Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1713 ze dne 20. září 2016, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2016/17

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1713/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 258/8
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1713
   ze dne 20. září 2016,
   kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2016/17
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 139 odst. 2 a čl. 144 první pododstavec písm. g) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se může cukr nebo izoglukóza vyrobené nad kvótu podle článku 136 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevního omezení, které stanoví Komise.
            
   
               (2)
            
               Podrobná prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, stanoví nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (2). S ohledem na možné příležitosti na vývozních trzích by se však množstevní omezení mělo stanovovat pro jednotlivé hospodářské roky.
            
   
               (3)
            
               Pro některé producenty cukru a izoglukózy v Unii představuje vývoz z Unie důležitou součást hospodářské činnosti a tito producenti si mimo Unii vytvořili tradiční trhy. Vývoz cukru a izoglukózy na tyto trhy by mohl být hospodářsky životaschopný i bez poskytování vývozních náhrad. Proto je třeba stanovit množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám, aby příslušní producenti z EU mohli své tradiční trhy nadále zásobovat.
            
   
               (4)
            
               Odhaduje se, že pro hospodářský rok 2016/17 odpovídá poptávce na trhu množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám ve výši 650 000 tun v ekvivalentu bílého cukru a ve výši 70 000 tun sušiny pro izoglukózu nepodléhající kvótám.
            
   
               (5)
            
               Vývoz cukru z Unie do některých blízkých míst určení a do třetích zemí, které poskytují produktům Unie preferenční dovozní zacházení, je v současné době ve zvláště příznivém konkurenčním postavení. Vzhledem k tomu, že neexistují vhodné nástroje pro vzájemnou pomoc v boji proti nesrovnalostem, v zájmu minimalizace rizika podvodu a s cílem zabránit jakémukoliv zneužití ve formě zpětného dovozu cukru nepodléhajícího kvótám do Unie by měla být některá blízká místa určení vyloučena ze způsobilých míst určení.
            
   
               (6)
            
               Protože u izoglukózy existuje podle odhadu nižší riziko případného podvodu vzhledem k charakteru dotyčného produktu, není pro vývoz izoglukózy nepodléhající kvótám nezbytné omezovat způsobilá místa určení.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   V případě bílého cukru kódu KN 1701 99 nepodléhajícího kvótám činí množstevní omezení na hospodářský rok 2016/17 podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 u vývozu bez náhrady 650 000 tun.
   2.   Vývoz v rámci množstevního omezení stanoveného v odstavci 1 se povoluje pro všechna místa určení kromě:
   
               a)
            
               třetích zemí: Albánie, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), Kosova (3), Lichtenštejnska, Černé Hory, San Marina a Srbska;
            
   
               b)
            
               území členských států, která nejsou součástí celního území Unie: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;
            
   
               c)
            
               evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Unie: Gibraltaru.
            
   Článek 2
   Stanovení množstevního omezení pro vývoz izoglukózy nepodléhající kvótám
   1.   V případě izoglukózy kódů KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 nepodléhající kvótám činí množstevní omezení na hospodářský rok 2016/17 podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 u vývozu bez náhrady 70 000 tun sušiny.
   2.   Vývoz produktů uvedených v odstavci 1 se povoluje pouze v případě, že splňují podmínky stanovené článkem 4 nařízení (ES) č. 951/2006.
   Článek 3
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. října 2016.
   Je použitelné do dne 30. září 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).
   
      (3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.