Nařízení Komise (EU) 2016/1718 ze dne 20. září 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1718/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 259/1
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1718
      ze dne 20. září 2016,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel, pokud jde o ustanovení o zkoušení pomocí přenosného systému pro měření emisí (PEMS) a o postup zkoušení životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4 a článek 12 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Zkoušení shodnosti v provozu představuje jeden z hlavních stavebních kamenů postupu schvalování typu a umožňuje ověřit výkonnost systémů regulace emisí během životnosti vozidla. V souladu s nařízením Komise (EU) č. 582/2011 (2) se zkoušky provádějí pomocí přenosných systémů pro měření emisí (PEMS), které posuzují emise během provozu při běžném používání. Přístup opírající se o systém PEMS se rovnocenně používá k ověřování emisí mimo cyklus při certifikaci schválení typu.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EU) č. 582/2011 stanoví, že jakékoliv dodatečné požadavky s ohledem na zkoušení emisí u vozidel v provozu mimo cyklus by měly být zavedeny po posouzení postupu zkoušky stanoveného v uvedeném nařízení.
               
      
                  (3)
               
                  Komise proto provedla důkladnou analýzu postupu zkoušky. Při této analýze byla zjištěna řada nedostatků, které oslabují účinnost evropských právních předpisů týkajících se schvalování typu a které je třeba odstranit, aby se zaručila odpovídající úroveň ochrany životního prostředí.
               
      
                  (4)
               
                  V současnosti nejsou posuzovány emisní vlastnosti vozidel během zahřívání, a to ani v rámci prokazovací zkoušky při schvalování typu, ani při zkoušce shodnosti v provozu. S cílem překlenout stávající mezeru v poznatcích a připravit nový postup zkoušky pro provoz se studeným startem by měla být zahájena fáze monitorování, během níž budou shromážděny údaje ze zkoušek při schvalování typu a zkoušek shodnosti v provozu.
               
      
                  (5)
               
                  V souladu s nařízením (EU) č. 582/2011 má být náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek schváleno z hlediska typu v souladu s požadavky na emise podle normy Euro VI, jakmile budou v uvedeném nařízení vymezeny konkrétní požadavky na zkoušení životnosti.
               
      
                  (6)
               
                  Proto je nutné stanovit postup, jímž bude řádně posouzena životnost náhradních dílů, které jsou uváděny na trh Unie, a jímž se zaručí, že tyto náhradní díly splňují požadavky na ochranu životního prostředí, které jsou slučitelné s požadavky stanovenými pro obdobné systémy, jež se vyrábějí jako původní díly vozidel.
               
      
                  (7)
               
                  Postup zkoušky založený na zrychleném stárnutí náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek v důsledku tepelných účinků a účinků spojených se spotřebou maziva splňuje cíl spočívající v přesném a objektivním řešení otázky životnosti náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek a pro výrobní odvětví nepředstavuje nadměrnou zátěž.
               
      
                  (8)
               
                  Nařízení (EU) č. 582/2011 vymezuje požadavky ohledně opatření, která musejí výrobci vozidel zavést, aby zabránili nedovoleným úpravám systémů pro regulaci emisí. Tyto požadavky by měly účinně řešit problematiku nejběžnějších způsobů nedovolených úprav, aniž by na výrobní odvětví kladly nadměrnou zátěž.
               
      
                  (9)
               
                  Měly by být aktualizovány odkazy na mezinárodní normy v nařízení (EU) č. 582/2011.
               
      
                  (10)
               
                  Aby byla výrobcům vozidel poskytnuta dostatečná doba na přípravu, než změní své výrobky v souladu s novým požadavkem ohledně výkonové hranice, měl by tento požadavek nabýt účinku dne 1. září 2018 pro nové typy a dne 1. září 2019 pro všechna nová vozidla.
               
      
                  (11)
               
                  Je vhodné, aby se nové požadavky na zkoušení v provozu nevztahovaly zpětně na motory a vozidla, která nebyla schválena v souladu s těmito požadavky. Proto se nová ustanovení vymezená v příloze II vztahují pouze na zkoušky shodnosti v provozu prováděné u nových typů motorů a vozidel, které byly schváleny v souladu s pozměněným zněním nařízení (EU) č. 582/2011.
               
      
                  (12)
               
                  Nařízení (EU) č. 582/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (13)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 582/2011 se mění takto:
      
                  1)
               
                  v článku 14 se zrušuje odstavec 3;
               
      
                  2)
               
                  v článku 15 se zrušuje odstavec 5;
               
      
                  3)
               
                  vkládá se nový článek 17a, který zní:
                  „Článek 17a
                  Přechodná ustanovení pro určitá schválení typu a prohlášení o shodě
                  1.   S účinkem od 1. září 2018 odmítnou vnitrostátní orgány z důvodů souvisejících s emisemi udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu novým typům vozidel nebo motorů, které byly zkoušeny pomocí postupů, jež nevyhovují bodům 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 a 4.3.1.2.2 dodatku 1 přílohy II.
                  2.   S účinkem od 1. září 2019 musí vnitrostátní orgány v případě nových vozidel, která nevyhovují bodům 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 a 4.3.1.2.2 dodatku 1 přílohy II, považovat prohlášení o shodě týkající se uvedených vozidel za již neplatná pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a z důvodů souvisejících s emisemi zakážou registraci, prodej a uvedení takových vozidel do provozu.
                  S účinkem od 1. září 2019 a s výjimkou náhradních motorů pro vozidla v provozu vnitrostátní orgány zakážou prodej či používání nových motorů, které nevyhovují bodům 4.2.2.2 a 4.2.2.2.1 a 4.3.1.2 a 4.3.1.2.1 dodatku 1 přílohy II.“;
               
      
                  4)
               
                  příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;
               
      
                  5)
               
                  příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;
               
      
                  6)
               
                  příloha VI se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení;
               
      
                  7)
               
                  příloha XI se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;
               
      
                  8)
               
                  příloha XIII se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení;
               
      
                  9)
               
                  příloha XIV se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      S výjimkou bodu 8 písm. c), který se vztahuje na všechna vozidla ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, se příloha II začne od 1. ledna 2017 používat na všechny nové typy vozidel.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.
         V Bruselu dne 20. září 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         Příloha I nařízení (EU) č. 582/2011 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     bod 1.1.2 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „1.1.2
                              
                                 Pokud výrobce umožní u dané rodiny motorů používání tržních paliv, která nevyhovují směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES (*) ani normě EN 228:2012 CEN (v případě bezolovnatého benzinu) a normě EN 590:2013 CEN (v případě motorové nafty), jako je například používání B100 (EN 14214), musí výrobce vedle požadavků uvedených v bodě 1.1.1 splnit tyto požadavky:
                                 
                                             a)
                                          
                                             uvést paliva, na která je daná rodina motorů schopna provozu, v bodě 3.2.2.2.1 informačního dokumentu, který je stanoven v části I dodatku 4, a to buď odkazem na úřední normu, nebo na specifikaci tržního paliva specifického pro danou značku, které nesplňuje úřední normu, jako jsou např. paliva uvedená v bodě 1.1.2. Výrobce rovněž prohlásí, že použitím uvedeného paliva není dotčena funkčnost systému OBD;
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             prokázat, že základní motor splňuje požadavky vymezené v příloze III a dodatku 1 přílohy VI tohoto nařízení, které se vztahují na uvedená paliva; schvalovací orgán může požádat, aby byly dále rozšířeny požadavky na prokazování na ty, které jsou stanoveny v příloze VII a příloze X;
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             splnit požadavky kontroly shodnosti uvedených paliv v provozu uvedené v příloze II včetně veškerých směsí uvedených paliv a tržních paliv uvedených ve směrnici 98/70/ES a příslušných normách CEN.
                                          
                                 Na žádost výrobce se požadavky stanovené v tomto písmeni uplatní na paliva používaná pro vojenské účely.
                                 Pro účely písmene a) prvního pododstavce se v případech, kdy jsou prováděny zkoušky emisí, aby se prokázala shoda s požadavky tohoto nařízení, ke zkušebnímu protokolu připojí zpráva o analýze zkušebního paliva, která bude sestávat alespoň z parametrů upřesněných v oficiální specifikaci vyhotovené výrobcem paliva.
                              
                     
                        (*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).“;"

                  
         
                     2)
                  
                     bod 1.1.5 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „1.1.5
                              
                                 U motorů na zemní plyn/biomethan se určí poměr výsledků měření emisí „r“ pro každou znečišťující látku takto:
                                 
                                    
                                 
                                 nebo
                                 
                                    
                                 
                                 a
                                 
                                    “;
                              
                  
         
                     3)
                  
                     bod 3.1 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „3.1
                              
                                 V případě schválení typu motoru jako samostatného technického celku nebo schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel musí být motor označen:
                                 
                                             a)
                                          
                                             výrobní nebo obchodní značkou výrobce motoru;
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             obchodním označením výrobce motoru.“;
                                          
                              
                  
         
                     4)
                  
                     vkládají se nové body 3.2.1.1 až 3.2.1.6, které znějí:
                     
                                 „3.2.1.1
                              
                                 U motoru na zemní plyn/biomethan jedno z následujících označení umístěných za značkou ES schválení typu:
                                 
                                             a)
                                          
                                             H u motoru schváleného a kalibrovaného pro skupinu plynů H;
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             L u motoru schváleného a kalibrovaného pro skupinu plynů L;
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             HL u motoru schváleného a kalibrovaného jak pro skupinu plynů H, tak pro skupinu plynů L;
                                          
                                 
                                             d)
                                          
                                             Ht u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů H a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H;
                                          
                                 
                                             e)
                                          
                                             Lt u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů L a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů L;
                                          
                                 
                                             f)
                                          
                                             HLt u motoru schváleného a kalibrovaného pro specifické složení plynu ve skupině plynů H nebo ve skupině plynů L a přestavitelného jemným seřízením palivového systému motoru pro jiný specifický plyn ve skupině plynů H nebo ve skupině plynů L;
                                          
                                 
                                             g)
                                          
                                             CNGfr ve všech ostatních případech, kdy je motor poháněn stlačeným zemním plynem/biomethanem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;
                                          
                                 
                                             h)
                                          
                                             LNGfr v případech, kdy je motor poháněn zkapalněným zemním plynem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;
                                          
                                 
                                             i)
                                          
                                             LPGfr v případech, kdy je motor poháněn zkapalněným ropným plynem a konstruován pro provoz s jednou omezenou skupinou složení plynného paliva;
                                          
                                 
                                             j)
                                          
                                             LNG20 v případě, že byl motor schválen a kalibrován pro specifické složení zkapalněného zemního plynu, pokud se faktor posunu λ neliší více než o 3 % od faktoru posunu λ plynu G20 uvedeného v příloze IX a obsah ethanu v uvedeném plynu nepřesahuje 1,5 %;
                                          
                                 
                                             k)
                                          
                                             LNG v případě, že byl motor schválen a kalibrován pro jakékoli jiné složení zkapalněného zemního plynu;
                                          
                              
                     
                                 3.2.1.2
                              
                                 V případě dvoupalivových motorů obsahuje značka schválení za symbolem státu řady znaků, jež mají odlišit, pro jaký typ dvoupalivového motoru a jakou skupinu plynů bylo schválení uděleno. Řady znaků budou složeny ze dvou znaků určujících typ dvoupalivového motoru, jak je definován v článku 2, dále písmene či písmen stanoveného/stanovených v bodě 3.2.1.1 a odpovídajícího/odpovídajících složení zemního plynu/biomethanu používaného motorem. Dva znaky, jež určují typ dvoupalivového motoru, jak je definován v článku 2, jsou tyto:
                                 
                                             a)
                                          
                                             1 A pro dvoupalivové motory typu 1 A;
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             1B pro dvoupalivové motory typu 1B;
                                          
                                 
                                             c)
                                          
                                             2 A pro dvoupalivové motory typu 2 A;
                                          
                                 
                                             d)
                                          
                                             2B pro dvoupalivové motory typu 2B;
                                          
                                 
                                             e)
                                          
                                             3B pro dvoupalivové motory typu 3B;
                                          
                              
                     
                                 3.2.1.3
                              
                                 V případě naftových vznětových motorů obsahuje značka schválení za symbolem státu písmeno „D“.
                              
                     
                                 3.2.1.4
                              
                                 V případě vznětových motorů na ethanol (ED95) obsahuje značka schválení za symbolem státu písmena „ED“.
                              
                     
                                 3.2.1.5
                              
                                 V případě zážehových motorů na ethanol (E85) obsahuje značka schválení za symbolem státu znaky „E85“.
                              
                     
                                 3.2.1.6
                              
                                 V případě naftových zážehových motorů obsahuje značka schválení za symbolem státu písmeno „P““;
                              
                  
         
                     5)
                  
                     v bodě 4.2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
                     
                                 „b)
                              
                                 pokud jde o zajištění shodnosti systému zajišťujícího správnou funkci opatření k regulaci emisí NOx, musí montáž v souladu s dodatkem 4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 49 splňovat požadavky na montáž uvedené výrobcem v části 1 přílohy 1 uvedeného předpisu.“;
                              
                  
         
                     6)
                  
                     v dodatku 4 se devátý, desátý a jedenáctý odstavec nahrazují tímto:
                     „V případě žádosti o ES schválení typu motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku se vyplní obecná část a části 1 a 3.
                     V případě žádosti o ES schválení typu vozidla se schváleným motorem z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel se vyplní obecná část a část 2.
                     V případě žádosti o ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel se vyplní obecná část a části 1, 2 a 3.“;
                  
         
                     7)
                  
                     dodatek 9 se nahrazuje tímto:
                     
                        „Dodatek 9
                        
                           Systém číslování certifikátů ES schválení typu
                        
                        Oddíl 3 čísla ES schválení typu vydaného podle čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 se skládá z čísla prováděcího regulačního aktu či posledního pozměňujícího regulačního aktu použitelného na ES schválení typu. Po tomto čísle následuje písmeno označující požadavky na systémy OBD a SCR podle tabulky 1:
                        
                           Tabulka 1
                        
                        
                                    Písmeno
                                 
                                    OTL pro NOx
                                        (1)
                                    
                                 
                                    OTL pro PM (2)
                                    
                                 
                                    OTL pro CO (6)
                                    
                                 
                                    IUPR (13)
                                    
                                 
                                    Jakost činidla
                                 
                                    Dodatečná sledovací zařízení OBD (12)
                                    
                                 
                                    Požadavky ohledně výkonové hranice (14)
                                    
                                 
                                    Data provedení: nové typy
                                 
                                    Data provedení: všechna vozidla
                                 
                                    Poslední datum registrace
                                 
                                    A (9)
                                        (10)
                                    
                                    B (10)
                                    
                                 
                                    Řádek „zaváděcí období“ v tabulkách 1 nebo 2
                                 
                                    Monitorování činnosti (3)
                                    
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                    Zaváděcí (7)
                                    
                                 
                                    Zaváděcí (4)
                                    
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                    20 %
                                 
                                    31.12.2012
                                 
                                    31.12.2013
                                 
                                    31.8.2015 (9)
                                    
                                    30.12.2016 (10)
                                    
                                 
                                    B (11)
                                    
                                 
                                    Řádek „zaváděcí období“ v tabulkách 1 a 2
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                    Řádek „zaváděcí období“ v tabulce 2
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                    Zaváděcí (4)
                                    
                                 
                                    Nepoužije se
                                 
                                    20 %
                                 
                                    1.9.2014
                                 
                                    1.9.2015
                                 
                                    30.12.2016
                                 
                                    C
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulkách 1 nebo 2
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 1
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 2
                                 
                                    Obecné (8)
                                    
                                 
                                    Obecné (5)
                                    
                                 
                                    Ano
                                 
                                    20 %
                                 
                                    31.12.2015
                                 
                                    31.12.2016
                                 
                                    31.12.2018
                                 
                                    D
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulkách 1 nebo 2
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 1
                                 
                                    Řádek „obecné požadavky“ v tabulce 2
                                 
                                    Obecné (8)
                                    
                                 
                                    Obecné (5)
                                    
                                 
                                    Ano
                                 
                                    10 %
                                 
                                    1.9.2018
                                 
                                    1.9.2019
                                 
                                     
                                 
                     
                  
         
         
            (1)  Požadavky na monitorování „OTL pro NOx“ stanovené v tabulce 1 přílohy X pro vznětové a dvoupalivové motory a vozidla a v tabulce 2 přílohy X pro zážehové motory a vozidla se zážehovým motorem.
         
