Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1831 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1831/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 280/3
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1831
   ze dne 14. října 2016,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. g) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 329/2007 uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 (2).
            
   
               (2)
            
               Dne 2. března 2016 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci č. 2270 (2016), která stanoví nová opatření vůči Severní Koreji. V souladu s uvedenou rezolucí Výbor pro sankce zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) zveřejnil dne 4. dubna 2016 seznam dalšího zboží, na které se vztahují zákazy převodu, pořizování a poskytování technické pomoci (dále jen „seznam citlivého zboží“).
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) přijala Rada dne 4. srpna 2016 rozhodnutí (SZBP) 2016/1341 (3). Nařízením Rady (EU) 2016/1333 (4) bylo odpovídajícím způsobem změněno nařízení (ES) č. 329/2007 a byla vložena příloha Ig.
            
   
               (4)
            
               Tento návrh určuje citlivé zboží, které má být zahrnuto do přílohy Ig nařízení (ES) č. 329/2007, a přiřazuje referenční čísla z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (5). Příloha Ig nařízení (ES) č. 329/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha Ig nařízení (ES) č. 329/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1341 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 212, 5.8.2016, s. 116).
   
      (4)  Nařízení Rady (EU) 2016/1333 ze dne 4. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 212, 5.8.2016, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha Ig nařízení Rady (ES) č. 329/2007 se nahrazuje tímto:
      
         
            „PŘÍLOHA Ig
            
               ZBOŽÍ A TECHNOLOGIE PODLE ČLÁNKŮ 2, 3 A 6
                (1)
            
            Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené jako citlivé zboží podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270.
            a)   Zboží použitelné v jaderných zbraních a/nebo raketách
            
            1)   Kruhové magnety
            Permanentní magnety, které mají obě tyto vlastnosti:
            
                        i.
                     
                        magnet prstencového tvaru, jehož poměr mezi vnějším a vnitřním průměrem je menší nebo roven 1,6:1, a
                     
            
                        ii.
                     
                        jsou vyrobené z některých z těchto magnetických materiálů: hliník-nikl-kobalt, ferity, samarium-kobalt nebo neodym-železo-bor.
                        
                                     
                                 
                                    ex 8505 11 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8505 19 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8505 19 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8505 90 90
                                 
                     
            2)   Vysokopevnostní ocel
            Vysokopevnostní ocel, která má obě tyto vlastnosti:
            
                        i.
                     
                        „schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 500 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);
                     
            
                        ii.
                     
                        ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.
                        
                                     
                                 
                                    ex 7304 49 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7304 51 81
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7304 51 89
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7304 59 92
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7304 59 93
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7304 59 99
                                 
                     
            3)   Magnetické slitinové materiály ve formě desek nebo tenkých pásů, které mají obě tyto vlastnosti:
            
                        a)
                     
                        tloušťka 0,05 mm nebo menší; nebo výška 25 mm nebo menší, a
                     
            
                        b)
                     
                        jsou vyrobené z některých z těchto magnetických slitinových materiálů: železo-chrom-kobalt, železo-kobalt-vanad, železo-chrom-kobalt-vanad nebo železo-chrom.
                        
                                     
                                 
                                    ex 7326 19 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7326 19 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7326 90 92
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7326 90 94
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7326 90 96
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7326 90 98
                                 
                     
            4)   Měniče frekvencí (též označované jako konvertory nebo invertory)
            Měniče frekvencí, jiné než uvedené v příloze 1 položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované programové vybavení:
            
                        i.
                     
                        vícefázová výstupní frekvence;
                     
            
                        ii.
                     
                        schopné výkonu nejméně 40 W, a
                     
            
                        iii.
                     
                        schopné provozu kdekoli (v jakémkoli bodě nebo více bodech) ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz.
                     
            
               Technické poznámky:
            
            
                        
                           1)
                        
                     
                        Měniče frekvencí jsou též označované jako konvertory nebo invertory.
                     
            
                        
                           2)
                        
                     
                        Funkčnost uvedenou výše mohou splňovat různá zařízení popsaná nebo uváděná na trh jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru nebo pohony s proměnlivým kmitočtem.
                        
                                     
                                 
                                    ex 8504 40 84
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8504 40 88
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8504 40 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8537 10 99
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8537 20 91
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8537 20 99
                                 
                     
            5)   Vysokopevnostní slitiny hliníku
            Slitiny hliníku, které mají obě tyto vlastnosti:
            
                        i.
                     
                        „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 293 K (20 °C), a
                     
            
                        ii.
                     
                        ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.
                     
            
               Technická poznámka:
            
            Výrazem „schopné dosáhnout“ se rozumějí slitiny hliníku před tepelným zpracováním nebo po něm.
            
                         
                     
                        ex 7601 20 80
                     
            
                         
                     
                        ex 7604 29 10
                     
            
                         
                     
                        ex 7608 20 20
                     
            
                         
                     
                        ex 7608 20 81
                     
            
                         
                     
                        ex 7608 20 89
                     
            6)   Vláknité materiály
            „Vláknité materiály“ a prepregy:
            
                        i.
                     
