Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1735 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1735/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 264/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1735
   ze dne 29. září 2016,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1) a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011, a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.
            
   
               (2)
            
               Ze seznamu právnických a fyzických osob, subjektů nebo orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 (dále jen „seznam“) by měly být vyjmuty dvě osoby.
            
   
               (3)
            
               Ze seznamu by měla být vyjmuta jedna duplicitní položka.
            
   
               (4)
            
               Informace týkající se některých osob uvedených na seznamu by měly být aktualizovány.
            
   
               (5)
            
               Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Oddíl A přílohy II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Ze seznamu se vypouštějí položky týkající se těchto osob:
                  
                              „č. 15.
                           Hisham (
                                 
                              ) Ikhtiyar (
                                 
                              ,
                                 
                              ,
                                 
                              ) (také znám jako Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)
                  
                              č. 74.
                           Anisa (
                                 
                              ) (také známa jako Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (
                                 
                              ) (také známa jako Anisah Al-Assad)“.
               
      
                  2)
               
                  Ze seznamu se vypouští tato položka:
                  
                              „č. 154.
                           generálmajor Fahd (
                                 
                              ) Jassem (
                                 
                              ) Al Freij (
                                 
                              ) (také znám jako Al-Furayj)“.
               
      
                  3)
               
                  Položky týkající se níže uvedených osob se nahrazují těmito položkami:
                  
                               
                           
                              „Jméno
                           
                              Identifikační údaje
                           
                              Odůvodnění
                           
                              Datum zařazení na seznam
                           
                              1.
                           
                              Houmam Jaza'iri (také znám jako Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)
                           
                              narozen v roce 1977
                           
                              ministr hospodářství a zahraničního obchodu po květnu 2011; jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu
                           
                              21.10.2014
                           
                              2.
                           Maher (
                                 
                              ) (také znám jako Mahir) Al-Assad (
                                 
                              )
                              datum narození: 8. prosince 1967
                              místo narození: Damašek
                              diplomatický pas č. 4138
                              generálmajor 42. brigády a bývalý brigádní velitel 4. obrněné divize armády;
                           
                              člen syrských ozbrojených sil v hodnosti „plukovníka“ a na stejné nebo vyšší pozici po květnu 2011; generálmajor 42. brigády a bývalý brigádní velitel 4. obrněné divize armády člen rodiny Asádů; bratr prezidenta Bašára al-Asáda.
                           
                              9.5.2011
                           
                              4.
                           Atej (
                                 
                              ) (také znám jako Atef, Atif) Najib (
                                 
                              ) (také znám jako Najeeb)
                              místo narození: Jablah, Sýrie
                           
                              bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará; podílel se na násilí vůči demonstrantům; člen rodiny Asadů; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda
                           
                              9.5.2011
                           
                              5.
                           Hafiz (
                                 
                              ) Makhlouf (
                                 
                              ) (také znám jako Hafez Makhlouf)
                              datum narození: 2. dubna 1971
                              místo narození: Damašek
                              diplomatický pas č. 2246
                           
                              bývalý plukovník a velitel jednoho z odborů ředitelství pro všeobecné zpravodajství (damašské oddělení) po květnu 2011; člen rodiny Makhloufů; bratranec prezidenta Bašára al-Asáda
                           
                              9.5.2011
                           
                              10.
                           Jamil (
                                 
                              ) (také znám jako Jameel) Hassan (
                                 
                              ) (také znám jako al-Hassan)
                              narozen v roce 1953
                              místo narození: Homs, Sýrie
                              velitel zpravodajské služby syrského letectva;
                           
                              důstojník v hodnosti generálmajora syrského letectva po květnu 2011; velitel zpravodajské služby syrského letectva po květnu 2011; odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu Sýrie
                           
                              9.5.2011
                           
                              13.
                           
                              Ghassan Ahmed Ghannan (také znám jako generálmajor Ghassan Ghannan, brigádní generál Ghassan Ahmad Ghanem)
                           
                              hodnost: generálmajor
                              funkce: velitel 155. raketové brigády;
                           
                              člen syrských ozbrojených sil v hodnosti „plukovníka“ a na stejné nebo vyšší pozici po květnu 2011; generálmajor a velitel 155. raketové brigády; spolupracovník Mahera al-Asáda na základě své úlohy ve 155. raketové brigádě; jako velitel 155. raketové brigády podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu; je odpovědný za vypálení raket Scud na různé civilní cíle v období od ledna do března 2013
                           
                              21.10.2014
                           
                              45.
                           Munir (
                                 
                              ) (také znám jako Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (
                                 
                              ) (také znám jako Adnuf, Adanof)
                              narozen v roce 1951
                              místo narození: Homs, Sýrie
                              číslo pasu: 0000092405
                              funkce: zástupce náčelníka generálního štábu pro operace a výcvik syrské armády;
                              hodnost: generálporučík syrské arabské armády;
                           