            (2)  Požadavky na monitorování „OTL pro PM“ stanovené v tabulce 1 přílohy X pro vznětové a dvoupalivové motory a vozidla.
         
            (3)  Požadavky na „monitorování činnosti“ stanovené v bodě 2.1.1 přílohy X.
         
            (4)  „Zaváděcí“ požadavky na jakost činidla stanovené v bodě 7.1 přílohy XIII.
         
            (5)  „Obecné“ požadavky na jakost činidla stanovené v bodě 7.1.1 přílohy XIII.
         
            (6)  Požadavky na monitorování „OTL pro CO“ stanovené v tabulce 2 přílohy X pro zážehové motory a vozidla.
         
            (7)  „Zaváděcí“ požadavky na poměr výkonu v provozu (IUPR) stanovené v oddíle 6 přílohy X.
         
            (8)  „Obecné“ požadavky na poměr výkonu v provozu (IUPR) stanovené v oddíle 6 přílohy X.
         
            (9)  Pro zážehové motory a vozidla vybavená takovými motory.
         
            (10)  Pro vznětové a dvoupalivové motory a vozidla vybavená takovými motory.
         
            (11)  Vztahuje se pouze na zážehové motory a vozidla vybavená takovými motory.
         
            (12)  Dodatečná ustanovení týkající se požadavků na monitorování stanovených v odstavci 2.3.1.2 přílohy 9 A předpisu EHK OSN č. 49.
         
            (13)  Specifikace IUPR jsou vymezeny v příloze X. Na zážehové motory a vozidla vybavená takovými motory se IUPR nevztahuje.
         
            (14)  Požadavky týkající se řízení volnoběžných otáček (ISC) jsou vymezeny v dodatku 1 k příloze II.
         
                     N/A
                  
                     Nepoužije se.“
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Příloha II nařízení (EU) č. 582/2011 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     bod 2.1 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „2.1
                              
                                 Shodnost vozidel nebo motorů z jedné rodiny motorů v provozu se prokazuje zkoušením vozidel na silnicích provozovaných v normálním jízdním režimu, za běžných jízdních podmínek a s normálním užitečným zatížením. Zkouška shodnosti v provozu musí být reprezentativní pro vozidla provozovaná na jejich skutečných jízdních trasách, s normálním zatížením a s obvyklým profesionálním řidičem daného vozidla. Je-li vozidlo řízeno jiným řidičem, než je obvyklý profesionální řidič příslušného vozidla, musí mít tento alternativní řidič příslušné dovednosti a musí být vyškolen pro řízení vozidel kategorie, jež má být zkoušena.“;
                              
                  
         
                     2)
                  
                     bod 2.3 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „2.3
                              
                                 Výrobce musí schvalovacímu orgánu prokázat, že vybrané vozidlo, jízdní režimy a jízdní podmínky jsou pro tuto rodinu motorů reprezentativní. Pro posouzení, zda jsou tyto jízdní režimy přijatelné pro provedení zkoušky shodnosti v provozu, se použijí požadavky uvedené v bodě 4.5.“;
                              
                  
         
                     3)
                  
                     bod 4.1 se nahrazuje tímto:
                     „4.1   Užitečné zatížení vozidla
                     
                     Normální užitečné zatížení vozidla se pohybuje v rozmezí od 10 do 100 % normálního užitečného zatížení vozidla.
                     Maximální užitečné zatížení je rozdíl mezi maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla a hmotností vozidla v provozním stavu stanovenou podle přílohy I směrnice 2007/46/ES.
                     Pro účely zkoušek shodnosti v provozu může být nově stanoveno užitečné zatížení a může být použito umělé zatížení.
                     Schvalovací orgány mohou požádat o zkoušku vozidla s užitečným zatížením v rozmezí od 10 do 100 % maximálního užitečného zatížení vozidla. V případě, že hmotnost přenosného systému pro měření emisí (PEMS) nutného pro provoz přesahuje 10 % maximálního užitečného zatížení vozidla, lze tuto hmotnost považovat za minimální užitečné zatížení.
                     Vozidla kategorie N3 se ve vhodných případech vyzkouší s návěsem.“;
                  
         
                     4)
                  
                     body 4.4.1 až 4.5.5 se nahrazují tímto:
                     4.4.1   Zkušební mazací olej je tržní olej a musí splňovat specifikace výrobce motoru.
                     Odeberou se vzorky oleje.
                     4.4.2   Palivo
                     
                     Zkušebním palivem musí být palivo z prodejní sítě odpovídající směrnici 98/70/ES a příslušným normám CEN nebo referenční palivo specifikované v příloze IX tohoto nařízení. Odeberou se vzorky paliva.
                     Výrobce může požádat, aby nebyl odebrán vzorek paliva z plynového motoru.
                     4.4.2.1   Jestliže výrobce v souladu s oddílem 1 přílohy I tohoto nařízení prohlásil, že je schopen splnit požadavky tohoto nařízení týkající se paliv z prodejní sítě stanovené v bodě 3.2.2.2.1 informačního dokumentu, který je vymezen v dodatku 4 k příloze I tohoto nařízení, musí zkoušky zahrnovat alespoň jedno z deklarovaných paliv z prodejní sítě.
                     4.4.3   U systémů následného zpracování výfukových plynů, které ke snížení emisí používají činidlo, se musí jednat o činidlo tržní, které musí vyhovovat specifikacím výrobce motoru. Odebere se vzorek činidla. Činidlo nesmí být zmrazené.
                     4.5   Požadavky na jízdu
                     
                     Části jízdy se vyjadřují v procentech z celkové délky jízdy.
                     Jízda sestává z jízdy v městském provozu, po které následuje jízda v silničním a dálničním provozu v poměru stanoveném v bodech 4.5.1 až 4.5.4. V případě, že je z praktických důvodů opodstatněné jiné pořadí zkoušek – a se souhlasem schvalovacího orgánu –, může být zvoleno jiné pořadí jízdy, zkouška však bude vždy zahájena v městském provozu.
                     Pro účely tohoto oddílu „přibližně“ znamená cílovou hodnotu ± 5 %.
                     Městskou, silniční a dálniční část jízdy lze určit buď na základě:
                     
                                 —
                              
                                 zeměpisných souřadnic (pomocí mapy), nebo
                              
                     
                                 —
                              
                                 metodou prvního zrychlení.
                              
                     V případě, že je složení jízdy určeno na základě zeměpisných souřadnic, vozidlo by nemělo během kumulativní doby, která není delší než 5 % celkové doby trvání každé části jízdy, přesáhnout tuto rychlost:
                     
                                 —
                              
                                 50 km/h při jízdě v městském provozu,
                              
                     
                                 —
                              
                                 75 km/h při jízdě v silničním provozu (90 km/h v případě vozidel kategorií M1 a N1).
                              
                     V případě, že je složení jízdy určeno na základě metody prvního zrychlení, první zrychlení nad 55 km/h (70 km/h v případě vozidel kategorií M1 a N1) označuje začátek jízdy v silničním provozu a první zrychlení nad 75 km/h (90 km/h v případě vozidel kategorií M1 a N1) označuje začátek jízdy v dálničním provozu.
                     Kritéria pro rozlišení jízdy v městském, silničním a dálničním provozu se před začátkem zkoušky dojednají se schvalovacím orgánem.
                     Průměrná rychlost při jízdě v městském provozu se pohybuje v rozmezí od 15 do 30 km/h.
                     Průměrná rychlost při jízdě v silničním provozu se pohybuje v rozmezí od 45 do 70 km/h (60 a 90 km/h v případě vozidel kategorií M1 a N1).
                     Průměrná rychlost při jízdě v dálničním provozu je vyšší než 70 km/h (90 km/h v případě vozidel kategorií M1 a N1).
                     4.5.1   V případě vozidel kategorií M1 a N1 jízda sestává přibližně ze 34 % v městském provozu, z 33 % v silničním a 33 % v dálničním provozu.
                     4.5.2   U vozidel kategorie N2, M2 a M3 jízda sestává přibližně ze 45 % z jízdy v městském provozu, z 25 % z jízdy v silničním provozu a z 30 % z jízdy v dálničním provozu. U vozidel kategorie M2 a M3 třídy I, II nebo třídy A definované v předpise EHK OSN č. 107 jízda sestává přibližně ze 70 % z jízdy v městském provozu a z 30 % z jízdy v silničním provozu.
                     4.5.3   U vozidel kategorie N3 jízda sestává přibližně z 20 % z jízdy v městském provozu, z 25 % z jízdy v silničním provozu a z 55 % z jízdy v dálničním provozu.
                     4.5.4   Pro účely posouzení složení jízdy se doba jednotlivých částí jízdy počítá od okamžiku, kdy teplota chladicí kapaliny poprvé dosáhla 343 K (70 °C), nebo od okamžiku, kdy se teplota chladicí kapaliny stabilizovala po dobu 5 minut v rozmezí +/– 2 K, podle toho, co nastane dříve, ale nejpozději od okamžiku, který nastane 15 minut po nastartování motoru. V souladu s odstavcem 4.5 probíhá jízda v době, která je nutná k tomu, aby teplota chladicí kapaliny dosáhla 343K (70 °C), za jízdních podmínek v městském provozu.
                     Zakazuje se umělé zahřívání systémů pro regulaci emisí před začátkem zkoušky.
                     4.5.5   Jako doplňkové vodítko při hodnocení jízdy může posloužit toto rozvržení typických charakteristik jízdy v databázi WHDC:
                     
                                 a)
                              
                                 akcelerace: 26,9 % doby jízdy;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 zpomalování: 22,6 % doby jízdy;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 jízda rovnoměrnou rychlostí: 38,1 % doby jízdy;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 stání (rychlost vozidla = 0): 12,4 % doby jízdy.“;
                              
                  
         
                     5)
                  
                     bod 4.6.5 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „4.6.5
                              
                                 Délka zkoušky musí být taková, aby umožnila provést čtyřikrát až sedmkrát práce při WHTC, případně získat čtyřikrát až sedmkrát referenční hmotnost CO2 v kg/cyklus při WHTC.“;
                              
                  
         
                     6)
                  
                     bod 4.6.10 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „4.6.10
                              
                                 Jestliže systém následného zpracování výfukových plynů projde během jízdy procesem přerušené regenerace nebo pokud během zkoušky dojde k selhání systému OBD třídy A nebo B, výrobce může požádat o to, aby byla jízda prohlášena za neplatnou.“;
                              
                  
         
                     7)
                  
                     bod 5.1.2.2 se nahrazuje tímto:
                     
                                 „5.1.2.2
                              
                                 Shodnost signálu točivého momentu z ECU se považuje za dostačující, jestliže vypočtený točivý moment zůstane v rámci tolerance pro točivý moment při plném zatížení uvedené v bodě 5.2.5 přílohy I.“;
                              
                  
         
                     8)
                  
                     dodatek 1 se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 bod 1 se nahrazuje tímto:
                                 „1.   ÚVOD
                                 Tento dodatek popisuje postup zjišťování plynných emisí měřením pomocí přenosných systémů měření emisí umístěných na silničních vozidlech. Znečišťující emise z výfuku motoru, které se mají měřit, obsahují tyto složky: oxid uhelnatý, celkové uhlovodíky a oxidy dusíku u vznětových motorů a dále oxid uhelnatý, uhlovodíky neobsahující methan, methan a oxidy dusíku u zážehových motorů. Kromě toho se měří oxid uhličitý, aby byly umožněny postupy při výpočtu popsané v oddílech 4 a 5.
                                 U motorů na zemní plyn si výrobce, technická zkušebna nebo schvalovací orgán mohou zvolit, že místo měření emisí methanu a uhlovodíků neobsahujících methan změří pouze celkové uhlovodíky. V takovém případě je mezní hodnota emisí pro celkové emise uhlovodíků stejná jako hodnota stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009 pro emise methanu. Pro účely výpočtu faktorů shodnosti podle bodů 4.2.3 a 4.3.2 je použitelná mezní hodnota v takovém případě pouze mezní hodnota pro emise methanu.
                                 U motorů na jiné plyny než zemní plyn si výrobce, technická zkušebna nebo schvalovací orgán mohou zvolit, že místo měření emisí uhlovodíků neobsahujících methan změří celkové uhlovodíky. V takovém případě je mezní hodnota emisí pro celkové emise uhlovodíků stejná jako hodnota stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009 pro emise uhlovodíků neobsahujících methan. Pro účely výpočtu faktorů shodnosti podle bodů 4.2.3 a 4.3.2 je použitelná mezní hodnota v takovém případě mezní hodnota pro emise uhlovodíků neobsahujících methan.“;
                              
                     
                                 b)
                              
                                 v bodě 2.2 se věta „Měří se a zaznamenávají se parametry shrnuté v tabulce 1:“ nahrazuje tímto:
                                 „Parametry uvedené v tabulce 1 se měří a zaznamenávají s konstantní frekvencí 1,0 Hz nebo vyšší. Původní nezpracované údaje výrobce uchová a na žádost je zpřístupní schvalovacímu orgánu a Komisi.“;
                              
                     
                                 c)
                              
                                 vkládá se nový bod 2.2.1, který zní:
                                 „2.2.1   Formát pro vykazování údajů
                                 
