Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1800 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1800/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 275/19
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1800
   ze dne 11. října 2016,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení pro účely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku („přidělování úvěrových hodnocení“) musí být podle čl. 111 odst. 1 písm. n) směrnice 2009/138/ES v souladu s používáním externích úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur při výpočtu kapitálových požadavků na úvěrové a finanční instituce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2).
            
   
               (2)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 (3) stanoví metodiku přiřazování úvěrových hodnocení, jež slouží používání externích úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur při výpočtu kapitálových požadavků na úvěrové a finanční instituce, a zejména pravidla, podle nichž jsou příslušná úvěrová hodnocení převáděna na šest stupňů úvěrové kvality, jež vymezuje nařízení (EU) č. 575/2013.
            
   
               (3)
            
               Pro účely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku vyplývá z článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (4), že se přidělování úvěrových hodnocení řídí systémem sedmi stupňů úvěrového hodnocení, na rozdíl od šesti stupňů úvěrové kvality, jež vymezuje nařízení (EU) č. 575/2013 a s nimiž pracuje metodika přiřazování úvěrových hodnocení určená úvěrovým a finančním institucím.
            
   
               (4)
            
               Za účelem dosažení souladu, jejž vyžaduje čl. 111 odst. 1 písm. n) směrnice 2009/138/ES, je přidělování úvěrových hodnocení založeno na metodice přiřazování úvěrových hodnocení, která je určena úvěrovým a finančním institucím a je v případě potřeby upravována, s tím, že se zohledňuje onen jeden stupeň navíc, s nímž pracuje systém úvěrových hodnocení, který je relevantní pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku.
            
   
               (5)
            
               Se zohledněním kvantitativních i kvalitativních faktorů stanoví toto nařízení mechanismus přidělování úvěrových hodnocení. S cílem vyvážit obezřetnostní a tržní hledisko je nezbytné vyhnout se tomu, aby byly nepřípustným způsobem a významnou měrou znevýhodňovány externí ratingové agentury, jež v důsledku svého pozdějšího vstupu na trh předkládají jen omezené kvantitativní informace. Pokud tedy agentury takto omezené kvantitativní informace předkládají, měla by být snížena relevance kvantitativních faktorů, z nichž je přiřazování úvěrových hodnocení odvozováno. Přiřazování úvěrových hodnocení by mělo být aktualizováno, je-li nutno zohlednit kvantitativní informace shromážděné poté, co toto nařízení vstoupí v platnost.
            
   
               (6)
            
               Mechanismy přidělování úvěrových hodnocení se použijí jednak na úvěrová hodnocení od externích ratingových agentur, tedy ratingových agentur, které jsou registrovány nebo certifikovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (5), nebo centrálních bank vydávajících ratingy, jež jsou z působnosti uvedeného nařízení vyňaty, jednak se použijí na úvěrová hodnocení, jež externí ratingová agentura přejala v souladu s nařízením (ES) č. 1060/2009.
            
   
               (7)
            
               Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložily evropské orgány dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
            
   
               (8)
            
               Dne 29. března 2016 Komise společnému výboru evropských orgánů dohledu oznámila svůj úmysl přijmout návrh prováděcích technických norem se změnami, tak aby byl vyvážen důsledný obezřetnostní přístup na straně jedné a potřeba vyhnout se další koncentraci na již tak značně koncentrovaném trhu ratingů, jemuž dominují tři velké externí ratingové agentury s kombinovaným podílem na trhu ve výši zhruba 90 %, na straně druhé. Ve svém oznámení Komise zdůraznila zejména potřebu vyhnout se tomu, aby se pravidlo, podle něhož musí být úvěrová hodnocení přiřazována konzervativnějším způsobem, uplatnilo po třech letech automaticky na všechny externí ratingové agentury, jež nepředložily dostatečný počet ratingů, a bez ohledu na kvalitu těchto ratingů, neboť by hrozilo, že by takovýto přístup vytvářel regulatorní překážku vstupu na trh a oslaboval soutěžní postavení menších/mladších externích ratingových agentur pouze proto, že nepředkládají tolik ratingů jako velké a již zavedené společnosti. Společný výbor evropských orgánů dohledu ve svém oficiálním stanovisku ze dne 12. května 2016 potvrdil svůj původní postoj a nepředložil prováděcí technické normy znovu ve znění pozměněném způsobem, který by odpovídal změnám navrženým Komisí.
            