                        uhlíkaté, aramidové nebo skelné „vláknité materiály“ s oběma těmito vlastnostmi:
                        
                                    1)
                                 
                                    „měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m, a
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    „měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;
                                 
                     
            
                        ii.
                     
                        prepregy: termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 30 mm, vyrobené z uhlíkatých, aramidových nebo skelných „vláknitých materiálů“, na něž se vztahuje bod a) výše.
                        
                                     
                                 
                                    ex 3916 90 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3916 90 50
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3916 90 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3920 92 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3920 99 28
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3920 99 52
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3920 99 59
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3920 99 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3921 90 55
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3921 90 60
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3921 90 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3926 90 92
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 3926 90 97
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5402 11 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5402 19 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5402 31 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5402 32 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5403 10 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5404 90 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5407 10 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5407 20 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5407 41 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5407 42 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5407 43 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5407 44 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5501 10 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5501 90 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5503 11 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5503 19 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5503 20 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5503 90 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5506 10 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5506 90 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5509 11 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5509 12 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5604 90 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5607 50 11
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5607 50 19
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5607 50 30
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5607 50 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5609 00 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5902 10 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5902 10 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5902 20 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5902 90 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5902 90 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5903 10 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5903 10 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5903 20 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5903 20 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5903 90 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5903 90 91
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 5903 90 99
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 6815 10 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 6815 99 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7019 12 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7019 19 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7019 19 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7019 51 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7019 59 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 7019 90 00
                                 
                     
            7)   Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení
            Stroje pro navíjení vláken a příslušné vybavení:
            
                        i.
                     
                        stroje pro navíjení vláken se všemi těmito vlastnostmi:
                        
                                    1)
                                 
                                    pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;
                                 
                        
                                    2)
                                 
                                    jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“, a
                                 
                        
                                    3)
                                 
                                    jsou schopné navíjet válcové roury s průměrem 75 mm nebo větším;
                                 
                     
            
                        ii.
                     
                        koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše;
                     
            
                        iii.
                     
                        trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v bodě a) výše.
                        
                                     
                                 
                                    ex 8419 89 30
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8419 89 98
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8419 90 85
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8444 00 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8444 00 90
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8446 10 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8446 21 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8446 29 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8446 30 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8447 11 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8447 12 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8447 20 20
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8447 20 80
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8447 90 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8448 19 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8448 20 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8448 39 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8448 42 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8448 49 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8448 59 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8479 89 97
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8479 90 20
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8479 90 80
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8537 10 10
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8537 10 91
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8537 10 99
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 8538 10 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 9022 12 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 9022 19 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 9022 90 00
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 9031 80 38
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 9031 80 98
                                 
                        
                                     
                                 
                                    ex 9031 90 85
                                 
                     
            8)   Stroje pro kovotlačitelské tváření
            Popsané v dokumentech INFCIRC/254/Rev.9/Part2 a S/2014/253
            
                         
                     
                        ex 8463 90 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8466 94 00
                     
            9)   Zařízení pro laserové svařování
            
                         
                     
                        ex 8515 80 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8515 80 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8515 90 00
                     
            10)   4-osé a 5-osé CNC obráběcí stroje
            
                         
                     
                        ex 8457 10 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8457 10 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8457 20 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8457 30 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8457 30 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 11 20
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 11 41
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 11 49
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 11 80
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 19 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 91 20
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 91 80
                     
            
                         
                     
                        ex 8458 99 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8459 10 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8459 21 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8459 31 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8459 40 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8459 51 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8459 61 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8459 61 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 11 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 21 11
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 21 15
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 21 19
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 21 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 31 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 40 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 90 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8460 90 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8461 20 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8461 30 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8461 40 11
                     
            
                         
                     
                        ex 8461 40 31
                     
            
                         
                     
                        ex 8461 40 71
                     
            
                         
                     
                        ex 8461 40 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8461 90 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8464 20 11
                     
            
                         
                     
                        ex 8464 20 19
                     
            
                         
                     
                        ex 8464 20 80
                     
            
                         
                     
                        ex 8464 90 00
                     
            11)   Plazmové řezací zařízení
            
                         
                     
                        ex 8456 10 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8456 90 80
                     
            
                         
                     
                        ex 8515 31 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8515 39 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8515 80 10
                     
            
                         
                     
                        ex 8515 80 90
                     
            
                         
                     
                        ex 8515 90 00
                     
            12)   Hydridy kovů, např. hydrid zirkonia
            ex 2850 00 20
            b)   Zboží použitelné v chemických/biologických zbraních
            
            1)   Další chemické látky vhodné pro výrobu bojových chemických látek:
            
                        Popis produktu
                     
                         
                     
                        Kód KN
                     
                        kovový sodík (7440-23-5)
                     
                         
                     
                        2805 11 00
                     
                        oxid sírový (7446-11-9)
                     
                        ex
                     
                        2811 29 10
                     
                        chlorid hlinitý (7446-70-0)
                     
                         
                     
