Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1832 ze dne 17. října 2016, kterým se mění vzory osvědčení pro dovoz masných polotovarů, masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev a rovněž čerstvého masa domácích lichokopytníků do Unie stanovené v rozhodnutích 2000/572/ES a 2007/777/ES a nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o hygienické požadavky týkající se reziduí (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1832/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 280/13
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1832
   ze dne 17. října 2016,
   kterým se mění vzory osvědčení pro dovoz masných polotovarů, masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev a rovněž čerstvého masa domácích lichokopytníků do Unie stanovené v rozhodnutích 2000/572/ES a 2007/777/ES a nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o hygienické požadavky týkající se reziduí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí Komise 2000/572/ES (3) stanoví veterinární a hygienické podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz zásilek některých masných polotovarů ze třetích zemí do Unie. Stanoví, že takové zásilky musí být doprovázeny veterinárním a hygienickým osvědčením odpovídajícím vzoru stanovenému v příloze II uvedeného rozhodnutí (dále jen „veterinární a hygienické osvědčení pro masné polotovary“).
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (4) stanoví veterinární a hygienické podmínky pro dovoz zásilek masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie. Stanoví, že do Unie smí být dováženy pouze zásilky, které splňují požadavky vzorového veterinárního a hygienického osvědčení stanoveného v příloze III uvedeného rozhodnutí (dále jen „veterinární a hygienické osvědčení pro masné výrobky a opracované zboží“) a jsou takovýmto osvědčením doprovázeny.
            
   
               (3)
            
               Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (5) stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz zásilek čerstvého masa koňovitých určeného k lidské spotřebě do Unie. Stanoví, že takové zásilky smí být dováženy pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny veterinárním osvědčením vypracovaným podle vzoru veterinárního osvědčení „EQU“ pro čerstvé maso, kromě mletého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců) uvedeného v části 2 přílohy II (dále jen „osvědčení EQU“) uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Směrnice Rady 96/22/ES (6) zakazuje mimo jiné dovoz ze třetích zemí, pokud jde o maso nebo produkty určené k lidské spotřebě získané ze zvířat, kterým byly podávány některé látky, včetně beta-sympatomimetik. Tato směrnice umožňuje dovoz chovných zvířat a chovných zvířat na konci jejich reprodukčního života, nebo masa z nich, ze třetích zemí, které mohou poskytnout záruky alespoň rovnocenné zárukám stanoveným touto směrnicí, které byly stanoveny pro použití kapitoly V směrnice Rady 96/23/ES (7) obsahující popis opatření, jež mají být přijata v případě zjištění porušení.
            
   
               (5)
            
               Směrnice 96/23/ES stanoví opatření pro kontrolu přítomnosti některých látek a skupin reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech. Stanoví, že dovoz jatečných zvířat a produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě je povolen pouze ze třetích zemí, jejichž plány dozoru byly schváleny Komisí.
            
   
               (6)
            
               Domácí lichokopytníci obvykle nejsou chováni výhradně pro produkci masa a na porážku jsou posíláni až na konci svého reprodukčního života. V Unii se zvířata z čeledi koňovitých považují za zvířata určená k produkci potravin, pokud nejsou s konečnou platností vyloučena z porážky k lidské spotřebě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (8).
            
   
               (7)
            
               V návaznosti na audity provedené v některých třetích zemích, kde byly zjištěny nedostatky, a za účelem zajištění souladu s ustanoveními směrnice 96/22/ES je nutné posílit záruky pro dovoz čerstvého masa koňovitých určeného k lidské spotřebě, masných polotovarů a rovněž masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev z nich získaných, pokud jde o kontrolu látek a skupin reziduí a látek uvedených v příloze I směrnice 96/23/ES.
            
   
               (8)
            
               Proto by veterinární a hygienické osvědčení pro masné polotovary, veterinární a hygienické osvědčení pro masné výrobky a opracované zboží a osvědčení EQU měla být pozměněna tak, aby poskytovala potřebné záruky, že zboží, na něž se vztahují, které je vyrobeno z masa domácích lichokopytníků nebo je obsahuje, bylo vyrobeno z masa, které splňuje požadavky stanovené pro dovoz čerstvého masa domácích lichokopytníků.
            
