Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1821/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 294/1
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1821
   ze dne 6. října 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 a článek 12 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.
            
   
               (2)
            
               Úplná verze kombinované nomenklatury by měla odrážet mezinárodní závazky, které Unie přijala. Zejména je třeba zohlednit nejnovější změny nomenklatury harmonizovaného systému připojené k Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, jež byla schválena jménem Unie rozhodnutím Rady 87/369EHS (2), dále změny provedené v návaznosti na rozhodnutí Rady (EU) 2010/314 (3) a změny provedené v návaznosti na dohodu ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA), která byla schválena jménem Unie rozhodnutím Rady (EU) 2016/971 (4).
            
   
               (3)
            
               Dále je nezbytné kombinovanou nomenklaturu pozměnit tak, aby zohledňovala například změny v požadavcích týkajících se statistiky a obchodní politiky, technologický a obchodní vývoj, potřebu harmonizovat nebo vyjasnit znění textu a změny odkazů po vstupu celního kodexu Unie (5) v platnost.
            
   
               (4)
            
               Příloha 1 oddílu I (Zemědělské přílohy) části třetí (Přílohy celního sazebníku) kombinované nomenklatury obsahuje tabulku 1 pro výpočet zemědělských komponentů (EA), dodatečného cla z cukru (AD S/Z) a dodatečného cla z mouky (AD F/M). Vzhledem k tomu, že stanovení obsahu sacharózy/invertního cukru/isoglukózy u zboží obsahujícího fruktózu lze v praxi vykládat různě, je vhodné doplnit do textu vysvětlení výpočtu stanoveného v poznámce 3 k tabulce 1.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 87/369/EHS ze dne 7. dubna 1987 o uzavření Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a protokolu o její změně (Úř. věst. L 198, 20.7.1987, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2010/314 ze dne 10. května 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Ženevské dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány (Úř. věst. L 141, 9.6.2010, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 ze dne 17. června 2016 o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 2).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA
      OBSAH
      ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
      Hlava I – Všeobecná pravidla
      
                  A.
               Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury15
      
                  B.
               Všeobecná pravidla pro celní sazby16
      
                  C.
               Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby17
      Hlava II – Zvláštní ustanovení
      
                  A.
               Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny17
      
                  B.
               Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech19
      
                  C.
               Farmaceutické výrobky21
      
                  D.
               Paušální sazba cla21
      
                  E.
               Schránky a obalové materiály23
      
                  F.
               Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží23
      Značky, zkratky a symboly25
      Doplňkové jednotky26
      ČÁST DRUHÁ – CELNÍ SAZEBNÍK
      Kapitola
      Třída I
      Živá zvířata; živočišné produkty
      
                  1.
               Živá zvířata29
      
                  2.
               Maso a jedlé droby33
      
                  3.
               Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí50
      
                  4.
               Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté73
      
                  5.
               Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté85
      Třída II
      Rostlinné produkty
      
                  6.
               Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň87
      
                  7.
               Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy90
      
                  8.
               Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů96
      
                  9.
               Káva, čaj, maté a koření103
      
                  10.
               Obiloviny106
      
                  11.
               Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek111
      
                  12.
               Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny116
      
                  13.
               Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky121
      
                  14.
               Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté123
      Třída III
      Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
      
                  15.
               Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky125
      Třída IV
      Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky
      
                  16.
               Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých135
      
                  17.
               Cukr a cukrovinky141
      
                  18.
               Kakao a kakaové přípravky145
      
                  19.
               Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo147
      
                  20.
               Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin152
      
                  21.
               Různé jedlé přípravky172
      
                  22.
               Nápoje, lihoviny a ocet176
      
                  23.
               Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo189
      
                  24.
               Tabák a vyrobené tabákové náhražky194
      Třída V
      Nerostné produkty
      
                  25.
               Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement197
      
                  26.
               Rudy kovů, strusky a popely203
      
                  27.
               Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky206
      Třída VI
      Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví
      
                  28.
               Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů217
      
                  29.
               Organické chemikálie232
      
                  30.
               Farmaceutické výrobky259
      
                  31.
               Hnojiva264
      
                  32.
               Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty268
      
                  33.
               Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky273
      
                  34.
               Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry276
      
                  35.
               Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy279
      
                  36.
               Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky282
      
                  37.
               Fotografické nebo kinematografické zboží283
      
                  38.
               Různé chemické výrobky286
      Třída VII
      Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj
      
                  39.
               Plasty a výrobky z nich299
      
                  40.
               Kaučuk a výrobky z něj314
      Třída VIII
      Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
      
                  41.
               Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně321
      
                  42.
               Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)326
      
                  43.
               Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich329
      Třída IX
      Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
      
                  44.
               Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí331
      
                  45.
               Korek a korkové výrobky344
      
                  46.
               Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky345
      Třída X
      Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich
      
                  47.
               Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)347
      
                  48.
               Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky349
      
                  49.
               Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány360
      Třída XI
      Textilie a textilní výrobky
      
                  50.
               Hedvábí368
      
                  51.
               Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny370
      
                  52.
               Bavlna374
      
                  53.
               Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití381
      
                  54.
               Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů384
      
                  55.
               Chemická střižová vlákna389
      
                  56.
               Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich396
      
                  57.
               Koberce a jiné textilní podlahové krytiny400
      
                  58.
               Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky403
      
                  59.
               Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití406
      
                  60.
               Pletené nebo háčkované textilie410
      
                  61.
               Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované413
      
                  62.
               Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované422
      
                  63.
               Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry433
      Třída XII
      Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
      
                  64.
               Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků439
      
                  65.
               Pokrývky hlavy a jejich části a součásti445
      
                  66.
               Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti446
      
                  67.
               Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů447
      Třída XIII
      Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky
      
                  68.
               Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů449
      
                  69.
               Keramické výrobky453
      
                  70.
               Sklo a skleněné výrobky456
      Třída XIV
      Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
      
                  71.
               Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince465
      Třída XV
      Obecné kovy a výrobky z obecných kovů
      
                  72.
               Železo a ocel472
      
                  73.
               Výrobky ze železa nebo oceli493
      
                  74.
               Měď a výrobky z ní505
      
                  75.
               Nikl a výrobky z něho511
      
                  76.
               Hliník a výrobky z něho514
      
                  77.
               (Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)
      
                  78.
               Olovo a výrobky z něho519
      
                  79.
               Zinek a výrobky z něho522
      
                  80.
               Cín a výrobky z něho524
      
                  81.
               Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich526
      
                  82.
               Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů529
      
                  83.
               Různé výrobky z obecných kovů535
      Třída XVI
      Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
      
                  84.
               Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti540
      
                  85.
               Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů586
      Třída XVII
      Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení
      
                  86.
               Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu616
      
                  87.
               Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství619
      
                  88.
               Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti633
      
                  89.
               Lodě, čluny a plovoucí konstrukce635
      Třída XVIII
      Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
      
                  90.
               Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství639
      
                  91.
               Hodiny a hodinky a jejich části a součásti653
      
                  92.
               Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů657
      Třída XIX
      Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
      
                  93.
               Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství659
      Třída XX
      Různé výrobky
      
                  94.
               Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby661
      
                  95.
               Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství666
      
                  96.
               Různé výrobky670
      Třída XXI
      Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
      
                  97.
               Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti675
      
                  98.
               Kompletní průmyslový celek677
      
                  99.
               Zvláštní kódy kombinované nomenklatury681
      ČÁST TŘETÍ – PŘÍLOHY CELNÍHO SAZEBNÍKU
      Oddíl I – Zemědělské přílohy
      
                  Příloha 1
               Zemědělské komponenty (EA), dodatečné clo z cukru (Ad S/Z) a dodatečné clo z mouky (Ad F/M)687
      
                  Příloha 2
               Produkty, na které se vztahuje vstupní cena703
      Oddíl II – Seznamy farmaceutických látek, na které se vztahuje bezcelní zacházení
      
                  Příloha 3
               Seznam mezinárodních nechráněných názvů (INN) přidělených Světovou zdravotnickou organizací farmaceutickým látkám, které jsou bez cla749
      
                  Příloha 4
               Seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN uvedenými v příloze 3 popisují soli, estery nebo hydráty látek s názvy INN; tyto soli, estery a hydráty jsou bez cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN871
      
                  Příloha 5
               Soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které nejsou zařazeny ve stejné šestimístné položce HS jako odpovídající látka s názvem INN a které jsou bez cla885
      
                  Příloha 6
               Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. sloučenin používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které jsou bez cla889
      Oddíl III
      
                  Příloha 7
               (Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)925
      Oddíl IV – Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
      
                  Příloha 8
               Zboží nezpůsobilé k požívání (seznam denaturačních prostředků)929
      
                  Příloha 9
               Osvědčení935
      
                  Příloha 10
               Statistické kódy TARIC951
      ČÁST PRVNÍ
      ÚVODNÍ USTANOVENÍ
      HLAVA I
      VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
      
         A. Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
      Zařazení zboží do kombinované nomenklatury se řídí těmito zásadami:
      
                  1.
               
                  Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.
               
      
                  2.
               
                  
                              a)
                           
                              Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.
                           
                  
                              b)
                           
                              Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazení zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.
                           
               
      
                  3.
               
                  Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo z jiných důvodů zařadit prima facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto:
                  
                              a)
                           
                              číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží;
                           
                  
                              b)
                           
                              směsi, zboží složené z různých materiálů nebo zhotovené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatné rysy, je-li možno takový materiál nebo komponent určit;
                           
                  
                              c)
                           
                              zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.
                           
               
      
                  4.
               
                  Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.
               
      
                  5.
               
                  Kromě předchozích ustanovení se na níže uvedené zboží použijí následující pravidla:
                  
                              a)
                           
                              pouzdra pro fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslicí nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatné rysy;
                           
                  
                              b)
                           
                              podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obalové schránky (1), v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály a obalové schránky zjevně vhodné k opakovanému použití.
                           
               
      
                  6.
               
                  Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.
               
