Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1792 ze dne 29. září 2016, kterým se nahrazují přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1792/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 274/35
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1792
   ze dne 29. září 2016,
   kterým se nahrazují přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení (1), a zejména na článek 45 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 uvádějí názvy používané ve vnitrostátních právních předpisech členských států pro řízení a správce podstaty, na něž se uvedené nařízení vztahuje. Příloha A vyjmenovává úpadková řízení uvedená v čl. 2 písm. a), příloha B vyjmenovává likvidační řízení uvedená v čl. 2 písm. c) a příloha C vyjmenovává správce podstaty uvedené v čl. 2 písm. b) uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Slovensko dne 28. října 2014 a Polsko dne 4. prosince 2015 oznámily Komisi pro účely článku 45 nařízení (ES) č. 1346/2000 změny v seznamech uvedených v přílohách A, B a C uvedeného nařízení. Tyto změny jsou v souladu s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení. Jelikož jsou tyto změny již platné, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.
            
   
               (3)
            
               Pro Spojené království a Irsko je nařízení (ES) č. 1346/2000 závazné, a proto se na základě článku 45 uvedeného nařízení účastní přijímání a používání tohoto nařízení.
            
   
               (4)
            
               V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.
            
   
               (5)
            
               Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA A
            Úpadková řízení uvedená v čl. 2 písm. a)
            BELGIQUE/BELGIË
            
                        —
                     
                        Het faillissement/La faillite
                     
            
                        —
                     
                        De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif
                     
            
                        —
                     
                        De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice
                     
            
                        —
                     
                        De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
                     
            
                        —
                     
                        De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
                     
            
                        —
                     
                        De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
                     
            
                        —
                     
                        De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites
                     
            БЪЛГАРИЯ
            
                        —
                     
                        Производство по несъстоятелност
                     
            ČESKÁ REPUBLIKA
            
                        —
                     
                        Konkurs
                     
            
                        —
                     
                        Reorganizace
                     
            
                        —
                     
                        Oddlužení
                     
            DEUTSCHLAND
            
                        —
                     
                        Das Konkursverfahren
                     
            
                        —
                     
                        Das gerichtliche Vergleichsverfahren
                     
            
                        —
                     
                        Das Gesamtvollstreckungsverfahren
                     
            
                        —
                     
                        Das Insolvenzverfahren
                     
            EESTI
            
                        —
                     
                        Pankrotimenetlus
                     
            ÉIRE/IRELAND
            
                        —
                     
                        Compulsory winding-up by the court
                     
            
                        —
                     
                        Bankruptcy
                     
            
                        —
                     
                        The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
                     
            
                        —
                     
                        Winding-up in bankruptcy of partnerships
                     
            
                        —
                     
                        Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)
                     