                                 Hodnoty emisí jakož i všechny další relevantní parametry se vykazují a vyměňují jako soubor údajů ve formátu csv. Hodnoty parametrů se oddělují čárkou, ASCII-Code #h2C. Desetinným znaménkem u číselných hodnot je tečka, ASCII-Code #h2E. Řádky se ukončují znaménkem odstavce (carriage return), ASCII-Code #h0D. Nepoužijí se oddělovací znaménka tisíců.“;
                              
                     
                                 d)
                              
                                 body 2.6.1 a 2.6.2 se nahrazují tímto:
                                 „2.6.1   
                                       Zahájení zkoušky
                                    
                                 
                                 S odběrem emisí, měřením parametrů výfukových plynů a záznamem údajů o motoru a o prostředí se začne před nastartováním motoru. Teplota chladicí kapaliny na začátku zkoušky nepřesáhne 303 K (30 °C). V případě, že okolní teplota na začátku zkoušky přesáhne 303 K (30 °C), teplota chladicí kapaliny nepřesáhne okolní teplotu o více než 2 °C. Hodnocení údajů začne poté, co teplota chladicí kapaliny poprvé dosáhla 343 K (70 °C), nebo poté, co se teplota chladicí kapalina stabilizovala po dobu 5 minut v rozmezí +/– 2 K, podle toho, co nastane dříve, ale nejpozději do 15 minut po nastartování motoru.
                                 2.6.2   
                                       Provedení zkoušky
                                    
                                 
                                 Odběr emisí, měření parametrů výfukových plynů a záznam údajů o motoru a okolním prostředí pokračují po celou dobu normálního provozního chodu motoru. Motor lze zastavit a znovu nastartovat, ale odběr emisí musí pokračovat po celou dobu zkoušky.
                                 Každé dvě hodiny lze provádět pravidelnou kontrolu analyzátorů plynů přenosného systému měření emisí a výsledky lze použít k provedení úpravy posunu nuly. Údaje zaznamenané při kontrolách musí být označeny a nesmí se používat pro výpočet emisí.
                                 V případě přerušeného signálu GPS lze údaje z GPS vypočítat na základě rychlosti vozidla určené řídicí jednotkou motoru a mapy, a to za souvislou dobu kratší než 60 s. Jestliže kumulativní ztráta signálu GPS přesáhne 3 % celkové doby trvání jízdy, měla by být jízda prohlášena za neplatnou.“;
                              
                     
                                 e)
                              
                                 bod 3.2.1 se nahrazuje tímto:
                                 „3.2.1   
                                       Údaje analyzátorů a průtokoměru výfukových plynů
                                    
                                 
                                 Shoda údajů (hmotnostní průtok výfukových plynů naměřený průtokoměrem výfukových plynů a koncentrace plynů) se ověří pomocí korelace mezi naměřeným průtokem paliva v motoru z ECU a průtokem paliva vypočteným pomocí vzorce v bodě 8.4.1.7 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49. Provede se lineární regrese naměřených a vypočtených hodnot průtoku paliva. Použije se metoda nejmenších čtverců s nejvhodnější rovnicí, která má tvar:
                                 y = mx + b
                                 kde:
                                 
                                             —
                                          
                                             –
                                          
                                             y
                                          
                                             –
                                          
                                             je vypočtený průtok paliva [g/s]
                                          
                                             —
                                          
                                             –
                                          
                                             m
                                          
                                             –
                                          
                                             je sklon regresní přímky
                                          
                                             —
                                          
                                             –
                                          
                                             x
                                          
                                             –
                                          
                                             je naměřený průtok paliva [g/s]
                                          
                                             —
                                          
                                             –
                                          
                                             b
                                          
                                             –
                                          
                                             je pořadnice průsečíku regresní přímky s osou y
                                          
                                 Pro každou regresní přímku se vypočte sklon (m) a koeficient určení (r2). Tuto analýzu se doporučuje provést v intervalu od 15 % nejvyšší hodnoty do nejvyšší hodnoty a při kmitočtu 1 Hz nebo větším. Aby se zkouška mohla pokládat za platnou, musí být posouzena tato dvě kritéria:
                                 
                                    Tabulka 2
                                 
                                 
                                    Mezní odchylky
                                 
                                 
                                             Sklon regresní přímky, m
                                          
                                             0,9 až 1,1 — doporučený
                                          
                                             Koeficient určení, r2
                                             
                                          
                                             min. 0,90 — povinný“;
                                          
                              
                     
                                 f)
                              
                                 bod 4.1 se nahrazuje tímto:
                                 „4.1   Zásada zprůměrňovacích okének
                                 
                                 Emise se integrují pomocí metody pohyblivých zprůměrňovacích okének založené na referenční hmotnosti CO2 nebo referenční práci motoru. Výpočet se provede podle této zásady: hmotnostní emise se nevypočítávají pro úplný soubor dat, ale pro dílčí soubory úplného souboru dat, přičemž délka těchto dílčích souborů se určí tak, aby odpovídala hmotnosti CO2 z motoru nebo práci motoru změřené za neustálený cyklus v referenční laboratoři. Výpočty pohyblivých průměrů se provádějí s časovým intervalem Δt, který je rovný době odběru emisí. Tyto dílčí soubory používané ke zjišťování průměrných údajů o emisích se v dalších bodech označují jako „zprůměrňovací okénka“.
                                 Pro výpočet práce motoru nebo hmotnosti CO2 a emisí ve zprůměrňovacím okénku se nesmí používat žádné zneplatněné údaje.
                                 Za neplatné údaje se považují tyto údaje:
                                 
                                             a)
                                          
                                             kontroly nástrojů po posunu nuly;
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             údaje nesplňující podmínky stanovené v bodech 4.2 a 4.3 přílohy II.
                                          
                                 Hmotnostní emise (mg/okénko) se určí způsobem popsaným v bodě 8.4.2.3 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.
                                 
                                    Obrázek 1
                                 
                                 
                                    Rychlost vozidla v čase a průměrné emise vozidla v čase, počínaje od prvního zprůměrňovacího okénka
                                 
                                 
                                     “;
                              
                     
                                 g)
                              
                                 bod 4.2.2 se nahrazuje tímto:
                                 „4.2.2   Výběr platných okének
                                 
                                 4.2.2.1   Před daty uvedenými v článku 17a se uplatní body 4.2.2.1.1 až 4.2.2.1.4.
                                 4.2.2.1.1   Platná okénka jsou taková okénka, v nichž průměrný výkon překročí výkonovou hranici 20 % maximálního výkonu motoru. Procento platných okének musí být rovné nebo větší než 50 %.
                                 4.2.2.1.2   Jestliže je procento platných okének menší než 50 %, provede se opakované hodnocení údajů, přičemž se použije nižší výkonová hranice. Výkonová hranice se snižuje v krocích po 1 %, dokud procento platných okének nebude rovné nebo větší než 50 %.
                                 4.2.2.1.3   V žádném případě však nižší hranice nesmí být nižší než 15 %.
                                 4.2.2.1.4   Zkouška je neplatná, jestliže při výkonové hranici 15 % je procento platných okének menší než 50 %.
                                 4.2.2.2   Od dat uvedených v článku 17a se uplatní body 4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.2.
                                 4.2.2.2.1   Platná okénka jsou taková okénka, v nichž průměrný výkon překročí výkonovou hranici 10 % maximálního výkonu motoru.
                                 4.2.2.2.2   Zkouška se prohlásí za neplatnou, jestliže je procento platných okének nižší než 50 % nebo pokud po uplatnění pravidla 90. percentilu nezbudou v rámci jízdy pouze v městském provozu žádná platná okénka.“;
                              
                     
                                 h)
                              
                                 bod 4.3.1 se nahrazuje tímto:
                                 „4.3.1   
                                       Výběr platných okének
                                    
                                 
                                 4.3.1.1   Před daty uvedenými v článku 17a se uplatní body 4.3.1.1.1 až 4.3.1.1.4.
                                 4.3.1.1.1   Platná okénka jsou taková okénka, jejichž trvání nepřekročí maximální přípustné trvání vypočtené z:
                                 
                                    
                                 
                                 kde:
                                 
                                             —
                                          
                                             D max je maximální přípustné trvání okénka, s;
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             P max je maximální výkon motoru, kW.
                                          
                                 4.3.1.1.2   Pokud je procento platných okének nižší než 50 %, hodnocení údajů je nutné opakovat s použitím delšího trvání okének. Toho se dosáhne snižováním hodnoty 0,2 ve vzorci uvedeném v bodě 4.3.1 postupně vždy o 0,01, dokud není procento platných okének 50 % nebo vyšší.
                                 4.3.1.1.3   V žádném případě nesmí být snížená hodnota ve výše uvedeném vzorci nižší než 0,15.
                                 4.3.1.1.4   Zkouška se považuje za neplatnou, pokud je procento platných okének nižší než 50 % při maximálním trvání okének vypočteném v souladu s body 4.3.1.1, 4.3.1.1.2 a 4.3.1.1.3.
                                 4.3.1.2   Od dat uvedených v článku 17a se uplatní body 4.3.1.2.1 a 4.3.1.2.2.
                                 4.3.1.2.1   Platná okénka jsou taková okénka, jejichž trvání nepřekročí maximální přípustné trvání vypočtené z:
                                 
                                    
                                 
                                 kde:
                                 
                                             —
                                          
                                             D max je maximální přípustné trvání okénka, s;
                                          
                                 
                                             —
                                          
                                             P max je maximální výkon motoru, kW.
                                          
                                 4.3.1.2.2   Jestliže je procento platných okének nižší než 50 %, zkouška se prohlásí za neplatnou.“;
                              
                  
         
                     9)
                  
                     v dodatku 2 se bod 3.1 nahrazuje tímto:
                     „3.1   Připojení průtokoměru výfukových plynů k výfukové trubce
                     
                     Montáží průtokoměru výfukových plynů se nesmí zvýšit protitlak výfukového systému na hodnotu vyšší, než je hodnota doporučená výrobcem motoru, a délka výfukové trubky se nesmí zvětšit o více než 2 m. Stejně jako u všech součástí zařízení přenosného systému měření emisí musí montáž průtokoměru výfukových plynů splňovat požadavky platných místních pravidel bezpečnosti silničního provozu a pojistné požadavky.“
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         Příloha VI nařízení (EU) č. 582/2011 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     bod 8 se nahrazuje tímto:
                     „8.   DOKUMENTACE
                     
                     Bod 11 přílohy 10 předpisu EHK OSN č. 49 se vykládá takto:
                     
                                  
                              
                                 Schvalovací orgán požaduje, aby mu výrobce předložil soubor dokumentace. Ta musí popisovat každý konstrukční prvek a strategii regulace emisí systému motoru a prostředky, kterými tento systém řídí své výstupní proměnné veličiny, ať již přímo nebo nepřímo.
                              
                     
                                  
                              
                                 Tyto informace poskytují úplný popis strategie regulace emisí. Kromě toho tento popis také zahrnuje informace o činnosti všech pomocných strategií pro emise a základních strategií pro emise, včetně popisu parametrů, které jsou měněny kteroukoli pomocnou strategií pro emise, dále mezní podmínky činnosti pomocných strategií pro emise a údaje o tom, které pomocné strategie pro emise a základní strategie pro emise jsou schopny činnosti v podmínkách postupu zkoušek podle této přílohy.
                              
                     
                                  
                              
                                 Tento soubor dokumentace se poskytne v souladu s bodem 8 přílohy I tohoto nařízení.“;
                              
                  
         
                     2)
                  
                     dodatek 1 se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 vkládá se nový bod 2.3, který zní:
                                 
                                             „2.3
                                          
                                             Výrobci zaručí, že vozidla mohou být podrobena zkouškám PEMS nezávislou stranou na veřejných komunikacích, např. tím, že zpřístupní vhodné adaptéry pro výfuková potrubí, umožní přístup k signálům řídicí jednotky motoru a provedou nezbytná správní opatření. Výrobce si může účtovat přiměřený poplatek, jenž je stanoven v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2007.“;
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 bod 3.1 se nahrazuje tímto:
                                 „3.1   Užitečné zatížení vozidla
                                 
                                 Pro účely prokazovací zkoušky PEMS může být nově stanoveno užitečné zatížení a může být použito umělé zatížení.
                                 Užitečné zatížení vozidla se pohybuje v rozmezí 50–60 % maximálního užitečného zatížení vozidla. Uplatní se dodatečné požadavky stanovené v příloze II.“
                              
                  
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         Příloha XI nařízení (EU) č. 582/2011 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     bod 4.3.2.4 se nahrazuje tímto:
                     „4.3.2.4   Životnost emisních vlastností:
                     Systém následného zpracování výfukových plynů zkoušený podle bodu 4.3.2.2, který zahrnuje náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, musí být podroben zkouškám životnosti popsaným v dodatku 3.“;
                  
         
                     2)
                  
                     vkládá se nový bod 4.3.5, který zní:
                     „4.3.5   
                           Paliva
                        
                     
                     V případě popsaném v bodě 1.1.2 přílohy I se postup zkoušky vymezený v bodech 4.3.1 až 4.3.2.7 této přílohy provede za použití paliv uvedených výrobcem původního systému motoru. Avšak po dohodě se schvalovacím orgánem může být postup zkoušky životnosti vymezený v dodatku 3 a uvedený v bodě 4.3.2.4 proveden pouze za použití paliva, které představuje nejhorší případ z hlediska stárnutí.“;
                  
         
                     3)
                  
                     vkládají se nové body 4.6 až 4.6.5, které znějí:
                     „4.6   Požadavky ohledně kompatibility s opatřeními k regulaci emisí NOx (použitelné pouze pro náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, která mají být montována do vozidel vybavených čidly, která přímo měří koncentraci NOx ve výfukovém plynu)
                     4.6.1   Prokázání kompatibility s opatřeními k regulaci emisí NOx se vyžaduje pouze tehdy, pokud bylo původní zařízení k regulaci znečišťujících látek monitorováno v původní konfiguraci.
                     4.6.2   Kompatibilita náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek s opatřeními k regulaci emisí NOx se prokáže uplatněním postupů popsaných v příloze XIII tohoto nařízení na náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek určená k montáži do motorů nebo vozidel, jejichž typ byl schválen v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009 a tímto nařízením.
                     4.6.3   Ustanovení předpisu EHK OSN č. 49, která se vztahují na součásti jiné než zařízení k regulaci znečišťujících látek, se nepoužijí.
                     4.6.4   Výrobce náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek může použít stejný postup stabilizace a zkoušení, jaký byl použit v průběhu původního schvalování typu. V tomto případě schvalovací orgán, který udělil původní schválení typu motoru vozidla, zpřístupní na požádání a za nediskriminačních podmínek informační dokument uvedený jako dodatek k informačnímu dokumentu, jenž je stanoven v dodatku 4 k příloze I, který obsahuje počet a druh stabilizačních cyklů a druh zkušebního cyklu, který byl použit výrobcem původní výbavy ke zkouškám opatření k regulaci emisí NOx prováděným na zařízení k regulaci znečišťujících látek.
                     4.6.5   Bod 4.5.5 se použije na opatření k regulaci emisí NOx monitorovaná systémem OBD.“;
                  
