Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1801 ze dne 11. října 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely sekuritizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1801/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 275/27
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1801
   ze dne 11. října 2016,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přiřazování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur pro účely sekuritizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 270 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle ustanovení článku 270 nařízení (EU) č. 575/2013 má být pro všechny externí ratingové agentury upřesněno, jaké stupně úvěrové kvality uvedené v kapitole 5 uvedeného nařízení odpovídají příslušným úvěrovým hodnocením vypracovaným danou externí ratingovou agenturou. Externí ratingovou agenturou se rozumí ratingová agentura, která je registrována nebo certifikována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (2), nebo centrální banka vydávající ratingy, jež jsou z působnosti uvedeného nařízení vyňaty.
            
   
               (2)
            
               Některé podobné pojmy a koncepty, které se používají v nařízení (ES) č. 1060/2009 a nařízení (EU) č. 575/2013, mohou být předmětem nedorozumění. Pojmem „úvěrové hodnocení“ jsou v nařízení (EU) č. 575/2013 označovány jak názvy jednotlivých kategorií ratingů, jež externí ratingové agentury vypracovávají, tak přiřazení takového ratingu konkrétní položce. Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. h) a a) nařízení (ES) č. 1060/2009 však mezi oběma koncepty jednoznačně rozlišují pomocí pojmů „ratingová kategorie“, resp. „rating“. S cílem zamezit nedorozumění při nezbytném používání obou těchto zvláštních konceptů samostatně a s ohledem na komplementární povahu obou uvedených nařízení by v tomto nařízení měly být uvedené pojmy používány ve smyslu, v jakém je používá nařízení (ES) č. 1060/2009.
            
   
               (3)
            
               Článek 267 nařízení (EU) č. 575/2013 umožňuje využívat ratingů (úvěrových hodnocení) pro určení rizikové váhy sekuritizované pozice pouze tehdy, pokud rating vydala nebo schválila externí ratingová agentura v souladu s nařízením (ES) č. 1060/2009. Ustanovení čl. 268 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 dále podmiňuje použití ratingu vypracovaného externí ratingovou agenturou tím, že tato agentura musí zveřejnit postupy, metodiky, předpoklady a klíčové prvky, na nichž jsou tato hodnocení založena, v souladu s nařízením (ES) č. 1060/2009. Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1060/2009 dále platí, že ratingové kategorie, do nichž jsou zařazovány strukturované finanční nástroje, musí být jasně odlišeny od ratingových kategorií používaných pro jiné osoby. Je tedy vhodné blíže vymezit vztahy ekvivalence mezi úvěrovými hodnoceními od externích ratingových agentur na straně jedné a stupni úvěrové kvality uvedenými v kapitole 5 nařízení (EU) č. 575/2013 na straně druhé pouze v případě ratingových kategorií sekuritizovaných pozic, jež splňují všechny uvedené podmínky.
            
   
               (4)
            
               Při přiřazování ratingů pro potřeby sekuritizovaných pozic by měly být zvažovány faktory kvantitativní, např. poměry selhání, ztrátovost a historická výkonnost ratingů, i faktory kvalitativní, např. rozsah transakcí, metodiky a význam ratingových kategorií. Je však nutno poznamenat, že se ratingy sekuritizovaných pozic uplatní na široké spektrum transakcí, jejichž historická výkonnost se v letech finanční krize 2007–2009 vyznačovala značnou různorodostí. Metodiky externích ratingových agentur i regulatorní přístup Unie k sekuritizaci navíc procházejí v důsledku krize změnami a sekuritizační rámec je rovněž předmětem diskusí na mezinárodní úrovni. S cílem zohlednit tento vývoj regulatorního rámce a různorodou výkonnost ratingů sekuritizovaných pozic a s cílem zamezit narušení sekuritizačního trhu je nezbytné zdůraznit kvalitativní aspekty analýzy dostupných kvantitativních dat.
            
