Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1789 ze dne 7. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1789/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 277/60
               
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1789
      ze dne 7. září 2016,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (1), a zejména na čl. 22 odst. 4, čl. 25 odst. 2 a 3, čl. 27 odst. 1, čl. 33 odst. 2, čl. 34 odst. 3, čl. 35 odst. 4 a čl. 53 odst. 8 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 (2) stanoví mimo jiné šablony pro některé dokumenty, které se vypracovávají pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly. Pro účely jasnosti a srozumitelnosti je nezbytné, aby v informačním dokumentu a v prohlášení o shodě byly uvedeny doplňující informace o maximální přípojné hmotnosti zadního mechanismu tříbodového závěsu.
               
      
                  (2)
               
                  Aby bylo možné lépe identifikovat kategorii nebo podkategorii vozidla, měl by být v informačním dokumentu uveden maximální a minimální rozchod každé kombinace pneumatik.
               
      
                  (3)
               
                  Aby se zajistila soudržnost a úplnost poskytovaných informací, informační dokument by měl obsahovat další relevantní informace týkající se požadavků na brzdění.
               
      
                  (4)
               
                  Prohlášení o shodě by mělo být zjednodušeno, aby se snížila zátěž pro výrobce.
               
      
                  (5)
               
                  Pro účely jasnosti a soudržnosti by měly být informace v listu s výsledky zkoušek, které se týkají brzdění, rozšířeny a zdokonaleny.
               
      
                  (6)
               
                  S cílem poskytnout technickým zkušebnám pomoc s vypracováváním protokolů o zkouškách brzdění by měly být pro tyto protokoly vytvořeny zvláštní šablony.
               
      
                  (7)
               
                  S cílem zlepšit srozumitelnost a jasnost textu by měly být provedeny určité změny u těch ustanovení, která obsahují rozpory nebo nadbytečné informace, a měly by být změněny některé odkazy.
               
      
                  (8)
               
                  Prováděcí nařízení (EU) 2015/504 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (9)
               
                  Aby výrobci a vnitrostátní orgány mohli začít včas používat změny stanovené v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, zejména vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 167/2013 se stalo použitelným dne 1. ledna 2016 a že související administrativní požadavky budou povinné pro všechna nová vozidla registrovaná nebo uváděná na trh od 1. ledna 2018.
               
      
                  (10)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 167/2013,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:
      
                  1)
               
                  Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
               
      
                  2)
               
                  Příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
               
      
                  3)
               
                  Dodatek 1 k příloze III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
               
      
                  4)
               
                  Příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.
               
      
                  5)
               
                  Příloha V se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.
               
      
                  6)
               
                  Příloha VII se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.
               
      
                  7)
               
                  Příloha VIII se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.
               
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 7. září 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 85, 28.3.2015, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/504 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     V seznamu dodatků se řádek týkající se dodatku 8 nahrazuje tímto:
                     
                                 „8
                              
                                 Vzor informačního dokumentu o EU schválení typu montáže zpětných zrcátek jako systému (nebo typu vozidla s ohledem na tento systém)“.
                              
                                  
                              
                  
         
                     2)
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 v bodě 1.1 se doplňuje nové písmeno j), které zní:
                                 
                                             „j)
                                          
                                             v případě vozidel kategorií T2, T3 a T4.3 vybavených skládací ROPS s automatickým blokovacím systémem certifikát výrobce uvádějící, že byla provedena předběžná zkouška v souladu se zkušebním postupem stanoveným v bodě 5.5 oddílu B3 přílohy IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 (*).
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 v bodě 2 ve vysvětlivkách týkajících se dokumentačního listu se vysvětlivka č. 5 mění takto:
                                 
                                             „(5)
                                          
                                             V případě motorů uveďte informace týkající se typu motoru nebo typu rodiny motorů, podle situace, bez čísla rozšíření schválení typu.“.
                                          
                              
                  
         
                     3)
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                                 a)
                              
                                 v bodě 3.1 se tabulka 1-1 nahrazuje tímto:
                                 „Tabulka 1-1
                                 
                                 
                                    Seznamy systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které mohou podléhat EU schválení typu
                                 
                                 
                                             
                                                SEZNAM I – Požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky
                                             
                                          
                                             Dodatek
                                          
                                             Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek
                                          
                                             Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (**) Číslo přílohy
                                          
                                             Změněno a/nebo ve fázi provádění
                                          
                                             1
                                          
                                             Systém: montáž motoru / rodiny motorů
                                          
                                             II
                                          
                                              
                                          
                                             2
                                          
                                             Systém: hladina vnějšího hluku
                                          
                                             III
                                          
                                              
                                          
                                             3
                                          
                                             Konstrukční část / samostatný technický celek: motor / rodina motorů
                                          
                                             I
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                SEZNAM II – Požadavky na funkční bezpečnost vozidla
                                             
                                          
                                             Dodatek
                                          
                                             Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek
                                          
                                             Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208Číslo přílohy
                                          
                                             Změněno a/nebo ve fázi provádění
                                          
                                             4
                                          
                                             Systém: informace pro řidiče
                                          
                                             X
                                          
                                              
                                          
                                             5
                                          
                                             Systém: montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
                                          
                                             XII
                                          
                                              
                                          
                                             6
                                          
                                             Systém: elektromagnetická kompatibilita
                                          
                                             XV
                                          
                                              
                                          
                                             7
                                          
                                             Systém: montáž zvukového výstražného zařízení (zvukových výstražných zařízení)
                                          
                                             XVI
                                          
                                              
                                          
                                             8
                                          
                                             Systém: montáž zpětných zrcátek
                                          
                                             IX
                                          
                                              
                                          
                                             9
                                          
                                             Systém: montáž pásového podvozku
                                          
                                             XXXIII
                                          
                                              
                                          
                                             10
                                          
                                             Samostatný technický celek: elektromagnetická kompatibilita elektrických/elektronických montážních podskupin
                                          
                                             XV
                                          
                                              
                                          
                                             11
                                          
                                             Konstrukční část / samostatný technický celek: přídavná závaží
                                          
                                             XXIII
                                          
                                              
                                          
                                             12
                                          
                                             Konstrukční část / samostatný technický celek: zařízení na ochranu proti podjetí zboku a/nebo zezadu
                                          
