Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1737 ze dne 29. září 2016, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1737/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 264/13
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1737
   ze dne 29. září 2016,
   kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 18. prosince 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 1352/2014.
            
   
               (2)
            
               Dne 26. srpna 2016 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) údaje týkající se dvou osob, na něž se vztahují omezující opatření.
            
   
               (3)
            
               Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.
   
   
      PŘÍLOHA
      V seznamu osob a subjektů uvedeném v příloze I nařízení (EU) č. 1352/2014 se položky č. 2 a 4 v oddíle „Osoby“ nahrazují tímto:
      
                   
               
                  
                     
                                 „2.
                              
                                 
                                    Abd Al-Khaliq Al-Houthi (další jména:
                                    a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi e) Abu-Yunus).
                                 Původní zápis:
                                 
                                 
                                    Funkce: vojenský velitel Hútíů. Datum narození: 1984. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: Pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam OSN: 7.11.2014 (pozměněno 20.11.2014, 26.8.2016).
                                 
                                    Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                                 
                                 Abd al-Khaliq al-Houthi (Abd al-Chálik al-Hútí) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.
                                 Abd al-Chálik al-Hútí je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.
                                 Koncem října roku 2013 vedl Abd al-Chálik al-Hútí skupinu bojovníků oblečených do uniforem jemenské armády, kteří provedli útok na různá místa v Dimádži (Jemen). Následné boje měly za následek četné oběti.
                                 Koncem září roku 2014 byl neznámý počet neidentifikovaných bojovníků údajně připraven zaútočit na rozkaz Abd al-Chálika al-Hútího na diplomatické budovy v San'á (Jemen). Dne 30. srpna 2014 koordinoval al-Hútí přesun zbraní z Amranu do protestního tábora v San'á.“
                              
                  
               
      
                   
               
                  
                     
                                 „4.
                              
                                 
                                    Abdulmalik al-Houthi (další jméno: Abdulmalik al-Huthi).
                                 
                                    Další informace: Vůdce hnutí Hútiů v Jemenu. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Datum zařazení na seznam OSN:14.4.2015 (pozměněno 26.8.2016).
                                 
                                    Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:
                                 
                                 Abdulmalik al-Houthi (Abdul-Málik al-Hútí) byl určen pro účely sankcí dne 14. dubna 2015 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) a bodu 14 rezoluce 2216 (2015).
                                 Abdul-Málik al-Hútí je vůdcem skupiny, která je zapojena do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu.
                                 V září 2014 dobyly síly Hútíů město San'á a v lednu 2015 se pokusily jednostranně nahradit legitimní jemenskou vládu nelegitimní vládou, v níž měli Hútíové dominantní postavení. Al- Hútí převzal vedení jemenského hnutí Hútíů v roce 2004 po smrti svého bratra, Husajna Badreddina al-Hútího. Jako vůdce skupiny al-Hútí opakovaně hrozil jemenským orgánům dalšími nepokoji, pokud nesplní jeho požadavky, a zadržoval prezidenta Hádího, předsedu vlády a klíčové členy kabinetu. Hádí následně uprchl do Adenu. Hútíové poté s pomocí vojenských jednotek, které zachovaly věrnost bývalému prezidentovi Sálihovi a jeho synovi Ahmadu Alímu Sálihovi, zahájili další útok na Aden.“
                              
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.