Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1733 ze dne 28. září 2016, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2016

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1733/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 262/27
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1733
   ze dne 28. září 2016,
   kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru ode dne 1. října 2016
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (2) stanoví, že se cena CIF pro dováženou melasu standardní jakosti definované v článku 27 uvedeného nařízení považuje za „reprezentativní cenu“.
            
   
               (2)
            
               Při stanovení reprezentativních cen musí být vzaty v úvahu všechny informace uvedené v článku 29 nařízení (ES) č. 951/2006, kromě případů uvedených v článku 30 téhož nařízení, a toto stanovení může být případně provedeno postupem podle článku 33 téhož nařízení.
            
   
               (3)
            
               Pro úpravu ceny, která se netýká standardní jakosti, je třeba v závislosti na jakosti nabízené melasy zvýšit či snížit ceny podle článku 32 nařízení (ES) č. 951/2006.
            
   
               (4)
            
               Pokud se liší spouštěcí cena dotyčného produktu od jeho reprezentativní ceny, je třeba stanovit dodatečná dovozní cla za podmínek stanovených článkem 39 nařízení (ES) č. 951/2006. V případě pozastavení dovozních cel na základě článku 40 uvedeného nařízení je třeba stanovit zvláštní částky těchto cel.
            
   
               (5)
            
               Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu kódů KN 1703 10 00 a 1703 90 00 v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 951/2006.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu kódů KN 1703 10 00 a 1703 90 00 se stanoví v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. září 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro melasu v odvětví cukru použitelné ode dne 1. října 2016
      
      
                  (v EUR)
               
                  Kód KN
               
                  Reprezentativní cena na 100 kg netto příslušného produktu
               
                  Dodatečné clo na 100 kg netto příslušného produktu
               
                  Clo na dovoz 100 kg netto příslušného produktu v případě pozastavení cel v souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 951/2006 (1)
                  
               
                  1703 10 00  (2)
                  
               
                  13,90
               
                  —
               
                  0
               
                  1703 90 00  (2)
                  
               
                  14,21
               
                  —
               
                  0
               
      
      
         (1)  Tato částka v souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 951/2006 nahrazuje sazbu společného celního sazebníku stanovenou pro příslušné produkty.
      
         (2)  Pro standardní jakost vymezenou v článku 27 nařízení (ES) č. 951/2006.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.