                                             XXVI/XXVII
                                          
                                              
                                          
                                             13
                                          
                                             Konstrukční část: pneumatika
                                          
                                             XXX
                                          
                                              
                                          
                                             14
                                          
                                             Konstrukční část / samostatný technický celek: mechanické spojovací zařízení
                                          
                                             XXXIV
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                SEZNAM III – Požadavky na brzdění vozidla
                                             
                                          
                                             Dodatek
                                          
                                             Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek
                                          
                                             Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 (***) Číslo přílohy
                                          
                                             Změněno a/nebo ve fázi provádění
                                          
                                             15
                                          
                                             Systém: brzdění
                                          
                                             II
                                          
                                              
                                          
                                             
                                                SEZNAM IV – Požadavky na konstrukci vozidla a obecné požadavky na schválení typu
                                             
                                          
                                             Dodatek
                                          
                                             Systém nebo konstrukční část / samostatný technický celek
                                          
                                             Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014Číslo přílohy
                                          
                                             Změněno a/nebo ve fázi provádění
                                          
                                             16
                                          
                                             Systém: vystavení řidiče hladině hluku
                                          
                                             XIII
                                          
                                              
                                          
                                             17
                                          
                                             Systém: kotevní úchyty bezpečnostních pásů
                                          
                                             XVIII
                                          
                                              
                                          
                                             18
                                          
                                             Systém: ochrana proti nebezpečným látkám
                                          
                                             XXIX
                                          
                                              
                                          
                                             19
                                          
                                             Samostatný technický celek: konstrukce ochrany při převrácení (ROPS)
                                          
                                             VI/VII/VIII/IX/X
                                          
                                              
                                          
                                             20
                                          
                                             Samostatný technický celek: ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)
                                          
                                             XI
                                          
                                              
                                          
                                             21
                                          
                                             Konstrukční část / samostatný technický celek: sedadlo řidiče
                                          
                                             XIV
                                          
                                              
                                          
                                             22
                                          
                                             Konstrukční část / samostatný technický celek: bezpečnostní pásy
                                          
                                             XIX
                                          
                                              
                                          
                                             23
                                          
                                             Samostatný technický celek: ochrana proti pronikajícím předmětům (OPS)
                                          
                                             XX
                                          
                                              
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 bod 5 se mění takto:
                                 
                                             i)
                                          
                                             položka 1.6.1.1 se zrušuje;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             vkládá se nová položka 1.6.3, která zní:
                                             
                                                         „1.6.3.
                                                      
                                                         Identifikační číslo typu vozidla začíná na: …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             iii)
                                          
                                             položka 2.5.1 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „2.5.1.
                                                      
                                                         Schválení typu: typ motoru / rodina motorů(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             iv)
                                          
                                             položka 3.3 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „3.3.
                                                      
                                                         Nápravy a kola:“;
                                                      
                                          
                                 
                                             v)
                                          
                                             položka 4.1.2.1.2 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „4.1.2.1.2.
                                                      
                                                         V případě vozidla kategorie R nebo S s nevýkyvnou ojí nebo s nápravami uprostřed uveďte svislé zatížení v předním bodě spojení (S): … kg“;
                                                      
                                          
                                 
                                             vi)
                                          
                                             položka 4.1.2.2 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „4.1.2.2.
                                                      
                                                         Hmotnost (hmotnosti) a pneumatika (pneumatiky)
                                                         
                                                                     Kombinace pneumatik č.
                                                                  
                                                                     Náprava č.
                                                                  
                                                                     Rozměr pneumatiky včetně indexu únosnosti a symbolu kategorie rychlosti
                                                                  
                                                                     Valivý obvod (1) [mm]
                                                                  
                                                                     Zatížení na jednu pneumatiku [kg]
                                                                  
                                                                     Maximální přípustná hmotnost na nápravu [kg] (****)
                                                                     
                                                                  
                                                                     Maximální přípustná hmotnost vozidla [kg] (****)
                                                                     
                                                                  
                                                                     Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení [kg] (****)
                                                                         (*****)
                                                                         (******)
                                                                     
                                                                  
                                                                     Rozchod [mm]
                                                                  
                                                                     Minimální
                                                                  
                                                                     Maximální
                                                                  
                                                                     1
                                                                  
                                                                     1
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     2
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     2
                                                                  
                                                                     1
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     2
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     1
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     2
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             vii)
                                          
                                             položka 4.1.2.4 se zrušuje;
                                          
                                 
                                             viii)
                                          
                                             položka 4.1.3 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „4.1.3.
                                                      
                                                         Technicky přípustná přípojná hmotnost (hmotnosti) pro vozidla kategorie T nebo C pro každý podvozek / brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S (v případě vozidel kategorií R a S uveďte maximální přípustné (přípustná) zatížení v zadním bodě spojení):
                                                         
                                                                     Vozidlo kategorie R a S
                                                                     Brzda
                                                                  
                                                                     S ojí
                                                                  
                                                                     S nevýkyvnou ojí
                                                                  
                                                                     S nápravami uprostřed
                                                                  
                                                                     Nebrzděné (*******)
                                                                     
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     Brzděné nájezdově
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     Brzděné hydraulicky
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     Brzděné pneumaticky
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             ix)
                                          
                                             položka 4.1.4 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „4.1.4.
                                                      
                                                         Technicky přípustná celková hmotnost (hmotnosti) soupravy traktoru (vozidla kategorie T nebo C) a taženého vozidla (vozidla kategorie R nebo S) pro každý podvozek / brzdnou konfiguraci vozidla kategorie R nebo S:
                                                         
                                                                     Vozidlo kategorie R a S
                                                                     Brzda
                                                                  
                                                                     S ojí
                                                                  
                                                                     S nevýkyvnou ojí
                                                                  
                                                                     S nápravami uprostřed
                                                                  
                                                                     Nebrzděné
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     Brzděné nájezdově
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     Brzděné hydraulicky
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     Brzděné pneumaticky
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     … kg“;
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             x)
                                          
                                             položky 4.1.5 až 4.1.5.3 se zrušují;
                                          
                                 
                                             xi)
                                          
                                             položka 4.2.1.3 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „4.2.1.3.
                                                      
