Nařízení Komise (EU) 2016/1726 ze dne 27. září 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o karvon, hydrogenfosforečnan amonný, Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a syrovátku (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1726/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 261/3
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1726
      ze dne 27. září 2016,
      kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o karvon, hydrogenfosforečnan amonný, Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a syrovátku
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Pro karvon, hydrogenfosforečnan amonný, Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a syrovátku nebyly stanoveny žádné specifické maximální limity reziduí (MLR). Tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005, proto se používá standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Pokud jde o karvon, dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) k závěru (2), že je vhodné zařadit karvon (d-/l-karvon v poměru nejméně 100:1) do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (3)
               
                  Hydrogenfosforečnan amonný byl schválen jako základní látka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3). S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/548 (4) se Komise domnívá, že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (4)
               
                  Pokud jde o Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02, dospěl úřad k závěru (5), že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (5)
               
                  Syrovátka byla schválena jako základní látka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. S ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/560 (6) se Komise domnívá, že je vhodné zařadit tuto látku do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (6)
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (7)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      V příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005 se v abecedním pořadí vkládají tyto položky:
      
                   
               
                  
                     „hydrogenfosforečnan amonný“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „karvon (*)
                     
                  
               
      
                   
               
                  
                     „Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02“
                  
               
      
                   
               
                  
                     „syrovátka“.
                  
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 27. září 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2016. Statement on the assessment of the pesticide active substance carvone (d-/l-carvone at a ratio of at least 100:1) for inclusion in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(2):4405, 14 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4405.
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/548 ze dne 8. dubna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenfosforečnan amonný a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 95, 9.4.2016, s. 1).
      
         (5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Saccharomyces cerevisiae LAS02. EFSA Journal 2015;13(12):4322, 29 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4322.
      
         (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/560 ze dne 11. dubna 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka syrovátka a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 23).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.