                        2827 32 00
                     
                        bromid draselný (7758-02-3)
                     
                         
                     
                        2827 51 00
                     
                        bromid sodný (7647-15-6)
                     
                         
                     
                        2827 51 00
                     
                        dichlormethan (75-09-2)
                     
                         
                     
                        2903 12 00
                     
                        isopropyl bromid (75-26-3)
                     
                        ex
                     
                        2903 39 19
                     
                        isopropyl ether (108-20-3)
                     
                        ex
                     
                        2909 19 90
                     
                        monoisopropylamin (75-31-0)
                     
                        ex
                     
                        2921 19 99
                     
                        trimethylamin (75-50-3)
                     
                        ex
                     
                        2921 11 00
                     
                        tributylamin (102-82-9)
                     
                        ex
                     
                        2921 19 99
                     
                        triethylamin (121-44-8)
                     
                        ex
                     
                        2921 19 99
                     
                        N,N-dimethylanilin (121-69-7)
                     
                        ex
                     
                        2921 42 00
                     
                        pyridin (110-86-1)
                     
                        ex
                     
                        2933 31 00
                     
            2)   Reakční nádoby, reaktory, míchadla, tepelné výměníky, kondenzátory, čerpadla, ventily, skladovací zásobníky, kontejnery, nádrže a destilační nebo absorpční kolony, které splňují výkonnostní parametry popsané v dokumentech S/2006/853 a S/2006/853/corr.1
            
                        —
                     
                        Vývěvy s jedním těsněním s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h a pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:
                        
                                    a)
                                 
                                    niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;
                                 
                        
                                    b)
                                 
                                    slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;
                                 
                        
                                    c)
                                 
                                    fluorovaných polymerů (polymerických nebo elastomerických materiálů s více než 35 % hmotnostních fluoru);
                                 
                        
                                    d)
                                 
                                    skla nebo skleněného obložení (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu);
                                 
                        
                                    e)
                                 
                                    grafitu nebo uhlíkového grafitu;
                                 
                        
                                    f)
                                 
                                    tantalu nebo slitin tantalu;
                                 
                        
                                    g)
                                 
                                    titanu nebo slitin titanu;
                                 
                        
                                    h)
                                 
                                    zirkonia nebo slitin zirkonia;
                                 
                        
                                    i)
                                 
                                    keramiky;
                                 
                        
                                    j)
                                 
                                    ferosilicia (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku), nebo
                                 
                        
                                    k)
                                 
                                    niobu (kolumbium) nebo slitin niobu.
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 3925 10 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 3925 90 80
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 3926 90 92
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 3926 90 97
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 4009 21 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 4009 22 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 4009 41 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 4009 42 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 4016 93 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 6909 11 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 6909 12 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 6909 19 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 6909 90 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 6914 90 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7020 00 10
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7020 00 30
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7020 00 80
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 41 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 49 93
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 49 95
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 49 99
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 51 81
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 51 89
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 59 92
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 59 93
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7304 59 99
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7306 40 20
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7306 40 80
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7306 50 20
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7306 50 80
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7306 69 10
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7306 69 90
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7306 90 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7309 00 10
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7309 00 30
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7309 00 51
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7309 00 59
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7309 00 90
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7310 10 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7310 29 10
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7310 29 90
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7311 00 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7326 90 92
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7326 90 94
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7326 90 96
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7326 90 98
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7507 11 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7507 12 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7507 20 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 7508 90 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8103 90 90
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8108 90 50
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8108 90 60
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8108 90 90
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8109 90 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8112 99 30
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8401 20 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8401 40 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8401 10 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8412 90 20
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 50 40
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 60 39
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 60 61
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 60 69
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 60 70
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 60 80
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 21
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 29
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 45
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 51
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 59
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 65
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 75
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 81
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 70 89
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 81 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 82 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8413 91 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 10 25
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 10 81
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 10 89
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 40 10
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 40 90
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 59 20
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 59 40
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 59 80
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 80 11
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 80 19
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 80 59
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 80 73
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 80 75
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 80 78
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 80 80
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8414 90 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8417 80 30
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8417 80 50
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8417 80 70
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8418 69 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8418 99 10
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8419 40 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8419 50 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8419 89 10
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8419 89 30
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8419 89 98
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8419 90 85
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8477 80 93
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8477 80 99
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8479 82 00
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8479 89 97
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                ex 8479 90 80
                                             
                                 
                     
            3)   Konvenční komory nebo komory s turbulentním prouděním čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorem s filtrem HEPA, které je možné použít pro ochranné zařízení typu P3 nebo P4 (BSL3, BSL4, L3, L4).
            
                         
                     
                        ex 8414 51 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8414 59 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8414 60 00
                     
            
                         
                     
                        ex 8414 80 80
                     
            
                         
                     
                        ex 8421 39 20
                     
            
                         
                     
                        ex 8479 89 97“
                     
         
      
      
      
         (1)  Kódy nomenklatury jsou kódy, které se vztahují na příslušné produkty v kombinované nomenklatuře, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a stanovena v příloze I uvedeného nařízení.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.