                                                         Výška (v provozním stavu)(33)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xii)
                                          
                                             za položku 4.2.1.3 se vkládají nové položky 4.2.1.3.1 a 4.2.1.3.2, které znějí:
                                             
                                                         „4.2.1.3.1.
                                                      
                                                         Maximální: … mm
                                                      
                                             
                                                         4.2.1.3.2.
                                                      
                                                         Minimální: … mm“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xiii)
                                          
                                             položka 5.1.2.2 se zrušuje;
                                          
                                 
                                             xiv)
                                          
                                             položka 5.6 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „5.6.
                                                      
                                                         Skutečná odvalená dráha hnacích kol odpovídající jedné úplné otáčce kola: … mm“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xv)
                                          
                                             položky 6.6 a 6.7 se nahrazují tímto:
                                             
                                                         „6.6.
                                                      
                                                         Jmenovité otáčky: … min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         6.7.
                                                      
                                                         Otáčky při maximálním točivém momentu: … min–1“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xvi)
                                          
                                             položka 6.18 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „6.18.   Dodávka paliva pro naftové motory
                                             
                                             6.18.1.   Podávací čerpadlo
                                             
                                             
                                                         6.18.1.1
                                                      
                                                         Tlak(7) … kPa nebo charakteristický diagram: …
                                                      
                                             6.18.2.   Systém vstřikování
                                             
                                             
                                                         6.18.2.1.
                                                      
                                                         Čerpadlo
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.1.1.
                                                      
                                                         Model (modely):…
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.1.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.1.3.
                                                      
                                                         Dodávka: … a … mm3(7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při otáčkách čerpadla: … ot./min. a: … ot./min. (maximální točivý moment), nebo charakteristický diagram: …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.1.3.1.
                                                      
                                                         Použitá metoda: na motoru / na zkušebním zařízení pro čerpadla(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.2.
                                                      
                                                         Předvstřik:
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.2.1.
                                                      
                                                         Křivka předvstřiku(7): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.2.2.
                                                      
                                                         Časování(7):
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.3.
                                                      
                                                         Vstřikovací potrubí:
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.3.1.
                                                      
                                                         Délka: … mm
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.3.2.
                                                      
                                                         Vnitřní průměr: … mm
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.4.
                                                      
                                                         Vstřikovač (vstřikovače)
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.4.1.
                                                      
                                                         Model (modely): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.4.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.4.3.
                                                      
                                                         Otevírací tlak(7): … kPa nebo charakteristický diagram: …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.5.
                                                      
                                                         Regulátor
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.5.1.
                                                      
                                                         Model (modely): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.5.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.5.3.
                                                      
                                                         Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat(7): … min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.5.4.
                                                      
                                                         Maximální otáčky bez zatížení(7): … min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.5.5.
                                                      
                                                         Volnoběžné otáčky(7): … min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.6.
                                                      
                                                         Systém pro studený start
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.6.1.
                                                      
                                                         Model (modely): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.6.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         6.18.2.6.3.
                                                      
                                                         Popis: …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xvii)
                                          
                                             položka 6.19.4.2 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „6.19.3.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xviii)
                                          
                                             položka 7.1.1 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „7.1.1.
                                                      
                                                         Spalovací cyklus: zážehový/vznětový(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xix)
                                          
                                             položky 8.6 a 8.7 se nahrazují tímto:
                                             
                                                         „8.6.
                                                      
                                                         Jmenovité otáčky: … min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.7.
                                                      
                                                         Otáčky při maximálním točivém momentu: … min–1“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xx)
                                          
                                             položka 8.12.2 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „8.12.2.
                                                      
                                                         Vzduch
                                                      
                                             
                                                         8.12.2.1.
                                                      
                                                         Dmychadlo: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.12.2.1.1.
                                                      
                                                         Vlastnosti dmychadla.…
                                                      
                                             
                                                         8.12.2.1.2.
                                                      
                                                         Převodový poměr (převodové poměry) (v příslušných případech): …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxi)
                                          
                                             položka 8.17 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „8.17.   Opatření proti znečišťování ovzduší
                                             
                                             
                                                         8.17.1.
                                                      
                                                         Zařízení pro recyklaci plynů z klikové skříně: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.
                                                      
                                                         Jiná zařízení proti znečišťování ovzduší (pokud existují):
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.
                                                      
                                                         Katalyzátor: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.1.
                                                      
                                                         Model: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.2.
                                                      
                                                         Typ: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.3.
                                                      
                                                         Počet katalyzátorů a jejich částí: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.4.
                                                      
                                                         Rozměry a objem katalyzátoru (katalyzátorů): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.5.
                                                      
                                                         Druh katalytické činnosti: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.6.
                                                      
                                                         Celková náplň drahých kovů: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.7.
                                                      
                                                         Poměrná koncentrace: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.8.
                                                      
                                                         Nosič (struktura a materiál): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.9.
                                                      
                                                         Hustota komůrek: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.10.
                                                      
                                                         Druh pouzdra katalyzátoru (katalyzátorů): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.11.
                                                      
                                                         Umístění katalyzátoru (katalyzátorů) (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.12.
                                                      
                                                         Běžné rozmezí provozní teploty: … K
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.13.
                                                      
                                                         Spotřebitelné činidlo (v případě potřeby): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.13.1.
                                                      
                                                         Druh a koncentrace činidla potřebného pro katalytickou činnost: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.13.2.
                                                      
                                                         Běžné rozmezí provozní teploty činidla: … K
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.13.3.
                                                      
                                                         Mezinárodní norma (v příslušných případech): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.14.
                                                      
                                                         Snímač NOx: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.15.
                                                      
                                                         Kyslíková sonda: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.15.1.
                                                      
                                                         Model: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.15.2.
                                                      
                                                         Typ: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.15.3.
                                                      
                                                         Umístění: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.16.
                                                      
                                                         Přípusť vzduchu: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.16.1.
                                                      
                                                         Druh: pulzující vzduch / vzduchové čerpadlo / jiné(4) (pokud jiné, upřesněte: …)
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.17.
                                                      
                                                         EGR: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.17.1.
                                                      
                                                         Vlastnosti (chlazený/nechlazený systém, vysokotlaký/nízkotlaký systém atd.): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.18.
                                                      