            
                        —
                     
                        Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
                     
            
                        —
                     
                        Company examinership
                     
            
                        —
                     
                        Debt Relief Notice
                     
            
                        —
                     
                        Debt Settlement Arrangement
                     
            
                        —
                     
                        Personal Insolvency Arrangement
                     
            ΕΛΛΑΔΑ
            
                        —
                     
                        Η πτώχευση
                     
            
                        —
                     
                        Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία
                     
            
                        —
                     
                        Σχέδιο αναδιοργάνωσης
                     
            
                        —
                     
                        Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου
                     
            ESPAÑA
            
                        —
                     
                        Concurso
                     
            FRANCE
            
                        —
                     
                        Sauvegarde
                     
            
                        —
                     
                        Redressement judiciaire
                     
            
                        —
                     
                        Liquidation judiciaire
                     
            HRVATSKA
            
                        —
                     
                        Stečajni postupak
                     
            ITALIA
            
                        —
                     
                        Fallimento
                     
            
                        —
                     
                        Concordato preventivo
                     
            
                        —
                     
                        Liquidazione coatta amministrativa
                     
            
                        —
                     
                        Amministrazione straordinaria
                     
            ΚΥΠΡΟΣ
            
                        —
                     
                        Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
                     
            
                        —
                     
                        Εκούσια εκκαθάριση από μέλη
                     
            
                        —
                     
                        Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
                     
            
                        —
                     
                        Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
                     
            
                        —
                     
                        Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος
                     
            
                        —
                     
                        Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα
                     
            LATVIJA
            
                        —
                     
                        Tiesiskās aizsardzības process
                     
            
                        —
                     
                        Juridiskās personas maksātnespējas process
                     
            
                        —
                     
                        Fiziskās personas maksātnespējas process
                     
            LIETUVA
            
                        —
                     
                        Įmonės restruktūrizavimo byla
                     
            
                        —
                     
                        Įmonės bankroto byla
                     
            
                        —
                     
                        Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka
                     
            
                        —
                     
                        Fizinio asmens bankroto byla
                     
            LUXEMBOURG
            
                        —
                     
                        Faillite
                     
            
                        —
                     
                        Gestion contrôlée
                     
            
                        —
                     
                        Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)
                     
            
                        —
                     
                        Régime spécial de liquidation du notariat
                     
            
                        —
                     
                        Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement
                     
            MAGYARORSZÁG
            
                        —
                     
                        Csődeljárás
                     
            
                        —
                     
                        Felszámolási eljárás
                     
            MALTA
            
                        —
                     
                        Xoljiment
                     
            
                        —
                     
                        Amministrazzjoni
                     
            
                        —
                     
                        Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri
                     
            
                        —
                     
                        Stralċ mill-Qorti
                     
            
                        —
                     
                        Falliment f'każ ta' negozjant
                     
            NEDERLAND
            
                        —
                     
                        Het faillissement
                     
            
                        —
                     
                        De surséance van betaling
                     
            
                        —
                     
                        De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
                     
            ÖSTERREICH
            
                        —
                     
                        Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
                     
            
                        —
                     
                        Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
                     
            
                        —
                     
                        Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
                     
            
                        —
                     
                        Das Schuldenregulierungsverfahren
                     
            
                        —
                     
                        Das Abschöpfungsverfahren
                     
            
                        —
                     
                        Das Ausgleichsverfahren
                     
            POLSKA
            
                        —
                     
                        Postępowanie naprawcze
                     
            
                        —
                     
                        Upadłość obejmująca likwidację
                     
            
                        —
                     
                        Upadłość z możliwością zawarcia układu
                     
            
                        —
                     
                        Upadłość
                     
            
                        —
                     
                        Przyspieszone postępowanie układowe
                     
            
                        —
                     
                        Postępowanie układowe
                     
            
                        —
                     
                        Postępowanie sanacyjne
                     
            PORTUGAL
            
                        —
                     
                        Processo de insolvência
                     
            
                        —
                     
                        Processo especial de revitalização
                     
            ROMÂNIA
            
                        —
                     
                        Procedura insolvenței
                     
            
                        —
                     
                        Reorganizarea judiciară
                     
            
                        —
                     
                        Procedura falimentului
                     
            SLOVENIJA
            
                        —
                     
                        Stečajni postopek
                     
            
                        —
                     
                        Skrajšani stečajni postopek
                     
            
                        —
                     
                        Postopek prisilne poravnave
                     
            
                        —
                     
                        Prisilna poravnava v stečaju
                     
            SLOVENSKO
            
                        —
                     
                        Konkurzné konanie
                     
            
                        —
                     
                        Reštrukturalizačné konanie
                     
            
                        —
                     
                        Oddlženie
                     
            SUOMI/FINLAND
            
                        —
                     
                        Konkurssi/konkurs
                     
            
                        —
                     
                        Yrityssaneeraus/företagssanering
                     
            SVERIGE
            
                        —
                     
                        Konkurs
                     
            
                        —
                     
                        Företagsrekonstruktion
                     
            UNITED KINGDOM
            
                        —
                     
                        Winding-up by or subject to the supervision of the court
                     
            
                        —
                     
                        Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)
                     