                              důstojník v hodnosti generálporučíka a zástupce náčelníka generálního štábu pro operace a výcvik syrské armády ve funkci po květnu 2011; Ve své funkci zástupce náčelníka generálního štábu se přímo podílel na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii
                           
                              23.8.2011
                           
                              56.
                           Ali (
                                 
                              ) Abdullah (
                                 
                              ) (také znám jako Abdallah) Ayyub (
                                 
                              ) (také znám jako Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)
                              funkce: náčelník generálního štábu syrské arabské armády a ozbrojených sil od 18. července 2012
                              hodnost: generál syrské arabské armády
                           
                              Důstojník v hodnosti generála syrské armády po květnu 2011. Náčelník generálního štábu syrských ozbrojených sil. Podporuje režim prezidenta Asáda a je odpovědný za represe a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.
                           
                              14.11.2011
                           
                              57.
                           Fahd (
                                 
                              ) (také znám jako Fahid, Fahed) Jasim (
                                 
                              ) (také znám jako Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (
                                 
                              ) (také znám jako Al-Freij)
                              datum narození: 1. ledna 1950
                              místo narození: Hamá, Sýrie
                              hodnost: generálporučík
                              funkce: ministr obrany, zástupce vrchního velitele syrských ozbrojených sil;
                           
                              důstojník v hodnosti generála syrské armády; zástupce velitele syrských ozbrojených sil; ministr obrany; odpovědný za represe a použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii
                           
                              14.11.2011
                           
                              62.
                           Zuhair (
                                 
                              ) (také znám jako Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (
                                 
                              )
                              místo narození: Damašek, Sýrie
                              hodnost: generálmajor
                              současná funkce: Zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství (také známého jako ředitelství všeobecné bezpečnosti) od července 2012;
                           
                              důstojník v hodnosti generálmajora syrských ozbrojených sil ve funkci po květnu 2011; zástupce ředitele ředitelství pro všeobecné zpravodajství; odpovědný za represe a použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii a za porušování lidských práv
                           
                              14.11.2011
                           
                              71.
                           Bushra (
                                 
                              ) Al-Assad (
                                 
                              ) (také známa jako Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)
                              datum narození: 24.10.1960
                           
                              čČlenka rodiny Asádů; sestra Bašára Asáda; vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena
                           
                              23.3.2012
                           
                              72.
                           Asma (
                                 
                              ) Al-Assad (
                                 
                              ) (také známa jako Asma Fawaz Al Akhras)
                              datum narození: 11.8.1975
                              místo narození: Londýn, Spojené království
                              pas č. 707512830, platný do 22.9.2020;
                              rodné příjmení: Al Akhras
                           
                              členka rodiny Asádů s úzkými vazbami na klíčové postavy režimu; manželka prezidenta Bašára al-Asáda; vzhledem k úzkému příbuzenskému vztahu a z něho vyplývající finanční vazbě na syrského prezidenta Bašára Asáda má prospěch ze syrského režimu a je s ním úzce spojena
                           
                              23.3.2012
                           
                              107.
                           Mohammad (
                                 
                              ) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (
                                 
                              ) Al Sha'ar (
                                 
                              ) (také znám jako Al-Chaar, Al-Shaar) (také znám jako Mohammad Ibrahim Al Chaar)
                              narozen v roce 1956
                              místo narození: Allepo
                           
                              ministr vnitra po květnu 2011; jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu
                           
                              1.12.2011
                           
                              181.
                           
                              Suleiman Al Abbas
                           
                               
                           
                              ministr pro ropu a nerostné zdroje po květnu 2011; jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu
                           
                              24.6.2014
                           
                              185.
                           
                              Ismael Ismael (také znám jako Ismail Ismail nebo Isma'Il Isma'il)
                           
                              narozen v roce 1955
                           
                              ministr syrské vlády po květnu 2011; ministr financí; jako ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu
                           
                              24.6.2014
                           
                              193.
                           
                              Suhayl (také znám jako Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (také znám jako Hasan, al-Hasan, al-Hassan) znám jako “Tygr“ (The Tiger) (také znám jako al-Nimr)
                           
                              narozen v roce 1970
                              místo narození: Jableh (provincie Latakia, Sýrie)
                              hodnost: generálmajor
                              funkce: Velitel of Qawat al-Nimr (oddíly „tygrů“)
                           
                              Důstojník v hodnosti generálmajora syrské armády po květnu 2011. Velitel armádní divize známé jako oddíly „tygrů“. Odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu Sýrie
                           
                              23.7.2014
                           
                              199.
                           