                                                         Filtr částic: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.18.1.
                                                      
                                                         Rozměry a objem filtru částic: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.18.2.
                                                      
                                                         Typ a konstrukce filtru částic: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.18.3.
                                                      
                                                         Umístění (místo (místa) a maximální/minimální vzdálenost(i) od motoru): …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.18.4.
                                                      
                                                         Metoda nebo systém regenerace, popis a/nebo výkres: …
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.18.5.
                                                      
                                                         Běžné rozmezí provozní teploty: … K a tlaku: … kPa
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.19.
                                                      
                                                         Jiné systémy: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.17.2.1.19.1.
                                                      
                                                         Popis a činnost: …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxii)
                                          
                                             položka 8.18 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „8.18.   Dodávka paliva pro naftové motory
                                             
                                             8.18.1.   Podávací čerpadlo
                                             
                                             
                                                         8.18.1.1
                                                      
                                                         Tlak(7) … kPa nebo charakteristický diagram: …
                                                      
                                             8.18.2.   Systém vstřikování
                                             
                                             
                                                         8.18.2.1.
                                                      
                                                         Čerpadlo
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.1.1.
                                                      
                                                         Model (modely): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.1.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.1.3.
                                                      
                                                         Dodávka: … a … mm3(7) na zdvih nebo cyklus při plném vstřikování při otáčkách čerpadla: … ot./min. a: … ot./min. (maximální točivý moment), nebo charakteristický diagram: …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.1.3.1.
                                                      
                                                         Použitá metoda: na motoru / na zkušebním zařízení pro čerpadla(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.2.
                                                      
                                                         Předvstřik:
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.2.1.
                                                      
                                                         Křivka předvstřiku(7): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.2.2.
                                                      
                                                         Časování(7): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.3.
                                                      
                                                         Vstřikovací potrubí:
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.3.1.
                                                      
                                                         Délka: … mm
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.3.2.
                                                      
                                                         Vnitřní průměr: … mm
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.4.
                                                      
                                                         Vstřikovač (vstřikovače)
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.4.1.
                                                      
                                                         Model (modely): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.4.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.4.3.
                                                      
                                                         Otevírací tlak(7): … kPa nebo charakteristický diagram: …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.5.
                                                      
                                                         Regulátor
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.5.1.
                                                      
                                                         Model (modely): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.5.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.5.3.
                                                      
                                                         Otáčky, při kterých začíná regulátor při plném zatížení omezovat(7): min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.5.4.
                                                      
                                                         Maximální otáčky bez zatížení(7): min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.5.5.
                                                      
                                                         Volnoběžné otáčky(7): min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.6.
                                                      
                                                         Systém pro studený start
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.6.1.
                                                      
                                                         Model (modely): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.6.2.
                                                      
                                                         Typ (typy): …
                                                      
                                             
                                                         8.18.2.6.3.
                                                      
                                                         Popis: …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxiii)
                                          
                                             položka 8.19 se nahrazuje tímto:„8.19.   
                                                Dodávka paliva pro benzinové motory“;
                                          
                                 
                                             xxiv)
                                          
                                             položka 9 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „9.   ZÁSOBNÍK(Y) ENERGIE(11)
                                             
                                             
                                                         9.1.
                                                      
                                                         Popis: baterie/kondenzátor/setrvačník/generátor(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         9.2.
                                                      
                                                         Identifikační číslo: …
                                                      
                                             
                                                         9.3.
                                                      
                                                         Druh elektrochemického článku: …
                                                      
                                             
                                                         9.4.
                                                      
                                                         Uložená energie
                                                      
                                             
                                                         9.4.1.
                                                      
                                                         U baterie napětí: … a kapacita: … Ah za 2h
                                                      
                                             
                                                         9.4.2.
                                                      
                                                         U kondenzátoru: … J
                                                      
                                             
                                                         9.4.3.
                                                      
                                                         U setrvačníku/generátoru(4): … J
                                                      
                                             
                                                         9.4.3.1.
                                                      
                                                         Moment setrvačnosti setrvačníku: … kg m2
                                                         
                                                      
                                             
                                                         9.4.3.1.1.
                                                      
                                                         Přídavný moment setrvačnosti při nezařazeném převodu: … kg m2
                                                         
                                                      
                                             
                                                         9.5.
                                                      
                                                         Nabíječ: palubní/externí / bez nabíječe(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxv)
                                          
                                             položka 10.4.4.1 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „10.4.4.1.
                                                      
                                                         Výfukové zařízení k omezení hluku s obsahem vláknitých materiálů: ano/ne(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxvi)
                                          
                                             položka 11 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „11.   POHÁNĚCÍ SOUSTAVA A OVLÁDÁNÍ(13)
                                             
                                             
                                                         11.1.
                                                      
                                                         Stručný popis a schematický výkres poháněcí soustavy vozidla a jejího ovládacího systému (řízení rychlostních stupňů, ovládání spojky nebo jakýkoli jiný prvek poháněcí soustavy):
                                                      
                                             11.2.   Převod
                                             
                                             
                                                         11.2.1.
                                                      
                                                         Stručný popis a schematický výkres systému (systémů) pro řazení rychlostních stupňů a jeho (jejich) ovládání: …
                                                      
                                             
                                                         11.2.2.
                                                      
                                                         Diagram a/nebo výkres převodového ústrojí: …
                                                      
                                             
                                                         11.2.3.
                                                      
                                                         Druh převodu: mechanický/hydraulický/elektrický/jiný(4) (pokud jiný, upřesněte: …)
                                                      
                                             
                                                         11.2.4.
                                                      
                                                         Stručný popis elektrických/elektronických konstrukčních částí (jsou-li užity): …
                                                      
                                             
                                                         11.2.5.
                                                      
                                                         Umístění vzhledem k motoru: …
                                                      
                                             
                                                         11.2.6.
                                                      
                                                         Způsob ovládání: …
                                                      
                                             
                                                         11.2.7.
                                                      
                                                         Přídavná převodovka: ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         11.2.8.
                                                      
                                                         Typ systému (systémů) pro řazení rychlostních stupňů(24): …
                                                      
                                             11.3.   Spojka (pokud existuje)
                                             
                                             
                                                         11.3.1.
                                                      