         
                     4)
                  
                     dodatek 3 se nahrazuje tímto:
                     
                        „Dodatek 3
                        
                           Postup zkoušky životnosti pro hodnocení emisních vlastností náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek
                        
                        1.   Tento dodatek vymezuje postup zkoušky životnosti uvedený v bodě 4.3.2.4 přílohy XI, který slouží k hodnocení emisních vlastností náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek.
                        2.   POPIS POSTUPU ZKOUŠKY ŽIVOTNOSTI
                        
                        2.1   Postup zkoušky životnosti sestává z fáze shromažďování údajů a programu akumulace doby provozu.
                        2.2   Fáze shromažďování údajů
                        
                        2.2.1   Zvolený motor, vybavený kompletním systémem následného zpracování výfukových plynů, který obsahuje náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, se ochladí na teplotu okolního prostředí a provede se jeden zkušební cyklus WHTC se startem za studena v souladu s odstavci 7.6.1 a 7.6.2 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.
                        2.2.2   Bezprostředně po zkušebním cyklu WHTC se startem za studena se motor podrobí devíti po sobě jdoucím zkušebním cyklům WHTC se startem za tepla v souladu s odstavcem 7.6.4 přílohy 4 předpisu EHK OSN č. 49.
                        2.2.3   Postup zkoušky popsaný v bodech 2.2.1 a 2.2.2 se provede podle pokynů stanovených v odstavci 7.6.5 přílohy 4 nařízení EKH/OSN č. 49.
                        2.2.4   Jinak lze relevantní údaje shromáždit při jízdě s plně zatíženým vozidlem, které je vybaveno zvoleným systémem následného zpracování výfukových plynů, který obsahuje náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek. Zkoušku lze provést buď na silnici v souladu s požadavky na jízdu stanovenými v bodech 4.5 až 4.5.5 přílohy II tohoto nařízení, přičemž jsou komplexně zaznamenány údaje o jízdě manuálně, nebo na vhodném vozidlovém dynamometru. Je-li zvolena zkouška na silnici, jízda vozidla probíhá v průběhu zkušebního cyklu za studena, jak stanoví dodatek 5 k této příloze, po němž následuje devět zkušebních cyklů za tepla, které jsou totožné se zkušebním cyklem za studena v tom, že práce vyvíjená motorem je stejná jako práce, jíž je dosaženo podle bodů 2.2.1 a 2.2.2. Je-li zvolen vozidlový dynamometr, simulovaný sklon silnice při zkušebním cyklu podle dodatku 5 se přizpůsobí tak, aby odpovídal práci vyvinuté motorem v průběhu cyklu WHTC.
                        2.2.5   Schvalovací orgán odmítne teplotní údaje získané podle bodu 2.2.4, pokud se domnívá, že jsou tyto údaje nerealistické, a požádá buď o to, aby byla zkouška zopakována, nebo o to, aby byla provedena zkouška podle bodů 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3.
                        2.2.6   Teploty v náhradním zařízení k regulaci znečišťujících látek se zaznamenávají během celého postupu zkoušky, a to v místě s nejvyšší teplotou.
                        2.2.7   V případech, kdy se místo s největší teplotou v průběhu času mění nebo kdy je toto místo obtížné určit, by mělo být zaznamenáváno více teplot v lůžku ve vhodných místech.
                        2.2.8   Počet a místa měření teplot zvolí výrobce po dohodě se schvalovacím orgánem schvalujícím typ, a to na základě nejlepšího technického úsudku.
                        2.2.9   Se souhlasem schvalovacího typu lze použít jedinou teplotu v lůžku katalyzátoru nebo teplotu na vstupu katalyzátoru, pokud se ukáže, že více teplot v lůžku nelze změřit nebo že je takové měření obtížné.
                        
                           Obr. 1.
                        
                        
                           Příklad umístění čidel teploty v obecném zařízení k následnému zpracování výfukových plynů
                        
                        
                        
                           Obr. 2.
                        
                        
                           Příklad umístění čidel teploty u filtru částic vznětového motoru (DPF)
                        
                        
                        2.2.10   Teploty se během postupu zkoušky měří a zaznamenávají s minimální frekvencí jednou za vteřinu (1 Hz).
                        2.2.11   Naměřené teploty se vepíší do tabulky histogramu s teplotními koši, které nepřesahují 10 °C. V případě uvedeném v bodě 2.2.7 je nejvyšší teplota v každé vteřině teplota zapsaná v histogramu. Každý sloupec histogramu představuje kumulovanou frekvenci naměřených teplot spadajících do určitého koše vyjádřenou ve vteřinách.
                        2.2.12   Musí se určit doba vyjádřená v hodinách, která odpovídá každému teplotnímu koši, a poté se tato doba musí extrapolovat vůči životnosti náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce 1. Extrapolace je založena na předpokladu, že jeden cyklus WHTC odpovídá 20 km jízdy.
                        
                           Tabulka 1.
                        
                        
                           Životnost náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek pro každou kategorii vozidel a rovnocenné zkušební cykly WHTC a hodiny provozu
                        
                        
                                    Kategorie vozidla
                                 
                                    Stav ujetých kilometrů (km)
                                 
                                    Rovnocenný počet zkušebních cyklů WHTC
                                 
                                    Rovnocenný počet hodin
                                 
                                    Systémy motorů namontované do vozidel kategorie M1, N1 a N2
                                    
                                 
                                    114 286
                                 
                                    5 714
                                 
                                    2 857
                                 
                                    Systémy motorů namontované do vozidel kategorie N2, N3 s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 16 tun a kategorie M3 třídy I, třídy II a třídy A a třídy B s maximální přípustnou hmotností převyšující 7,5 tuny.
                                 
                                    214 286
                                 
                                    10 714
                                 
                                    5 357
                                 
                                    Systémy motorů namontované do vozidel kategorie N3 s maximální přípustnou hmotností převyšující 16 tun a kategorie M3 třídy III a třídy B s maximální přípustnou hmotností převyšující 7,5 tuny.
                                 
                                    500 000
                                 
                                    25 000
                                 
                                    12 500
                                 
                        2.2.13   Je povoleno provádět fázi shromažďování údajů pro různá zařízení současně.
                        2.2.14   V případě systémů, které jsou provozovány s aktivní regenerací, se zaznamená počet, délka a teploty regenerací, k nimž dojde v průběhu postupu zkoušky definovaného v bodech 2.2.1 a 2.2.2. Pokud k aktivní regeneraci nedošlo, rozšíří se postup zkoušky za tepla definovaný v bodě 2.2.2 tak, aby zahrnoval alespoň dvě aktivní regenerace.
                        2.2.15   Zaznamená se celkový objem maziva v g/h spotřebovaného ve fázi shromažďování údajů, a to pomocí jakékoli vhodné metody, např. pomocí postupu vypuštění a zvážení, který je popsán v dodatku 6. Za tímto účelem motor běží 24 hodin a je podroben po sobě jdoucím cyklům WHTC. V případech, kdy nelze měřením získat přesné hodnoty spotřebovaného oleje, může výrobce po dohodě se schvalovacím orgánem využít k určení spotřeby maziva tyto možnosti:
                        
                                    a)
                                 
                                    standardní hodnotu 30 g/h;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    hodnotu, kterou si vyžádá výrobce, založenou na spolehlivých údajích a informacích a dohodnutou se schvalovacím orgánem.
                                 
                        2.3   Výpočet rovnocenné doby stárnutí odpovídající referenční teplotě.
                        
                        2.3.1   Teploty zaznamenané podle bodů 2.2 až 2.2.15 se sníží na referenční teplotu Tr, kterou si vyžádá výrobce po dohodě se schvalovacím orgánem, a to v rozmezí teplot zaznamenaných ve fázi shromažďování údajů.
                        2.3.2   V případě uvedeném v bodě 2.2.13 se hodnota Tr může pro jednotlivá zařízení lišit.
                        2.3.3   Pro každý koš uvedený v bodě 2.2.11 se vypočítá rovnocenná doba stárnutí odpovídající referenční teplotě pomocí následující rovnice:
                        rovnice 1:
                        
                           
                        
                        kde:
                        
                           R= tepelná reaktivita náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek.
                        Použijí se tyto hodnoty:
                        
                                    —
                                 
                                    oxidační katalyzátor vznětového motoru (DOC): 18 050
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    katalyzovaný DPF: 18 050
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    selektivní katalyzační redukce (SRC) nebo oxidační katalyzátor využívající čpavek (AMOX) na bázi železnatého zeolitu (Fe-Z): 5 175
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    SCR na bázi měďnatého zeolitu (Cu-Z): 11 550
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    SCR na bázi vanadu (V): 5 175
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    LNT (zachycovač NOx pro chudé směsi): 18 050
                                 
                        
                           Tr
                           = referenční teplota, v K.
                        
                           
                              
                           = středový bod teploty (v K) teplotního koše i, které je vystaveno náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek ve fázi shromažďování údajů, zaznamenaný v teplotním histogramu.
                        
                           
                              
                           = doba v hodinách, která odpovídá teplotě , upravená na celou životnost, např. pokud histogram představoval 5 hodin a životnost je 4 000 hodin podle tabulky 1, všechny časové údaje histogramu se vynásobí .
                        
                           
                              
                           = rovnocenná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě  po dobu .
                        
                           i= číslo koše, kdy 1 je číslo pro koš s nejnižší teplotou a n je hodnota pro koš s nejvyšší teplotou.
                        2.3.4.   Celková rovnocenná doba stárnutí se vypočítá pomocí tohoto vzorce:
                        rovnice 2:
                        
                           
                        
                        kde:
                        
                           AT= celková rovnocenná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek během jeho životnosti teplotě  po dobu  každého z košů i zapsaných v histogramu.
                        
                           
                              
                           = rovnocenná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě  po dobu .
                        
                           i= číslo koše, kdy 1 je číslo pro koš s nejnižší teplotou a n je hodnota pro koš s nejvyšší teplotou.
                        
                           n= celkový počet teplotních košů.
                        2.3.5   V případě uvedeném v bodě 2.2.13 se hodnota AT vypočítá pro každé zařízení.
                        2.4   Program akumulace doby provozu
                        
                        2.4.1   Obecné požadavky
                        2.4.1.1   Program akumulace doby provozu umožňuje urychlit stárnutí náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek za použití informací shromážděných ve fázi shromažďování údajů vymezené v bodě 2.2.
                        2.4.1.2   Program akumulace doby provozu sestává z programu tepelné akumulace a programu akumulace spotřeby maziva v souladu s bodem 2.4.4.6. Po dohodě se schvalovacím orgánem nemusí být výrobce povinen provádět program akumulace spotřeby maziva v případě, že jsou náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek umístěna za filtr následného zpracování výfukových plynů (např. filtr částic vznětového motoru), a to po směru proudění plynů. Program tepelné akumulace sestává z opakování řady tepelných sekvencí, program akumulace spotřeby maziva sestává z opakování řady sekvencí spotřeby maziva.
                        2.4.1.3   V případě náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek, která jsou provozována s aktivní regenerací, se tepelná sekvence doplní režimem aktivní regenerace.
                        2.4.1.4   U programů akumulace doby provozu, které sestávají jak z programů tepelné akumulace, tak akumulace spotřeby maziva, se jejich příslušné sekvence střídají tak, aby u každé tepelné sekvence, kterou je třeba provést, následující sekvence odpovídala spotřebě maziva.
                        2.4.1.5   Je povoleno provádět program akumulace doby provozu pro různá zařízení současně. V takovém případě se pro všechna zařízení vymezí jediný program akumulace doby provozu.
                        2.4.2   Program tepelné akumulace
                        2.4.2.1   Program tepelné akumulace simuluje účinek tepelného stárnutí na výkonnost náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek do konce jeho životnosti.
                        2.4.2.2   Motor použitý k provedení programu akumulace doby provozu, vybavený systémem následného zpracování výfukových plynů, který obsahuje náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, je provozován alespoň po dobu tří po sobě jdoucích tepelných sekvencí, jak stanoví dodatek 4.
                        2.4.2.3   Zaznamenají se teploty alespoň u dvou tepelných sekvencí. První sekvence provedená za účelem zahřátí se pro účely shromáždění údajů o teplotách nezohlední.
                        2.4.2.4.   Teploty se zaznamenávají ve vhodných místech, která jsou zvolena v souladu s body 2.2.6 až 2.2.9, a to alespoň jednou za vteřinu (1 Hz).
                        2.4.2.5   Skutečná doba stárnutí odpovídající tepelným sekvencím uvedeným v bodě 2.4.2.3 se vypočítá pomocí těchto rovnic:
                        
                                     
                                 
                                    rovnice 3:
                                    
                                       
                                    
                                 
                        
                                     
                                 
                                    rovnice 4:
                                    
                                       
                                    
                                 
                        kde:
                        
                           
                              
                           = skutečná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Ti během vteřiny i.
                        
                           Ti
                           = teplota v K naměřená ve vteřině i v každé z tepelných sekvencí.
                        
                           R= tepelná reaktivita náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek. Výrobce se dohodne se schvalovacím orgánem na tom, jaká hodnota R se použije. Rovněž bude možné použít jako alternativu tyto standardní hodnoty:
                        
                                    —
                                 
                                    oxidační katalyzátor vznětového motoru (DOC): 18 050
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    katalyzovaný DPF: 18 050
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    selektivní katalyzační redukce (SRC) nebo oxidační katalyzátor využívající čpavek (AMOX) na bázi železného zeolitu (Fe-Z): 5 175
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    SCR na bázi měďnatého zeolitu (Cu-Z): 11 550
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    SCR na bázi vanadu (V): 1 575
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    LNT (zachycovač NOx pro chudé směsi): 18 050
                                 
                        
                           Tr
                           = referenční teplota v K, stejná jako hodnota v rovnici 1.
                        
                           AE= skutečná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek během doby trvání tepelné sekvence.
                        
                           AT= celková rovnocenná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek během jeho životnosti teplotě  po dobu  každého z košů i zapsaných v histogramu.
                        
                           i= počet měření teploty.
                        
                           p= celkový počet měření teploty.
                        
                           nc
                           = počet tepelných sekvencí, které byly provedeny za účelem shromáždění údajů o teplotě v souladu s bodem 2.4.2.3.
                        
                           C= celkový počet tepelných sekvencí, které byly provedeny za účelem shromáždění údajů o teplotě.
                        2.4.2.6   Celkový počet tepelných sekvencí, které mají být zařazeny do programu akumulace doby provozu, se určí pomocí této rovnice:
                        rovnice 5:
                        NTS = AT/AE
                        kde:
                        
                           NTS
                           = celkový počet tepelných sekvencí, které mají být provedeny během programu akumulace doby provozu.
                        
