace týkající se obecnějších aspektů podávání zpráv ke každé skupině šablon, pokyny ohledně specifických pozic a také pravidla pro ověřování.
                        
               
                           3.
                        
                           Instituce předkládají pouze relevantní šablony, a to v závislosti na přístupu používaném pro určení kapitálových požadavků.
                        
               1.2.   KONVENCE V OBLASTI ČÍSLOVÁNÍ
               
                           4.
                        
                           Jestliže dokument odkazuje na sloupce, řádky a buňky šablon, řídí se označováním, které je stanoveno v následující tabulce. Tyto číselné kódy jsou ve velké míře používány v pravidlech pro ověřování.
                        
               
                           5.
                        
                           V pokynech se používá tento obecný zápis: {šablona; řádek; sloupec}.
                        
               
                           6.
                        
                           V případě validací v rámci šablony, v níž se používají pouze údaje z dané šablony, zápis neodkazuje na šablonu: {řádek; sloupec}
                        
               
                           7.
                        
                           Má-li šablona pouze jeden sloupec, odkazuje se pouze na řádky: {šablona;řádek}
                        
               
                           8.
                        
                           Hvězdičkou se označuje skutečnost, že u předem specifikovaných řádků či sloupců byla provedena validace.
                        
               1.3.   KONVENCE V OBLASTI ZNAMÉNEK
               
                           9.
                        
                           Jakákoli částka, která zvyšuje kapitál nebo kapitálové požadavky, se zapisuje jako kladné číslo. Naopak jakákoli částka, která celkový kapitál nebo kapitálové požadavky snižuje, se zapisuje jako záporné číslo. Je-li před označením položky uvedeno záporné znaménko (–), předpokládá se, že u této položky nebude uvedeno žádné kladné číslo.
                        
               
                  ČÁST II:   POKYNY K ŠABLONÁM
               
               1.   PŘEHLED KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI (CA)
               1.1.   OBECNÉ POZNÁMKY
               
                           10.
                        
                           Šablony CA obsahují informace o čitatelích (kapitál, kapitál tier 1, kmenový kapitál tier 1), jmenovateli (kapitálové požadavky) a přechodných ustanoveních v rámci pilíře 1 a jsou rozděleny do pěti skupin:
                           
                                       a)
                                    
                                       šablona CA1 obsahuje výši kapitálu institucí rozdělenou na položky, jejichž součtem se získá uvedená částka. Dosažená výše kapitálu zahrnuje souhrnný dopad přechodných ustanovení podle druhu kapitálu;
                                    
                           
                                       b)
                                    
                                       šablona CA2 rekapituluje celkové objemy rizikových expozic (jak jsou definovány v čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení o kapitálových požadavcích);
                                    
                           
                                       c)
                                    
                                       v šabloně CA3 se uvádí poměry, jejichž minimální úroveň je stanovena v nařízení o kapitálových požadavcích, a některé další související údaje;
                                    
                           
                                       d)
                                    
                                       šablona CA4 obsahuje doplňující položky potřebné pro výpočet položek v šabloně CA1 a také informace týkající se kapitálových rezerv podle směrnice o kapitálových požadavcích;
                                    
                           
                                       e)
                                    
                                       šablona CA5 obsahuje údaje potřebné pro výpočet dopadu přechodných ustanovení na kapitál. Jakmile vyprší platnost přechodných ustanovení, šablona CA5 zanikne.
                                    
                        
               
                           11.
                        
                           Šablony platí pro všechny vykazující subjekty bez ohledu na to, jakými účetními standardy se řídí, přestože některé položky v čitateli jsou charakteristické pro subjekty uplatňující pravidla oceňování typu IAS/IFRS. Údaj udávaný ve jmenovateli obecně souvisí s konečnými výsledky uvedenými v odpovídajících šablonách pro výpočet celkového objemu rizikové expozice.
                        
               
                           12.
                        
                           Celkový kapitál se skládá z různých druhů kapitálu: z kapitálu tier 1, který je součtem kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1, a z kapitálu tier 2.
                        
               
                           13.
                        
                           Přechodná ustanovení se v šablonách CA zohledňují takto:
                           
                                       a)
                                    
                                       položky v šabloně CA1 se obecně uvádějí bez přechodných úprav. Znamená to, že číselné hodnoty v položkách šablony CA1 se vypočítávají podle závěrečných ustanovení (tj. jako kdyby neexistovala přechodná ustanovení) s výjimkou položek, které shrnují dopad přechodných ustanovení. U každého druhu kapitálu (tj. kmenový kapitál tier 1, vedlejší kapitál tier 1 a kapitál tier 2) jsou tři různé položky, v nichž jsou zohledněny všechny úpravy vyplývající z přechodných ustanovení;
                                    
                           
                                       b)
                                    
                                       přechodná ustanovení mohou způsobit rovněž nedostatek vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 (tj. odpočty nad rámec vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 upravené v uvedeném pořadí v čl. 36 odst. 1 písm. j) a čl. 56 písm. e) nařízení o kapitálových požadavcích), a proto mohou položky, které zahrnují tyto nedostatky, nepřímo odrážet dopad přechodných ustanovení;
                                    
                           
                                       c)
                                    
                                       šablona CA5 se používá výhradně pro podávání zpráv o přechodných ustanoveních.
                                    
