Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1793 ze dne 10. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o vstup želatiny a kolagenu a ošetřených surovin pro tyto produkty z Tchaj-wanu na území Unie (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1793/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 274/48
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1793
   ze dne 10. října 2016,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o vstup želatiny a kolagenu a ošetřených surovin pro tyto produkty z Tchaj-wanu na území Unie
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 (3) obsahuje seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, včetně želatiny a kolagenu, na území Unie.
            
   
               (2)
            
               Pokud jde o želatinu a kolagen, část III přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2016/759 rozděluje druhy, z nichž se želatina a kolagen získávají, do čtyř kategorií. Pokud jde o ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část V uvedené přílohy obsahuje rovněž takové rozdělení. V uvedených částech není Tchaj-wan uveden na seznamu pro dovoz želatiny nebo kolagenu získaných z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře, ani pro dovoz ošetřených surovin pro výrobu této želatiny nebo kolagenu.
            
   
               (3)
            
               Tchaj-wan splňuje podmínky pro zařazení na seznam pro dovoz této želatiny a kolagenu a pro dovoz ošetřených surovin pro výrobu této želatiny nebo kolagenu do Unie, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 854/2004, a měl by být proto zahrnut do příslušného seznamu v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2016/759.
            
   
               (4)
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2016/759 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (5)
            
               Aby se zamezilo jakémukoli narušení dovozu po datu uvedeném v článku 8 prováděcího nařízení (EU) 2016/759, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po jeho vyhlášení.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2016/759 se mění takto:
   
               a)
            
               V části III se oddíl B nahrazuje tímto:
               
                  „ODDÍL B
               
               
                  Želatina a kolagen získané z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře:
               
               Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 a dále tyto země nebo území:
               
                           KÓD ISO ZEMĚ
                        
                           ZEMĚ/ÚZEMÍ
                        
                           TW
                        
                           Tchaj-wan“
                        
            
   
               b)
            
               V části V se oddíl B nahrazuje tímto:
               
                  „ODDÍL B
               
               
                  Ošetřené suroviny z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře:
               
               Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 a dále tyto země nebo území:
               
                           KÓD ISO ZEMĚ
                        
                           ZEMĚ/ÚZEMÍ
                        
                           TW
                        
                           Tchaj-wan“
                        
            
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.