                           AT= celková rovnocenná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek během jeho životnosti teplotě  po dobu  každého z košů i zapsaných v histogramu.
                        
                           AE= skutečná doba stárnutí v hodinách, která je při vystavení náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek teplotě Tr nutná k dosažení stejného stárnutí, jako je stárnutí, jehož by bylo dosaženo vystavením náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek během doby trvání tepelné sekvence.
                        2.4.2.7   Je povoleno snížit počet NTS a následně zkrátit program akumulace doby provozu tím, že se zvýší teploty, jimž je každé zařízení vystaveno při každém režimu cyklu stárnutí, a to uplatněním jednoho či více následujících opatření:
                        
                                    a)
                                 
                                    izolací výfuku;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    přemístěním náhradního zařízení k regulaci emisí blíže ke sběrnému výfukovému potrubí;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    umělým zahřátím výfukových plynů;
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    optimalizací nastavení motoru bez zásadních změn chování motoru z hlediska emisí.
                                 
                        2.4.2.8   Při uplatňování opatření uvedených v bodech 2.4.4.6 a 2.4.4.7 nesmí být celková doba stárnutí vypočtená z hodnoty NTS kratší než 10 % životnosti uvedené v tabulce 1, např. vozidlo kategorie N1 nemá hodnotu NTS nižší než 286 tepelných sekvencí, pokud předpokládáme, že každá sekvence trvá 1 hodinu.
                        2.4.2.9   Je povoleno zvýšit počet NTS a následně prodloužit program akumulace doby provozu tím, že se sníží teploty v každém režimu cyklu stárnutí, a to uplatněním jednoho či více následujících opatření:
                        
                                    a)
                                 
                                    přemístěním náhradního zařízení k regulaci emisí dále od sběrného výfukového potrubí;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    umělým ochlazením výfukových plynů;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    optimalizací nastavení motoru.
                                 
                        2.4.2.10   V případě uvedeném v bodě 2.4.1.5 se uplatní tato ustanovení:
                        
                                    2.4.2.10.1
                                 
                                    Hodnota NTS je pro každé zařízení stejná, aby bylo možné zavést jediný program akumulace doby provozu.
                                 
                        
                                    2.4.2.10.2
                                 
                                    Aby bylo pro každé zařízení dosaženo stejné hodnoty NTS, první hodnota NTS se vypočítá pro každé zařízení za použití jeho vlastních hodnot AT a AE.
                                 
                        
                                    2.4.2.10.3
                                 
                                    Pokud se vypočtená hodnota NTS liší, lze na zařízení, pro něž je nutné hodnoty NTS upravit, v průběhu tepelných sekvencí uvedených v bodě 2.4.2.3 uplatnit jedno či více opatření vymezených v bodech 2.4.2.7 až 2.4.2.10, aby byla ovlivněna naměřená hodnota Ti, a tím jednoduše urychlit nebo zpomalit umělé stárnutí cílového zařízení či cílových zařízení.
                                 
                        
                                    2.4.2.10.4
                                 
                                    Vypočítají se nové hodnoty NTS, které odpovídají novým teplotám Ti získaným v bodě 2.4.2.10.3.
                                 
                        
                                    2.4.2.10.5
                                 
                                    Kroky popsané v bodech 2.4.2.10.3 a 2.4.2.10.4 se opakují, dokud hodnoty NTS, které byly získány pro každé zařízení v systému, nevyhovují.
                                 
                        
                                    2.4.2.10.6
                                 
                                    Hodnoty Tr použité pro získání různých hodnot NTS v bodech 2.4.2.10.4 a 2.4.2.10.5 jsou stejné jako hodnoty použité v bodech 2.3.2 a 2.3.5 pro výpočet hodnoty AT pro každé zařízení.
                                 
                        2.4.2.11   V případě sestavy náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek, která představuje systém ve smyslu čl. 3 odst. 25 směrnice 2007/46/EC, lze pro účely tepelného stárnutí zařízení zvážit jednu z těchto dvou možností:
                        
                                    2.4.2.11.1
                                 
                                    Zařízení v sestavě lze podrobit stárnutí buď samostatně, nebo společně, a to v souladu s bodem 2.4.2.10.
                                 
                        
                                    2.4.2.11.2
                                 
                                    Je-li sestava konstruována tak, že není možné zařízení oddělit (např. DOC + SCR v nádobě), lze tepelné stárnutí sestavy provést s nejvyšší hodnotou NTS.
                                 
                        2.4.3   Pozměněný program tepelné akumulace pro zařízení, která jsou provozována s aktivní regenerací
                        2.4.3.1   Pozměněný program tepelné akumulace pro zařízení, která jsou provozována s aktivní regenerací, simuluje účinek stárnutí v důsledku tepelného zatížení a aktivní regenerace na náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek na konci jeho životnosti.
                        2.4.3.2   Motor použitý pro program akumulace doby provozu, vybavený systémem následného zpracování výfukových plynů, který obsahuje náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, je provozován alespoň po dobu tří pozměněných tepelných sekvencí, přičemž každá z nich sestává z tepelné sekvence popsané v dodatku 4, po níž následuje úplná aktivní regenerace, během které by špičková teplota, jíž dosáhne systém následného zpracování, neměla být nižší než špičková teplota zaznamenaná ve fázi shromažďování údajů.
                        2.4.3.3   Zaznamenají se teploty alespoň u dvou pozměněných tepelných sekvencí. První sekvence, provedená za účelem zahřátí, se pro účely shromáždění údajů o teplotách nezohlední.
                        2.4.3.4   Aby se co nejvíce zkrátila doba, která uplyne mezi tepelnou sekvencí stanovenou v dodatku 4 a následnou aktivní regenerací, výrobce může uměle zahájit aktivní regeneraci tím, že po každé tepelné sekvenci stanovené v dodatku 4 nechá motor běžet v ustáleném režimu, který motoru umožňuje produkovat vysoké množství sazí. V takovém případě se ustálený režim rovněž považuje za část pozměněné tepelné sekvence stanovené v bodě 2.4.3.2.
                        2.4.3.5   Skutečná doba stárnutí, která odpovídá každé pozměněné tepelné sekvenci, se vypočítá pomocí rovnic 3 a 4.
                        2.4.3.6   Celkový počet pozměněných tepelných sekvencí, které mají být provedeny během programu akumulace doby provozu, se vypočítá pomocí rovnice 5.
                        2.4.3.7   Je povoleno snížit počet NTS a následně zkrátit program akumulace doby provozu tím, že se zvýší teploty v každém režimu pozměněné tepelné sekvence, a to uplatněním jednoho či více opatření stanovených v bodě 2.4.2.7.
                        2.4.3.8   Kromě opatření uvedených v bodě 2.4.3.7 lze počet NTS rovněž snížit tím, že se zvýší špičková teplota aktivní regenerace v rámci pozměněné tepelné sekvence, aniž by však teplota v lůžku za jakýchkoli okolností přesáhla 800 °C.
                        2.4.3.9   NTS není nikdy nižší než 50 % počtu aktivních regenerací, které náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek během své životnosti podstoupí, přičemž tento počet se získá pomocí následující rovnice:
                        rovnice 5:
                        
                           
                        
                        kde:
                        
                           NAR
                           = počet sekvencí aktivní regenerace v průběhu životnosti náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek.
                        
                           tWHTC
                           = rovnocenný počet hodin, který odpovídá kategorii vozidla, pro kterou je náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek určeno, získaný z tabulky 1.
                        
                           tAR
                           = doba trvání aktivní regenerace v hodinách.
                        
                           tBAR
                           = doba mezi dvěma po sobě jdoucími aktivními regeneracemi v hodinách.
                        2.4.3.10   Pokud v důsledku uplatnění minimálního počtu pozměněných tepelných sekvencí, jenž je stanoven v bodě 2.4.3.9, hodnota AE × NTS
                            vypočtená pomocí rovnice 4 přesáhne hodnotu AT vypočtenou pomocí rovnice 2, lze dobu každého režimu tepelné sekvence stanovenou v dodatku 4 a začleněnou do pozměněné tepelné sekvence vymezené v bodě 2.4.3.2 zkrátit o stejný podíl, aby bylo dosaženo výsledku AE × NTS = AT.
                        2.4.3.11   Je povoleno zvýšit počet NTS a následně prodloužit program akumulace doby provozu tím, že se sníží teploty v každém režimu tepelné aktivní regenerační sekvence, a to uplatněním jednoho či více opatření stanovených v bodě 2.4.2.9.
                        2.4.3.12   V případě uvedeném v bodě 2.4.1.5 se uplatní body 2.4.2.10 a 2.4.2.11.
                        2.4.4   Program akumulace spotřeby maziva
                        2.4.4.1   Program akumulace spotřeby maziva simuluje účinek stárnutí v důsledku chemické kontaminace nebo tvorby usazenin způsobených spotřebou maziva na výkon náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek na konci jeho životnosti.
                        2.4.4.2   Spotřebované mazivo vyjádřené v g/h se určí v průběhu nejméně 24 tepelných sekvencí nebo odpovídajícího počtu pozměněných tepelných sekvencí pomocí jakékoli vhodné metody, např. postupu vypuštění a zvážení popsaného v dodatku 6. Použije se čerstvé mazivo.
                        2.4.4.3   Motor je vybaven olejovou vanou se stálým objemem, aby se zabránilo nutnosti vyloučit horní hodnoty, jelikož úroveň oleje ovlivňuje rychlost spotřeby oleje. Lze použít jakoukoli vhodnou metodu, např. metodu popsanou v normě ASTM D7156-09.
                        2.4.4.4   Teoretická doba vyjádřená v hodinách, po kterou by musel být prováděn příslušný program tepelné akumulace nebo pozměněný program tepelné akumulace, který programu tepelné akumulace odpovídá, aby byla získána stejná spotřeba maziva, jako je spotřeba, která odpovídá životnosti náhradního zařízení k regulaci, se vypočítá pomocí této rovnice:
                        rovnice 6:
                        
                           
                        
                        kde:
                        
                           tTAS
                           = teoretická doba trvání programu tepelné akumulace vyjádřená v hodinách, nutná k získání stejné spotřeby maziva, jako je spotřeba, která odpovídá životnosti náhradního zařízení k regulaci, pokud program akumulace doby provozu sestává pouze z řady po sobě jdoucích tepelných sekvencí nebo po sobě jdoucích pozměněných tepelných sekvencí.
                        
                           LCRWHTC
                           = rychlost spotřeby maziva v g/h určená podle bodu 2.2.15.
                        
                           tWHTC
                           = rovnocenný počet hodin, který odpovídá kategorii vozidla, pro kterou je náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek určeno, získaný z tabulky 1.
                        
                           LCRTAS
                           = rychlost spotřeby maziva v g/h určená podle bodu 2.4.4.2.
                        2.4.4.5   Počet tepelných sekvencí nebo pozměněných tepelných sekvencí odpovídající hodnotě tTAS se vypočítá za použití následujícího poměru:
                        rovnice 7:
                        
                           
                        
                        kde:
                        
                           N= počet tepelných sekvencí nebo pozměněných tepelných sekvencí odpovídající hodnotě tTAS.
                        
                           tTAS
                           = teoretická doba trvání tepelné akumulace vyjádřená v hodinách, nutná k získání stejné spotřeby maziva, jako je spotřeba, která odpovídá životnosti náhradního zařízení k regulaci, pokud program akumulace doby provozu sestával pouze z řady po sobě jdoucích tepelných sekvencí nebo po sobě jdoucích pozměněných tepelných sekvencí.
                        
                           tTS
                           = doba trvání jedné tepelné sekvence nebo pozměněné tepelné sekvence vyjádřená v hodinách.
                        2.4.4.6   Hodnota N se srovná s hodnotou NTS vypočtenou v souladu s bodem 2.4.2.6 nebo v případě zařízení, která jsou provozována s aktivní regenerací, v souladu s bodem 2.4.3.5. Je-li N ≤ NTS, není nutné program tepelné akumulace doplnit o program akumulace spotřeby maziva. Je-li N > NTS, doplní se program tepelné akumulace o program akumulace spotřeby maziva.
                        2.4.4.7   Program akumulace spotřeby maziva se doplnit nemusí, pokud již bylo zvýšením spotřeby maziva podle bodu 2.4.4.8.4 potřebné spotřeby maziva dosaženo provedením odpovídajícího programu tepelné akumulace, který sestává z provedení počtu NTS tepelných sekvencí nebo pozměněných tepelných sekvencí.
                        2.4.4.8   Příprava programu akumulace spotřeby maziva
                        2.4.4.8.1   Program akumulace spotřeby maziva sestává z řady sekvencí spotřeby maziva, které se několikrát opakují, přičemž každou sekvenci spotřeby maziva střídá tepelná sekvence nebo pozměněná tepelná sekvence.
                        2.4.4.8.2   Každá sekvence spotřeby maziva sestává z ustáleného režimu při stálém zatížení a rychlosti, přičemž zatížení a rychlost se zvolí tak, aby se co nejvíce zvýšila spotřeba maziva a co nejvíce omezilo skutečné tepelné stárnutí. Daný režim určí výrobce po dohodě se schvalovacím orgánem na základě nejlepšího technického úsudku.
                        2.4.4.8.3   Doba trvání každé sekvence spotřeby maziva se určí následujícím způsobem:
                        
                                    2.4.4.8.3.1
                                 
                                    Motor běží po vhodnou dobu při zatížení a rychlosti, které určí výrobce v souladu s bodem 2.4.4.8.2, a spotřeba maziva v g/h se určí pomocí jakékoli vhodné metody, např. postupu vypuštění a zvážení popsaného v dodatku 6. Změny maziva se provedou v doporučených intervalech.
                                 
                        
                                    2.4.4.8.3.2.
                                 
                                    Doba trvání každé sekvence spotřeby maziva se vypočítá pomocí této rovnice:
                                    rovnice 8:
                                    
                                    kde:
                                    
                                       tLS
                                       = doba trvání jedné sekvence spotřeby maziva v hodinách.
                                    
                                       LCRWHTC
                                       = rychlost spotřeby maziva v g/h určená podle bodu 2.2.15.
                                    
                                       tWHTC
                                       = rovnocenný počet hodin, který odpovídá kategorii vozidla, pro kterou je náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek určeno, získaný z tabulky 1.
                                    
                                       LCRTAS
                                       = rychlost spotřeby maziva v g/h určená podle bodu 2.4.4.2.
                                    
                                       LCRLAS
                                       = rychlost spotřeby maziva v g/h určená podle bodu 2.4.4.8.3.1.
                                    
                                       tTS
                                       = doba trvání v hodinách jedné tepelné sekvence podle dodatku 4 nebo pozměněné tepelné sekvence podle bodu 2.4.3.2.
                                    
                                       NTS
                                       = celkový počet tepelných sekvencí nebo pozměněných tepelných sekvencí, které mají být provedeny během programu akumulace doby provozu.
                                 