   
               (5)
            
               V kontextu kvalitativní analýzy je v zájmu objektivního a konzistentního přiřazení úvěrových hodnocení a s cílem umožnit trhu hladký přechod nutno vycházet z přiřazení úvěrových hodnocení ke stupňům úvěrové kvality, jež bylo provedeno v roce 2006 na základě článku 97 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES (3). Toto přiřazení úvěrových hodnocení, jež bylo prováděno v případě externích ratingových agentur, které v té době vydávaly ratingy sekuritizovaných pozic, nevycházelo pouze z kvantitativní metodiky, ale též z historických dokladů o výkonnosti ratingů v době před finanční krizí. Toto přiřazení bylo koncipováno tak, aby zajišťovalo celkovou objektivitu a konzistentnost napříč relativními stupni rizik vyjádřenými pomocí různých ratingových stupňů, které externí ratingové agentury působící v té době na sekuritizačním trhu k přiřazování ratingů používaly.
            
   
               (6)
            
               Nové externí ratingové agentury, jež na sekuritizační trh vstoupily poté, co bylo v roce 2006 přiřazení úvěrových hodnocení na základě článku 97 směrnice 2006/48/ES provedeno, neprovedly přiřazení dostatečného počtu ratingů na to, aby historickou výkonnost těchto ratingů bylo možno posuzovat se statistickou spolehlivostí. Přiřazení úvěrových hodnocení ke stupňům úvěrové kvality, které bylo provedeno pro etablované externí ratingové agentury, je však nutno rozšířit i na nové agentury, tak aby byla vyvážena potřeba provést obezřetné přiřazení úvěrových hodnocení u všech agentur na straně jedné a zamezit vzniku podstatných konkurenčních nevýhod na straně druhé.
            
   
               (7)
            
               Vzhledem k tomu, že podle článku 251 nařízení (EU) č. 575/2013 se na výpočet objemů rizikově vážených expozic podle standardizovaného přístupu k sekuritizaci uplatní zvláštní stupně úvěrové kvality, které se liší od stupňů uplatňovaných na sekuritizované pozice podle metody založené na ratingu dle článku 261 uvedeného nařízení, mělo by být přiřazení úvěrových hodnocení podle standardizovaného přístupu, resp. podle metody založené na ratingu upraveno samostatně.
            
   
               (8)
            
               Článek 251 i 261 nařízení (EU) č. 575/2013 hovoří o stupních úvěrové kvality v souvislosti s resekuritizovanými pozicemi. Sekuritizační rámec nařízení (EU) č. 575/2013 tudíž upravuje i resekuritizované pozice. Předmětem přiřazování by tedy měly být ratingy přiřazené jak sekuritizovaným, tak resekuritizovaným pozicím.
            
   
               (9)
            
               Po dokončení probíhající reformy regulace kapitálových požadavků k sekuritizaci a s cílem zohlednit nové doklady z dostatečně dlouhého období od skončení krize by měly být výsledky přiřazení úvěrových hodnocení aktualizovány v případech, kdy by dostupné informace mohly přispět k vylepšení koncepce plně konzistentní a objektivní kvantitativní metodiky v souladu s čl. 270 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013, s tím, že stále větší pozornost by měla být věnována dokladům kvantitativní povahy.
            
   
               (10)
            
               Vzhledem k tomu, že je v analýze ratingů sekuritizovaných pozic z hlediska výkonnosti kladen důraz na kvalitativní aspekty, je nezbytné pravidelně monitorovat vykazovaná data, tak aby byl zvážen přínos přezkumu již provedených přiřazení úvěrových hodnocení v případech, kdy je pozorováno selhání sekuritizovaných pozic, a aby byla případně v souladu s čl. 270 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 zvážena možnost, že by bylo vymezení provedeného přiřazení pozměněno.
            
   
               (11)
            
               Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví).
            
   
               (12)
            
               O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Tabulky přiřazující úvěrová hodnocení podle standardizovaného přístupu
   Vztah ekvivalence mezi ratingovými kategoriemi jednotlivých externích ratingových agentur, do nichž jsou zařazovány sekuritizované pozice podléhající standardizovanému přístupu, na straně jedné a stupni úvěrové kvality podle standardizovaného přístupu uvedenými v tabulce č. 1 v článku 251 nařízení (EU) č. 575/2013 na straně druhé je upraven v příloze I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Tabulky přiřazující úvěrová hodnocení podle metody založené na ratingu
   Vztah ekvivalence mezi ratingovými kategoriemi jednotlivých externích ratingových agentur, do nichž jsou zařazovány sekuritizované pozice podléhající přístupu IRB, na straně jedné a stupni úvěrové kvality uvedenými v tabulce č. 4 v čl. 261 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 na straně druhé je upraven v příloze II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Tabulka přiřazující úvěrová hodnocení podle standardizovaného přístupu uvedená v článku 1
      
      
                  
                     Stupeň úvěrové kvality
                  
               
                  
                     1
                  
               
                  
                     2
                  
               
                  
                     3
                  
               
                  
                     4
                  
               
                  
                     Všechny ostatní
                  
               
                  
                     ARC Ratings S.A.
                  