                              Bayan Bitar (také znám jako Dr Bayan Al-Bitar)
                           
                              datum narození: 8.3.1947
                              adresa: P.O. Box 11037 Damašek, Sýrie
                           
                              Ředitel Organizace pro technologická průmyslová odvětví (Organisation for Technological Industries, OTI) a Syrské společnosti pro informační technologie (Syrian Company for Information Technology, SCIT), které spadají pod syrské ministerstvo obrany, které Rada určila jako podléhající sankcím. OTI je nápomocna při výrobě chemických zbraní pro syrský režim. Jako ředitel OTI a SCIT podporuje Bayan Bitar syrský režim. Vzhledem ke své úloze při výrobě chemických zbraní je rovněž spoluzodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu. Vzhledem k vysoké funkci, kterou v těchto subjektech zastává, je rovněž spojen se subjekty OTI a SCIT, které Rada určila jako podléhající sankcím.
                           
                              7.3.2015
                           
                              200.
                           
                              Brigádní generál Ghassan Abbas
                           
                              datum narození: 10.3.1960
                              místo narození: Homs
                              adresa: Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (také známa jako SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P. O. Box 4470, Damašek)
                           
                              Vedoucí pobočky syrského střediska Scientific Studies and Research Center (SSRC/CERS), které se nachází v blízkosti města Jumraya/Jmraiya a které Rada určila jako podléhající sankcím. Byl zapojen do šíření chemických zbraní a organizování útoků, při nichž byly použity chemické zbraně, včetně útoku ve městě Ghúta v srpnu roku 2013. Je proto spoluzodpovědný za násilné represe proti syrskému obyvatelstvu. Jako vedoucí pobočky SSRC/CERS v blízkosti města Jumraya/Jmraiya podporuje Ghassan Abbas syrský režim. Vzhledem ke své vysoké funkci v SSRC je rovněž spojen se subjektem SSRC, který Rada určila jako podléhající sankcím.
                           
                              7.3.2015
                           
                              201.
                           
                              Wael Abdulkarim (také znám jako Wael Al Karim)
                           
                              datum narození: 30.9.1973
                              místo narození: Damašek, Sýrie (palestinského původu)
                              
                              adresa: Al Karim for Trade and Industry, P. O. Box 111, 5797 Damašek, Sýrie
                           
                              Přední syrský podnikatel působící v odvětví ropy, chemických látek a výrobních odvětvích. Konkrétně zastupuje koncern Abdulkarim Group, také známý jako Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group je předním výrobcem maziv, mazadel a průmyslových chemických látek v Sýrii.
                           
                              7.3.2015
                           
                              202.
                           
                              Ahmad Barqawi (také znám jako Ahmed Barqawi)
                           
                              narozen v roce 1985
                              místo narození: Damašek, Sýrie
                              adresa: Pangates International Corp Ltd, P. O. Box Sharjah Airport International Free Zone, Spojené arabské emiráty
                              Al Karim for Trade and Industry, P. O. Box 111, 5797 Damašek, Sýrie
                           
                              Generální ředitel společnosti Pangates International Corp Ltd, která zprostředkovává dodávky ropy syrskému režimu, a manažer ve společnosti Al Karim Group. Rada určila společnost Pangates International i společnost Al Karim Group jako subjekty podléhající sankcím. Jako generální ředitel společnosti Pangates a manažer její mateřské společnosti Al Karim Group poskytuje Ahmad Barqawi syrskému režimu podporu a má z něj prospěch. Vzhledem ke svým vysokým funkcím ve společnostech Pangates a Al Karim Group je rovněž spojen s těmito subjekty, které Rada určila jako podléhající sankcím.
                           
                              7.3.2015
                           
                              204.
                           Emad (
                                 
                              ) Hamsho (
                                 
                              ) (také znám jako Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)
                              adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie
                           
                              Zastává funkci ve vrcholném vedení společnosti Hamsho Trading. Vzhledem ke své vysoké funkci v Hamsho Trading, dceřiné společnosti holdingu Hamsho International, který Rada určila jako subjekt podléhající sankcím, poskytuje podporu syrskému režimu. Je rovněž spojen se subjektem Hamsho International, který Rada určila jako podléhající sankcím. Spolu s dalšími podnikateli, která Rada určila jako podléhající sankcím, jako je Ayman Jaber, je rovněž místopředsedou Syrské rady uhlí a oceli (Syrian Council of Iron and Steel). Je rovněž spojencem prezidenta Bašara Asáda.
                           
                              7.3.2015
                           
                              206.
                           Generál Muhamad (
                                 
                              ) (také znám jako Mohamed, Muhammad) Mahalla (
                                 
                              ) (také znám jako Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)
                              narozen v roce 1960
                              místo narození: Jableh
                           
                              Od dubna 2015 velitel odboru č. 293 syrské vojenské zpravodajské služby (vnitřní záležitosti). Odpovědný za represe a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku a v přilehlých venkovských oblastech. Bývalý zástupce vedoucího oddělení pro politickou bezpečnost (2012), důstojník syrské republikánské gardy a zástupce ředitele ředitelství politické bezpečnosti. Vedoucí oddělení pro vojenskou politiku, člen národního bezpečnostního úřadu.
                           
                              29.5.2015“
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.