                                                         Stručný popis a schematický výkres spojky a jejího ovládacího systému:
                                                      
                                             
                                                         11.3.2.
                                                      
                                                         Maximální změna točivého momentu: …
                                                      
                                             11.4.   Převodové poměry
                                             
                                             
                                                         Stupeň
                                                      
                                                         Vnitřní převody (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele převodovky)
                                                      
                                                         Vnitřní převody přídavné převodovky (poměr otáček hřídele motoru k otáčkám výstupního hřídele přídavné převodovky)
                                                      
                                                         Koncový převod (koncové převody) (poměr otáček výstupního hřídele převodovky k otáčkám hnaných kol)
                                                      
                                                         Celkové převodové poměry
                                                      
                                                         Poměr (otáčky motoru / rychlost vozidla) pouze u manuální převodovky
                                                      
                                                         Maximum pro PMP (********)
                                                         
                                                         1
                                                         2
                                                         3
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         Minimum pro PMP (********)
                                                         
                                                         Zpětný chod
                                                         1
                                                         …
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                             11.5.   Uzávěrka diferenciálu
                                             
                                             
                                                         11.5.1.
                                                      
                                                         Uzávěrka diferenciálu: ano/ne/volitelná(4)“
                                                      
                                          
                                 
                                             xxvii)
                                          
                                             položka 22.3.1 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „22.3.1.
                                                      
                                                         Fotografie, výkresy a/nebo schéma vnitřní výbavy znázorňující části prostoru pro cestující a použité materiály (kromě vnitřních zpětných zrcátek), uspořádání ovladačů, sedadel a zadní části sedadel, opěrek hlavy, střechu a střešní poklop, dveře a spouštěče oken a další nespecifikovanou výbavu: …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxviii)
                                          
                                             položka 25.5.2 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „25.5.2.
                                                      
                                                         Jmenovité napětí nebo tlak vzduchu: … V/kPa(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxix)
                                          
                                             položka 28 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „28.   MÍSTO PRO ZADNÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKU (ZNAČKY)
                                             
                                                         28.1.
                                                      
                                                         Umístění registrační značky (registračních značek) (uveďte případné varianty; případně lze přiložit i výkresy):
                                                      
                                             
                                                         28.1.1.
                                                      
                                                         Výška nad vozovkou, horní okraj: … mm
                                                      
                                             
                                                         28.1.2.
                                                      
                                                         Výška nad vozovkou, spodní okraj: … mm
                                                      
                                             
                                                         28.1.3.
                                                      
                                                         Vzdálenost střednice od podélné střední roviny vozidla: … mm
                                                      
                                             
                                                         28.1.4.
                                                      
                                                         Rozměry (délka × šířka): … mm x … mm
                                                      
                                             
                                                         28.1.5.
                                                      
                                                         Sklon roviny ke svislici: … stupňů
                                                      
                                             
                                                         28.1.6.
                                                      
                                                         Úhel viditelnosti ve vodorovné rovině: … stupňů“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxx)
                                          
                                             položka 29 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „29.   PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ
                                             
                                                         29.1.
                                                      
                                                         Podrobný technický popis (včetně fotografií nebo výkresů s rozměry) přídavných závaží a způsobu, jak jsou namontována na traktoru:
                                                      
                                             
                                                         29.2.
                                                      
                                                         Počet sad přídavných závaží:…
                                                      
                                             
                                                         29.2.1.
                                                      
                                                         Počet prvků v každé sadě: Sada 1: … Sada 2: … Sada …
                                                      
                                             
                                                         29.3.
                                                      
                                                         Hmotnost prvků v každé sadě: Sada 1: … kg Sada 2: … kg … Sada …:…kg
                                                      
                                             
                                                         29.3.1.
                                                      
                                                         Celková hmotnost každé sady: Sada 1: … kg Sada 2: … kg Sada …:…kg
                                                      
                                             
                                                         29.4.
                                                      
                                                         Celková hmotnost přídavných závaží: … kg
                                                      
                                             
                                                         29.4.1.
                                                      
                                                         Rozložení těchto hmotností na nápravy: … kg
                                                      
                                             
                                                         29.5.
                                                      
                                                         Materiál(y) a způsob výroby: …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxi)
                                          
                                             položka 38.5 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „38.5.
                                                      
                                                         Popis mechanického spojovacího zařízení:
                                                         
                                                                     Typ (podle dodatku 1 k příloze XXXIV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208):
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     Model:
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     Údaje výrobce o typu vozidla:
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     Maximální vodorovné zatížení / hodnota D(4)(44):
                                                                  
                                                                     … kg/kN(4)
                                                                     
                                                                  
                                                                     Přípojná hmotnost (T)(4)(44):
                                                                  
                                                                     …tun
                                                                  
                                                                     Maximální přípustné svislé zatížení v bodě spojení (S)(44):
                                                                  
                                                                     … kg
                                                                  
                                                                     Fotografie a rozměrové výkresy spojovacího zařízení. Tyto výkresy musí zejména podrobně znázorňovat požadované rozměry, jakož i rozměry pro montáž zařízení.
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     Stručný technický popis spojovacího zařízení s uvedením způsobu provedení a použitého materiálu.
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     Typ zkoušky
                                                                  
                                                                     Statická/dynamická(4)
                                                                     
                                                                  
                                                                     Značka nebo číslo (EU) schválení typu
                                                                     
                                                                                 —
                                                                              
                                                                                 ok ojí, hlavic spojovacího zařízení nebo podobných spojovacích zařízení, která mají být připojena k mechanickému spojovacímu zařízení (v případě kloubových nebo nevýkyvných ojí)
                                                                              
                                                                     
                                                                                 —
                                                                              
                                                                                 značka nebo číslo schválení typu mechanických spojovacích zařízení, která mají být připojena k žebřinovému rámu / závěsnému zařízení přípojného vozidla (pokud jsou vyhrazeny pro určité typy):
                                                                              
                                                                  
                                                                     …“;
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxii)
                                          
                                             vkládá se nová položka 39.2, která zní:„39.2.   Maximální přípojná hmotnost(16): … kg“;
                                          
                                 
                                             xxxiii)
                                          
                                             položka 43.1 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „43.1.
                                                      