      
         B. Všeobecná pravidla pro celní sazby
      
                  1.
               
                  Celními sazbami uplatňovanými na dovezené zboží pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu nebo s nimiž Evropská unie uzavřela dohody obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod, jsou smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 celního sazebníku. Není-li stanoveno jinak, použijí se tyto smluvní celní sazby pro jiné zboží, než které je uvedeno výše, dovezené z jakékoliv třetí země.
                  Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 se použijí od 1. ledna 2017.
                  Pokud jsou všeobecné celní sazby nižší než smluvní celní sazby, použijí se všeobecné celní sazby uvedené jako poznámka pod čarou.
               
      
                  2.
               
                  Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li stanoveny zvláštní všeobecné celní sazby pro zboží pocházející z určitých zemí nebo jsou-li v souladu s dohodami používány preferenční celní sazby.
               
      
                  3.
               
                  Odstavce 1 a 2 nebrání členským zemím uplatňovat jiné celní sazby, než které jsou uvedeny ve společném celním sazebníku, pokud je použití takovýchto celních sazeb umožněno právními předpisy Evropské unie.
               
      
                  4.
               
                  Celní sazby vyjádřené v procentech jsou sazbami valorickými (ad valorem).
               
      
                  5.
               
                  Značka „EA“ označuje, že u daného zboží se započítá „zemědělský komponent“ stanovený v souladu s přílohou 1.
               
      
                  6.
               
                  Značka „AD S/Z“ nebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 označuje, že se maximální celní sazba skládá z valorického (ad valorem) cla a dodatečného cla pro některé druhy cukru nebo pro mouku. Toto dodatečné clo se stanoví v souladu s přílohou 1.
               
      
                  7.
               
                  Značka „€/% vol/hl“ v kapitole 22 znamená, že specifické clo vyjádřené v eurech se vypočítá pro každé objemové procento alkoholu na hektolitr. Například v případě nápoje o objemovém obsahu alkoholu 40 % se celní sazba vypočítává takto:
                  
                              —
                           
                              „1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, tj. clo ve výši 40 € na jeden hektolitr, nebo
                           
                  
                              —
                           
                              „1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 + 5 €, tj. clo ve výši 45 € na jeden hektolitr.
                           
                  Je-li kromě toho uvedena i minimální hodnota (MIN), např. „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že clo vypočítané na základě výše uvedeného pravidla se porovná s minimálním clem, například „9 €/hl“, a použije se vyšší z nich.
               
      
         C. Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby
      
                  1.
               
                  Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o celní hodnotě, kromě určení hodnoty, z níž se vypočítávají valorické (ad valorem) celní sazby, též k určení hodnoty, podle kterých se vymezuje rozsah určitého čísla, položky nebo podpoložky.
               
      
                  2.
               
                  U zboží, u kterého se výše cla stanoví podle hmotnosti, a v případech, kdy hmotnost slouží k vymezení rozsahu určitého čísla, položky nebo podpoložky, se rozumí:
                  
                              a)
                           
                              „hrubou hmotností“ souhrnná hmotnost zboží a veškerých obalových materiálů a obalových schránek;
                           
                  
                              b)
                           
                              „čistou hmotností“ nebo jen „hmotností“ bez bližšího určení hmotnost samotného zboží bez jakýchkoliv obalových materiálů a obalových schránek.
                           
               
      
                  3.
               
                  Hodnota eura v národních měnách členských států, jiných než zúčastěných členských států, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 974/98 (2) (dále jen „nezúčastněné členské státy“), se stanoví podle článku 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).
               
      
                  4.
               
                  Zvýhodněné sazební zacházení, které se může vztahovat na zboží z důvodu jeho konečného použití:
                  Pokud dovozní clo použité podle dohod o konečném použití na zboží pro specifické konečné použití není nižší než clo, které by jinak na toto zboží mělo být použito, předmětné zboží se zařadí do kódu, ve kterém je toto konečné použití uvedeno a článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013 se nepoužije.
               
      HLAVA II
      ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
      
         A. Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny
      
                  1.
               
                  Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o zboží určené k zabudování do lodí, člunů nebo jiných plavidel uvedených v následující tabulce, za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení nebo zařízení těchto lodí, člunů nebo jiných plavidel.
               
      
                  2.
               
                  Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o:
                  
                              a)
                           
                              zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin:
                              
                                          1)
                                       
                                          pevných, položky ex 8430 49, umístěných v teritoriálních vodách členských států nebo mimo ně, nebo
                                       
                              
                                          2)
                                       
                                          plovoucích nebo ponorných, položky 8905 20,
                                       
                              za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení uvedených plošin.
                              Zboží, jako je motorové palivo, maziva a plyn, které jsou nezbytné k provozu strojů a zařízení, které nejsou trvale přiděleny na tyto plošiny, a nejsou tedy jejich nedílnou součástí, a které se používají na palubě plošin ke stavbě, opravám, údržbě, přestavbě nebo vybavení těchto plošin, se rovněž považuje za zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin;
                           
                  
                              b)
                           
                              trubky, potrubí, kabely a jejich spojovací prvky, spojující tyto vrtné nebo těžební plošiny s pevninou.
                           
                  
                              Kód KN
                           
                              Popis zboží
                           
                              (1)
                           
                              (2)
                           
                              8901
                           
                              Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů
                           
                              8901 10
                           
                              –  Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů
                           
                              8901 10 10
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8901 20
                           
                              –  Cisternové lodě
                           
                              8901 20 10
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8901 30
                           
                              –  Chladírenská plavidla, jiná než položky 8901 20
                           
                              8901 30 10
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8901 90
                           
                              –  Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu
                           
                              8901 90 10
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8902 00
                           
                              Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu
                           
                              8902 00 10
                           
                              –  Pro námořní plavbu
                           
                              8903
                           
                              Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe
                           
                               
                           
                              –  Ostatní
                           
                              8903 91
                           
                              – –  Plachetnice, též s pomocným motorem
                           
                              8903 91 10
                           
                              – – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8903 92
                           
                              – –  Motorové čluny, jiné než s přívěsným motorem
                           
                              8903 92 10
                           
                              – – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8904 00
                           
                              Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry)
                           
                              8904 00 10
                           
                              –  Lodě k vlečení jiných lodí
                           
                               
                           
                              –  Lodě k tlačení jiných lodí
                           
                              8904 00 91
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8905
                           
                              Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny
                           
                              8905 10
                           
                              –  Plovoucí bagry
                           
                              8905 10 10
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8905 90
                           
                              –  Ostatní
                           
                              8905 90 10
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
                              8906
                           
                              Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových
                           
                              8906 10 00
                           
                              –  Válečné lodě
                           
                               
                           
                              –  Ostatní
                           
                              8906 90 10
                           
                              – –  Pro námořní plavbu
                           
               
      
                  3.
               
                  Na uvedená pozastavení se vztahují podmínky stanovené v příslušných právních předpisech Evropské unie, jež se týkají celní kontroly použití tohoto zboží.
               
      
         B. Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech
      
                  1.
               
                  Osvobození od celní sazby se poskytuje pro:
                  
                              —
                           
                              civilní letadla,
                           
                  
                              —
                           
                              některé zboží pro použití v civilních letadlech a pro zabudování do nich v průběhu jejich výroby, oprav, údržby, přestavby, úpravy nebo přeměny,
                           
                  
                              —
                           
                              pozemní letové trenažéry a jejich části a součásti pro civilní použití.
                           
                  Toto zboží patří do čísel, položek a podpoložek uvedených v tabulkách v odstavci 5.
               
      
                  2.
               
                  Pro účely odstavce 1 první a druhé odrážky se „civilními letadly“ rozumějí jiná letadla, než taková, která používají vojenské nebo obdobné orgány v členských zemích a která jsou registrována jako vojenská nebo jiná než civilní.
               
      
                  3.
               
                  Pro účely odstavce 1 druhé odrážky zahrnuje výraz „pro použití v civilních letadlech“ zboží určené pro použití v pozemních letových trenažerech pro civilní použití.
               
      
                  4.
               
                  Na osvobození od cla se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Evropské unie týkající se celní kontroly použití tohoto zboží (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013).
               
      
                  5.
               
                  Zboží způsobilé pro osvobození od cla patří do těchto čísel, položek nebo podpoložek:
                  3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 42, 8528 52, 8528 62, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.
                  V rámci následujících položek a podpoložek se osvobození od cla pro použití v civilních letadlech přiznává pouze zboží uvedenému ve sloupci 2:
                  
                              
                                 Položka nebo podpoložka
                              
                           
                              
                                 Popis zboží
                              
                           
                              3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90
                           
                              S připojeným spojovacím příslušenstvím
                           
                              4008 29
                           
                              Tvarované profily řezané na míru
                           
                              4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42
                           
                              Vhodné pro vedení plynů nebo kapalin
                           
                              3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99
                           
                              Pro technické účely
                           
                              4504 90
                           
                              Těsnění, těsnící podložky a jiná těsnění
                           
                              6812 80
                           
                              Jiné než oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy, papír, lepenka a plsť, lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo kotoučích
                           
                              6813 20 , 6813 81 , 6813 89
                           
                              Na bázi osinku (azbestu) nebo jiných minerálních látek
                           
                              7007 21
                           
                              Ochranná skla nezarámovaná
                           
                              7322 90
                           
                              Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (kromě jejich částí a součástí)
                           
                              7324 90
                           
                              Sanitární (hygienické) výrobky (kromě jejich částí a součástí)
                           
                              7608 10 , 7608 20
                           
                              S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin
                           
                              8108 90
                           
                              Trouby a trubky, s připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin
                           
                              8415 90
                           
                              Klimatizačních zařízení položek 8415 81 , 8415 82  nebo 8415 83
                           
                              8419 90
                           
                              Části a součásti tepelných výměníků
                           
                              8479 89
                           
                              Hydropneumatické akumulátory; mechanické spouštěče pro obraceče tahu; speciálně konstruované toaletní jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanismy bez elektrického pohonu; neelektrické spouštěče (startéry) motorů; pneumatické startéry pro proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny; stěrače skel, bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule, bez elektrického pohonu
                           