            
                        —
                     
                        Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court
                     
            
                        —
                     
                        Voluntary arrangements under insolvency legislation
                     
            
                        —
                     
                        Bankruptcy or sequestration
                     
         
         
            PŘÍLOHA B
            Likvidační řízení uvedená v čl. 2 písm. c)
            BELGIQUE/BELGIË
            
                        —
                     
                        Het faillissement/La faillite
                     
            
                        —
                     
                        De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
                     
            
                        —
                     
                        De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
                     
            
                        —
                     
                        De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice
                     
            БЪЛГАРИЯ
            
                        —
                     
                        Производство по несъстоятелност
                     
            ČESKÁ REPUBLIKA
            
                        —
                     
                        Konkurs
                     
            DEUTSCHLAND
            
                        —
                     
                        Das Konkursverfahren
                     
            
                        —
                     
                        Das Gesamtvollstreckungsverfahren
                     
            
                        —
                     
                        Das Insolvenzverfahren
                     
            EESTI
            
                        —
                     
                        Pankrotimenetlus
                     
            ÉIRE/IRELAND
            
                        —
                     
                        Compulsory winding-up
                     
            
                        —
                     
                        Bankruptcy
                     
            
                        —
                     
                        The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
                     
            
                        —
                     
                        Winding-up in bankruptcy of partnerships
                     
            
                        —
                     
                        Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)
                     
            
                        —
                     
                        Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
                     
            ΕΛΛΑΔΑ
            
                        —
                     
                        Η πτώχευση
                     
            
                        —
                     
                        Η ειδική εκκαθάριση
                     
            
                        —
                     
                        Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου
                     
            ESPAÑA
            
                        —
                     
                        Concurso
                     
            FRANCE
            
                        —
                     
                        Liquidation judiciaire
                     
            HRVATSKA
            
                        —
                     
                        Stečajni postupak
                     
            ITALIA
            
                        —
                     
                        Fallimento
                     
            
                        —
                     
                        Concordato preventivo
                     
            
                        —
                     
                        Liquidazione coatta amministrativa
                     
            
                        —
                     
                        Amministrazione straordinaria
                     
            ΚΥΠΡΟΣ
            
                        —
                     
                        Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
                     
            
                        —
                     
                        Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
                     
            
                        —
                     
                        Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, με επιβεβαίωση του Δικαστηρίου
                     
            
                        —
                     
                        Πτώχευση,
                     
            
                        —
                     
                        Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα
                     
            LATVIJA
            
                        —
                     
                        Juridiskās personas maksātnespējas process
                     
            
                        —
                     
                        Fiziskās personas maksātnespējas process
                     
            LIETUVA
            
                        —
                     
                        Įmonės bankroto byla
                     
            
                        —
                     
                        Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka
                     
            LUXEMBOURG
            
                        —
                     
                        Faillite
                     
            
                        —
                     
                        Régime spécial de liquidation du notariat
                     
            
                        —
                     
                        Liquidation judiciaire dans le cadre du surendettement
                     
            MAGYARORSZÁG
            
                        —
                     
                        Felszámolási eljárás
                     
            MALTA
            
                        —
                     
                        Stralċ volontarju
                     
            
                        —
                     
                        Stralċ mill-Qorti
                     
            
                        —
                     
                        Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut
                     
            NEDERLAND
            
                        —
                     
                        Het faillissement
                     
            
                        —
                     
                        De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
                     
            ÖSTERREICH
            
                        —
                     
                        Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
                     
            POLSKA
            
                        —
                     
                        Upadłość obejmująca likwidację
                     
            
                        —
                     
                        Upadłość
                     
            PORTUGAL
            
                        —
                     
                        Processo de insolvência
                     
            ROMÂNIA
            
                        —
                     
                        Procedura falimentului
                     
            SLOVENIJA
            
                        —
                     
                        Stečajni postopek
                     
            
                        —
                     
                        Skrajšani stečajni postopek
                     
            SLOVENSKO
            
                        —
                     
                        Konkurzné konanie
                     
            SUOMI/FINLAND
            
                        —
                     
                        Konkurssi/konkurs
                     
            SVERIGE
            
                        —
                     
                        Konkurs
                     
            UNITED KINGDOM
            
                        —
                     
                        Winding-up by or subject to the supervision of the court
                     
            
                        —
                     
                        Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court
                     
            
                        —
                     
                        Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)
                     