                                                         Stručný popis brzdového systému (brzdových systémů) instalovaného (instalovaných) ve vozidle(55): …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxiv)
                                          
                                             položka 43.3 se zrušuje;
                                          
                                 
                                             xxxv)
                                          
                                             položka 43.6 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „43.6.   Brzdová zařízení taženého vozidla
                                             
                                             
                                                         43.6.1.
                                                      
                                                         Technologie systému ovládání brzd taženého vozidla: hydraulický/pneumatický/elektrický/žádný(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         43.6.2.
                                                      
                                                         Ovladač brzdění taženého vozidla (popis, vlastnosti): …
                                                      
                                             
                                                         43.6.3.
                                                      
                                                         Popis konektorů, spojovacích a bezpečnostních zařízení (včetně výkresů, schémat a identifikace všech elektronických součástí): …
                                                      
                                             
                                                         43.6.4.
                                                      
                                                         Typ spojení: jednohadicové/dvouhadicové/žádné(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         43.6.4.1.
                                                      
                                                         Vstupní tlak hydraulický: Jednohadicový systém: … kPa Dvouhadicový systém: … kPa
                                                      
                                             
                                                         43.6.4.2.
                                                      
                                                         Vstupní tlak pneumatický: Dvouhadicový systém: … kPa
                                                      
                                             
                                                         43.6.5.
                                                      
                                                         Přítomnost konektoru podle normy ISO 7638:2003(15): ano/ne(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxvi)
                                          
                                             před část s názvem „E. Informace o konstrukci vozidla“ se vkládají nové položky, které znějí:
                                             „43.A.   INFORMAČNÍ DOKUMENT O NÁPRAVÁCH A BRZDÁCH TAŽENÉHO VOZIDLA, POKUD JDE O ALTERNATIVNÍ POSTUP TYPU I A TYPU III
                                             
                                                         43.A.1.
                                                      
                                                         Obecné informace
                                                      
                                             
                                                         43.A.1.1.
                                                      
                                                         Název a adresa výrobce nápravy nebo vozidla:
                                                      
                                             
                                                         43.A.2.
                                                      
                                                         Údaje o nápravě
                                                      
                                             
                                                         43.A.2.1.
                                                      
                                                         Výrobce (název a adresa): …
                                                      
                                             
                                                         43.A.2.2.
                                                      
                                                         Typ/varianta: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.2.3.
                                                      
                                                         Identifikátor nápravy: ID1- …
                                                      
                                             
                                                         43.A.2.4.
                                                      
                                                         Zatížení zkoušené nápravy (Fe): … daN
                                                      
                                             
                                                         43.A.2.5.
                                                      
                                                         Údaje o kole a brzdě podle následujících obrázků 1A a 1B …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.
                                                      
                                                         Brzda
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.1.
                                                      
                                                         Obecné informace
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.1.1.
                                                      
                                                         Model:
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.1.2.
                                                      
                                                         Výrobce (název a adresa):
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.1.3.
                                                      
                                                         Druh brzdy (např. bubnová/kotoučová):
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.1.3.1.
                                                      
                                                         Varianta (např. s S-klíčem, s jedním rozpěracím klínem atd.):
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.1.4.
                                                      
                                                         Identifikátor brzdy: ID2-
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.1.5.
                                                      
                                                         Údaje o brzdě podle obrázků 2A a 2B:
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.2.
                                                      
                                                         Údaje o bubnové brzdě
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.2.1.
                                                      
                                                         Zařízení pro seřizování brzd (externí/integrované): …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.2.2.
                                                      
                                                         Deklarovaný maximální vstupní brzdný moment Cmax: … Nm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.2.3.
                                                      
                                                         Mechanická účinnost: η = …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.2.4.
                                                      
                                                         Deklarovaná prahová hodnota vstupního brzdného momentu C0,dec: … Nm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.2.5.
                                                      
                                                         Účinná délka hřídele klíče: … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.3.
                                                      
                                                         Brzdový buben
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.3.1.
                                                      
                                                         Maximální průměr třecí plochy (hranice opotřebení) … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.3.2.
                                                      
                                                         Základní materiál:…
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.3.3.
                                                      
                                                         Deklarovaná hmotnost: … kg
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.3.4.
                                                      
                                                         Jmenovitá hmotnost: … kg
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.
                                                      
                                                         Brzdové obložení
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.1.
                                                      
                                                         Výrobce (jméno a adresa) …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.2.
                                                      
                                                         Model …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.3.
                                                      
                                                         Typ …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.4.
                                                      
                                                         Identifikace (identifikace typu na obložení) …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.5.
                                                      
                                                         Minimální tloušťka (hranice opotřebení) … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.6.
                                                      
                                                         Způsob připevnění třecího materiálu k brzdové čelisti: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.4.6.1.
                                                      
                                                         … Nejnepříznivější způsob připevnění (je-li způsobů více):
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.
                                                      
                                                         Údaje o kotoučové brzdě
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.1.
                                                      
                                                         Druh připevnění k nápravě (axiální, radiální, integrované atd.): …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.2.
                                                      
                                                         Zařízení pro seřizování brzd (externí/integrované): …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.3.
                                                      
                                                         Maximální zdvih pístu: … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.4.
                                                      
                                                         Deklarovaná maximální vstupní síla ThAmax: … daN
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.4.1
                                                      
                                                         Cmax = ThAmax · le : … Nm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.5.
                                                      
                                                         Třecí poloměr: re = … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.6.
                                                      
                                                         Délka páky: le = … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.7.
                                                      
                                                         Poměr vstup/výstup (le/ee): ri = …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.8.
                                                      
                                                         Mechanická účinnost: η = …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.9.
                                                      
                                                         Deklarovaná prahová hodnota vstupní síly ThA0,dec: … N
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.9.1.
                                                      
                                                         C0,dec = ThA0,dec · le : … Nm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.5.10.
                                                      
                                                         Minimální tloušťka rotoru (hranice opotřebení): … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.
                                                      
                                                         Údaje o brzdovém kotouči …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.1.
                                                      
                                                         Popis druhu kotouče: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.2.
                                                      
                                                         Spojení s nábojem kola / montáž k náboji: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.3.
                                                      
                                                         Větrání (ano/ne):…
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.4.
                                                      