                              8501 20 , 8501 40
                           
                              S výkonem převyšujícím 735 W, avšak nepřesahujícím 150 kW
                           
                              8501 31
                           
                              Motory s výkonem převyšujícím 735 W, generátory stejnosměrného proudu
                           
                              8501 33
                           
                              Motory s výkonem nepřesahujícím 150 kW a generátory
                           
                              8501 34
                           
                              Generátory s výkonem převyšujícím 375 kW
                           
                              8501 51
                           
                              S výkonem převyšujícím 735 W
                           
                              8501 53
                           
                              S výkonem nepřesahujícím 150 kW
                           
                              8516 80  20
                           
                              Spojené pouze s jednoduchým izolovaným rámem a s elektrickým připojením, sloužící k odstraňování námraz nebo proti vytváření námraz
                           
                              8522 90
                           
                              Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje položky 8519 81 95
                           
                              8529 90
                           
                              Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje čísla 8526
                           
                              8536 70
                           
                              Plastové konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken
                           
                              8543 70 04 , 8543 70 90
                           
                              Letové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, rozmrazovače a odmlžovače s elektrickými rezistory
                           
                              8803 90 90
                           
                              Včetně kluzáků
                           
                              9020 00
                           
                              Kromě jejich částí a součástí
                           
                              9029 10
                           
                              Elektrické nebo elektronické otáčkoměry
                           
                              9029 90
                           
                              Na otáčkoměry, ukazatele rychlosti a tachometry
                           
                              9109 10 , 9109 90
                           
                              O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm
                           
                              9405 10 , 9405 60
                           
                              Z plastů nebo z obecných kovů
                           
                              9405 92 , 9405 99
                           
                              Z plastů nebo z obecných kovů, výrobků položek 9405 10  nebo 9405 60
                           
               
      
                  6.
               
                  Zboží uvedené v odstavci 5 se ve formě podpoložek zahrnuje do kódu TARIC s odkazem na poznámku pod čarou tohoto znění: Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013).
               
      
         C. Farmaceutické výrobky
      
                  1.
               
                  Osvobození od cla se poskytuje pro farmaceutické výrobky následujících kategorií:
                  
                              1)
                           
                              farmaceutické látky, které mají registrační čísla CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) a mezinárodní nechráněné názvy (INN) uvedené v příloze 3;
                           
                  
                              2)
                           
                              soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které vzniknou spojením názvu INN z přílohy 3 s předponami a příponami z přílohy 4, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;
                           
                  
                              3)
                           
                              soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které jsou uvedeny v příloze 5 a které nelze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;
                           
                  
                              4)
                           
                              farmaceutické meziprodukty, tj. sloučeniny používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají registrační čísla CAS RN a chemické názvy uvedené v příloze 6.
                           
               
      
                  2.
               
                  Zvláštní případy:
                  
                              1)
                           
                              názvy INN zahrnují pouze látky popsané v seznamech doporučených a navržených názvů INN, zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Je-li počet látek zahrnutých do jednoho názvu INN nižší než počet látek zahrnutých v registračním čísle CAS RN, jsou od cla osvobozeny pouze látky zahrnuté v názvu INN;
                           
                  
                              2)
                           
                              je-li výrobek z přílohy 3 nebo 6 identifikován registračním číslem CAS RN odpovídajícím specifickému izomeru, je od cla osvobozen pouze tento izomer;
                           
                  
                              3)
                           
                              podvojné deriváty (soli, estery a hydráty) látek s názvy INN, určené spojením názvu INN z přílohy 3 s předponou nebo příponou z přílohy 4, jsou osvobozeny od cla, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN:
                              příklad: alanin methylester, hydrochlorid;
                           
                  
                              4)
                           
                              je-li látkou s názvem INN z přílohy 3 sůl (nebo ester), není od cla osvobozena žádná jiná sůl (nebo ester) kyseliny odpovídající názvu INN:
                              příklad: oxprenoát draselný (INN): bez cla
                              oxprenoát sodný: není bez cla.
                           
               
      
         D. Paušální sazba cla
      
                  1.
               
                  Celní sazba se uplatní ve výši 2,5 % (ad valorem) pro zboží:
                  
                              —
                           
                              obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo
                           
                  
                              —
                           
                              obsažené v osobních zavazadlech cestujících,
                           
                  jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy.
                  Tato jednotná sazba cla 2,5 % se uplatní, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího.
                  Tato jednotná sazba se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“, a na zboží kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství stanovená v článku 27 nebo článku 41 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (4).
               
      
                  2.
               
                  Za dovozy zcela neobchodní povahy se považují dovozy, pokud:
                  
                              a)
                           
                              se jedná o zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami, jestliže tyto zásilky:
                              
                                          —
                                       
                                          jsou zasílány příležitostně,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          obsahují výhradně zboží k soukromému použití příjemců nebo členů jejich rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              se jedná o zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jestliže tyto dovozy:
                              
                                          —
                                       
                                          jsou prováděny příležitostně a
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          jsou tvořeny výhradně zbožím k osobnímu použití cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo zbožím určeným jako dárky; toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.
                                       
                           
               
      
                  3.
               
                  Tato výše celní sazby se neuplatní na zboží dovážené za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2, pokud zúčastněná osoba před tím, než je zmíněná výše sazby uplatněna, požádá, aby bylo zboží podrobeno příslušným celním sazbám. Veškeré zboží tvořící zásilku pak bude podléhat dovoznímu clu, které mu přísluší, aniž jsou dotčena ustanovení o dovozu s osvobozením od cla podle článků 25 až 27 a 41 nařízení (ES) č. 1186/2009.
                  Pro účely prvního pododstavce se dovozním clem rozumějí jak celní sazby, tak poplatky s rovnocenným účinkem a ostatní dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních ujednání platných pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů.
               
      
                  4.
               
                  Nezúčastněné členské státy mohou zaokrouhlit částku v národních měnách vyplývající z přepočtu částky 700 €.
               
      
                  5.
               
                  Nezúčastněné členské státy mohou zachovat hodnotu částky 700 € v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 53 nařízení (EU) č. 952/2013 vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle odstavce 4 ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení.
               
      
         E. Schránky a obalové materiály
      Následující ustanovení se vztahují na schránky a obalové materiály uvedené ve všeobecném výkladovém pravidle 5 a) a b) a propuštěné do volného oběhu současně se zbožím, se kterým jsou předkládány a které obsahují.
      
                  1.
               
                  Jsou-li schránky a obalové materiály zařazeny spolu se zbožím v souladu se všeobecným výkladovým pravidlem 5:
                  
                              a)
                           
                              podléhají stejné celní sazbě jako zboží:
                              
                                          —
                                       
                                          jestliže uvedené zboží podléhá valorickému (ad valorem) clu nebo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          jestliže jsou součástí hmotnosti zboží podléhající clu;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              jsou osvobozeny od cla:
                              
                                          —
                                       
                                          jestliže je zboží osvobozeno od cla nebo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          jestliže zboží podléhá clu jinak než podle hmotnosti nebo hodnoty nebo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          jestliže hmotnost schránek a obalových materiálů není součástí hmotnosti zboží podléhající clu.
                                       
                           
               
      
                  2.
               
                  Jestliže schránky a obalové materiály, na které se vztahuje odstavec 1 písm. a) a b), obsahují nebo jsou předkládány se zbožím několika různých sazebních kódů, hmotnost a hodnota schránek a obalových materiálů se pro účel stanovení jejich hmotnosti nebo hodnoty podléhající clu rozdělí mezi veškeré zboží, které obsahují, v poměru k hmotnosti nebo hodnotě tohoto zboží.
               
      
         F. Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
      
                  1.
               
                  Za určitých podmínek se zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží poskytne:
                  
                              —
                           
                              zboží nezpůsobilé k požívání,
                           
                  
                              —
                           
                              osivu,
                           
                  
                              —
                           
                              plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným,
                           
                  
                              —
                           
                              některým druhům čerstvých stolních hroznů, tabáku a dusičnanům.
                           
                  Toto zboží patří do podpoložek (5) obsahujících odkaz na následující poznámku pod čarou: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“ nebo „Na toto zvýhodněné sazební zacházení se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“.
               
      
                  2.
               
                  Zboží nezpůsobilé k požívání, jemuž je na základě jeho povahy poskytnuto zvýhodněné sazební zacházení, je uvedeno v příloze 8 s odkazem na položku, ve které je zařazeno, spolu s popisem a množstvím použitých denaturačních prostředků. Takové zboží je považováno za nezpůsobilé k požívání, je-li stejnoměrně promícháno s denaturačním prostředkem a je-li rozdělení obou složek hospodářsky nevýhodné.
               
      
                  3.
               
                  Níže uvedené zboží se zařazuje do příslušných čísel pro osivo nebo sadbu, splňuje-li podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie:
                  
                              —
                           
                              pro kukuřici cukrovou, špaldu, hybridní kukuřici, rýži a sourež (směrnice Rady 66/402/EHS (6)),
                           
                  
                              —
                           
                              pro sadbové brambory (směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 (7)),
                           
                  
                              —
                           
                              pro olejnatá semena a olejnaté plody (směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 (8)).
                           
                  Jsou-li hybridní kukuřice cukrová, hybridní kukuřice, špalda, rýže, hybridní sourež nebo olejnatá semena a olejnaté plody druhu, na který se nevztahují zemědělské předpisy, poskytne se jim zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě jejich povahy pod podmínkou, že jsou prokazatelně určeny k setí.
               
      
                  4.
               
                  Plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, se poskytne zvýhodněné sazební zacházení pod podmínkou, že jsou nesmazatelně označena jako určená k prosévání nebo podobným průmyslovým účelům.
               
      
                  5.
               
