Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1728 ze dne 27. září 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2016 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1728/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 261/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1728
   ze dne 27. září 2016,
   kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 8. do 14. září 2016 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (2) se otevřely roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví cukru.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadová čísla 09.4320 a 09.4321 podané od 8. do 14. září 2016 na podobdobí od 1. do 31. října 2016, převyšují dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3). Podávání nových žádostí pro tato pořadová čísla by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.
            
   
               (3)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4319 podané od 8. do 14. září 2016 na podobdobí od 1. do 31. října 2016, se rovnají dostupným množstvím. Podávání nových žádostí pro toto pořadové číslo by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.
            
   
               (4)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 891/2009 od 8. do 14. září 2016, se vztahuje přídělový koeficient uvedený v příloze tohoto nařízení.
   2.   Podávání nových žádostí pro pořadová čísla uvedená v příloze se až do konce kvótového období 2016/2017 pozastavuje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 27. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      „Koncesní cukr CXL“
      Kvótové období 2016/2017
      Žádosti podané od 8. do 14. září 2016
      
                  Pořadové číslo
               
                  Země
               
                  Přídělový koeficient (%)
               
                  Nové žádosti
               
                  09.4317
               
                  Austrálie
               
                  —
               
                  —
               
                  09.4318
               
                  Brazílie
               
                  —
               
                  —
               
                  09.4319
               
                  Kuba
               
                  —
               
                  pozastaveny
               
                  09.4320
               
                  Ostatní třetí země
               
                  4,79785
               
                  pozastaveny
               
                  09.4321
               
                  Indie
               
                  3,118762
               
                  pozastaveny
               
      
         
      
      „Cukr z balkánských zemí“
      Kvótové období 2016/2017
      Žádosti podané od 8. do 14. září 2016
      
                  Pořadové číslo
               
                  Země
               
                  Přídělový koeficient (%)
               
                  Nové žádosti
               
                  09.4324
               
                  Albánie
               
                  —
               
                  —
               
                  09.4325
               
                  Bosna a Hercegovina
               
                  —
               
                  —
               
                  09.4326
               
                  Srbsko
               
                  —
               
                  —
               
                  09.4327
               
                  Bývalá jugoslávská republika Makedonie
               
                  —
               
                  —
               
      
         
      
      „Cukr výjimečného dovozu“ a „průmyslový cukr“
      Kvótové období 2016/2017
      Žádosti podané od 8. do 14. září 2016
      
                  Pořadové číslo
               
                  Druh
               
                  Přídělový koeficient (%)
               
                  Nové žádosti
               
                  09.4380
               
                  Výjimečný dovoz
               
                  —
               
                  —
               
                  09.4390
               
                  Průmyslový cukr
               
                  —
               
                  —
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.