Nařízení Rady (EU) 2016/1710 ze dne 27. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1710/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               LI 259/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1710
   ze dne 27. září 2016,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1711, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 (2) provádí společný postoj 2001/931/SZBP (3).
            
   
               (2)
            
               Dne 27. září 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1711, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP. Rozhodnutí (SZBP) 2016/1711 pozastavuje uplatňování povinnosti zmrazit majetek „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revolučních ozbrojených sil Kolumbie“), jakož i zákazu zpřístupňovat finanční prostředky a hospodářské zdroje tomuto subjektu.
            
   
               (3)
            
               Regulační opatření na úrovni Unie je nezbytné, zejména s ohledem na to, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (ES) č. 2580/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Za účelem účinného provádění opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost ihned,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 2580/2001 se mění takto:
   V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:
   
      „4.   Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 se pozastavují, týkají-li se „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“).“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1711 ze dne 27. září 2016, kterým se mění společný postoj Rady 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70).
   
      (3)  Rady Společný postoj 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.