                  Čerstvým stolním hroznům, tabáku a dusičnanům se poskytne zvýhodněné sazební zacházení při předložení řádně potvrzeného osvědčení. Příslušná ustanovení a vzory osvědčení jsou uvedeny v příloze 9.
               
      ZNAČKY, ZKRATKY A SYMBOLY
      
                  ★
               
                  označuje nová čísla kódů
               
                  ■
               
                  označuje čísla kódů používaná v minulém roce, avšak s rozdílným obsahem
               
                  AD F/M
               
                  dodatečné clo z mouky
               
                  AD S/Z
               
                  dodatečné clo z cukru
               
                  b/f
               
                  láhev
               
                  cm/s
               
                  centimetr(y) za sekundu
               
                  EA
               
                  zemědělský komponent
               
                  €
               
                  euro
               
                  INN
               
                  mezinárodní nechráněný název
               
                  INNM
               
                  mezinárodní modifikovaný nechráněný název
               
                  ISO
               
                  Mezinárodní organizace pro normalizaci
               
                  Kbit
               
                  1 024 bitů
               
                  kg/br
               
                  kilogram hrubé hmotnosti
               
                  kg/net
               
                  kilogram čisté hmotnosti
               
                  kg/net eda
               
                  kilogram čisté odkapané hmotnosti
               
                  kg/net mas
               
                  kilogramů čisté hmotnosti, sušiny
               
                  MAX
               
                  maximálně
               
                  Mbit
               
                  1 048 576 bitů
               
                  MIN
               
                  minimálně
               
                  ml/g
               
                  mililitr(y) na gram
               
                  mm/s
               
                  milimetr(y) za sekundu
               
                  OČ VM
               
                  oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou
               
      Poznámka:
      Číslo v hranatých závorkách ve sloupci 1 celního sazebníku znamená, že číslo bylo zrušeno (například: číslo [1519]). Umístění odkazu na přílohu do hranatých závorek v příloze k celnímu sazebníku naznačuje, že obsah uvedené přílohy byl zrušen (například [příloha 7]).
      DOPLŇKOVÉ JEDNOTKY
      
                  c/k
               
                  karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)
               
                  ce/el
               
                  počet článků
               
                  ct/l
               
                  nosnost v tunách (9)
                  
               
                  g
               
                  gram
               
                  gi F/S
               
                  gram štěpných izotopů
               
                  kg H2O2
                  
               
                  kilogram peroxidu vodíku
               
                  kg K2O
               
                  kilogram oxidu draselného
               
                  kg KOH
               
                  kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)
               
                  kg met.am.
               
                  kilogram methylaminů
               
                  kg N
               
                  kilogram dusíku
               
                  kg NaOH
               
                  kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)
               
                  kg/net eda
               
                  kilogram odkapané čisté hmotnosti
               
                  kg P2O5
                  
               
                  kilogram oxidu fosforečného
               
                  kg 90 % sdt
               
                  kilogram přepočtený na 90 % sušiny
               
                  kg U
               
                  kilogram uranu
               
                  1 000 kWh
               
                  1 000 kilowatthodin
               
                  l
               
                  litr
               
                  1 000 l
               
                  1 000 litrů
               
                  l alc. 100 %
               
                  litr čistého (100 %) alkoholu
               
                  m
               
                  metr
               
                  m2
                  
               
                  metr čtvereční
               
                  m3
                  
               
                  metr krychlový
               
                  1 000 m3
                  
               
                  1 000 metrů krychlových
               
                  pa
               
                  počet párů
               
                  p/st
               
                  počet kusů
               
                  100 p/st
               
                  sto kusů
               
                  1 000 p/st
               
                  tisíc kusů
               
                  TJ
               
                  terajoule (spalné teplo)
               
                  —
               
                  žádná doplňková jednotka
               
      ČÁST DRUHÁ
      CELNÍ SAZEBNÍK
      TŘÍDA I
      ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
      Poznámky
      
                  1.
               
                  Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz na určitý rod nebo druh zvířat v této třídě též na mláďata toho rodu nebo druhu.
               
      
                  2.
               
                  Není-li stanoveno jinak, rozumějí se v celé nomenklatuře výrazem „sušený“ též produkty, které byly dehydrovány nebo zbaveny vody odpařením nebo vymražením.
               
      KAPITOLA 1
      ŽIVÁ ZVÍŘATA
      Poznámka
      
                  1.
               
                  Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě:
                  
                              a)
                           
                              ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306, 0307 nebo 0308;
                           
                  
                              b)
                           
                              kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a
                           
                  
                              c)
                           
                              zvířat čísla 9508.
                           
               
      
                  Kód KN
               
                  Popis zboží
               
                  Smluvní celní sazba (%)
               
                  Doplňková jednotka
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  (4)
               
                  0101
               
                  Živí koně, osli, muly a mezci
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Koně
               
                   
               
                   
               
                  0101 21 00
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (11)
                  
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0101 29
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0101 29 10
               
                  – – –  Na porážku (12)
                  
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0101 29 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  11,5
               
                  p/st
               
                  0101 30 00
               
                  –  Osli
               
                  7,7
               
                  p/st
               
                  0101 90 00
               
                  –  Ostatní
               
                  10,9
               
                  p/st
               
                  0102
               
                  Živí tuři
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Skot
               
                   
               
                   
               
                  0102 21
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13)
                  
               
                   
               
                   
               
                  0102 21 10
               
                  – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0102 21 30
               
                  – – –  Krávy
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0102 21 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0102 29
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0102 29 05
               
                  – – –  Podrodu Bibos nebo Poephagus
                  
               
                  bez
               
                  p/st
               
                   
               
                  – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0102 29 10
               
                  – – – –  O hmotnosti nepřesahující 80 kg
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                   
               
                  – – – –  O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg
               
                   
               
                   
               
                  0102 29 21
               
                  – – – – –  Na porážku
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0102 29 29
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                   
               
                  – – – –  O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg
               
                   
               
                   
               
                  0102 29 41
               
                  – – – – –  Na porážku
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0102 29 49
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                   
               
                  – – – –  O hmotnosti převyšující 300 kg
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)
               
                   
               
                   
               
                  0102 29 51
               
                  – – – – – –  Na porážku
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0102 29 59
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                   
               
                  – – – – –  Krávy
               
                   
               
                   
               
                  0102 29 61
               
                  – – – – – –  Na porážku
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0102 29 69
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                   
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0102 29 91
               
                  – – – – – –  Na porážku
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0102 29 99
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                   
               
                  –  Buvoli
               
                   
               
                   
               
                  0102 31 00
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13)
                  
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0102 39
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0102 39 10
               
                  – – –  Domácí druhy
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                  0102 39 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0102 90
               
                  –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0102 90 20
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13)
                  
               
                  bez
               
                  p/st
               
                   
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0102 90 91
               
                  – – –  Domácí druhy
               
                  10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                  0102 90 99
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0103
               
                  Živá prasata
               
                   
               
                   
               
                  0103 10 00
               
                  –  Plemenná čistokrevná zvířata (14)
                  
               
                  bez
               
                  p/st
               
                   
               
                  –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0103 91
               
                  – –  O hmotnosti menší než 50 kg
               
                   
               
                   
               
                  0103 91 10
               
                  – – –  Domácí druhy
               
                  41,2 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0103 91 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0103 92
               
                  – –  O hmotnosti 50 kg nebo více
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Domácí druhy
               
                   
               
                   
               
                  0103 92 11
               
                  – – – –  Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg
               
                  35,1 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0103 92 19
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  41,2 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0103 92 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0104
               
                  Živé ovce a kozy
               
                   
               
                   
               
                  0104 10
               
                  –  Ovce
               
                   
               
                   
               
                  0104 10 10
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15)
                  
               
                  bez
               
                  p/st
               
                   
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0104 10 30
               
                  – – –  Jehňata (do stáří jednoho roku)
               
                  80,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                  0104 10 80
               
                  – – –  Ostatní
               
                  80,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                  0104 20
               
                  –  Kozy
               
                   
               
                   
               
                  0104 20 10
               
                  – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15)
                  
               
                  3,2
               
                  p/st
               
                  0104 20 90
               
                  – –  Ostatní
               
                  80,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  p/st
               
                  0105
               
                  Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  O hmotnosti nejvýše 185 g
               
                   
               
                   
               
                  0105 11
               
                  – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus
                  
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Samičí kuřata chovná a reprodukční
               
                   
               
                   
               
                  0105 11 11
               
                  – – – –  Pro snášení vajec
               
                  52 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                  0105 11 19
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  52 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                   
               
                  – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0105 11 91
               
                  – – – –  Pro snášení vajec
               
                  52 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                  0105 11 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  52 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                  0105 12 00
               
                  – –  Krocani a krůty
               
                  152 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                  0105 13 00
               
                  – –  Kachny
               
                  52 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                  0105 14 00
               
                  – –  Husy
               
                  152 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                  0105 15 00
               
                  – –  Perličky
               
                  52 €/1 000 p/st
               
                  p/st
               
                   
               
                  –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0105 94 00
               
                  – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus
                  
               
                  20,9 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0105 99
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0105 99 10
               
                  – – –  Kachny
               
                  32,3 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0105 99 20
               
                  – – –  Husy
               
                  31,6 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0105 99 30
               
                  – – –  Krocani a krůty
               
                  23,8 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0105 99 50
               
                  – – –  Perličky
               
                  34,5 €/100 kg/net
               
                  p/st
               
                  0106
               
                  Ostatní živá zvířata
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Savci
               
                   
               
                   
               
                  0106 11 00
               
                  – –  Primáti
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0106 12 00
               
                  – –  Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia)
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0106 13 00
               
                  – –  Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae)
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0106 14
               
                  – –  Králíci a zajíci
               
                   
               
                   
               
                  0106 14 10
               
                  – – –  Domácí králíci
               
                  3,8
               
                  p/st
               
                  0106 14 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0106 19 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0106 20 00
               
                  –  Plazi (včetně hadů a želv)
               
                  bez
               
                  p/st
               
                   
               
                  –  Ptáci
               
                   
               
                   
               
                  0106 31 00
               
                  – –  Draví ptáci
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0106 32 00
               
                  – –  Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0106 33 00
               
                  – –  Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae)
               
                  bez
               
                  p/st
               
                  0106 39
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0106 39 10
               
                  – – –  Holubi
               
                  6,4
               
                  p/st
               
                  0106 39 80
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  –  Hmyz
               
                   
               
                   
               
                  0106 41 00
               
                  – –  Včely
               
                  bez
               
                  —
               
                  0106 49 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0106 90 00
               
                  –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
      KAPITOLA 2
      MASO A JEDLÉ DROBY
      Poznámka
      
                  1.
               
