Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1843 ze dne 18. října 2016 o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1843/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 282/38
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1843
   ze dne 18. října 2016
   o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 63 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví podstatné změny týkající se pravidel a postupů pro úřední kontroly. Používá se ode dne 1. ledna 2006. Uplatňování některých těchto pravidel a postupů s okamžitou účinností od uvedeného data by však v některých případech působilo praktické potíže.
            
   
               (2)
            
               Nařízení (ES) č. 882/2004 vyžaduje, aby byly laboratoře provádějící analýzy vzorků odebraných při úředních kontrolách akreditovány v souladu s určitými evropskými normami, které jsou uvedeny v dotčeném nařízení. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2013 (2) nicméně stanoví některá přechodná opatření, včetně odchylky od zmíněného požadavku týkajícího se laboratoří, s cílem umožnit bezproblémový přechod na plné uplatňování nových pravidel a postupů. Prováděcí nařízení (EU) č. 702/2013 se použije do 31. prosince 2016.
            
   
               (3)
            
               Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 o hygieně ze dne 29. dubna 2004 (3) vydaná dne 28. července 2009 (dále jen „zpráva“) „má za cíl faktograficky prezentovat zkušenosti – včetně potíží, kterým bylo nutno čelit – získané v letech 2006, 2007 a 2008 při provádění balíčku předpisů o hygieně všemi zainteresovanými stranami“.
            
   
               (4)
            
               Zpráva zahrnuje zkušenosti týkající se přechodných opatření, včetně opatření stanovených v nařízení (ES) č. 882/2004. Ve zprávě se uvádí, že stále přetrvávají určité potíže v souvislosti s akreditací laboratoří umístěných na jatkách.
            
   
               (5)
            
               Dne 6. května 2013 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin (4). Uvedený návrh předpokládá zrušení nařízení (ES) č. 882/2004 a stanoví možnou odchylku týkající se akreditace úředních laboratoří, jejichž jedinou činností je zjišťování trichinel v mase.
            
   
               (6)
            
               Toto nařízení by proto mělo stanovit další přechodná opatření platná do přijetí výše uvedeného nového nařízení Evropským parlamentem a Radou.
            
   
               (7)
            
               Mělo by proto být stanoveno další přechodné období, během něhož by měla nadále platit příslušná přechodná opatření v současnosti stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 702/2013.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Toto nařízení stanoví přechodná opatření k uplatňování nařízení (ES) č. 882/2004 během přechodného období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020.
   Článek 2
   Odchylně od čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 může příslušný orgán jmenovat laboratoř provádějící úřední testy na trichinely, umístěnou na jatkách nebo v zařízení na zpracování zvěře, pod podmínkou, že laboratoř, ačkoli není akreditovaná v souladu s evropskou normou uvedenou v písmenu a) uvedeného odstavce, poskytne příslušnému orgánu uspokojivé záruky, že jsou zavedeny systémy kontroly kvality při analýzách vzorků, jež provádí pro účely úředních kontrol.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2020.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 702/2013 ze dne 22. července 2013 o přechodných opatřeních k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o akreditaci úředních laboratoří provádějících úřední testy na trichinely, a o změně nařízení Komise (ES) č. 1162/2009 (Úř. věst. L 199, 24.7.2013, s. 3).
   
      (3)  KOM(2009) 403 v konečném znění.
   
      (4)  COM(2013) 265 final.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.