               
                  Středně- a dlouhodobé emise
               
                  AAASF až AA-SF
                  
               
                  A+SF až A-SF
                  
               
                  BBB+SF až BBB-SF
                  
               
                  BB+SF až BB-SF
                  
               
                  Nižší než BB-SF
                  
               
                  Krátkodobé emise
               
                  A-1+SF, A-1SF
                  
               
                  A-2SF
                  
               
                  A-3SF
                  
               
                   
               
                  Nižší než A-3SF
                  
               
                  
                     Axesor SA
                  
               
                  Stupnice pro rating strukturovaných finančních nástrojů
               
                  AAA(sf) až AA-(sf)
                  
               
                  A+(sf) až A-(sf)
                  
               
                  BBB+(sf) až BBB-(sf)
                  
               
                  BB+(sf) až BB-(sf)
                  
               
                  Nižší než BB-(sf)
                  
               
                  
                     Creditreform Ratings AG
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                  AAA sf, AA- sf
                  
               
                  A+ sf až A- sf
                  
               
                  BBB+ sf až BBB- sf
                  
               
                  BB+ sf až BB- sf
                  
               
                  Nižší než BB- sf
                  
               
                  
                     DBRS Ratings Limited
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating závazků
               
                  AAA (sf) až AA (low) (sf)
               
                  A (high) (sf) až A (low) (sf)
               
                  BBB (high) (sf) až BBB (low) (sf)
               
                  BB (high) (sf) až BB (low) (sf)
               
                  Nižší než BB (low) (sf)
               
                  Stupnice pro rating komerčních papírů a krátkodobého dluhu
               
                  R-1 (high) (sf) až R-1 (low) (sf)
               
                  R-2 (high) (sf) až R-2 (low) (sf)
               
                  R-3 (sf)
               
                   
               
                  Nižší než R-3 (sf)
               
                  
                     FERI EuroRating Services AG
                  
               
                  Ratingová stupnice
               
                  AAAsf až AA-sf
                  
               
                  A+sf až A-sf
                  
               
                  BBB+sf až BBB-sf
                  
               
                  BB+sf až BB-sf
                  
               
                  Nižší než BB-sf
                  
               
                  
                     Fitch Ratings
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAAsf až AA-sf
               
                  A+sf až A-sf
               
                  BBB+sf až BBB-sf
               
                  BB+sf až BB-sf
               
                  Nižší než BB-sf
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating
               
                  F1+sf, F1sf
               
                  F2sf
               
                  F3sf
               
                   
               
                  Nižší než F3sf
               
                  
                     Japan Credit Rating Agency Ltd
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA až AA-
               
                  A+ až A-
               
                  BBB+ až BBB-
               
                  BB+ až BB-
               
                  Nižší než BB-
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emitentů
               
                  J-1+, J-1
               
                  J-2
               
                  J-3
               
                   
               
                  Nižší než J-3
               
                  
                     Kroll Bond Rating Agency
                  
               
                  Dlouhodobý úvěrový rating
               
                  AAA (sf) až AA- (sf)
               
                  A+ (sf) až A- (sf)
               
                  BBB+ (sf) až BBB- (sf)
               
                  BB+ (sf) až BB- (sf)
               
                  Nižší než BB- (sf)
               
                  Krátkodobý úvěrový rating
               
                  K1+ (sf), K1 (sf)
               
                  K2 (sf)
               
                  K3 (sf)
               
                   
               
                  Nižší než K3 (sf)
               
                  
                     Moody's Investors Service
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  Aaa(sf) až Aa3(sf)
               
                  A1(sf) až A3(sf)
               
                  Baa1(sf) až Baa3(sf)
               