                  Do této kapitoly nepatří:
                  
                              a)
                           
                              výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;
                           
                  
                              b)
                           
                              střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002); nebo
                           
                  
                              c)
                           
                              živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).
                           
               
      Doplňkové poznámky
      
                  1.
               
                  
                              A.
                           
                              Následujícími výrazy se rozumí:
                              
                                          a)
                                       
                                          „hovězí maso v celku“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohama nebo bez nich a s ostatními droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atloido-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nohou, musí být nohy odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          „hovězí maso půlené“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní; „hovězí maso půlené“ zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          „kompenzované čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10: části, jež jsou složeny:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      buď z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou, a dělené u třetího žebra, nebo
                                                   
                                          
                                                      —
                                                   
                                                      z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou, a dělené u osmého řezaného žebra.
                                                   
                                          Přední a zadní čtvrti tvořící „kompenzované čtvrti“ musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu, o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky je tolerován za předpokladu, že tento rozdíl nepřesahuje 5 % celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí);
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          „neoddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi páry žeber a nejvýše deseti páry žeber (první čtyři páry žeber musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          „oddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;
                                       
                              
                                          f)
                                       
                                          „neoddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;
                                       
                              
                                          g)
                                       
                                          „oddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi celými nebo dělenými žebry, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;
                                       
                              
                                          h)
                                       
                                          
                                                      1.
                                                   
                                                      „přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici.
                                                   
                                          
                                                      2.
                                                   
                                                      „hovězí hrudí“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí.
                                                   
                                       
                           
                  
                              B.
                           
                              Produkty uvedené v doplňkových poznámkách 1 bod A písm. a) až g) k této kapitole mohou být předkládány též s páteří.
                           
                  
                              C.
                           
                              Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 1 bod A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří. Byla-li páteř odstraněna, berou se v úvahu jen celá nebo dělená žebra, která by byla jinak s páteří přímo spojena.
                           
               
      
                  2.
               
                  
                              A.
                           
                              Následujícími výrazy se rozumí:
                              
                                          a)
                                       
                                          „vepřové maso v celku nebo půlené“ ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10: poražená prasata ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou nebo bez hlavy, s tlamou, nožičkama, prsním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být s míchou, mozečkem nebo jazykem nebo bez nich. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          „kýta“ ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich.
                                          Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          „přední část“ ve smyslu podpoložek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy, s tlamou nebo bez ní, včetně kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.
                                          Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro.
                                          Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod páteří;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          „plec“ ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.
                                          Lopatka s přiléhajícími svaly, předkládaná samostatně, zůstává v této podpoložce jako kus plece;
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          „hřbet s kostí“ ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání.
                                          Panenská svíčková je oddělena od spodní části půleného masa řezem hned pod páteří;
                                       
                              
                                          f)
                                       
                                          „bůčky (prorostlé)“ ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný „prorostlý“, nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí, avšak s kůží a s tukovou tkání;
                                       
                              
                                          g)
                                       
                                          „slaninové půlky“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice;
                                       
                              
                                          h)
                                       
                                          „přední tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, též vykostěná;
                                       
                              
                                          ij)
                                       
                                          „zadní tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez přední části, též vykostěná;
                                       
                              
                                          k)
                                       
                                          „půlka“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez kýty a přední části, též vykostěná.
                                          Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů.
                                       
                           
                  
                              B.
                           
                              Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2 A písm. f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk.
                              Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových půlek, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2 A písm. g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky 2 A písm. b), c) a d); tyto řezy nebo části by v každém případě měly obsahovat kosti.
                           
                  
                              C.
                           
                              Podpoložky 0206 49 00 a 0210 99 49 zahrnují zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, též s mozkem, lícními částmi nebo jazykem, a jejich části.
                              Hlava je oddělena od zbytku prasečí půlky následujícím způsobem:
                              
                                          —
                                       
                                          rovným řezem paralelním s lebkou, nebo
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          řezem paralelním s lebkou do úrovně očí a poté šikmo směrem k přední části hlavy, takže tlama zůstává připojena k půlce.
                                       
                              Lícní části, rypák a uši, stejně jako maso spojené s hlavou, zejména s její zadní částí, jsou považovány za části hlavy. Avšak kusy masa bez kostí z přední části, předkládané samostatně (laloky, tlamy nebo laloky a tlamy dohromady), patří do podpoložek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 nebo 0210 19 81.
                           
                  
                              D.
                           
                              Pro účely podpoložek 0209 10 11 a 0209 10 19 se výrazem „podkožní tuk“ rozumí tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní, nezávisle na části prasete, z níž pochází; v každém případě musí hmotnost tukové tkáně převyšovat hmotnost kůže.
                              Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.
                           
                  
                              E.
                           
                              Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se výrazem „sušené nebo uzené“ rozumějí takové výrobky, u nichž je poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) 2,8 nebo nižší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937-1978.
                           
               
      
                  3.
               
                  
                              A.
                           
                              Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí:
                              
                                          a)
                                       
                                          „maso v celku“ ve smyslu položek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 a podpoložek 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkama nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          „maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a spony pánevní;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          „předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi páry žeber v celku nebo dělenými;
                                       
                              
                                          d)
                                       
                                          „půlené předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi žebry v celku nebo dělenými;
                                       
                              
                                          e)
                                       
                                          „hřbety a šrůtka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 párů žeber v celku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;
                                       
                              
                                          f)
                                       
                                          „půlené hřbety se šrůtkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;
                                       
                              
                                          g)
                                       
                                          „spojené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část trupu v celku zahrnující všechny kosti a končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou;
                                       
                              
                                          h)
                                       
                                          „oddělené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.
                                       
                           
                  
                              B.
                           
                              Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 3 A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří.
                           
               
      
                  4.
               
                  Následujícími výrazy se rozumí:
                  
                              a)
                           
                              „nevykostěné dělené drůbeží maso“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 44 21 až 0207 44 61, 0207 45 21 až 0207 45 61, 0207 54 21 až 0207 54 61, 0207 55 21 až 0207 55 61 a 0207 60 21 až 0207 60 61: uvedené části včetně všech kostí.
                              Dělené drůbeží maso uvedené v písmenu a), které bylo částečně vykostěno, patří do podpoložek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 nebo 0207 60 81;
                           
                  
                              b)
                           
                              „půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře;
                           
                  
                              c)
                           
                              „čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: stehna nebo prsa získaná příčným řezem půlky;
                           
                  
                              d)
                           
                              „celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 a 0207 60 31: dělené drůbeží maso sestávající z kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělena. Řezy se vedou v kloubech;
                           
                  
                              e)
                           
                              „prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 a 0207 60 51: dělené drůbeží maso sestávající z hrudní kosti a žeber po obou stranách, obalené svalovinou;
                           
                  
                              f)
                           
                              „stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 a 0207 60 61: dělené drůbeží maso sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;
                           
                  
                              g)
                           
                              „krůtí stehna spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: dělené krůtí maso sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;
                           
                  
                              h)
                           
                              „krůtí stehna, jiná než spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: dělené krůtí maso sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;
                           
                  
                              ij)
                           
                              „kachní nebo husí paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 a 0207 55 71: oškubané kachny nebo husy bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenními, holenními a pažními kostmi.
                           
               
      
                  5.
               
                  Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující:
                  
                              a)
                           
                              u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku;
                           
                  
                              b)
                           
                              u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
                           
               
      
                  6.
               
                  
                              a)
                           
                              Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. „Ochuceným masem“ se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucovací přísady jsou buď viditelné pouhým okem, nebo zřetelně chuťově poznatelné;
                           
                  
                              b)
                           
                              Výrobky čísla 0210, do nichž byly přidány ochucovací přísady během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud přidáním těchto přísad nebyl změněn jejich charakter.
                           
               
      
                  7.
               
                  Ve smyslu položek 0210 11 až 0210 93 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci. Ve smyslu položky 0210 99 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více.
               