   
               (9)
            
               Rozhodnutí 2000/572/ES a 2007/777/ES a nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
   
               (10)
            
               Aby se předešlo jakémukoli narušení obchodu, měl by být během přechodného období nadále povolen dovoz zásilek zboží do Unie doprovázeného veterinárním a hygienickým osvědčením pro masné polotovary, veterinárním a hygienickým osvědčením pro masné výrobky a opracované zboží a osvědčením EQU vydanými v souladu s rozhodnutími 2000/572/ES a 2007/777/ES a nařízením (EU) č. 206/2010 před změnami zavedenými tímto nařízením.
            
   
               (11)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna rozhodnutí 2000/572/ES
   Příloha II rozhodnutí 2000/572/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Změna rozhodnutí 2007/777/ES
   Příloha III rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Změna nařízení (EU) č. 206/2010
   Část 2 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
   Článek 4
   Přechodná ustanovení
   1.   Během přechodného období do 31. března 2017 je nadále povoleno dovážet do Unie zásilky masných polotovarů doprovázených veterinárním a hygienickým osvědčením pro masné polotovary vydaným v souladu se vzorem uvedeným v příloze II rozhodnutí 2000/572/ES před změnami zavedenými tímto nařízením, pokud bylo osvědčení vydáno nejpozději 28. února 2017.
   2.   Během přechodného období do 31. března 2017 je nadále povoleno dovážet do Unie zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev doprovázených veterinárním a hygienickým osvědčením pro masné výrobky a opracované zboží vydaným v souladu se vzorem uvedeným v příloze III rozhodnutí 2007/777/ES před změnami zavedenými tímto nařízením, pokud bylo osvědčení vydáno nejpozději 28. února 2017.
   3.   Během přechodného období do 31. března 2017 je nadále povoleno dovážet do Unie zásilky čerstvého masa koňovitých určeného k lidské spotřebě doprovázeného osvědčením EQU vydaným v souladu se vzorem uvedeným v části 2 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 před změnami zavedenými tímto nařízením, pokud bylo osvědčení vydáno nejpozději 28. února 2017.
   Článek 5
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2000/572/ES ze dne 8. září 2000, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky, jakož i podmínky udělování veterinárních osvědčení pro dovoz masných polotovarů ze třetích zemí do Společenství (Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 19).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
   
      (6)  Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3).
   
      (7)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).
   
      (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      V příloze II rozhodnutí 2000/572/ES se ve vzorovém veterinárním a hygienickém osvědčení pro masné polotovary určené k zaslání do Evropské unie ze třetích zemí doplňuje v části II bodě Hygienické potvrzení nový bod II.1.10, který zní:
      
         
                     „(2) [II.1.10
                  
                     obsahují-li materiál z domácích lichokopytníků, čerstvé maso použité při přípravě masných polotovarů:
                     
                                 
                                    buď (2)
                              
                                 [bylo získáno z domácích lichokopytníků, kteří byli bezprostředně před porážkou chováni po dobu nejméně šesti měsíců nebo od narození, pokud byli poraženi dříve než ve věku šesti měsíců, nebo od dovozu koňovitých určených k produkci potravin z členského státu Evropské unie, pokud byli dovezeni později než šest měsíců před porážkou, ve třetí zemi:
                                 
                                             a)
                                          
                                             ve které je pro domácí lichokopytníky:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                         zakázáno podávání tyreostatických látek, stilbenů, stilbenových derivátů, jejich solí a esterů, 17-beta-estradiolu a jeho esterických derivátů;
                                                      
                                             
                                                         ii)
                                                      
                                                         povoleno podávání jiných látek s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem a beta-sympatomimetik pouze pro:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     léčebné ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 96/22/ES, pokud jsou splněny požadavky čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, nebo
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     zootechnické ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 96/22/ES, pokud jsou splněny požadavky článku 5 uvedené směrnice; a
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             která měla alespoň během posledních šesti měsíců před porážkou zvířat plán kontroly skupin reziduí a látek uvedených v příloze I směrnice 96/23/ES, který se týká koňovitých narozených ve třetí zemi a dovezených do dané třetí země a který byl schválen v souladu s čl. 29 odst. 1 čtvrtým pododstavcem směrnice 96/23/ES;]]
                                          
                              
                     
                                 
                                    a/nebo (2)
                              