                                                         Deklarovaná hmotnost: … kg
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.5.
                                                      
                                                         Jmenovitá hmotnost: … kg
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.6.
                                                      
                                                         Deklarovaný vnější průměr: mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.7.
                                                      
                                                         Minimální vnější průměr: … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.8.
                                                      
                                                         Vnitřní průměr třecího prstence: … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.9.
                                                      
                                                         Šířka větracího kanálu (připadá-li v úvahu): … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.6.10.
                                                      
                                                         Základní materiál: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.
                                                      
                                                         Údaje o brzdové destičce …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.1.
                                                      
                                                         Název a adresa výrobce: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.2.
                                                      
                                                         Model:
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.3.
                                                      
                                                         Typ: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.4.
                                                      
                                                         Identifikace (identifikace typu na destičce s obložením): …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.5.
                                                      
                                                         Minimální tloušťka (hranice opotřebení): … mm
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.6.
                                                      
                                                         Způsob připevnění třecího materiálu k destičce s obložením: …
                                                      
                                             
                                                         43.A.3.7.6.1.
                                                      
                                                         Nejnepříznivější způsob připevnění (je-li způsobů více): …
                                                      
                                             
                                                Obrázek 1A
                                             
                                             
                                                
                                             
                                             
                                                Obrázek 1B
                                             
                                             
                                                
                                             
                                             
                                                Obrázek 2A
                                             
                                             
                                                
                                             
                                             
                                                Obrázek 2B
                                             
                                             
                                                
                                             
                                             
                                                         xe (mm)
                                                      
                                                         ae (mm)
                                                      
                                                         he (mm)
                                                      
                                                         ce (mm)
                                                      
                                                         de (mm)
                                                      
                                                         ee (mm)
                                                      
                                                         α0e
                                                      
                                                         α1e
                                                      
                                                         be (mm)
                                                      
                                                         re (mm)
                                                      
                                                         Ae (cm2)
                                                      
                                                         S1e (mm)
                                                      
                                                         S2e (mm)
                                                      
                                                         S3e (mm)“;
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxvii)
                                          
                                             položky 45.6.3.1 až 45.6.3.4 se nahrazují tímto:
                                             
                                                         „45.6.3.1.
                                                      
                                                         SAE J1939-13 (Serial control and communications vehicle network): ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         45.6.3.2.
                                                      
                                                         ISO 11783-2 (Tractors and machinery for agriculture and forestry – Serial control and communications data network): ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         45.6.3.3.
                                                      
                                                         ISO 15031-3 (Road vehicles – Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics): ano/ne(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         45.6.3.4.
                                                      
                                                         ISO 13400-4 (Road vehicles – Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP))(4): ano/ne(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxviii)
                                          
                                             položka 46.2.1 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „46.2.1.
                                                      
                                                         V případě ochranného oblouku: skládací/neskládací(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxix)
                                          
                                             položka 46.2.2 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „46.2.2.
                                                      
                                                         V případě skládacího ochranného oblouku:
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.1.
                                                      
                                                         Skládání: bez pomoci nástrojů / s částečnou pomocí nástrojů / s úplnou pomocí nástrojů(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.2.
                                                      
                                                         V případě skládání bez pomoci nebo s částečnou pomocí nástrojů:
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.2.1.
                                                      
                                                         Ruční skládací ROPS: s pomocí nástrojů / bez pomoci nástrojů(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.2.2.
                                                      
                                                         Fotografie a podrobné technické výkresy znázorňující oblast úchopu a pohled na přístupné zóny z boku a shora. Na výkresech musí být uvedeny rozměry a maximální síly pro uvedení ROPS v činnost: …
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.3.
                                                      
                                                         V případě skládání s částečnou nebo úplnou pomocí nástrojů stručný popis pomocných nástrojů a jejich ovládacích zařízení, pokud existují, a jejich umístění: …
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.4.
                                                      
                                                         Upínací mechanismus: manuální/automatický(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.4.1.
                                                      
                                                         V případě manuálního upínacího mechanismu stručný popis upínacího mechanismu a jeho ergonomické konstrukce, která má zabránit nebezpečí uskřípnutí či střihnutí a omezit množství síly nutné pro jeho ovládání: …
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.4.2.
                                                      
                                                         V případě automatického upínacího mechanismu
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.4.2.1.
                                                      
                                                         Stručný popis upínacího mechanismu, jeho ovládacích zařízení, pokud existují, a jejich umístění: …
                                                      
                                             
                                                         46.2.2.4.2.2.
                                                      
                                                         Certifikát výrobce uvedený v poznámce č. 2 bodu 5.5 části B3 přílohy IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014: ano/ne(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxx)
                                          
                                             položka 49.4.1 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „49.4.1.
                                                      
                                                         Umístění sedadla řidiče: vlevo/vpravo / ve středu(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxxi)
                                          
                                             položka 49.5 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „49.5.   Sedadlo (sedadla) cestujících
                                             
                                             
                                                         49.5.1.
                                                      
                                                         Počet sedadel cestujících: …
                                                      
                                             
                                                         49.5.2.
                                                      
                                                         Umístění a uspořádání(8): …
                                                      
                                             
                                                         49.5.3.
                                                      
                                                         Rozměry sedadla (sedadel) cestujících: …
                                                      
                                             
                                                         49.5.4.
                                                      
                                                         Hlavní vlastnosti sedadla (sedadel) cestujících: …
                                                      
                                             
                                                         49.5.5.
                                                      
                                                         Jsou splněny požadavky podle normy EN 15694:2009 (Zemědělské a lesnické traktory. Sedadlo spolujezdce. Požadavky a zkušební postupy) a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne / nepoužije se(4)
                                                         
                                                      
                                             
                                                         49.5.6.
                                                      
                                                         Jsou splněny požadavky podle normy EN 15997:2011 (Terénní vozidla (ATVs – Čtyřkolky). Bezpečnostní požadavky a zkušební metody) na sedadla cestujících u terénních vozidel typu II a příslušná dokumentace je zahrnuta v informačním dokumentu: ano/ne / nepoužije se(4)“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxxii)
                                          
                                             položka 51.2 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „51.2.   Hlavní vývodový hřídel
                                             
                                             
                                                         51.2.1.
                                                      
