Nařízení Komise (EU) 2016/1776 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1776/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 272/2
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1776
   ze dne 6. října 2016,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
   
               (2)
            
               Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
   
               (3)
            
               Dne 19. ledna 2015 byla podána žádost o povolení použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
   
               (4)
            
               Sukralosa byla v roce 2000 vyhodnocena Vědeckým výborem pro potraviny Evropské unie, který stanovil přijatelný denní příjem (ADI) ve výši 15 mg/kg tělesné hmotnosti/den (3).
            
   
               (5)
            
               Použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy zvyšuje celkovou intenzitu chuti a vůně žvýkaček a tuto intenzitu zachovává po delší dobu, jelikož žvýkačka se žvýká, na rozdíl od jiných přípravků potravinářských přídatných látek. Zvýšení a prodloužení intenzity chuti a vůně tedy spotřebiteli při žvýkání poskytují lepší celkový prožitek.
            
   
               (6)
            
               Povolení sukralosy na úrovni 1 200 mg/kg ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy by vedlo ke zvýšení příjmu látky E 955 v těchto rozmezích: mezi 0 až 0,1 % ADI při průměrné spotřebě a mezi 0 až 4,3 % ADI při vysoké úrovni spotřeby. To se považuje za dodatečnou zanedbatelnou expozici spotřebitele, a tudíž to nepředstavuje bezpečnostní riziko.
            
   
               (7)
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy představuje aktualizaci tohoto seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné o stanovisko úřadu žádat.
            
   
               (8)
            
               Je proto vhodné povolit použití sukralosy (E 955) jako látky zvýrazňující chuť a vůni na maximální úrovni 1 200 mg/kg ve žvýkačkách s přidanými cukry nebo polyalkoholy (podkategorie potravin 5.3).
            
   
               (9)
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny o sukralose (přijaté Vědeckým výborem pro potraviny dne 7. září 2000). K dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out68_en.pdf.
   
   
      PŘÍLOHA
      Část E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Kategorie potravin 5.3 „Žvýkačky“ se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              za položku E 951 se vkládá nová položka, která zní:
                              
                                           
                                       
                                          „E 955
                                       
                                          Sukralosa
                                       
                                          1 200
                                       
                                          (12)
                                       
                                          pouze s přidanými cukry nebo polyalkoholy, jako látka zvýrazňující chuť a vůni“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              poznámka pod čarou 12 se mění takto:
                              
                                          „(12)
                                       
                                          Pokud jsou látky E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 a E 961 použity ve žvýkačkách v kombinaci, úměrně se snižuje maximální množství pro každou z nich.“
                                       
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.