Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1761 ze dne 28. září 2016 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1761/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 269/9
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1761
      ze dne 28. září 2016
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
      
                  (3)
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
      
                  (4)
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
      
                  (5)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 28. září 2016.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
                     Popis zboží
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                     Odůvodnění
                  
                     (1)
                  
                     (2)
                  
                     (3)
                  
                     Bateriový přístroj (tzv. „inspekční videoskop“) sestávající z:
                     
                                 —
                              
                                 řídicí jednotky obsahující joystick, záznamové zařízení, slot pro paměťovou kartu a LCD displej s uhlopříčkou přibližně 9 cm (3,5 palce),
                              
                     
                                 —
                              
                                 flexibilního kabelu o délce 3 m a průměru přibližně 7 mm,
                              
                     
                                 —
                              
                                 kamery,
                              
                     
                                 —
                              
                                 žárovek LED.
                              
                     Přístroj je určen především k technickým inspekcím dutin. Je schopen zachycovat a zaznamenávat obraz. Videozáznam lze bezprostředně prohlížet.
                     Viz obrázek (*).
                  
                     8525 80 91
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 4 ke třídě XVI a na znění kódů KN 8525 , 8525 80  a 8525 80 91 .
                     Zařazení do čísla 9031  jako měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje je vyloučeno, neboť účelem přístroje není kontrolovat nebo měřit dutiny, ale zachytit obraz a přeměnit jej v elektrický signál zaznamenaný jako obraz (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8525 ).
                     Přístroj sestává z jednotlivých částí, které jsou navzájem propojeny a určeny k tomu, aby společně plnily jasně definovanou funkci uvedenou v jednom z čísel kapitoly 84 nebo 85. Vzhledem k objektivním vlastnostem je funkcí přístroje zachycování a záznam obrazu. Zařazení jako monitor pod číslo 8528  je tudíž vyloučeno.
                     Přístroj je proto třeba zařadit do kódu KN 8525 80 91  jako videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) pouze pro záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou.
                  
         
         
         
            (*)  Obrázek je pouze ilustrativní.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.