                                                         Umístění: vpředu/vzadu/jinde(4) (pokud jinde, upřesněte: …)
                                                      
                                             
                                                         51.2.2.
                                                      
                                                         Otáčky za minutu: … min–1
                                                         
                                                      
                                             
                                                         51.2.2.1.
                                                      
                                                         Poměr otáček vývodového hřídele vůči otáčkám motoru: …
                                                      
                                             
                                                         51.2.3.
                                                      
                                                         Nepovinné: Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách (podle kodexu OECD č. 2(57) nebo normy ISO 789-1:1990 (Zemědělské traktory – Zkušební postupy – Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli))
                                                         
                                                                     Jmenovité otáčky vývodového hřídele
                                                                     (min–1)
                                                                  
                                                                     Odpovídající otáčky motoru
                                                                     (min–1)
                                                                  
                                                                     Výkon
                                                                     (kW)
                                                                  
                                                                     1–540
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     2–1 000
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     540E
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     1 000 E
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                      
                                             
                                                         51.2.4.
                                                      
                                                         Ochrana vývodového hřídele (popis, rozměry, výkresy, fotografie): …“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxxiii)
                                          
                                             položka 51.2.3 se nahrazuje tímto:
                                             
                                                         „51.3.3.
                                                      
                                                         Nepovinné: Výkon na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách (podle kodexu OECD č. 2(57) nebo normy ISO 789-1:1990 (Zemědělské traktory – Zkušební postupy – Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli))
                                                         
                                                                     Jmenovité otáčky vývodového hřídele
                                                                     (min–1)
                                                                  
                                                                     Odpovídající otáčky motoru
                                                                     (min–1)
                                                                  
                                                                     Výkon
                                                                     (kW)
                                                                  
                                                                     1–540
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     2–1 000
                                                                  
                                                                     …
                                                                  
                                                                     …“;
                                                                  
                                                                     540E
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                     1 000 E
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                                      
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxxiv)
                                          
                                             položka 54.3 se nahrazuje tímto:
                                             „54.3.   Počet a umístění bezpečnostních pásů a sedadel, na kterých mohou být použity – vyplňte následující tabulku:
                                             
                                             
                                                Konfigurace bezpečnostních pásů a související informace
                                             
                                             
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         Úplná značka EU schválení typu / značka EHK schválení typu
                                                      
                                                         Případná varianta
                                                      
                                                         Zařízení k výškovému seřízení pásu (uveďte ano/ne/volitelné)
                                                      
                                                         Sedadlo řidiče
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         L
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         C
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         R
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         Sedadlo cestujícího
                                                         1
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         L
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         C
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         R
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         Sedadlo cestujícího
                                                         …
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         L
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         C
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         R
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         L = levá strana, C = střed, R = pravá strana“;
                                                      
                                          
                                 
                                             xxxxv)
                                          
                                             položka 57 včetně všech podpoložek se nahrazuje tímto:
                                             „57.   OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÁ ŘIDIČEM VČETNĚ IDENTIFIKACE OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ, KONTROLEK A UKAZATELŮ
                                             57.1.   Fotografie a/nebo výkresy uspořádání symbolů a ovladačů, kontrolek a ukazatelů: …..
                                             57.2.   Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace povinná, a symboly, které se pro tento účel použijí
                                             
                                             
                                                         Č. symbolu
                                                      
                                                         Zařízení
                                                      
                                                         Přítomnost ovladače/ukazatele (*********)
                                                         
                                                      
                                                         Označení symbolem (*********)
                                                         
                                                      
                                                         Kde (**********)
                                                         
                                                      
                                                         Přítomnost kontrolky (*********)
                                                         
                                                      
                                                         Označení symbolem (*********)
                                                         
                                                      
                                                         Kde (**********)
                                                         
                                                      
                                                         1
                                                      
                                                         Potkávací světlomety
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         2
                                                      
                                                         Dálkové světlomety
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Obrysové svítilny
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Přední mlhové světlomety
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         5
                                                      
                                                         Zadní mlhová svítilna
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         6
                                                      
                                                         Ovladač sklonu světlometů
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         7
                                                      
                                                         Parkovací svítilny
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         8
                                                      
                                                         Směrové svítilny
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         9
                                                      
                                                         Výstražný světelný signál
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         10
                                                      
                                                         Stírač čelního skla
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         11
                                                      
                                                         Ostřikovač čelního skla
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         12
                                                      
                                                         Stírač a ostřikovač čelního skla
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         13
                                                      
                                                         Zařízení pro čištění světlometů
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         14
                                                      
                                                         Odmlžování a odmrazování čelního skla
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         15
                                                      
                                                         Odmlžování a odmrazování zadního okna
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         16
                                                      
                                                         Ventilátor větrání
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         17
                                                      
                                                         Předehřívání vznětového motoru
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         18
                                                      
                                                         Sytič
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         19
                                                      
                                                         Porucha brzd
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         20
                                                      
                                                         Hladina paliva
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         21
                                                      
                                                         Stav nabíjení baterie
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         22
                                                      
                                                         Teplota chladicí kapaliny motoru
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         23
                                                      
                                                         Světlo indikátoru chybné funkce
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                             57.3.   Ovladače, kontrolky a ukazatele, pro které je v případě jejich namontování identifikace nepovinná, a symboly, které se v případě identifikace použijí
                                             
                                             
                                                         Č. symbolu
                                                      
                                                         Zařízení
                                                      
                                                         Přítomnost ovladače/ukazatele (***********)
                                                         
                                                      
                                                         Označení symbolem (***********)
                                                         
                                                      
                                                         Kde (************)
                                                         
                                                      
                                                         Přítomnost kontrolky (***********)
                                                         
                                                      
                                                         Označení symbolem (***********)
                                                         
                                                      
                                                         Kde (************)
                                                         
                                                      
                                                         1
                                                      
                                                         Parkovací brzda
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         2
                                                      
                                                         Stírač zadního okna
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         3
                                                      
                                                         Ostřikovač zadního okna
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         4
                                                      
                                                         Stírač a ostřikovač zadního okna
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         5
                                                      
                                                         Stírač čelního skla s cyklovačem
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         6
                                                      
                                                         Zvukové výstražné zařízení
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                          
                                                      
                                                         &#