                  Ba1(sf) až Ba3(sf)
               
                  Nižší než Ba3(sf)
               
                  Stupnice pro globální krátkodobý rating
               
                  P-1(sf)
               
                  P-2(sf)
               
                  P-3(sf)
               
                   
               
                  NP(sf)
               
                  
                     Standard & Poor's Ratings Services
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA (sf) až AA- (sf)
               
                  A+ (sf) až A- (sf)
               
                  BBB+ (sf) až BBB- (sf)
               
                  BB+ (sf) až BB- (sf)
               
                  Nižší než BB- (sf)
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emitentů
               
                  A-1+ (sf), A-1 (sf)
               
                  A-2 (sf)
               
                  A-3 (sf)
               
                   
               
                  Nižší než A-3 (sf)
               
                  
                     Scope Rating AG
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  AAASF až AA-SF
                  
               
                  A+SF až A-SF
                  
               
                  BBB+SF až BBB-SF
                  
               
                  BB+SF až BB-SF
                  
               
                  Nižší než BB-SF
                  
               
                  Stupnice pro globální krátkodobý rating
               
                  S-1+SF, S-1SF
                  
               
                  S-2SF
                  
               
                  S-3SF
                  
               
                   
               
                  S-4SF
                  
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Tabulka přiřazující úvěrová hodnocení podle metody založené na ratingu uvedená v článku 2
      
      
                  
                     Stupeň úvěrové kvality
                  
               
                  
                     1
                  
               
                  
                     2
                  
               
                  
                     3
                  
               
                  
                     4
                  
               
                  
                     5
                  
               
                  
                     6
                  
               
                  
                     7
                  
               
                  
                     8
                  
               
                  
                     9
                  
               
                  
                     10
                  
               
                  
                     11
                  
               
                  
                     Všechny ostatní
                  
               
                  
                     ARC Ratings S.A.
                  
               
                  Středně- a dlouhodobé emise
               
                  AAASF
                  
               
                  AA+SF až AA-SF
                  
               
                  A+SF
                  
               
                  ASF
                  
               
                  A-SF
                  
               
                  BBB+SF
                  
               
                  BBBSF
                  
               
                  BBB-SF
                  
               
                  BB+SF
                  
               
                  BBSF
                  
               
                  BB-SF
                  
               
                  Nižší než BB-SF
                  
               
                  Krátkodobé emise
               
                  A-1+SF, A-1SF
                  
               
                  A-2SF
                  
               
                  A-3SF
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nižší než A-3SF
                  
               
                  
                     Axesor SA
                  
               
                  Stupnice pro rating strukturovaných finančních nástrojů
               
                  AAA(sf)
                  
               
                  AA+(sf) až AA-(sf)
                  
               
                  A+(sf)
                  
               
                  A(sf)
                  
               
                  A-(sf)
                  
               
                  BBB+(sf)
                  
               
                  BBB(sf)
                  
               
                  BBB-(sf)
                  
               
                  BB+(sf)
                  
               
                  BB(sf)
                  
               
                  BB-(sf)
                  
               
                  Nižší než BB-(sf)
                  
               
                  
                     Creditreform Ratings AG
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating
               
                  AAA sf
                  
               
                  AA+ sf až AA- sf
                  
               
                  A+ sf
                  
               
                  A sf
                  
               
                  A- sf
                  
               
                  BBB+ sf
                  
               
                  BBB sf
                  
               
                  BBB- sf
                  
               
                  BB+ sf
                  
               
                  BB sf
                  
               
                  BB- sf
                  
               
                  Nižší než BB- sf
                  
               
                  
                     DBRS Ratings Limited
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating závazků
               
                  AAA (sf)
               
                  AA (high) (sf) až AA (low) (sf)
               
                  A (high) (sf)
               
                  A (sf)
               
                  A (low) (sf)
               
                  BBB (high) (sf)
               
                  BBB (sf)
               
                  BBB (low) (sf)
               
                  BB (high) (sf)
               
                  BB (sf)
               
                  BB (low) (sf)
               
                  Nižší než BB (low) (sf)
               
                  Stupnice pro rating komerčních papírů a krátkodobého dluhu
               
                  R-1 (high) (sf) až R-1 (low) (sf)
               
                  R-2 (high) (sf) až R-2 (low) (sf)
               