            
                        —
                     
                        Bankruptcy or sequestration
                     
         
         
            PŘÍLOHA C
            Správci podstaty uvedení v čl. 2 písm. b)
            BELGIQUE/BELGIË
            
                        —
                     
                        De curator/Le curateur
                     
            
                        —
                     
                        De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué
                     
            
                        —
                     
                        De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice
                     
            
                        —
                     
                        De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes
                     
            
                        —
                     
                        De vereffenaar/Le liquidateur
                     
            
                        —
                     
                        De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire
                     
            БЪЛГАРИЯ
            
                        —
                     
                        Назначен предварително временен синдик
                     
            
                        —
                     
                        Временен синдик
                     
            
                        —
                     
                        (Постоянен) синдик
                     
            
                        —
                     
                        Служебен синдик
                     
            ČESKÁ REPUBLIKA
            
                        —
                     
                        Insolvenční správce
                     
            
                        —
                     
                        Předběžný insolvenční správce
                     
            
                        —
                     
                        Oddělený insolvenční správce
                     
            
                        —
                     
                        Zvláštní insolvenční správce
                     
            
                        —
                     
                        Zástupce insolvenčního správce
                     
            DEUTSCHLAND
            
                        —
                     
                        Konkursverwalter
                     
            
                        —
                     
                        Vergleichsverwalter
                     
            
                        —
                     
                        Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
                     
            
                        —
                     
                        Verwalter
                     
            
                        —
                     
                        Insolvenzverwalter
                     
            
                        —
                     
                        Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
                     
            
                        —
                     
                        Treuhänder
                     
            
                        —
                     
                        Vorläufiger Insolvenzverwalter
                     
            EESTI
            
                        —
                     
                        Pankrotihaldur
                     
            
                        —
                     
                        Ajutine pankrotihaldur
                     
            
                        —
                     
                        Usaldusisik
                     
            ÉIRE/IRELAND
            
                        —
                     
                        Liquidator
                     
            
                        —
                     
                        Official Assignee
                     
            
                        —
                     
                        Trustee in bankruptcy
                     
            
                        —
                     
                        Provisional Liquidator
                     
            
                        —
                     
                        Examiner
                     
            
                        —
                     
                        Personal Insolvency Practitioner
                     
            
                        —
                     
                        Insolvency Service
                     
            ΕΛΛΑΔΑ
            
                        —
                     
                        Ο σύνδικος
                     
            
                        —
                     
                        Ο εισηγητής
                     
            
                        —
                     
                        Η επιτροπή των πιστωτών
                     
            
                        —
                     
                        Ο ειδικός εκκαθαριστής
                     
            ESPAÑA
            
                        —
                     
                        Administradores concursales
                     
            FRANCE
            
                        —
                     
                        Mandataire judiciaire
                     
            
                        —
                     
                        Liquidateur
                     
            
                        —
                     
                        Administrateur judiciaire
                     
            
                        —
                     
                        Commissaire à l'exécution du plan
                     
            HRVATSKA
            
                        —
                     
                        Stečajni upravitelj
                     
            
                        —
                     
                        Privremeni stečajni upravitelj
                     
            
                        —
                     
                        Stečajni povjerenik
                     
            
                        —
                     
                        Povjerenik
                     
            ITALIA
            
                        —
                     
                        Curatore
                     
            
                        —
                     
                        Commissario giudiziale
                     
            
                        —
                     
                        Commissario straordinario
                     
            
                        —
                     
                        Commissario liquidatore
                     
            
                        —
                     
                        Liquidatore giudiziale
                     
            ΚΥΠΡΟΣ
            
                        —
                     
                        Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής
                     
            
                        —
                     
                        Επίσημος Παραλήπτης
                     
            
                        —
                     
                        Διαχειριστής της Πτώχευσης
                     