                        2.4.4.8.4   Rychlost spotřeby maziva je vždy nižší než 0,5 % rychlosti, s jakou motor spotřebovává palivo, aby se zabránilo nadměrnému hromadění popela na čelní ploše náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek.
                        2.4.4.8.5   K hodnotě AE vypočtené pomocí rovnice 4 je povoleno doplnit tepelné stárnutí v důsledku provedení sekvence spotřeby maziva.
                        2.4.5   Příprava úplného programu akumulace doby spotřeby
                        2.4.5.1   Program akumulace doby spotřeby je vytvořen střídáním tepelné nebo pozměněné tepelné sekvence podle potřeby se sekvencí spotřeby maziva. Výše zmíněný model se opakuje v počtu NTS, přičemž hodnota NTS je hodnota vypočtená buď v souladu s oddílem 2.4.2, nebo oddílem 2.4.3 podle toho, který z nich je vhodný. Příklad úplného programu akumulace doby provozu je uveden v dodatku 7. Schéma, které popisuje přípravu úplného programu akumulace doby provozu, je uvedeno v dodatku 8.
                        2.4.6   Průběh programu akumulace doby provozu
                        2.4.6.1   Motor vybavený systémem následného zpracování výfukových plynů, který obsahuje náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, je podroben programu akumulace doby provozu vymezenému v bodě 2.4.5.1.
                        2.4.6.2   Motor použitý k provedení programu akumulace doby provozu může být jiný než motor použitý ve fázi shromažďování údajů, přičemž motor použitý ve fázi shromažďování údajů musí být vždy ten, pro nějž bylo navrženo náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, jehož typ má být schválen, a ten, který má být podroben zkoušce emisí podle bodu 2.4.3.2.
                        2.4.6.3   Má-li motor použitý k provedení programu akumulace doby provozu zdvihový objem o 20 % či více vyšší než motor použitý ve fázi shromažďování údajů, výfukový systém prvního motoru se vybaví obtokem, aby byl co nejvěrněji napodoben průtok výfukových plynů druhého motoru za zvolených podmínek stárnutí.
                        2.4.6.4   V případě uvedeném v bodě 2.4.6.2 se typ motoru použitého k provedení programu akumulace doby provozu schválí v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009. Kromě toho v případě, že má/mají být zkoušené zařízení/zkoušená zařízení namontováno/namontována do systému motoru s recirkulací výfukových plynů, vybaví se touto recirkulací také systém motoru použitý k programu akumulace doby provozu. Pokud zkoušené zařízení/zkoušená zařízení do systému motoru s recirkulací výfukových plynů být namontováno nemá/namontována nemají, nevybaví se systémem s recirkulací plynů ani systém motoru použitý k programu akumulace doby provozu.
                        2.4.6.5   Mazivo a palivo, která byla použita v programu akumulace doby provozu, se co nejvíce podobají mazivu a palivu, která byla použita ve fázi shromažďování údajů vymezené v bodě 2.2. Mazivo musí vyhovovat doporučení výrobce motoru, pro nějž je zařízení k regulaci znečišťujících látek navrženo. Měla by být použity tržní paliva, která vyhovují odpovídajícím požadavkům směrnice 98/70/ES. Na žádost výrobce lze použít také referenční paliva v souladu s tímto nařízením.
                        2.4.6.6   Mazivo se mění pro účely údržby, a to v intervalech naplánovaných výrobcem motoru, který byl použit ve fázi shromažďování údajů.
                        2.4.6.7   V případě selektivní katalyzační redukce se v souladu se strategií definovanou výrobcem náhradního zařízení k regulaci znečišťujících látek provede vstřik močoviny.“;
                     
                  
         
                     (5)
                  
                     doplňují se nové dodatky 4 až 8, které znějí:„
                        Dodatek 4
                        
                           Sekvence pro tepelné stárnutí
                        
                        
                                    Režim
                                 
                                    Rychlost (% vysokého volnoběhu)
                                 
                                    Zatížení (% pro danou rychlost)
                                 
                                    Čas (s)
                                 
                                    1
                                 
                                    2,92
                                 
                                    0,58
                                 
                                    626
                                 
                                    2
                                 
                                    45,72
                                 
                                    1,58
                                 
                                    418
                                 
                                    3
                                 
                                    38,87
                                 
                                    3,37
                                 
                                    300
                                 
                                    4
                                 
                                    20,23
                                 
                                    11,36
                                 
                                    102
                                 
                                    5
                                 
                                    11,37
                                 
                                    14,90
                                 
                                    62
                                 
                                    6
                                 
                                    32,78
                                 
                                    18,52
                                 
                                    370
                                 
                                    7
                                 
                                    53,12
                                 
                                    20,19
                                 
                                    410
                                 
                                    8
                                 
                                    59,53
                                 
                                    34,73
                                 
                                    780
                                 
                                    9
                                 
                                    78,24
                                 
                                    54,38
                                 
                                    132
                                 
                                    10
                                 
                                    39,07
                                 
                                    62,85
                                 
                                    212
                                 
                                    11
                                 
                                    47,82
                                 
                                    62,94
                                 
                                    188
                                 
                                    Režim regenerace (je-li použitelný)
                                 
                                    Bude definována (viz bod 2.4.3.4)
                                 
                                    Bude definována (viz bod 2.4.3.4)
                                 
                                    Bude definována (viz bod 2.4.3.4)
                                 
                                    Režim spotřeby maziva (je-li použitelný)
                                 
                                    Bude definována podle bodu 2.4.4.8.2.
                                 
                                    Bude definována podle bodu 2.4.4.8.2.
                                 
                                    Bude definována podle bodu 2.4.4.8.3.
                                 
                        
                                    
                                       Poznámka:
                                    
                                 
                                    Sekvence režimů 1 až 11 byly uspořádány vzestupně podle zatížení, aby se maximalizovala teplota výfukových plynů v režimech s vysokým zatížením. Po dohodě se schvalovacím orgánem lze toto pořadí změnit, aby se optimalizovala teplota výfukového plynu, pokud to přispěje ke zkrácení skutečné doby stárnutí.
                                 
                     
                     
                        Dodatek 5
                        
                           Zkušební cyklus pro vozidlový dynamometr nebo shromažďování údajů v silničním provozu
                        