                  R-3 (sf)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nižší než R-3 (sf)
               
                  
                     FERI EuroRating Services AG
                  
               
                  Ratingová stupnice
               
                  AAAsf
                  
               
                  AA+sf až AA-sf
                  
               
                  A+sf
                  
               
                  Asf
                  
               
                  A-sf
                  
               
                  BBB+sf
                  
               
                  BBBsf
                  
               
                  BBB-sf
                  
               
                  BB+sf
                  
               
                  BBsf
                  
               
                  BB-sf
                  
               
                  Nižší než BB-sf
                  
               
                  
                     Fitch Ratings
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAAsf
               
                  AA+sf až AA-sf
               
                  A+sf
               
                  Asf
               
                  A-sf
               
                  BBB+sf
               
                  BBBsf
               
                  BBB-sf
               
                  BB+sf
               
                  BBsf
               
                  BB-sf
               
                  Nižší než BB-sf
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating
               
                  F1+sf, F1sf
               
                  F2sf
               
                  F3sf
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nižší než Bsf
               
                  
                     Japan Credit Rating Agency Ltd
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA
               
                  AA+ až AA-
               
                  A+
               
                  A
               
                  A-
               
                  BBB+
               
                  BBB
               
                  BBB-
               
                  BB+
               
                  BB
               
                  BB-
               
                  Nižší než BB-
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emitentů
               
                  J-1+, J-1
               
                  J-2
               
                  J-3
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nižší než J-3
               
                  
                     Kroll Bond Rating Agency
                  
               
                  Dlouhodobý úvěrový rating
               
                  AAA (sf)
               
                  AA+ (sf) až AA- (sf)
               
                  A+ (sf)
               
                  A (sf)
               
                  A- (sf)
               
                  BBB+ (sf)
               
                  BBB (sf)
               
                  BBB- (sf)
               
                  BB+ (sf)
               
                  BB (sf)
               
                  BB- (sf)
               
                  Nižší než BB- (sf)
               
                  Krátkodobý úvěrový rating
               
                  K1+ (sf), K1 (sf)
               
                  K2 (sf)
               
                  K3 (sf)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nižší než K3 (sf)
               
                  
                     Moody's Investors Service
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  Aaa(sf)
               
                  Aa1(sf) až Aa3(sf)
               
                  A1(sf)
               
                  A2(sf)
               
                  A3(sf)
               
                  Baa1(sf)
               
                  Baa2(sf)
               
                  Baa3(sf)
               
                  Ba1(sf)
               
                  Ba2(sf)
               
                  Ba3(sf)
               
                  Nižší než Ba3(sf)
               
                  Stupnice pro globální krátkodobý rating
               
                  P-1(sf)
               
                  P-2(sf)
               
                  P-3(sf)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  NP(sf)
               
                  
                     Standard & Poor's Ratings Services
                  
               
                  Stupnice pro dlouhodobý rating emitentů
               
                  AAA (sf)
               
                  AA+ (sf) až AA- (sf)
               
                  A+ (sf)
               
                  A (sf)
               
                  A- (sf)
               
                  BBB+ (sf)
               
                  BBB (sf)
               
                  BBB- (sf)
               
                  BB+ (sf)
               
                  BB (sf)
               
                  BB- (sf)
               
                  Nižší než BB- (sf)
               
                  Stupnice pro krátkodobý rating emitentů
               
                  A-1+ (sf), A-1 (sf)
               
                  A-2 (sf)
               
                  A-3 (sf)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  Nižší než A-3 (sf)
               
                  
                     Scope Rating AG
                  
               
                  Stupnice pro globální dlouhodobý rating
               
                  AAASF
                  
               
                  AA+SF až AA-SF
                  
               
                  A+SF
                  
               
                  ASF
                  
               
                  A-SF
                  
               
                  BBB+SF
                  
               
                  BBBSF
                  
               
                  BBB-SF
                  
               
                  BB+SF
                  
               
                  BBSF
                  
               
                  BB-SF
                  
               
                  Nižší než BB-SF
                  
               
                  Stupnice pro globální krátkodobý rating
               
                  S-1+SF, S-1SF
                  
               
                  S-2SF
                  
               
                  S-3SF
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  S-4SF
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.