Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1808 ze dne 12. října 2016, kterým se pro účetní období EZZF 2017 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1808/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 276/5
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1808
   ze dne 12. října 2016,
   kterým se pro účetní období EZZF 2017 stanovují úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 (2) stanoví, že výdaje vztahující se k finančním nákladům, které členským státům vznikly při mobilizaci finančních prostředků pro nákup produktů, budou určeny v souladu s metodami stanovenými v příloze I uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Podle bodu I.1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 se výpočet těchto finančních nákladů provádí na začátku každého účetního období na základě jednotné úrokové sazby platné pro celou Unii, kterou stanoví Komise. Tato úroková sazba odpovídá průměru termínované tříměsíční a dvanáctiměsíční sazby EURIBOR zaznamenané v průběhu referenčního období šesti měsíců, které stanoví Komise, s jejich příslušným třetinovým a dvoutřetinovým vážením; tomu předchází sdělení členských států podle prvního pododstavce bodu I.2 uvedené přílohy.
            
   
               (3)
            
               S cílem určit úrokové sazby, které se použijí pro dané účetní období, stanoví první pododstavec bodu I.2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, že členské státy sdělují Komisi na její žádost průměrnou úrokovou sazbu, kterou reálně využívaly v průběhu referenčního období uvedeného v bodě I.1 uvedené přílohy, a to nejpozději ve lhůtě stanovené v uvedené žádosti.
            
   
               (4)
            
               Druhý pododstavec bodu I.2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 dále stanoví, že pokud členský stát toto sdělení nezašle v podobě a ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci uvedeného bodu, považuje se průměrná úroková sazba využívaná uvedeným členským státem za 0 %. V případě, kdy členský stát prohlásí, že nezaznamenal žádné úrokové náklady, protože neměl v době referenčního období ve veřejném skladování zemědělské produkty, stanoví Komise uvedenou úrokovou sazbu v souladu s třetím pododstavcem uvedeného bodu.
            
   
               (5)
            
               V souladu s bodem I.3 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 se úroková sazba stanovená na základě bodu I.2 uvedené přílohy porovná s jednotnou úrokovou sazbou stanovenou na základě bodu I.1 uvedené přílohy. V každém členském státě se uplatňuje nižší z těchto dvou úrokových sazeb.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem ke sdělením členských států Komisi podle prvního pododstavce bodu I.2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 a vzhledem k metodě výpočtu stanovené v příloze I uvedeného nařízení v přenesené pravomoci jsou výsledné úrokové sazby použitelné pro účetní období EZZF 2017 záporné. Za účelem náhrady výdajů členským státům však záporné úrokové sazby nemohou být zohledněny.
            
   
               (7)
            
               Úrokové sazby, které se použijí pro účetní období EZZF 2017, je třeba stanovit s přihlédnutím k těmto různým skutečnostem.
            
   
               (8)
            
               Aby nedošlo v souvislosti s úrokovými sazbami použitelnými pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ke vzniku právního vakua, je vhodné, aby byla nová sazba zpětně použitelná od 1. října 2016,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V případě výdajů vztahujících se k finančním nákladům, které členským státům vznikly při mobilizaci prostředků pro nákup produktů během účetního období Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 2017, se stanoví úrokové sazby podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení na 0 %.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. října 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.