   
               (9)
            
               K vyvážení důsledného obezřetnostního přístupu na straně jedné a hospodářské soutěže na trhu ratingů na straně druhé by měl být návrh prováděcích technických norem změněn v oněch ustanoveních, jež mohou způsobovat nepřípustné významné znevýhodnění menších/mladších externích ratingových agentur v důsledku jejich pozdějšího vstupu na trh, a zejména pak v ustanoveních, jež upravují uplatnění konzervativnějšího přístupu v případě omezených dat, automatický vstup v platnost nového přiřazování úvěrových hodnocení v roce 2019 a přezkum přiřazování úvěrových hodnocení a příslušných tabulek s použitelností od roku 2019.
            
   
               (10)
            
               O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnily evropské orgány dohledu otevřené veřejné konzultace, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a vyžádaly si stanovisko od skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (6), skupiny subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (7) a skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (8),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení je stanoveno v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1799 ze dne 7. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely úvěrového rizika dle čl. 136 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (viz strana 3 tohoto Úředního věstníku).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
   
      (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení
      
      
                  
                     Stupeň úvěrového hodnocení (stupeň úvěrové kvality)
                  
               
                  
                     0
                  
               
                  
                     1
                  
               
                  
                     2
                  
               
                  
                     3
                  
               
                  
                     4
                  
               
                  
                     5
                  
               
                  
                     6
                  
               
                  
                     AM Best Europe-Rating Services Ltd.
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  aaa
               
                  aa+, aa, aa-
               
                  a+, a, a-
               
                  bbb+, bbb, bbb-
               
                  bb+, bb, bb-
               
                  b+, b, b-
               
                  ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating dluhu
               
                  aaa
               
                  aa+, aa, aa-
               
                  a+, a, a-
               
                  bbb+, bbb, bbb-
               
                  bb+, bb, bb-
               
                  b+, b, b-
               
                  ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d
               
                  Stupnice pro rating finanční síly
               
                   
               
                  A++, A+
               
                  A, A-
               
                  B++, B+
               
                  B, B-
               
                  C++, C+
               
                  C, C-, D, E, F, S
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating
               
                   
               
                  AMB-1+
               
                  AMB-1-
               
                  AMB-2, AMB-3
               
                  AMB- 4
               
                   
               
                   
               
                  
                     ARC Ratings S.A.
                  
               
                  Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro středně- a dlouhodobý rating emisí
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emitentů
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emisí
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC/C, D
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating podniků
               
                   
               
                  A++
               
                  A
               
                   
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     Axesor SA
                  
               
                  Stupnice pro globální rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D, E
               
                  
                     BCRA – Credit Rating Agency AD
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating bank
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  C, D
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating pojišťoven
               
                  iAAA
               
                  iAA
               
                  iA
               
                  iBBB
               
                  iBB
               
                  iB
               
                  iC, iD
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating podniků
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating obcí
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emisí
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating bank
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating podniků
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating obcí
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emisí
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     Banque de France
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating emitentů
               
                   
               
                  3++
               
                  3+, 3
               
                  4+
               
                  4, 5+
               
                  5, 6
               
                  7, 8, 9, P
               
                  
                     Capital Intelligence
                  
               
                  Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  C, RS, SD, D
               
                  Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating emisí
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emitentů
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro mezinárodní krátkodobý rating emisí
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     Cerved Rating Agency S.p.A.
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating podniků
               
                  A1.1
               
                  A1.2, A1.3
               
                  A2.1, A2.2, A3.1
               
                  B1.1, B1.2
               
                  B2.1, B2.2
               
                  C1.1
               
                  C1.2, C2.1
               
                  
                     Creditreform Ratings AG
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  C, D
               
                  
                     CRIF S.p.A.
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, D1, D2
               
                  
                     Dagong Europe Credit Rating
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating
               
