Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1810 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1810/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 276/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1810
   ze dne 12. října 2016,
   kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na článek 7e ve spojení s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 139 odst. 1 prvního pododstavce písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se může cukr vyrobený během hospodářského roku nad kvótu podle článku 136 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevního omezení, které stanoví Komise.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1713 (3) stanoví výše uvedená omezení.
            
   
               (3)
            
               Množství cukru, na něž se vztahují žádosti o vývozní licence, překračují množstevní omezení stanovené prováděcím nařízením (EU) 2016/1713. Je proto třeba stanovit procentní sazbu, v jejíž výši se přijímají množství, o která bylo zažádáno od 3. do 7. října 2016. Veškeré žádosti o vývozní licence pro cukr přijaté po dni 7. října 2016 by tudíž měly být zamítnuty a příjem žádostí o vývozní licence by měl být pozastaven,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám, o které byly podány žádosti od 3. do 7. října 2016, se vydají na požadovaná množství vynásobená koeficientem přidělení 33,246381 %.
   2.   Žádosti o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám podané dne 10., 11., 12., 13. a 14. října 2016 se zamítají.
   3.   Příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám se pozastavuje na období od 17. října 2016 do 30. září 2017.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1713 ze dne 20. září 2016, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2016/2017 (Úř. věst. L 258, 24.9.2016, s. 8).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.