Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/1705 ze dne 9. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2016/26)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1705/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 257/10
               
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/1705
      ze dne 9. září 2016,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2016/26)
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 19.1 tohoto statutu,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Pro vyloučení mezibankovních závazků ze základu pro stanovení minimálních rezerv by každý standardní odpočet závazků se splatností do dvou let v kategorii dluhových cenných papírů měl spočívat v poměru uplatňovaném pro eurozónu mezi: a) stavem relevantních nástrojů emitovaných úvěrovými institucemi a držených jinými úvěrovými institucemi, ECB a zúčastněnými národními centrálními bankami a b) celkovou hodnotou zůstatku těchto nástrojů emitovaných úvěrovými institucemi. Metodu pro uplatnění standardního odpočtu, která je stanovena v čl. 3 odst. 2 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (2), je třeba dále upřesnit.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) je proto třeba příslušným způsobem změnit,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změny
      Nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) se mění takto:
      
                  1)
               
                  Článek 3 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
                              „1.   Základ pro stanovení minimálních rezerv instituce zahrnuje následující závazky (ve smyslu rámce ECB pro výkaznictví stanoveného v nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (*)), které vznikají přijetím peněžních prostředků:
                              
                                          a)
                                       
                                          vklady a
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          emitované dluhové cenné papíry.
                                       
                              Pokud má instituce závazky vůči pobočce téhož subjektu nebo vůči sídlu či ústředí téhož subjektu, které se nacházejí mimo zúčastněné členské státy, zahrne takové závazky do základu pro stanovení minimálních rezerv.
                              2.   Ze základu pro stanovení minimálních rezerv se vyjímají tyto závazky:
                              
                                          a)
                                       
                                          závazky vůči jakékoli jiné instituci, která není uvedena na seznamu institucí, jež jsou zproštěny povinnosti minimálních rezerv v souladu s čl. 2 odst. 3; a
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          závazky vůči ECB nebo zúčastněné národní centrální bance.
                                       
                              
                                 (*)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).“;"

                           
                  
                              b)
                           
                              vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
                              „2a.   Pokud jde o kategorii závazků „vklady“ uvedenou v odst. 1 písm. a), vynětí podle odstavce 2 se provede takto: instituce prokáže příslušné zúčastněné národní centrální bance výši závazků uvedených v odst. 2 písm. a) a b) a prokázaná částka se odečte od základu pro stanovení minimálních rezerv.
                              Pokud jde o kategorii závazků „emitované dluhové cenné papíry“ uvedenou v odst. 1 písm. b), vynětí podle odstavce 2 se provede tak, že se příslušná částka odečte od základu pro stanovení minimálních rezerv takto:
                              
                                          a)
                                       
                                          instituce prokáže příslušné zúčastněné národní centrální bance výši závazků uvedených v odst. 2 písm. a) a b) a prokázaná částka se odečte od základu pro stanovení minimálních rezerv;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          není-li instituce schopna příslušné zúčastněné národní centrální bance prokázat výši závazků uvedených v odst. 2 písm. a) a b), uplatní tato instituce na hodnotu zůstatku dluhových cenných papírů, které vydala a které mají původní splatnost do dvou let včetně, standardní odpočet uveřejněný na internetových stránkách ECB.“;
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  V celém nařízení se slova „pro měnovou a bankovní statistiku“ zrušují.
               
      Článek 2
      Závěrečná ustanovení
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. prosince 2016.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. září 2016.
         
            
               Za Radu guvernérů ECB
            
            
               prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.