      
                  Kód KN
               
                  Popis zboží
               
                  Smluvní celní sazba (%)
               
                  Doplňková jednotka
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  (4)
               
                  0201
               
                  Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0201 10 00
               
                  –  V celku a půlené
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0201 20
               
                  –  Ostatní nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0201 20 20
               
                  – –  „Kompenzované“ čtvrti
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0201 20 30
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
               
                  12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0201 20 50
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
               
                  12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0201 20 90
               
                  – –  Ostatní
               
                  12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0201 30 00
               
                  –  Vykostěné
               
                  12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202
               
                  Hovězí maso, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0202 10 00
               
                  –  V celku a půlené
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202 20
               
                  –  Ostatní nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0202 20 10
               
                  – –  „Kompenzované“ čtvrti
               
                  12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202 20 30
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
               
                  12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202 20 50
               
                  – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
               
                  12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202 20 90
               
                  – –  Ostatní
               
                  12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202 30
               
                  –  Vykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0202 30 10
               
                  – –  Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu
               
                  12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202 30 50
               
                  – –  Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí (17)
                  
               
                  12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0202 30 90
               
                  – –  Ostatní
               
                  12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203
               
                  Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0203 11
               
                  – –  V celku a půlené
               
                   
               
                   
               
                  0203 11 10
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                  53,6 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 11 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0203 12
               
                  – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                  0203 12 11
               
                  – – – –  Kýty a kusy z nich
               
                  77,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 12 19
               
                  – – – –  Plece a kusy z nich
               
                  60,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 12 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0203 19
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                  0203 19 11
               
                  – – – –  Přední části a kusy z nich
               
                  60,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 19 13
               
                  – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich
               
                  86,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 19 15
               
                  – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
               
                  46,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0203 19 55
               
                  – – – – –  Vykostěné
               
                  86,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 19 59
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  86,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 19 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  –  Zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0203 21
               
                  – –  V celku a půlené
               
                   
               
                   
               
                  0203 21 10
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                  53,6 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 21 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0203 22
               
                  – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                  0203 22 11
               
                  – – – –  Kýty a kusy z nich
               
                  77,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 22 19
               
                  – – – –  Plece a kusy z nich
               
                  60,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 22 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0203 29
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                  0203 29 11
               
                  – – – –  Přední části a kusy z nich
               
                  60,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 29 13
               
                  – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich
               
                  86,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 29 15
               
                  – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
               
                  46,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0203 29 55
               
                  – – – – –  Vykostěné
               
                  86,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 29 59
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  86,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0203 29 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0204
               
                  Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0204 10 00
               
                  –  Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené
               
                  12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  –  Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0204 21 00
               
                  – –  V celku a půlené
               
                  12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 22
               
                  – –  Ostatní nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0204 22 10
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
                  12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 22 30
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
                  12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 22 50
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 22 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 23 00
               
                  – –  Vykostěné
               
                  12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 30 00
               
                  –  Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené
               
                  12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  –  Ostatní skopové maso, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0204 41 00
               
                  – –  V celku a půlené
               
                  12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 42
               
                  – –  Ostatní nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0204 42 10
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
                  12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 42 30
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
                  12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 42 50
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 42 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 43
               
                  – –  Vykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0204 43 10
               
                  – – –  Jehněčí
               
                  12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 43 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50
               
                  –  Kozí maso
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – –  Čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0204 50 11
               
                  – – –  V celku a půlené
               
                  12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 13
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
                  12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 15
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
                  12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 19
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0204 50 31
               
                  – – – –  Nevykostěné kusy
               
                  12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 39
               
                  – – – –  Vykostěné kusy
               
                  12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – –  Zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0204 50 51
               
                  – – –  V celku a půlené
               
                  12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 53
               
                  – – –  Předky a půlené předky
               
                  12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 55
               
                  – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou
               
                  12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 59
               
                  – – –  Spojené kýty a oddělené kýty
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0204 50 71
               
                  – – – –  Nevykostěné kusy
               
                  12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0204 50 79
               
                  – – – –  Vykostěné kusy
               
                  12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0205 00
               
                  Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0205 00 20
               
                  –  Čerstvé nebo chlazené
               
                  5,1
               
                  —
               
                  0205 00 80
               
                  –  Zmrazené
               
                  5,1
               
                  —
               
                  0206
               
                  Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0206 10
               
                  –  Hovězí, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0206 10 10
               
                  – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12)
                  
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0206 10 95
               
                  – – –  Okruží a bránice
               
                  12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0206 10 98
               
                  – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  –  Hovězí, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0206 21 00
               
                  – –  Jazyky
               
                  bez
               
                  —
               
                  0206 22 00
               
                  – –  Játra
               
                  bez
               
                  —
               
                  0206 29
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0206 29 10
               
                  – – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12)
                  
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0206 29 91
               
                  – – – –  Okruží a bránice
               
                  12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0206 29 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0206 30 00
               
                  –  Vepřové, čerstvé nebo chlazené
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  –  Vepřové, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0206 41 00
               
                  – –  Játra
               
                  bez
               
                  —
               
                  0206 49 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0206 80
               
                  –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0206 80 10
               
                  – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12)
                  
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0206 80 91
               
                  – – –  Koňské, oslí, z mul a mezků
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0206 80 99
               
                  – – –  Skopové a kozí
               
                  bez
               
                  —
               
                  0206 90
               
                  –  Ostatní, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0206 90 10
               
                  – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12)
                  
               
                  bez
               
                  —
               
                   
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0206 90 91
               
                  – – –  Koňské, oslí, z mul a mezků
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0206 90 99
               
                  – – –  Skopové a kozí
               
                  bez
               
                  —
               
                  0207
               
                  Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus
                  
               
                   
               
                   
               
                  0207 11
               
                  – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 11 10
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“
               
                  26,2 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 11 30
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“
               
                  29,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 11 90
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané
               
                  32,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 12
               
                  – –  Nedělené, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 12 10
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“
               
                  29,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 12 90
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané
               
                  32,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 13
               
                  – –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 13 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  102,4 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 13 20
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  35,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 13 30
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 13 40
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 13 50
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  60,2 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 13 60
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                  46,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 13 70
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  100,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                  0207 13 91
               
                  – – – –  Játra
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 13 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 14
               
                  – –  Dělené maso a droby, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 14 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  102,4 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 14 20
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  35,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 14 30
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 14 40
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 14 50
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  60,2 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 14 60
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                  46,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 14 70
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  100,8 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                  0207 14 91
               
                  – – – –  Játra
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 14 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  –  Z krocanů a krůt
               
                   
               
                   
               
                  0207 24
               
                  – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 24 10
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“
               
                  34 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 24 90
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané
               
                  37,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 25
               
                  – –  Nedělené, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 25 10
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“
               
                  34 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 25 90
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané
               
                  37,3 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 26
               
                  – –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 26 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  85,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 26 20
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  41 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 26 30
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 26 40
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 26 50
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  67,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                   
               
                   
               
                  0207 26 60
               
                  – – – – – –  Spodní stehna a jejich části
               
                  25,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 26 70
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
                  46 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 26 80
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  83 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                  0207 26 91
               
                  – – – –  Játra
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 26 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 27
               
                  – –  Dělené maso a droby, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 27 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  85,1 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 27 20
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  41 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 27 30
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 27 40
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 27 50
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  67,9 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                   
               
                   
               
                  0207 27 60
               
                  – – – – – –  Spodní stehna a jejich části
               
                  25,5 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 27 70
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
                  46 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                  0207 27 80
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  83 €/100 kg/net (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                  0207 27 91
               
                  – – – –  Játra
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 27 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  –  Z kachen
               
                   
               
                   
               
                  0207 41
               
                  – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 41 20
               
                  – – –  Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“
               
                  38 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 41 30
               
                  – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“
               
                  46,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 41 80
               
                  – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané
               
                  51,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 42
               
                  – –  Nedělené, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 42 30
               
                  – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“
               
                  46,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 42 80
               
                  – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané
               
                  51,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 43 00
               
                  – –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená
               
                  bez
               
                  —
               
                  0207 44
               
                  – –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 44 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  128,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 44 21
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  56,4 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 44 31
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 44 41
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 44 51
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  115,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 44 61
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                  46,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 44 71
               
                  – – – – –  „Kachní paleta“
               
                  66 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 44 81
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  123,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                  0207 44 91
               
                  – – – –  Játra, jiná než tučná
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 44 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 45
               
                  – –  Ostatní, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 45 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  128,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 45 21
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  56,4 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 45 31
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 45 41
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 45 51
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  115,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 45 61
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                  46,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 45 71
               
                  – – – – –  „Kachní paleta“
               
                  66 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 45 81
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  123,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – –  Játra
               
                   
               
                   
               
                  0207 45 93
               
                  – – – – –  Tučná játra
               
                  bez
               
                  —
               
                  0207 45 95
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 45 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  –  Z hus
               
                   
               
                   
               
                  0207 51
               
                  – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 51 10
               
                  – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“
               
                  45,1 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 51 90
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané
               
                  48,1 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 52
               
                  – –  Nedělené, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0207 52 10
               
                  – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“
               
                  45,1 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 52 90
               
                  – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané
               
                  48,1 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 53 00
               
                  – –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená
               
                  bez
               
                  —
               
                  0207 54
               
                  – –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 54 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  110,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 54 21
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  52,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 54 31
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 54 41
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 54 51
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  86,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 54 61
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                  69,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 54 71
               
                  – – – – –  „Husí paleta“
               
                  66 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 54 81
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  123,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                  0207 54 91
               
                  – – – –  Játra, jiná než tučná
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 54 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 55
               
                  – –  Ostatní, zmrazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 55 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  110,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 55 21
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  52,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 55 31
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 55 41
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 55 51
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  86,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 55 61
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                  69,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 55 71
               
                  – – – – –  „Husí paleta“
               
                  66 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 55 81
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  123,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – –  Játra
               
                   
               
                   
               
                  0207 55 93
               
                  – – – – –  Tučná játra
               
                  bez
               
                  —
               
                  0207 55 95
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 55 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 60
               
                  –  Z perliček
               
                   
               
                   
               
                  0207 60 05
               
                  – –  Nedělené, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                  49,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – –  Ostatní, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Dělené maso
               
                   
               
                   
               
                  0207 60 10
               
                  – – – –  Vykostěné
               
                  128,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                  0207 60 21
               
                  – – – – –  Půlky nebo čtvrtky
               
                  54,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 60 31
               
                  – – – – –  Celá křídla, též bez špiček
               
                  26,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 60 41
               
                  – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 60 51
               
                  – – – – –  Prsa a jejich části
               
                  115,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 60 61
               
                  – – – – –  Stehna a jejich části
               
                  46,3 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0207 60 81
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  123,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                  0207 60 91
               
                  – – – –  Játra
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0207 60 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  18,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0208
               
                  Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
               
                   
               
                   
               
                  0208 10
               
                  –  Králičí nebo zaječí
               
                   
               
                   
               
                  0208 10 10
               
                  – –  Z domácích králíků
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0208 10 90
               