                        
                                    Čas
                                 
                                    Rychlost
                                 
                                    Čas
                                 
                                    Rychlost
                                 
                                    Čas
                                 
                                    Rychlost
                                 
                                    Čas
                                 
                                    Rychlost
                                 
                                    Čas
                                 
                                    Rychlost
                                 
                                    Čas
                                 
                                    Rychlost
                                 
                                    Čas
                                 
                                    Rychlost
                                 
                                    s
                                 
                                    km/h
                                 
                                    s
                                 
                                    km/h
                                 
                                    s
                                 
                                    km/h
                                 
                                    s
                                 
                                    km/h
                                 
                                    s
                                 
                                    km/h
                                 
                                    s
                                 
                                    km/h
                                 
                                    s
                                 
                                    km/h
                                 
                                    1
                                 
                                    0
                                 
                                    261
                                 
                                    22,38
                                 
                                    521
                                 
                                    35,46
                                 
                                    781
                                 
                                    18,33
                                 
                                    1 041
                                 
                                    39,88
                                 
                                    1 301
                                 
                                    66,39
                                 
                                    1 561
                                 
                                    86,88
                                 
                                    2
                                 
                                    0
                                 
                                    262
                                 
                                    24,75
                                 
                                    522
                                 
                                    36,81
                                 
                                    782
                                 
                                    18,31
                                 
                                    1 042
                                 
                                    41,25
                                 
                                    1 302
                                 
                                    66,74
                                 
                                    1 562
                                 
                                    86,7
                                 
                                    3
                                 
                                    0
                                 
                                    263
                                 
                                    25,55
                                 
                                    523
                                 
                                    37,98
                                 
                                    783
                                 
                                    18,05
                                 
                                    1 043
                                 
                                    42,07
                                 
                                    1 303
                                 
                                    67,43
                                 
                                    1 563
                                 
                                    86,81
                                 
                                    4
                                 
                                    0
                                 
                                    264
                                 
                                    25,18
                                 
                                    524
                                 
                                    38,84
                                 
                                    784
                                 
                                    17,39
                                 
                                    1 044
                                 
                                    43,03
                                 
                                    1 304
                                 
                                    68,44
                                 
                                    1 564
                                 
                                    86,81
                                 
                                    5
                                 
                                    0
                                 
                                    265
                                 
                                    23,94
                                 
                                    525
                                 
                                    39,43
                                 
                                    785
                                 
                                    16,35
                                 
                                    1 045
                                 
                                    44,4
                                 
                                    1 305
                                 
                                    69,52
                                 
                                    1 565
                                 
                                    86,81
                                 
                                    6
                                 
                                    0
                                 
                                    266
                                 
                                    22,35
                                 
                                    526
                                 
                                    39,73
                                 
                                    786
                                 
                                    14,71
                                 
                                    1 046
                                 
                                    45,14
                                 
                                    1 306
                                 
                                    70,53
                                 
                                    1 566
                                 
                                    86,81
                                 
                                    7
                                 
                                    2,35
                                 
                                    267
                                 
                                    21,28
                                 
                                    527
                                 
                                    39,8
                                 
                                    787
                                 
                                    11,71
                                 
                                    1 047
                                 
                                    45,44
                                 
                                    1 307
                                 
                                    71,47
                                 
                                    1 567
                                 
                                    86,99
                                 
                                    8
                                 
                                    5,57
                                 
                                    268
                                 
                                    20,86
                                 
                                    528
                                 
                                    39,69
                                 
                                    788
                                 
                                    7,81
                                 
                                    1 048
                                 
                                    46,13
                                 
                                    1 308
                                 
                                    72,32
                                 
                                    1 568
                                 
                                    87,03
                                 
                                    9
                                 
                                    8,18
                                 
                                    269
                                 
                                    20,65
                                 
                                    529
                                 
                                    39,29
                                 
                                    789
                                 
                                    5,25
                                 
                                    1 049
                                 
                                    46,79
                                 
                                    1 309
                                 
                                    72,89
                                 
                                    1 569
                                 
                                    86,92
                                 
                                    10
                                 
                                    9,37
                                 
                                    270
                                 
                                    20,18
                                 
                                    530
                                 
                                    38,59
                                 
                                    790
                                 
                                    4,62
                                 
                                    1 050
                                 
                                    47,45
                                 
                                    1 310
                                 
                                    73,07
                                 
                                    1 570
                                 
                                    87,1
                                 
                                    11
                                 
                                    9,86
                                 
                                    271
                                 
                                    19,33
                                 
                                    531
                                 
                                    37,63
                                 
                                    791
                                 
                                    5,62
                                 
                                    1 051
                                 
                                    48,68
                                 
                                    1 311
                                 
                                    73,03
                                 
                                    1 571
                                 
                                    86,85
                                 
                                    12
                                 
                                    10,18
                                 
                                    272
                                 
                                    18,23
                                 
                                    532
                                 
                                    36,22
                                 
                                    792
                                 
                                    8,24
                                 
                                    1 052
                                 
                                    50,13
                                 
                                    1 312
                                 
                                    72,94
                                 
                                    1 572
                                 
                                    87,14
                                 
                                    13
                                 
                                    10,38
                                 
                                    273
                                 
                                    16,99
                                 
                                    533
                                 
                                    34,11
                                 
                                    793
                                 
                                    10,98
                                 
                                    1 053
                                 
                                    51,16
                                 
                                    1 313
                                 
                                    73,01
                                 
                                    1 573
                                 
                                    86,96
                                 
                                    14
                                 
                                    10,57
                                 
                                    274
                                 
                                    15,56
                                 
                                    534
                                 
                                    31,16
                                 
                                    794
                                 
                                    13,15
                                 
                                    1 054
                                 
                                    51,37
                                 
                                    1 314
                                 
                                    73,44
                                 
                                    1 574
                                 
                                    86,85
                                 
                                    15
                                 
                                    10,95
                                 
                                    275
                                 
                                    13,76
                                 
                                    535
                                 
                                    27,49
                                 
                                    795
                                 
                                    15,47
                                 
                                    1 055
                                 
                                    51,3
                                 
                                    1 315
                                 
                                    74,19
                                 
                                    1 575
                                 
                                    86,77
                                 
                                    16
                                 
                                    11,56
                                 
                                    276
                                 
                                    11,5
                                 
                                    536
                                 
                                    23,63
                                 
                                    796
                                 
                                    18,19
                                 
                                    1 056
                                 
                                    51,15
                                 
                                    1 316
                                 
                                    74,81
                                 
                                    1 576
                                 
                                    86,81
                                 
                                    17
                                 
                                    12,22
                                 
                                    277
                                 
                                    8,68
                                 
                                    537
                                 
                                    20,16
                                 
                                    797
                                 
                                    20,79
                                 
                                    1 057
                                 
                                    50,88
                                 
                                    1 317
                                 
                                    75,01
                                 
                                    1 577
                                 
                                    86,85
                                 
                                    18
                                 
                                    12,97
                                 
                                    278
                                 
                                    5,2
                                 
                                    538
                                 
                                    17,27
                                 
                                    798
                                 
                                    22,5
                                 
                                    1 058
                                 
                                    50,63
                                 
                                    1 318
                                 
                                    74,99
                                 
                                    1 578
                                 
                                    86,74
                                 
                                    19
                                 
                                    14,33
                                 
                                    279
                                 
                                    1,99
                                 
                                    539
                                 
                                    14,81
                                 
                                    799
                                 
                                    23,19
                                 
                                    1 059
                                 
                                    50,2
                                 
                                    1 319
                                 
                                    74,79
                                 
                                    1 579
                                 
                                    86,81
                                 
                                    20
                                 
                                    16,38
                                 
                                    280
                                 
                                    0
                                 
                                    540
                                 
                                    12,59
                                 
                                    800
                                 
                                    23,54
                                 
                                    1 060
                                 
                                    49,12
                                 
                                    1 320
                                 
                                    74,41
                                 
                                    1 580
                                 
                                    86,7
                                 
                                    21
                                 
                                    18,4
                                 
                                    281
                                 
                                    0
                                 
                                    541
                                 
                                    10,47
                                 
                                    801
                                 
                                    24,2
                                 
                                    1 061
                                 
                                    48,02
                                 
                                    1 321
                                 
                                    74,07
                                 
                                    1 581
                                 
                                    86,52
                                 
                                    22
                                 
                                    19,86
                                 
                                    282
                                 
                                    0
                                 
                                    542
                                 
                                    8,85
                                 
                                    802
                                 
                                    25,17
                                 
                                    1 062
                                 
                                    47,7
                                 
                                    1 322
                                 
                                    73,77
                                 
                                    1 582
                                 
                                    86,7
                                 
                                    23
                                 
                                    20,85
                                 
                                    283
                                 
                                    0,5
                                 
                                    543
                                 
                                    8,16
                                 
                                    803
                                 
                                    26,28
                                 
                                    1 063
                                 
                                    47,93
                                 
                                    1 323
                                 
                                    73,38
                                 
                                    1 583
                                 
                                    86,74
                                 
                                    24
                                 
                                    21,52
                                 
                                    284
                                 
                                    0,57
                                 
                                    544
                                 
                                    8,95
                                 
                                    804
                                 
                                    27,69
                                 
                                    1 064
                                 
                                    48,57
                                 
                                    1 324
                                 
                                    72,79
                                 
                                    1 584
                                 
                                    86,81
                                 
                                    25
                                 
                                    21,89
                                 
                                    285
                                 
                                    0,6
                                 
                                    545
                                 
                                    11,3
                                 
                                    805
                                 
                                    29,72
                                 
                                    1 065
                                 
                                    48,88
                                 
                                    1 325
                                 
                                    71,95
                                 
                                    1 585
                                 
                                    86,85
                                 
                                    26
                                 
                                    21,98
                                 
                                    286
                                 
                                    0,58
                                 
                                    546
                                 
                                    14,11
                                 
                                    806
                                 
                                    32,17
                                 
                                    1 066
                                 
                                    49,03
                                 
                                    1 326
                                 
                                    71,06
                                 
                                    1 586
                                 
                                    86,92
                                 
                                    27
                                 
                                    21,91
                                 
                                    287
                                 
                                    0
                                 
                                    547
                                 
                                    15,91
                                 
                                    807
                                 
                                    34,22
                                 
                                    1 067
                                 
                                    48,94
                                 
                                    1 327
                                 
                                    70,45
                                 
                                    1 587
                                 
                                    86,88
                                 
                                    28
                                 
                                    21,68
                                 
                                    288
                                 
                                    0
                                 
                                    548
                                 
                                    16,57
                                 
                                    808
                                 
                                    35,31
                                 
                                    1 068
                                 
                                    48,32
                                 
                                    1 328
                                 
                                    70,23
                                 
                                    1 588
                                 
                                    86,85
                                 
                                    29
                                 
                                    21,21
                                 
                                    289
                                 
                                    0
                                 
                                    549
                                 
                                    16,73
                                 
                                    809
                                 
                                    35,74
                                 
                                    1 069
                                 
                                    47,97
                                 
                                    1 329
                                 
                                    70,24
                                 
                                    1 589
                                 
                                    87,1
                                 
                                    30
                                 
                                    20,44
                                 
                                    290
                                 
                                    0
                                 
                                    550
                                 
                                    17,24
                                 
                                    810
                                 
                                    36,23
                                 
                                    1 070
                                 
                                    47,92
                                 
                                    1 330
                                 
                                    70,32
                                 
                                    1 590
                                 
                                    86,81
                                 
                                    31
                                 
                                    19,24
                                 
                                    291
                                 
                                    0
                                 
                                    551
                                 
                                    18,45
                                 
                                    811
                                 
                                    37,34
                                 
                                    1 071
                                 
                                    47,54
                                 
                                    1 331
                                 
                                    70,3
                                 
                                    1 591
                                 
                                    86,99
                                 
                                    32
                                 
                                    17,57
                                 
                                    292
                                 
                                    0
                                 
                                    552
                                 
                                    20,09
                                 
                                    812
                                 
                                    39,05
                                 
                                    1 072
                                 
                                    46,79
                                 
                                    1 332
                                 
                                    70,05
                                 
                                    1 592
                                 
                                    86,81
                                 
                                    33
                                 
                                    15,53
                                 
                                    293
                                 
                                    0
                                 
                                    553
                                 
                                    21,63
                                 
                                    813
                                 
                                    40,76
                                 
                                    1 073
                                 
                                    46,13
                                 
                                    1 333
                                 
                                    69,66
                                 
                                    1 593
                                 
                                    87,14
                                 
                                    34
                                 
                                    13,77
                                 
                                    294
                                 
                                    0
                                 
                                    554
                                 
                                    22,78
                                 
                                    814
                                 
                                    41,82
                                 
                                    1 074
                                 
                                    45,73
                                 
                                    1 334
                                 
                                    69,26
                                 
                                    1 594
                                 
                                    86,81
                                 
                                    35
                                 
                                    12,95
                                 
                                    295
                                 
                                    0
                                 
                                    555
                                 
                                    23,59
                                 
                                    815
                                 
                                    42,12
                                 
                                    1 075
                                 
                                    45,17
                                 
                                    1 335
                                 
                                    68,73
                                 
                                    1 595
                                 
                                    86,85
                                 
                                    36
                                 
                                    12,95
                                 
                                    296
                                 
                                    0
                                 
                                    556
                                 
                                    24,23
                                 
                                    816
                                 
                                    42,08
                                 
                                    1 076
                                 
                                    44,43
                                 
                                    1 336
                                 
                                    67,88
                                 
                                    1 596
                                 
                                    87,03
                                 
                                    37
                                 
                                    13,35
                                 
                                    297
                                 
                                    0
                                 
                                    557
                                 
                                    24,9
                                 
                                    817
                                 
                                    42,27
                                 
                                    1 077
                                 
                                    43,59
                                 
                                    1 337
                                 
                                    66,68
                                 
                                    1 597
                                 
                                    86,92
                                 
                                    38
                                 
                                    13,75
                                 
                                    298
                                 
                                    0
                                 
                                    558
                                 
                                    25,72
                                 
                                    818
                                 
                                    43,03
                                 
                                    1 078
                                 
                                    42,68
                                 
                                    1 338
                                 
                                    65,29
                                 
                                    1 598
                                 
                                    87,14
                                 
                                    39
                                 
                                    13,82
                                 
                                    299
                                 
                                    0
                                 
                                    559
                                 
                                    26,77
                                 
                                    819
                                 
                                    44,14
                                 
                                    1 079
                                 
                                    41,89
                                 
                                    1 339
                                 
                                    63,95
                                 
                                    1 599
                                 
                                    86,92
                                 
                                    40
                                 
                                    13,41
                                 
                                    300
                                 
                                    0
                                 
                                    560
                                 
                                    28,01
                                 
                                    820
                                 
                                    45,13
                                 
                                    1 080
                                 
                                    41,09
                                 
                                    1 340
                                 
                                    62,84
                                 
                                    1 600
                                 
                                    87,03
                                 
                                    41
                                 
                                    12,26
                                 
                                    301
                                 
                                    0
                                 
                                    561
                                 
                                    29,23
                                 
                                    821
                                 
                                    45,84
                                 
                                    1 081
                                 
                                    40,38
                                 
                                    1 341
                                 
                                    62,21
                                 
                                    1 601
                                 
                                    86,99
                                 
                                    42
                                 
                                    9,82
                                 
                                    302
                                 
                                    0
                                 
                                    562
                                 
                                    30,06
                                 
                                    822
                                 
                                    46,4
                                 
                                    1 082
                                 
                                    39,99
                                 
                                    1 342
                                 
                                    62,04
                                 
                                    1 602
                                 
                                    86,96
                                 
                                    43
                                 
                                    5,96
                                 
                                    303
                                 
                                    0
                                 
                                    563
                                 
                                    30,31
                                 
                                    823
                                 
                                    46,89
                                 
                                    1 083
                                 
                                    39,84
                                 
                                    1 343
                                 
                                    62,26
                                 
                                    1 603
                                 
                                    87,03
                                 
                                    44
                                 
                                    2,2
                                 
                                    304
                                 
                                    0
                                 
                                    564
                                 
                                    30,29
                                 
                                    824
                                 
                                    47,34
                                 
                                    1 084
                                 
                                    39,46
                                 
                                    1 344
                                 
                                    62,87
                                 
                                    1 604
                                 
                                    86,85
                                 
                                    45
                                 
                                    0
                                 
                                    305
                                 
                                    0
                                 
                                    565
                                 
                                    30,05
                                 
                                    825
                                 
                                    47,66
                                 
                                    1 085
                                 
                                    39,15
                                 
                                    1 345
                                 
                                    63,55
                                 
                                    1 605
                                 
                                    87,1
                                 
                                    46
                                 
                                    0
                                 
                                    306
                                 
                                    0
                                 
                                    566
                                 
                                    29,44
                                 
                                    826
                                 
                                    47,77
                                 
                                    1 086
                                 
                                    38,9
                                 
                                    1 346
                                 
                                    64,12
                                 
                                    1 606
                                 
                                    86,81
                                 
                                    47
                                 
                                    0
                                 
                                    307
                                 
                                    0
                                 
                                    567
                                 
                                    28,6
                                 
                                    827
                                 
                                    47,78
                                 
                                    1 087
                                 
                                    38,67
                                 
                                    1 347
                                 
                                    64,73
                                 
                                    1 607
                                 
                                    87,03
                                 
                                    48
                                 
                                    0
                                 
                                    308
                                 
                                    0
                                 
                                    568
                                 
                                    27,63
                                 
                                    828
                                 
                                    47,64
                                 
                                    1 088
                                 
                                    39,03
                                 
                                    1 348
                                 
                                    65,45
                                 
                                    1 608
                                 
                                    86,77
                                 
                                    49
                                 
                                    0
                                 
                                    309
                                 
                                    0
                                 
                                    569
                                 
                                    26,66
                                 
                                    829
                                 
                                    47,23
                                 
                                    1 089
                                 
                                    40,37
                                 
                                    1 349
                                 
                                    66,18
                                 
                                    1 609
                                 
                                    86,99
                                 
                                    50
                                 
                                    1,87
                                 
                                    310
                                 
                                    0
                                 
                                    570
                                 
                                    26,03
                                 
                                    830
                                 
                                    46,66
                                 
                                    1 090
                                 
                                    41,03
                                 
                                    1 350
                                 
                                    66,97
                                 
                                    1 610
                                 
                                    86,96
                                 
                                    51
                                 
                                    4,97
                                 
                                    311
                                 
                                    0
                                 
                                    571
                                 
                                    25,85
                                 
                                    831
                                 
                                    46,08
                                 
                                    1 091
                                 
                                    40,76
                                 
                                    1 351
                                 
                                    67,85
                                 
                                    1 611
                                 
                                    86,96
                                 
                                    52
                                 
                                    8,4
                                 
                                    312
                                 
                                    0
                                 
                                    572
                                 
                                    26,14
                                 
                                    832
                                 
                                    45,45
                                 
                                    1 092
                                 
                                    40,02
                                 
                                    1 352
                                 
                                    68,74
                                 
                                    1 612
                                 
                                    87,07
                                 
                                    53
                                 
                                    9,9
                                 
                                    313
                                 
                                    0
                                 
