Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1786 ze dne 7. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů pro programy rozvoje venkova

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1786/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 273/31
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1786
   ze dne 7. října 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů pro programy rozvoje venkova
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 36 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovení čl. 36 odst. 7 nařízení (EU) č. 1306/2013 stanoví, že pro průběžné platby pro programy rozvoje venkova se použije článek 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2). Článek 83 nařízení (EU) č. 1303/2013 stanoví pravidla pro přerušení platební lhůty. Článek 22 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (3) stanoví, jak vyhotovit výkazy pro každý program rozvoje venkova. Pro zajištění souladu s ustanoveními článku 83 nařízení (EU) č. 1303/2013 by čl. 22 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 měl odkazovat pouze na to, že pověřená schvalující osoba má možnost požádat o dodatečné informace a přerušit příslušnou lhůtu pro průběžné platby v případě, že výkaz výdajů je neúplný nebo Komise potřebuje objasnění z důvodu neúplných informací, nesrovnalostí či interpretačních růzností.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (3)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 22 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 se první pododstavec nahrazuje tímto:
   
      „Aniž je dotčen článek 83 nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud pověřená schvalující osoba požaduje dodatečná ověřování z důvodu poskytnutí neúplných nebo nejasných informací nebo interpretačních růzností či rozporů nebo jakýchkoli jiných rozporů týkajících se výkazu výdajů za určité referenční období, které vyplývají především z toho, že nejsou sdělovány informace požadované podle nařízení (EU) č. 1305/2013 a aktů Komise přijatých na základě uvedeného nařízení, poskytne dotyčný členský stát na žádost pověřené schvalující osoby doplňující informace během lhůty stanovené v předmětné žádosti v závislosti na míře závažnosti problému.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.