                                 [bylo dovezeno z členského státu Evropské unie.]]“
                              
                  
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V příloze III rozhodnutí 2007/777/ES se ve vzoru veterinárního a hygienického osvědčení pro určité masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva určené k zaslání do Evropské unie ze třetích zemí doplňuje v části II bodě Potvrzení o zdravotní nezávadnosti nový bod II.2.10, který zní:
      
         
                     „(2) II.2.10
                  
                     obsahují-li materiál z domácích koňovitých, čerstvé maso, žaludky, močové měchýře a střeva použité při přípravě masných výrobků a/nebo opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev
                     
                                 
                                    buď (2)
                              
                                 [bylo/byly/byla získáno/získány/získána z domácích koňovitých, kteří byli bezprostředně před porážkou chováni po dobu nejméně šesti měsíců nebo od narození, pokud byli poraženi dříve než ve věku šesti měsíců, nebo od dovozu koňovitých určených k produkci potravin z členského státu Evropské unie, pokud byli dovezeni později než šest měsíců před porážkou, ve třetí zemi:
                                 
                                             a)
                                          
                                             ve které je pro domácí koňovité:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                         zakázáno podávání tyreostatických látek, stilbenů, stilbenových derivátů, jejich solí a esterů, 17-beta-estradiolu a jeho esterických derivátů;
                                                      
                                             
                                                         ii)
                                                      
                                                         povoleno podávání jiných látek s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem a beta-sympatomimetik pouze pro:
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     léčebné ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 96/22/ES, pokud jsou splněny požadavky čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, nebo
                                                                  
                                                         
                                                                     —
                                                                  
                                                                     zootechnické ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 96/22/ES, pokud jsou splněny požadavky článku 5 uvedené směrnice; a
                                                                  
                                                      
                                          
                                 
                                             b)
                                          
                                             která měla alespoň během posledních šesti měsíců před porážkou zvířat plán kontroly skupin reziduí a látek uvedených v příloze I směrnice 96/23/ES, který se týká koňovitých narozených ve třetí zemi a dovezených do dané třetí země a který byl schválen v souladu s čl. 29 odst. 1 čtvrtým pododstavcem směrnice 96/23/ES.]
                                          
                              
                     
                                 (2) a/nebo
                                 
                              
                                 [bylo/byly/byla dovezeno/dovezeny/dovezena z členského státu Evropské unie.]“
                              
                  
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      V části 2 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se ve vzoru veterinárního osvědčení „EQU“ pro čerstvé maso, kromě mletého masa, domácích lichokopytníků (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženců) nahrazuje v části II bodě Potvrzení o zdravotní nezávadnosti bod II.1.7 tímto:
      
         
                     „II.1.7
                  
                     maso bylo získáno z domácích lichokopytníků, kteří byli bezprostředně před porážkou chováni po dobu nejméně šesti měsíců nebo od narození, pokud byli poraženi dříve než ve věku šesti měsíců, nebo od dovozu koňovitých určených k produkci potravin z členského státu Evropské unie, pokud byli dovezeni později než šest měsíců před porážkou, ve třetí zemi:
                     
                                 a)
                              
                                 ve které je pro domácí lichokopytníky:
                                 
                                             i)
                                          
                                             zakázáno podávání tyreostatických látek, stilbenů, stilbenových derivátů, jejich solí a esterů, 17-beta-estradiolu a jeho esterických derivátů;
                                          
                                 
                                             ii)
                                          
                                             povoleno podávání jiných látek s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem a beta-sympatomimetik pouze pro:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         léčebné ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 96/22/ES, pokud jsou splněny požadavky čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice, nebo
                                                      
                                             
                                                         —
                                                      
                                                         zootechnické ošetření podle definice v čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 96/22/ES, pokud jsou splněny požadavky článku 5 uvedené směrnice; a
                                                      
                                          
                              
                     
                                 b)
                              
                                 která měla alespoň během posledních šesti měsíců před porážkou zvířat plán kontroly skupin reziduí a látek uvedených v příloze I směrnice 96/23/ES, který se týká koňovitých narozených ve třetí zemi a dovezených do dané třetí země a který byl schválen v souladu s čl. 29 odst. 1 čtvrtým pododstavcem směrnice 96/23/ES;“
                              
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.