Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1845 ze dne 18. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o podporu na snížení produkce mléka podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1845/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 282/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1845
   ze dne 18. října 2016,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o podporu na snížení produkce mléka podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 stanoví podporu pro producenty mléka, kteří se zavážou snížit své dodávky kravského mléka po dobu tří měsíců. Tato podpora se vyplácí na základě žádostí o podporu. Pokud je souhrnný objem, na nějž se vztahují přípustné a věrohodné oznámené žádosti o podporu, vyšší než celkový maximální objem uvedený v čl. 1 odst. 1 zmíněného nařízení, použijí členské státy na množství, na něž se vztahují jednotlivé žádosti o podporu, koeficient přidělení.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o podporu podané pro období listopadu 2016, prosince 2016 a ledna 2017, jsou vyšší než celkový maximální objem. Proto je třeba stanovit koeficient přidělení.
            
   
               (3)
            
               Za účelem urychleného provádění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Koeficient přidělení, který se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o podporu na snížení dodávek kravského mléka v listopadu 2016, prosinci 2016 a lednu 2017 podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612, činí 0,12462762.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 242, 9.9.2016, s. 4.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.