                                    573
                                 
                                    27,08
                                 
                                    833
                                 
                                    44,69
                                 
                                    1 093
                                 
                                    39,6
                                 
                                    1 353
                                 
                                    69,45
                                 
                                    1 613
                                 
                                    86,96
                                 
                                    54
                                 
                                    11,42
                                 
                                    314
                                 
                                    0
                                 
                                    574
                                 
                                    28,42
                                 
                                    834
                                 
                                    43,73
                                 
                                    1 094
                                 
                                    39,37
                                 
                                    1 354
                                 
                                    69,92
                                 
                                    1 614
                                 
                                    86,92
                                 
                                    55
                                 
                                    15,11
                                 
                                    315
                                 
                                    0
                                 
                                    575
                                 
                                    29,61
                                 
                                    835
                                 
                                    42,55
                                 
                                    1 095
                                 
                                    38,84
                                 
                                    1 355
                                 
                                    70,24
                                 
                                    1 615
                                 
                                    87,07
                                 
                                    56
                                 
                                    18,46
                                 
                                    316
                                 
                                    0
                                 
                                    576
                                 
                                    30,46
                                 
                                    836
                                 
                                    41,14
                                 
                                    1 096
                                 
                                    37,93
                                 
                                    1 356
                                 
                                    70,49
                                 
                                    1 616
                                 
                                    86,92
                                 
                                    57
                                 
                                    20,21
                                 
                                    317
                                 
                                    0
                                 
                                    577
                                 
                                    30,99
                                 
                                    837
                                 
                                    39,56
                                 
                                    1 097
                                 
                                    37,19
                                 
                                    1 357
                                 
                                    70,63
                                 
                                    1 617
                                 
                                    87,14
                                 
                                    58
                                 
                                    22,13
                                 
                                    318
                                 
                                    0
                                 
                                    578
                                 
                                    31,33
                                 
                                    838
                                 
                                    37,93
                                 
                                    1 098
                                 
                                    36,21
                                 
                                    1 358
                                 
                                    70,68
                                 
                                    1 618
                                 
                                    86,96
                                 
                                    59
                                 
                                    24,17
                                 
                                    319
                                 
                                    0
                                 
                                    579
                                 
                                    31,65
                                 
                                    839
                                 
                                    36,69
                                 
                                    1 099
                                 
                                    35,32
                                 
                                    1 359
                                 
                                    70,65
                                 
                                    1 619
                                 
                                    87,03
                                 
                                    60
                                 
                                    25,56
                                 
                                    320
                                 
                                    0
                                 
                                    580
                                 
                                    32,02
                                 
                                    840
                                 
                                    36,27
                                 
                                    1 100
                                 
                                    35,56
                                 
                                    1 360
                                 
                                    70,49
                                 
                                    1 620
                                 
                                    86,85
                                 
                                    61
                                 
                                    26,97
                                 
                                    321
                                 
                                    0
                                 
                                    581
                                 
                                    32,39
                                 
                                    841
                                 
                                    36,42
                                 
                                    1 101
                                 
                                    36,96
                                 
                                    1 361
                                 
                                    70,09
                                 
                                    1 621
                                 
                                    86,77
                                 
                                    62
                                 
                                    28,83
                                 
                                    322
                                 
                                    0
                                 
                                    582
                                 
                                    32,68
                                 
                                    842
                                 
                                    37,14
                                 
                                    1 102
                                 
                                    38,12
                                 
                                    1 362
                                 
                                    69,35
                                 
                                    1 622
                                 
                                    87,1
                                 
                                    63
                                 
                                    31,05
                                 
                                    323
                                 
                                    0
                                 
                                    583
                                 
                                    32,84
                                 
                                    843
                                 
                                    38,13
                                 
                                    1 103
                                 
                                    38,71
                                 
                                    1 363
                                 
                                    68,27
                                 
                                    1 623
                                 
                                    86,92
                                 
                                    64
                                 
                                    33,72
                                 
                                    324
                                 
                                    3,01
                                 
                                    584
                                 
                                    32,93
                                 
                                    844
                                 
                                    38,55
                                 
                                    1 104
                                 
                                    39,26
                                 
                                    1 364
                                 
                                    67,09
                                 
                                    1 624
                                 
                                    87,07
                                 
                                    65
                                 
                                    36
                                 
                                    325
                                 
                                    8,14
                                 
                                    585
                                 
                                    33,22
                                 
                                    845
                                 
                                    38,42
                                 
                                    1 105
                                 
                                    40,64
                                 
                                    1 365
                                 
                                    65,96
                                 
                                    1 625
                                 
                                    86,85
                                 
                                    66
                                 
                                    37,91
                                 
                                    326
                                 
                                    13,88
                                 
                                    586
                                 
                                    33,89
                                 
                                    846
                                 
                                    37,89
                                 
                                    1 106
                                 
                                    43,09
                                 
                                    1 366
                                 
                                    64,87
                                 
                                    1 626
                                 
                                    86,81
                                 
                                    67
                                 
                                    39,65
                                 
                                    327
                                 
                                    18,08
                                 
                                    587
                                 
                                    34,96
                                 
                                    847
                                 
                                    36,89
                                 
                                    1 107
                                 
                                    44,83
                                 
                                    1 367
                                 
                                    63,79
                                 
                                    1 627
                                 
                                    87,14
                                 
                                    68
                                 
                                    41,23
                                 
                                    328
                                 
                                    20,01
                                 
                                    588
                                 
                                    36,28
                                 
                                    848
                                 
                                    35,53
                                 
                                    1 108
                                 
                                    45,33
                                 
                                    1 368
                                 
                                    62,82
                                 
                                    1 628
                                 
                                    86,77
                                 
                                    69
                                 
                                    42,85
                                 
                                    329
                                 
                                    20,3
                                 
                                    589
                                 
                                    37,58
                                 
                                    849
                                 
                                    34,01
                                 
                                    1 109
                                 
                                    45,24
                                 
                                    1 369
                                 
                                    63,03
                                 
                                    1 629
                                 
                                    87,03
                                 
                                    70
                                 
                                    44,1
                                 
                                    330
                                 
                                    19,53
                                 
                                    590
                                 
                                    38,58
                                 
                                    850
                                 
                                    32,88
                                 
                                    1 110
                                 
                                    45,14
                                 
                                    1 370
                                 
                                    63,62
                                 
                                    1 630
                                 
                                    86,96
                                 
                                    71
                                 
                                    44,37
                                 
                                    331
                                 
                                    17,92
                                 
                                    591
                                 
                                    39,1
                                 
                                    851
                                 
                                    32,52
                                 
                                    1 111
                                 
                                    45,06
                                 
                                    1 371
                                 
                                    64,8
                                 
                                    1 631
                                 
                                    87,1
                                 
                                    72
                                 
                                    44,3
                                 
                                    332
                                 
                                    16,17
                                 
                                    592
                                 
                                    39,22
                                 
                                    852
                                 
                                    32,7
                                 
                                    1 112
                                 
                                    44,82
                                 
                                    1 372
                                 
                                    65,5
                                 
                                    1 632
                                 
                                    86,99
                                 
                                    73
                                 
                                    44,17
                                 
                                    333
                                 
                                    14,55
                                 
                                    593
                                 
                                    39,11
                                 
                                    853
                                 
                                    33,48
                                 
                                    1 113
                                 
                                    44,53
                                 
                                    1 373
                                 
                                    65,33
                                 
                                    1 633
                                 
                                    86,92
                                 
                                    74
                                 
                                    44,13
                                 
                                    334
                                 
                                    12,92
                                 
                                    594
                                 
                                    38,8
                                 
                                    854
                                 
                                    34,97
                                 
                                    1 114
                                 
                                    44,77
                                 
                                    1 374
                                 
                                    63,83
                                 
                                    1 634
                                 
                                    87,1
                                 
                                    75
                                 
                                    44,17
                                 
                                    335
                                 
                                    11,07
                                 
                                    595
                                 
                                    38,31
                                 
                                    855
                                 
                                    36,78
                                 
                                    1 115
                                 
                                    45,6
                                 
                                    1 375
                                 
                                    62,44
                                 
                                    1 635
                                 
                                    86,85
                                 
                                    76
                                 
                                    44,51
                                 
                                    336
                                 
                                    8,54
                                 
                                    596
                                 
                                    37,73
                                 
                                    856
                                 
                                    38,64
                                 
                                    1 116
                                 
                                    46,28
                                 
                                    1 376
                                 
                                    61,2
                                 
                                    1 636
                                 
                                    86,92
                                 
                                    77
                                 
                                    45,16
                                 
                                    337
                                 
                                    5,15
                                 
                                    597
                                 
                                    37,24
                                 
                                    857
                                 
                                    40,48
                                 
                                    1 117
                                 
                                    47,18
                                 
                                    1 377
                                 
                                    59,58
                                 
                                    1 637
                                 
                                    86,77
                                 
                                    78
                                 
                                    45,64
                                 
                                    338
                                 
                                    1,96
                                 
                                    598
                                 
                                    37,06
                                 
                                    858
                                 
                                    42,34
                                 
                                    1 118
                                 
                                    48,49
                                 
                                    1 378
                                 
                                    57,68
                                 
                                    1 638
                                 
                                    86,88
                                 
                                    79
                                 
                                    46,16
                                 
                                    339
                                 
                                    0
                                 
                                    599
                                 
                                    37,1
                                 
                                    859
                                 
                                    44,16
                                 
                                    1 119
                                 
                                    49,42
                                 
                                    1 379
                                 
                                    56,4
                                 
                                    1 639
                                 
                                    86,63
                                 
                                    80
                                 
                                    46,99
                                 
                                    340
                                 
                                    0
                                 
                                    600
                                 
                                    37,42
                                 
                                    860
                                 
                                    45,9
                                 
                                    1 120
                                 
                                    49,56
                                 
                                    1 380
                                 
                                    54,82
                                 
                                    1 640
                                 
                                    86,85
                                 
                                    81
                                 
                                    48,19
                                 
                                    341
                                 
                                    0
                                 
                                    601
                                 
                                    38,17
                                 
                                    861
                                 
                                    47,55
                                 
                                    1 121
                                 
                                    49,47
                                 
                                    1 381
                                 
                                    52,77
                                 
                                    1 641
                                 
                                    86,63
                                 
                                    82
                                 
                                    49,32
                                 
                                    342
                                 
                                    0
                                 
                                    602
                                 
                                    39,19
                                 
                                    862
                                 
                                    49,09
                                 
                                    1 122
                                 
                                    49,28
                                 
                                    1 382
                                 
                                    52,22
                                 
                                    1 642
                                 
                                    86,77
                                 
                                    83
                                 
                                    49,7
                                 
                                    343
                                 
                                    0
                                 
                                    603
                                 
                                    40,31
                                 
                                    863
                                 
                                    50,42
                                 
                                    1 123
                                 
                                    48,58
                                 
                                    1 383
                                 
                                    52,48
                                 
                                    1 643
                                 
                                    86,77
                                 
                                    84
                                 
                                    49,5
                                 
                                    344
                                 
                                    0
                                 
                                    604
                                 
                                    41,46
                                 
                                    864
                                 
                                    51,49
                                 
                                    1 124
                                 
                                    48,03
                                 
                                    1 384
                                 
                                    52,74
                                 
                                    1 644
                                 
                                    86,55
                                 
                                    85
                                 
                                    48,98
                                 
                                    345
                                 
                                    0
                                 
                                    605
                                 
                                    42,44
                                 
                                    865
                                 
                                    52,23
                                 
                                    1 125
                                 
                                    48,2
                                 
                                    1 385
                                 
                                    53,14
                                 
                                    1 645
                                 
                                    86,59
                                 
                                    86
                                 
                                    48,65
                                 
                                    346
                                 
                                    0
                                 
                                    606
                                 
                                    42,95
                                 
                                    866
                                 
                                    52,58
                                 
                                    1 126
                                 
                                    48,72
                                 
                                    1 386
                                 
                                    53,03
                                 
                                    1 646
                                 
                                    86,55
                                 
                                    87
                                 
                                    48,65
                                 
                                    347
                                 
                                    0
                                 
                                    607
                                 
                                    42,9
                                 
                                    867
                                 
                                    52,63
                                 
                                    1 127
                                 
                                    48,91
                                 
                                    1 387
                                 
                                    52,55
                                 
                                    1 647
                                 
                                    86,7
                                 
                                    88
                                 
                                    48,87
                                 
                                    348
                                 
                                    0
                                 
                                    608
                                 
                                    42,43
                                 
                                    868
                                 
                                    52,49
                                 
                                    1 128
                                 
                                    48,93
                                 
                                    1 388
                                 
                                    52,19
                                 
                                    1 648
                                 
                                    86,44
                                 
                                    89
                                 
                                    48,97
                                 
                                    349
                                 
                                    0
                                 
                                    609
                                 
                                    41,74
                                 
                                    869
                                 
                                    52,19
                                 
                                    1 129
                                 
                                    49,05
                                 
                                    1 389
                                 
                                    51,09
                                 
                                    1 649
                                 
                                    86,7
                                 
                                    90
                                 
                                    48,96
                                 
                                    350
                                 
                                    0
                                 
                                    610
                                 
                                    41,04
                                 
                                    870
                                 
                                    51,82
                                 
                                    1 130
                                 
                                    49,23
                                 
                                    1 390
                                 
                                    49,88
                                 
                                    1 650
                                 
                                    86,55
                                 
                                    91
                                 
                                    49,15
                                 
                                    351
                                 
                                    0
                                 
                                    611
                                 
                                    40,49
                                 
                                    871
                                 
                                    51,43
                                 
                                    1 131
                                 
                                    49,28
                                 
                                    1 391
                                 
                                    49,37
                                 
                                    1 651
                                 
                                    86,33
                                 
                                    92
                                 
                                    49,51
                                 
                                    352
                                 
                                    0
                                 
                                    612
                                 
                                    40,8
                                 
                                    872
                                 
                                    51,02
                                 
                                    1 132
                                 
                                    48,84
                                 
                                    1 392
                                 
                                    49,26
                                 
                                    1 652
                                 
                                    86,48
                                 
                                    93
                                 
                                    49,74
                                 
                                    353
                                 
                                    0
                                 
                                    613
                                 
                                    41,66
                                 
                                    873
                                 
                                    50,61
                                 
                                    1 133
                                 
                                    48,12
                                 
                                    1 393
                                 
                                    49,37
                                 
                                    1 653
                                 
                                    86,19
                                 
                                    94
                                 
                                    50,31
                                 
                                    354
                                 
                                    0,9
                                 
                                    614
                                 
                                    42,48
                                 
                                    874
                                 
                                    50,26
                                 
                                    1 134
                                 
                                    47,8
                                 
                                    1 394
                                 
                                    49,88
                                 
                                    1 654
                                 
                                    86,37
                                 
                                    95
                                 
                                    50,78
                                 
                                    355
                                 
                                    2
                                 
                                    615
                                 
                                    42,78
                                 
                                    875
                                 
                                    50,06
                                 
                                    1 135
                                 
                                    47,42
                                 
                                    1 395
                                 
                                    50,25
                                 
                                    1 655
                                 
                                    86,59
                                 
                                    96
                                 
                                    50,75
                                 
                                    356
                                 
                                    4,08
                                 
                                    616
                                 
                                    42,39
                                 
                                    876
                                 
                                    49,97
                                 
                                    1 136
                                 
                                    45,98
                                 
                                    1 396
                                 
                                    50,17
                                 
                                    1 656
                                 
                                    86,55
                                 
                                    97
                                 
                                    50,78
                                 
                                    357
                                 
                                    7,07
                                 
                                    617
                                 
                                    40,78
                                 
                                    877
                                 
                                    49,67
                                 
                                    1 137
                                 
                                    42,96
                                 
                                    1 397
                                 
                                    50,5
                                 
                                    1 657
                                 
                                    86,7
                                 
                                    98
                                 
                                    51,21
                                 
                                    358
                                 
                                    10,25
                                 
                                    618
                                 
                                    37,72
                                 
                                    878
                                 
                                    48,86
                                 
                                    1 138
                                 
                                    39,38
                                 
                                    1 398
                                 
                                    50,83
                                 
                                    1 658
                                 
                                    86,63
                                 
                                    99
                                 
                                    51,6
                                 
                                    359
                                 
                                    12,77
                                 
                                    619
                                 
                                    33,29
                                 
                                    879
                                 
                                    47,53
                                 
                                    1 139
                                 
                                    35,82
                                 
                                    1 399
                                 
                                    51,23
                                 
                                    1 659
                                 
                                    86,55
                                 
                                    100
                                 
                                    51,89
                                 
                                    360
                                 
                                    14,44
                                 
                                    620
                                 
                                    27,66
                                 
                                    880
                                 
                                    45,82
                                 
                                    1 140
                                 
                                    31,85
                                 
                                    1 400
                                 
                                    51,67
                                 
                                    1 660
                                 
                                    86,59
                                 
                                    101
                                 
                                    52,04
                                 
                                    361
                                 
                                    15,73
                                 
                                    621
                                 
                                    21,43
                                 
                                    881
                                 
                                    43,66
                                 
                                    1 141
                                 
                                    26,87
                                 
                                    1 401
                                 
                                    51,53
                                 
                                    1 661
                                 
                                    86,55
                                 
                                    102
                                 
                                    51,99
                                 
                                    362
                                 
                                    17,23
                                 
                                    622
                                 
                                    15,62
                                 
                                    882
                                 
                                    40,91
                                 
                                    1 142
                                 
                                    21,41
                                 
                                    1 402
                                 
                                    50,17
                                 
                                    1 662
                                 
                                    86,7
                                 
                                    103
                                 
                                    51,99
                                 
                                    363
                                 
                                    19,04
                                 
                                    623
                                 
                                    11,51
                                 
                                    883
                                 
                                    37,78
                                 
                                    1 143
                                 
                                    16,41
                                 
                                    1 403
                                 
                                    49,99
                                 
                                    1 663
                                 
                                    86,55
                                 
                                    104
                                 
                                    52,36
                                 
                                    364
                                 
                                    20,96
                                 
                                    624
                                 
                                    9,69
                                 
                                    884
                                 
                                    34,89
                                 
                                    1 144
                                 
                                    12,56
                                 
                                    1 404
                                 
                                    50,32
                                 
                                    1 664
                                 
                                    86,7
                                 
                                    105
                                 
                                    52,58
                                 
                                    365
                                 
                                    22,94
                                 
                                    625
                                 
                                    9,46
                                 
                                    885
                                 
                                    32,69
                                 
                                    1 145
                                 
                                    10,41
                                 
                                    1 405
                                 
                                    51,05
                                 
                                    1 665
                                 
                                    86,52
                                 
                                    106
                                 
                                    52,47
                                 
                                    366
                                 
                                    25,05
                                 
                                    626
                                 
                                    10,21
                                 
                                    886
                                 
                                    30,99
                                 
                                    1 146
                                 
                                    9,07
                                 
                                    1 406
                                 
                                    51,45
                                 
                                    1 666
                                 
                                    86,85
                                 
                                    107
                                 
                                    52,03
                                 
                                    367
                                 
                                    27,31
                                 
                                    627
                                 
                                    11,78
                                 
                                    887
                                 
                                    29,31