            LATVIJA
            
                        —
                     
                        Maksātnespējas procesa administrators
                     
            LIETUVA
            
                        —
                     
                        Bankroto administratorius
                     
            
                        —
                     
                        Restruktūrizavimo administratorius
                     
            LUXEMBOURG
            
                        —
                     
                        Le curateur
                     
            
                        —
                     
                        Le commissaire
                     
            
                        —
                     
                        Le liquidateur
                     
            
                        —
                     
                        Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat
                     
            
                        —
                     
                        Le liquidateur dans le cadre du surendettement
                     
            MAGYARORSZÁG
            
                        —
                     
                        Vagyonfelügyelő
                     
            
                        —
                     
                        Felszámoló
                     
            MALTA
            
                        —
                     
                        Amministratur Proviżorju
                     
            
                        —
                     
                        Riċevitur Uffiċjali
                     
            
                        —
                     
                        Stralċjarju
                     
            
                        —
                     
                        Manager Speċjali
                     
            
                        —
                     
                        Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment
                     
            NEDERLAND
            
                        —
                     
                        De curator in het faillissement
                     
            
                        —
                     
                        De bewindvoerder in de surséance van betaling
                     
            
                        —
                     
                        De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
                     
            ÖSTERREICH
            
                        —
                     
                        Masseverwalter
                     
            
                        —
                     
                        Sanierungsverwalter
                     
            
                        —
                     
                        Ausgleichsverwalter
                     
            
                        —
                     
                        Besonderer Verwalter
                     
            
                        —
                     
                        Einstweiliger Verwalter
                     
            
                        —
                     
                        Sachwalter
                     
            
                        —
                     
                        Treuhänder
                     
            
                        —
                     
                        Insolvenzgericht
                     
            
                        —
                     
                        Konkursgericht
                     
            POLSKA
            
                        —
                     
                        Syndyk
                     
            
                        —
                     
                        Nadzorca sądowy
                     
            
                        —
                     
                        Zarządca
                     
            
                        —
                     
                        Nadzorca układu
                     
            
                        —
                     
                        Tymczasowy nadzorca sądowy
                     
            
                        —
                     
                        Tymczasowy zarządca
                     
            
                        —
                     
                        Zarządca przymusowy
                     
            PORTUGAL
            
                        —
                     
                        Administrador de insolvência
                     
            
                        —
                     
                        Administrador judicial provisório
                     
            ROMÂNIA
            
                        —
                     
                        Practician în insolvență
                     
            
                        —
                     
                        Administrator judiciar
                     
            
                        —
                     
                        Lichidator
                     
            SLOVENIJA
            
                        —
                     
                        Upravitelj prisilne poravnave
                     
            
                        —
                     
                        Stečajni upravitelj
                     
            
                        —
                     
                        Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave
                     
            
                        —
                     
                        Sodišče, pristojno za stečajni postopek
                     
            SLOVENSKO
            
                        —
                     
                        Predbežný správca
                     
            
                        —
                     
                        Správca
                     
            SUOMI/FINLAND
            
                        —
                     
                        Pesänhoitaja/boförvaltare
                     
            
                        —
                     
                        Selvittäjä/utredare
                     
            SVERIGE
            
                        —
                     
                        Förvaltare
                     
            
                        —
                     
                        Rekonstruktör
                     
            UNITED KINGDOM
            
                        —
                     
                        Liquidator
                     
            
                        —
                     
                        Supervisor of a voluntary arrangement
                     
            
                        —
                     
                        Administrator
                     
            
                        —
                     
                        Official Receiver
                     
            
                        —
                     
                        Trustee
                     
            
                        —
                     
                        Provisional Liquidator
                     
            
                        —
                     
                        Judicial factor
                     
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.