                        
               
                           14.
                        
                           Postup v případě požadavků v rámci pilíře II se může v EU lišit (čl. 104 odst. 2 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD IV) musí být proveden do vnitrostátních právních předpisů). Do vykazování solventnosti v rámci nařízení o kapitálových požadavcích se zahrne pouze dopad požadavků v rámci pilíře II na míru solventnosti nebo cílový poměr. Podrobné vykazování požadavků v rámci pilíře II není předmětem článku 99 nařízení o kapitálových požadavcích.
                           
                                       a)
                                    
                                       Šablony CA1, CA2 nebo CA5 obsahují pouze údaje týkající se otázek v rámci pilíře I.
                                    
                           
                                       b)
                                    
                                       Šablona CA3 zahrnuje souhrnný dopad dodatečných požadavků dle pilíře II, které se týkají ukazatele kapitálové přiměřenosti. Jedna část se soustředí na dopad hodnot na dané ukazatele, zatímco druhá část se soustředí na vlastní ukazatel. Obě skupiny ukazatelů nemají žádnou další vazbu na šablony CA1, CA2 nebo CA5.
                                    
                           
                                       c)
                                    
                                       Šablona CA4 obsahuje jednu buňku týkající se dodatečných kapitálových požadavků vztahujících se k pilíři II. Tato buňka nemá přes pravidla pro ověřování žádnou vazbu na kapitálové poměry uváděné v šabloně CA3 a odráží čl. 104 odst. 2 směrnice o kapitálových požadavcích, v němž jsou výslovně uvedeny dodatečné požadavky na kapitál jako jedna z možností pro rozhodnutí v rámci pilíře II.
                                    
                        
               1.2.   C 01.00 – KAPITÁL (CA1)
               1.2.1.   Pokyny pro konkrétní pozice
               
                           Řádek
                        
                           Odkazy na právní předpisy a pokyny
                        
                           010
                        
                           1.   Kapitál
                           
                           Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 118 a článku 72 nařízení o kapitálových požadavcích.
                           Kapitál instituce je součtem jejího kapitálu tier 1 a tier 2.
                        
                           015
                        
                           1.1   Kapitál tier 1
                           
                           
                              Článek 25 nařízení o kapitálových požadavcích.
                           Kapitál tier 1 je součtem kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1.
                        
                           020
                        
                           1.1.1   Kmenový kapitál tier 1
                           
                           
                              Článek 50 nařízení o kapitálových požadavcích.
                        
                           030
                        
                           1.1.1.1   Kapitálové nástroje způsobilé jako kmenový kapitál tier 1
                           
                           Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) a b), článků 27 až 30, čl. 36 odst. 1 písm. f) a článku 42 nařízení o kapitálových požadavcích.
                        
                           040
                        
                           1.1.1.1.1    Splacené kapitálové nástroje
                           
                           Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 27 až 31 nařízení o kapitálových požadavcích.
                           Zahrnují se kapitálové nástroje vzájemných institucí, družstev nebo podobných institucí (články 27 a 29 nařízení o kapitálových požadavcích).
                           Emisní ážio související s těmito nástroji není zahrnuto.
                           Zahrnuje kapitálové nástroje upsané veřejnými orgány v mimořádných situacích, jsou-li splněny všechny podmínky článku 31 nařízení o kapitálových požadavcích.
                        
                           045
                        
                           1.1.1.1.1*    Z toho: kapitálové nástroje upsané orgány veřejné moci v mimořádných situacích
                           
                           
                              Článek 31 nařízení o kapitálových požadavcích.
                           Kapitálové nástroje upsané orgány veřejné moci v mimořádných situacích se zahrnují do kmenového kapitálu tier 1, jestliže jsou splněny všechny podmínky článku 31 nařízení o kapitálových požadavcích.
                        
                           050
                        
                           1.1.1.1.2*    Doplňující položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje
                           
                           Ustanovení čl. 28 odst. 1 písm. b), l) a m) nařízení o kapitálových požadavcích.
                           Podmínky uvedené v těchto bodech popisují různé situace kapitálu, které se mohou změnit, a zde vykázaná částka tudíž může být způsobilá v následujících obdobích.
                           Částka, která má být vykázána, nezahrnuje emisní ážio související s těmito nástroji.
                        
                           060
                        
                           1.1.1.1.3    Emisní ážio
                           
                           Ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 124, čl. 26 odst. 1 písm. b) nařízení o kapitálových požadavcích.
                           Emisní ážio má stejný význam jako v použitelném účetním standardu.
       &n