                  – –  Ostatní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0208 30 00
               
                  –  Z primátů
               
                  9
               
                  —
               
                  0208 40
               
                  –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia)
               
                   
               
                   
               
                  0208 40 10
               
                  – –  Velrybí maso
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0208 40 20
               
                  – –  Maso z tuleňů
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0208 40 80
               
                  – –  Ostatní
               
                  9
               
                  —
               
                  0208 50 00
               
                  –  Z plazů (včetně hadů a želv)
               
                  9
               
                  —
               
                  0208 60 00
               
                  –  Z velbloudů a jiných velbloudovitých (Camelidae)
               
                  9
               
                  —
               
                  0208 90
               
                  –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0208 90 10
               
                  – –  Z domácích holubů
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0208 90 30
               
                  – –  Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců
               
                  bez
               
                  —
               
                  0208 90 60
               
                  – –  Ze sobů
               
                  9
               
                  —
               
                  0208 90 70
               
                  – –  Žabí stehýnka
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0208 90 98
               
                  – –  Ostatní
               
                  9
               
                  —
               
                  0209
               
                  Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený
               
                   
               
                   
               
                  0209 10
               
                  –  Z prasat
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – –  Podkožní vepřový tuk
               
                   
               
                   
               
                  0209 10 11
               
                  – – –  Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu
               
                  21,4 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0209 10 19
               
                  – – –  Sušený nebo uzený
               
                  23,6 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0209 10 90
               
                  – –  Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 10 11 nebo 0209 10 19
               
                  12,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0209 90 00
               
                  –  Ostatní
               
                  41,5 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210
               
                  Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Vepřové maso
               
                   
               
                   
               
                  0210 11
               
                  – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu
               
                   
               
                   
               
                  0210 11 11
               
                  – – – – –  Kýty a kusy z nich
               
                  77,8 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 11 19
               
                  – – – – –  Plece a kusy z nich
               
                  60,1 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Sušené nebo uzené
               
                   
               
                   
               
                  0210 11 31
               
                  – – – – –  Kýty a kusy z nich
               
                  151,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 11 39
               
                  – – – – –  Plece a kusy z nich
               
                  119 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 11 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 12
               
                  – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                  0210 12 11
               
                  – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu
               
                  46,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 12 19
               
                  – – – –  Sušené nebo uzené
               
                  77,8 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 12 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 19
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu
               
                   
               
                   
               
                  0210 19 10
               
                  – – – – –  Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti
               
                  68,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 19 20
               
                  – – – – –  Zadní tři čtvrti nebo půlky
               
                  75,1 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 19 30
               
                  – – – – –  Přední části a kusy z nich
               
                  60,1 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 19 40
               
                  – – – – –  Hřbety a kusy z nich
               
                  86,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 19 50
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  86,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Sušené nebo uzené
               
                   
               
                   
               
                  0210 19 60
               
                  – – – – –  Přední části a kusy z nich
               
                  119 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 19 70
               
                  – – – – –  Hřbety a kusy z nich
               
                  149,6 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0210 19 81
               
                  – – – – – –  Vykostěné
               
                  151,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 19 89
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
                  151,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 19 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 20
               
                  –  Hovězí maso
               
                   
               
                   
               
                  0210 20 10
               
                  – –  Nevykostěné
               
                  15,4 + 265,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 20 90
               
                  – –  Vykostěné
               
                  15,4 + 303,4 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  –  Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů
               
                   
               
                   
               
                  0210 91 00
               
                  – –  Z primátů
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 92
               
                  – –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia)
               
                   
               
                   
               
                  0210 92 10
               
                  – – –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia)
               
                  15,4
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0210 92 91
               
                  – – – –  Maso
               
                  130 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 92 92
               
                  – – – –  Droby
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 92 99
               
                  – – – –  Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
               
                  15,4 + 303,4 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 93 00
               
                  – –  Z plazů (včetně hadů a želv)
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 99
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Maso
               
                   
               
                   
               
                  0210 99 10
               
                  – – – –  Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené
               
                  6,4
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Skopové a kozí
               
                   
               
                   
               
                  0210 99 21
               
                  – – – – –  Nevykostěné
               
                  222,7 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 99 29
               
                  – – – – –  Vykostěné
               
                  311,8 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 99 31
               
                  – – – –  Ze sobů
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 99 39
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  130 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Droby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – –  Z domácích prasat
               
                   
               
                   
               
                  0210 99 41
               
                  – – – – –  Játra
               
                  64,9 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 99 49
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  47,2 €/100 kg/net
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Hovězí
               
                   
               
                   
               
                  0210 99 51
               
                  – – – – –  Okruží a bránice
               
                  15,4 + 303,4 €/100 kg/net
               
                  —
               
                  0210 99 59
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  12,8
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – – –  Drůbeží játra
               
                   
               
                   
               
                  0210 99 71
               
                  – – – – – –  Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu
               
                  bez
               
                  —
               
                  0210 99 79
               
                  – – – – – –  Ostatní
               
                  6,4
               
                  —
               
                  0210 99 85
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  15,4
               
                  —
               
                  0210 99 90
               
                  – – –  Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
               
                  15,4 + 303,4 €/100 kg/net
               
                  —
               
      KAPITOLA 3
      RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ
      Poznámky
      
                  1.
               
                  Do této kapitoly nepatří:
                  
                              a)
                           
                              savci čísla 0106;
                           
                  
                              b)
                           
                              maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210);
                           
                  
                              c)
                           
                              ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301), nebo
                           
                  
                              d)
                           
                              kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).
                           
               
      
                  2.
               
                  V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním, nebo přidáním malého množství pojiva.
               
      Doplňkové poznámky
      
                  1.
               
                  Pro účely podpoložek 0305 32 11 a 0305 32 19 se filé z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) o celkovém obsahu soli 12 % hmotnostních nebo větším, jež je způsobilé k lidskému požívání bez dalšího průmyslového zpracování, považuje za solenou rybu.
                  Avšak zmrazené filé z tresky o celkovém obsahu soli nižším než 12 % hmotnostních se zařazuje do podpoložek 0304 71 10 a 0304 71 90, pokud jeho momentální a dlouhodobá konzervace závisí nezbytně na zmrazení.
               
      
                  2.
               
                  Pro účely podpoložek uvedených ve třetím pododstavci zahrnuje výraz „filé“ též „hřbety“, tedy pruhy masa tvořící horní nebo dolní, pravou nebo levou stranu ryby, pokud byly hlava, vnitřnosti, ploutve (hřbetní, řitní, ocasní, břišní a prsní) a kosti (páteř nebo hlavní hřbetní kost, břišní nebo žeberní kosti, žaberní kosti nebo třmínek atd.) odstraněny.
                  Zařazení těchto produktů jako filé není ovlivněno jejich rozřezáním na kusy, za předpokladu, že je u těchto kusů možné určit, že pocházejí z rybího filé.
                  Ustanovení prvního a druhého pododstavce se použijí pro tyto ryby:
                  
                              a)
                           
                              tuňáky (rodu Thunnus) podpoložek 0304 49 90 a 0304 87 00;
                           
                  
                              b)
                           
                              mečouna obecného (Xiphias gladius) podpoložek 0304 45 00 a 0304 84 00;
                           
                  
                              c)
                           
                              marlína a plachetníkovité (čeledi Istiophoridae) podpoložek 0304 49 90 a 0304 89 90;
                           
                  
                              d)
                           
                              oceánské žraloky (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, čeledi Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae a Isuridae) podpoložek 0304 47 90 a 0304 88 19.
                           
               
      
                  Kód KN
               
                  Popis zboží
               
                  Smluvní celní sazba (%)
               
                  Doplňková jednotka
               
                  (1)
               
                  (2)
               
                  (3)
               
                  (4)
               
                  0301
               
                  Živé ryby
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Okrasné ryby
               
                   
               
                   
               
                  0301 11 00
               
                  – –  Sladkovodní
               
                  bez
               
                  —
               
                  0301 19 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  7,5
               
                  —
               
                   
               
                  –  Ostatní živé ryby
               
                   
               
                   
               
                  0301 91
               
                  – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
               
                   
               
                   
               
                  0301 91 10
               
                  – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster
                  
               
                  8
               
                  —
               
                  0301 91 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  12
               
                  —
               
                  0301 92
               
                  – –  Úhoři (Anguilla spp.)
               
                   
               
                   
               
                  0301 92 10
               
                  – – –  O délce menší než 12 cm
               
                  bez
               
                  —
               
                  0301 92 30
               
                  – – –  O délce 12 cm nebo větší, avšak menší než 20 cm
               
                  bez
               
                  —
               
                  0301 92 90
               
                  – – –  O délce 20 cm nebo větší
               
                  bez
               
                  —
               
                  0301 93 00
               
                  – –  Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
               
                  8
               
                  —
               
                  0301 94
               
                  – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
               
                   
               
                   
               
                  0301 94 10
               
                  – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus)
               
                  16
               
                  —
               
                  0301 94 90
               
                  – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
               
                  16
               
                  —
               
                  0301 95 00
               
                  – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii)
               
                  16
               
                  —
               
                  0301 99
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Sladkovodní
               
                   
               
                   
               
                  0301 99 11
               
                  – – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
               
                  2
               
                  —
               
                  0301 99 17
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  8
               
                  —
               
                  0301 99 85
               
                  – – –  Ostatní
               
                  16
               
                  —
               
                  0302
               
                  Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Lososovití, kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99
               
                   
               
                   
               
                  0302 11
               
                  – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
               
                   
               
                   
               
                  0302 11 10
               
                  – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster
                  
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 11 20
               
                  – – –  Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg
               
                  12
               
                  —
               
                  0302 11 80
               
                  – – –  Ostatní
               
                  12
               
                  —
               
                  0302 13 00
               
                  – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)
               
                  2
               
                  —
               
                  0302 14 00
               
                  – –  Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
               
                  2
               
                  —
               
                  0302 19 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  8
               
                  —
               
                   
               
                  –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae aCitharidae), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99
               
                   
               