                   
               
                  A-1
               
                   
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     DBRS Ratings Limited
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating obligací
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro rating komerčních papírů a krátkodobého dluhu
               
                   
               
                  R-1 H, R-1 M
               
                  R-1 L
               
                  R-2, R-3
               
                  R-4, R-5, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro rating schopnosti vyplácet pojistné plnění
               
                   
               
                  IC-1
               
                  IC-2
               
                  IC-3
               
                  IC-4
               
                  IC-5
               
                  D
               
                  
                     European Rating Agency
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                   
               
                   
               
                  AAA, AA, A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating
               
                   
               
                   
               
                  S1
               
                  S2
               
                  S3, S4, NS
               
                   
               
                   
               
                  
                     EuroRating Sp. z o.o.
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  
                     Euler Hermes Rating
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, SD, D
               
                  
                     FERI EuroRating Services AG
                  
               
                  Ratingová stupnice FERI EuroRating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                   
               
                  BBB, BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, D
               
                  
                     Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, RD, D
               
                  Závazky z financování podniků – Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C
               
                  Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating finanční síly pojišťoven
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating
               
                   
               
                  F1+
               
                  F1
               
                  F2, F3
               
                  B, C, RD, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating finanční síly pojišťoven
               
                   
               
                  F1+
               
                  F1
               
                  F2, F3
               
                  B, C
               
                   
               
                   
               
                  
                     GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                   
               
                  A, BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  
                     ICAP Group S.A
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                   
               
                   
               
                  AA, A
               
                  BB, B
               
                  C, D
               
                  E, F
               
                  G, H
               
                  
                     Japan Credit Rating Agency Ltd
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, LD, D
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emisí
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emitentů
               
                   
               
                  J-1+
               
                  J-1
               
                  J-2
               
                  J-3, NJ, LD, D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emisí
               
                   
               
                  J-1+
               
                  J-1
               
                  J-2
               
                  J-3, NJ, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     Kroll Bond Rating Agency
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating
               
                   
               
                  K1+
               
                  K1
               
                  K2, K3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  Aaa
               
                  Aa
               
                  A
               
                  Baa
               
                  Ba
               
                  B
               
                  Caa, Ca, C
               
                  Stupnice pro rating dluhopisových fondů
               
                  Aaa-bf
               
                  Aa-bf
               
                  A-bf
               
                  Baa-bf
               
                  Ba-bf
               
                  B-bf
               
                  Caa-bf, Ca-bf, C-bf
               
                  Stupnice pro globální krátkodobý rating
               
                   
               
                  P-1
               
                  P-2
               
                  P-3
               
                  NP
               
                   
               
                   
               
                  
                     Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, R, SD/D
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emisí
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  Stupnice pro rating finanční síly pojišťoven
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, SD/D, R
               
                  Stupnice pro rating úvěrové kvality fondů
               
                  AAAf
               
                  AAf
               
                  Af
               
                  BBBf
               
                  BBf
               
                  Bf
               
                  CCCf
               
                  Stupnice pro rating hodnocení společností na středním trhu (MME)
               
                   
               
                   
               
                  MM1
               
                  MM2
               
                  MM3, MM4
               
                  MM5, MM6
               
                  MM7, MM8, MMD
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emitentů
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, R, SD/D
               
                   
               
                   
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emisí
               
                   
               
                  A-1+
               
                  A-1
               
                  A-2, A-3
               
                  B, C, D
               
                   
               
                   
               
                  
                     Scope Rating
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC,C, D
               
                  Stupnice pro globální krátkodobý rating
               
                   
               
                  S-1+
               
                  S-1
               
                  S-2
               
                  S-3, S-4
               
                   
               
                   
               
                  
                     Spread Research
                  
               
                  Stupnice pro mezinárodní dlouhodobý rating
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
                  
                     The Economist Intelligence Unit Ltd
                  
               
                  Stupnice pro rating států
               
                  AAA
               
                  AA
               
                  A
               
                  BBB
               
                  BB
               
                  B
               
                  CCC, CC, C, D
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.