Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1773 ze dne 5. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2017 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1773/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 271/4
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1773
   ze dne 5. října 2016,
   kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2017 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Kapitola III oddíl 2 nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 (2) stanoví postup pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót uvedených v článku 21 uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               V případě některých kvót a skupin produktů přesahují množství uvedená v žádostech o vývozní licence množství dostupná pro kvótový rok 2017. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být vývozní licence vydávány, a stanovit koeficienty přidělení, které se použijí pro požadovaná množství, podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1187/2009.
            
   
               (3)
            
               V případě některých kvót a skupin produktů nedosahují množství uvedená v žádostech o vývozní licence množství dostupná pro kvótový rok 2017. Je tudíž třeba za použití koeficientu přidělení rozdělit zbývající množství mezi žadatele v poměru k požadovaným množstvím podle čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 1187/2009.
            
   
               (4)
            
               Vzhledem k období stanovenému v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č.1187/2009 pro stanovení koeficientů přidělení je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem následujícím pod dni jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Na množství uvedená v žádostech o vývozní licence podaných podle nařízení (ES) č. 1187/2009 na skupiny produktů a kvóty označené jako „16-Tokyo“ a „16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay“ ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení se použijí koeficienty přidělení uvedené ve sloupci 5 uvedené přílohy.
   Článek 2
   Žádosti o vývozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1187/2009 na skupiny produktů a kvóty označené jako „22-, 25-Tokyo“ a „22-, 25-Uruguay“ ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení budou pro žádaná množství přijaty.
   Na další množství, rozdělená mezi žadatele pomocí koeficientů přidělení uvedených ve sloupci 6 uvedené přílohy, lze vydat vývozní licence poté, co je do týdne od zveřejnění tohoto nařízení hospodářský subjekt přijme, a za předpokladu, že je složena požadovaná jistota.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Označení skupiny v souladu s doplňkovými poznámkami v kapitole 4 Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických
               
                  Označení skupiny a kvóty
               
                  Množství dostupné pro rok 2017
                  (v kg)
               
                  Koeficient přidělení podle článku 1
               
                  Koeficient přidělení podle článku 2
               
                  Poznámka č.
               
                  Skupina
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  (4)
               
                  (5)
               
                  (6)
               
                  16
               
                  Not specifically provided for (NSPF)
               
                  16-Tokyo
               
                  908 877
               
                  0,1321233
               
                   
               
                  16-Uruguay
               
                  3 446 000
               
                  0,0828365
               
                   
               
                  17
               
                  Blue Mould
               
                  17- Uruguay
               
                  350 000
               
                  0,0752688
               
                   
               
                  18
               
                  Cheddar
               
                  18- Uruguay
               
                  1 050 000
               
                  0,1252684
               
                   
               
                  20
               
                  Edam/Gouda
               
                  20- Uruguay
               
                  1 100 000
               
                  0,1030155
               
                   
               
                  21
               
                  Italian type
               
                  21- Uruguay
               
                  2 025 000
               
                  0,0692071
               
                   
               
                  22
               
                  Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation
               
                  22-Tokyo
               
                  393 006
               
                   
               
                  15,1156153
               
                  22-Uruguay
               
                  380 000
               
                   
               
                  4,4705882
               
                  25
               
                  Swiss or Emmentaler cheese with eye formation
               
                  25-Tokyo
               
                  4 003 172
               
                   
               
                  1,0264543
               
                  25-Uruguay
               
                  2 420 000
               
                   
               
                  1,6982456
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.