                   
               
                  0302 21
               
                  – –  Platýs (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
               
                   
               
                   
               
                  0302 21 10
               
                  – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 21 30
               
                  – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 21 90
               
                  – – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 22 00
               
                  – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 23 00
               
                  – –  Jazyky (Solea spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 24 00
               
                  – –  Pakambala velká (Psetta maxima)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 29
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0302 29 10
               
                  – – –  Pakambaly (Lepidorhombus spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 29 80
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                   
               
                  –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99
               
                   
               
                   
               
                  0302 31
               
                  – –  Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)
               
                   
               
                   
               
                  0302 31 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 31 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 32
               
                  – –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)
               
                   
               
                   
               
                  0302 32 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 32 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 33
               
                  – –  Tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
               
                   
               
                   
               
                  0302 33 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 33 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 34
               
                  – –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus)
               
                   
               
                   
               
                  0302 34 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 34 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 35
               
                  – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus)
               
                   
               
                   
               
                  0302 35 11
               
                  – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 35 19
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
               
                   
               
                   
               
                  0302 35 91
               
                  – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 35 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 36
               
                  – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii)
               
                   
               
                   
               
                  0302 36 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 36 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 39
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0302 39 20
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 39 80
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger(Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99
               
                   
               
                   
               
                  0302 41 00
               
                  – –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
               
                  
                      (19)
                  
               
                  —
               
                  0302 42 00
               
                  – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 43
               
                  – –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus)
               
                   
               
                   
               
                  0302 43 10
               
                  – – –  Sardinka obecná (Sardina pilchardus)
               
                  23
               
                  —
               
                  0302 43 30
               
                  – – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 43 90
               
                  – – –  Šprot obecný (Sprattus sprattus)
               
                  
                      (20)
                  
               
                  —
               
                  0302 44 00
               
                  – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
               
                  
                      (21)
                  
               
                  —
               
                  0302 45
               
                  – –  Kranasi (Trachurus spp.)
               
                   
               
                   
               
                  0302 45 10
               
                  – – –  Kranas obecný (Trachurus trachurus)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 45 30
               
                  – – –  Kranas Murphyho (Trachurus murphyi)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 45 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 46 00
               
                  – –  Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 47 00
               
                  – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius)
                  
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 49
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Tuňák východní (Euthynnus affinis)
                  
               
                   
               
                   
               
                  0302 49 11
               
                  – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 49 19
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 49 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                   
               
                  –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99
               
                   
               
                   
               
                  0302 51
               
                  – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
               
                   
               
                   
               
                  0302 51 10
               
                  – – –  Druhu Gadus morhua
                  
               
                  12
               
                  —
               
                  0302 51 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  12
               
                  —
               
                  0302 52 00
               
                  – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 53 00
               
                  – –  Treska tmavá (Pollachius virens)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 54
               
                  – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Rodu Merluccius
                  
               
                   
               
                   
               
                  0302 54 11
               
                  – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 54 15
               
                  – – – –  Štikozubec novozélandský (Merluccius australis)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 54 19
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  15 (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 54 90
               
                  – – –  Rodu Urophycis
                  
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 55 00
               
                  – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 56 00
               
                  – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 59
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0302 59 10
               
                  – – –  Treska polární (Boreogadus saida)
                  
               
                  12
               
                  —
               
                  0302 59 20
               
                  – – –  Treska bezvousá (Merlangius merlangus)
                  
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 59 30
               
                  – – –  Treska sajda (Pollachius pollachius)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 59 40
               
                  – – –  Mníci (Molva spp.)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 59 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                   
               
                  –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99
               
                   
               
                   
               
                  0302 71 00
               
                  – –  Tilápie (Oreochromis spp.)
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 72 00
               
                  – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 73 00
               
                  – –  Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 74 00
               
                  – –  Úhoři (Anguilla spp.)
               
                  bez
               
                  —
               
                  0302 79 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  8
               
                  —
               
                   
               
                  –  Ostatní ryby, kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99
               
                   
               
                   
               
                  0302 81
               
                  – –  Žraloci
               
                   
               
                   
               
                  0302 81 15
               
                  – – –  Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus
                  
               
                  6
               
                  —
               
                  0302 81 30
               
                  – – –  Žralok nosatý (Lamna nasus)
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 81 40
               
                  – – –  Žralok modravý (Prionace glauca)
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 81 80
               
                  – – –  Ostatní
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 82 00
               
                  – –  Rejnokovití (Rajidae)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 83 00
               
                  – –  Zubatky (Dissostichus spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 84
               
                  – –  Mořčáci (Dicentrarchus spp.)
               
                   
               
                   
               
                  0302 84 10
               
                  – – –  Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 84 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 85
               
                  – –  Mořanovití (Sparidae)
               
                   
               
                   
               
                  0302 85 10
               
                  – – –  Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus
                  
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 85 30
               
                  – – –  Mořan zlatý (Sparus aurata)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 85 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 89
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0302 89 10
               
                  – – –  Sladkovodní ryby
               
                  8
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33 a jiné než tuňák východní (Euthynnus affinis)položky 0302 49
               
                   
               
                   
               
                  0302 89 21
               
                  – – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0302 89 29
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – – –  Okouníci (Sebastes spp.)
               
                   
               
                   
               
                  0302 89 31
               
                  – – – – –  Druhu Sebastes marinus
                  
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 89 39
               
                  – – – – –  Ostatní
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 89 40
               
                  – – – –  Pražmy (Brama spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 89 50
               
                  – – – –  Ďasi (Lophius spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0302 89 60
               
                  – – – –  Hruj černá (Genypterus blacodes)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0302 89 90
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                   
               
                  –  Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby
               
                   
               
                   
               
                  0302 91 00
               
                  – –  Játra, jikry a mlíčí
               
                  10
               
                  —
               
                  0302 92 00
               
                  – –  Žraločí ploutve
               
                  8
               
                  —
               
                  0302 99 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  10
               
                  —
               
                  0303
               
                  Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  –  Lososovití, kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99
               
                   
               
                   
               
                  0303 11 00
               
                  – –  Losos nerka (Oncorhynchus nerka)
               
                  2
               
                  —
               
                  0303 12 00
               
                  – –  Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)
               
                  2
               
                  —
               
                  0303 13 00
               
                  – –  Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
               
                  2
               
                  —
               
                  0303 14
               
                  – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
               
                   
               
                   
               
                  0303 14 10
               
                  – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster
                  
               
                  9
               
                  —
               
                  0303 14 20
               
                  – – –  Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg
               
                  12
               
                  —
               
                  0303 14 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  12
               
                  —
               
                  0303 19 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  9 (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99
               
                   
               
                   
               
                  0303 23 00
               
                  – –  Tilápie (Oreochromis spp.)
               
                  8
               
                  —
               
                  0303 24 00
               
                  – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
               
                  8
               
                  —
               
                  0303 25 00
               
                  – –  Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
               
                  8
               
                  —
               
                  0303 26 00
               
                  – –  Úhoři (Anguilla spp.)
               
                  bez
               
                  —
               
                  0303 29 00
               
                  – –  Ostatní
               
                  8
               
                  —
               
                   
               
                  –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae aCitharidae), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99
               
                   
               
                   
               
                  0303 31
               
                  – –  Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
               
                   
               
                   
               
                  0303 31 10
               
                  – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0303 31 30
               
                  – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0303 31 90
               
                  – – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)
               
                  15
               
                  —
               
                  0303 32 00
               
                  – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa)
               
                  15
               
                  —
               
                  0303 33 00
               
                  – –  Jazyky (Solea spp.)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0303 34 00
               
                  – –  Pakambala velká (Psetta maxima)
               
                  15
               
                  —
               
                  0303 39
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0303 39 10
               
                  – – –  Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0303 39 30
               
                  – – –  Ryby rodu Rhombosolea
                  
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0303 39 50
               
                  – – –  Ryby druhu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezelandiae
                  
               
                  7,5
               
                  —
               
                  0303 39 85
               
                  – – –  Ostatní
               
                  15
               
                  —
               
                   
               
                  –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99
               
                   
               
                   
               
                  0303 41
               
                  – –  Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)
               
                   
               
                   
               
                  0303 41 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 41 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 42
               
                  – –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)
               
                   
               
                   
               
                  0303 42 20
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 42 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 43
               
                  – –  Tuňák pruhovaný (bonito)
               
                   
               
                   
               
                  0303 43 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 43 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 44
               
                  – –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus)
               
                   
               
                   
               
                  0303 44 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 44 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 45
               
                  – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
               
                   
               
                   
               
                   
               
                  – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus)
               
                   
               
                   
               
                  0303 45 12
               
                  – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 45 18
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)
               
                   
               
                   
               
                  0303 45 91
               
                  – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 45 99
               
                  – – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 46
               
                  – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii)
               
                   
               
                   
               
                  0303 46 10
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 46 90
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 49
               
                  – –  Ostatní
               
                   
               
                   
               
                  0303 49 20
               
                  – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12)
                  
               
                  22 (18)
                      (10)
                  
               
                  —
               
                  0303 49 85
               
                  – – –  Ostatní
               
                  22 (10)
                  
               
                  —
               
                   
               
                  –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger (Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99
               
                   
               
                   
               
                  0303 51 00
               
                  – –  Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)
               
                  
                      (19)
                  
               
                  —
               
                  0303 53
               
                  – –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus)
               
                   
               
                   
               
                  0303 53 10
               
                  – – –  Sardinka obecná (Sardina pilchardus)
               
                  23
               
                  —
               
                  0303 53 30
               
                  – – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)
               
                  15
               
                  —
               
                  0303 53 90
               
                  – – –  Šprot obecný (Sprattus sprattus)
                  
               
                  
                      (20)
                  
               
                  —
               
                  0303 54
               
                  – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
               
                   
               
                   
               
                  0303 54 10
               
                  – – –  Druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus
                  
               
                  
                      (21)
                  
               
                  —
               
                  0303 54 90