Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1851 ze dne 14. června 2016 o přijetí programu modulů ad hoc na období let 2019, 2020 a 2021 pro výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1851/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 284/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1851
   ze dne 14. června 2016
   o přijetí programu modulů ad hoc na období let 2019, 2020 a 2021 pro výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství (1), a zejména na čl. 7a odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s nařízením (ES) č. 577/98 je nutné upřesnit prvky programu modulů ad hoc na období let 2019, 2020 a 2021.
            
   
               (2)
            
               Je potřeba mít k dispozici ucelený a srovnatelný soubor údajů týkajících se organizace práce a uspořádání pracovní doby a podrobnější údaje týkající se účasti na trhu práce, aby bylo možné sledovat pokrok dosažený při plnění společných cílů strategie Evropa 2020.
            
   
               (3)
            
               V souvislosti s probíhající debatou o flexikuritě (2) a vyjádřenou potřebou větší adaptability jak podniků, tak pracovníků v Evropě, což je klíčový bod evropské strategie zaměstnanosti a hlavních směrů politik zaměstnanosti (3), je nutné shromáždit údaje pomocí rozsáhlého evropského šetření o rozsahu uplatňování různých forem nových postupů v organizaci práce a uspořádání pracovní doby a zkušeností pracovníků s nimi.
            
   
               (4)
            
               Ve svém sdělení o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (4) Komise zdůraznila, že je důležité zlepšit shromažďování statistických údajů o pracovních úrazech a nemocích z povolání, o expozici na pracovišti a o onemocněních souvisejících s prací. Nový modul ad hoc o pracovních úrazech a zdravotních problémech souvisejících s prací by měl umožnit porovnání údajů, které členské státy poskytují v rámci projektu evropské statistiky o pracovních úrazech, se situací osob na trhu práce a měl by také umožnit shromáždit údaje o zdravotních problémech souvisejících s prací. Kromě toho by měl poskytnout informace o expozici faktorům na pracovišti, které jsou rizikové pro fyzické zdraví a duševní pohodu.
            
   
               (5)
            
               Ve svém sdělení Evropský program pro migraci
                   (5) Komise uznala, že je třeba rozvíjet strukturální opatření týkající se migrace. Měla by být podporována opatření pro integraci migrantů, včetně iniciativ na zlepšení jazykových znalostí a odborných dovedností, a snadnější uznávání kvalifikací a jednodušší přístup na trh práce. Kromě toho se jedna z klíčových oblastí, jimiž se zabývá doporučení Rady (EU) 2015/1184 (6), zaměřuje na odstranění překážek omezujících účast na trhu práce a snížení rozdílů v zaměstnanosti znevýhodněných osob, včetně rozdílu mezi občany Unie a občany zemí mimo Unii. V této souvislosti jsou potřeba podrobné údaje týkající se situace v oblasti práce migrantů za účelem získání spolehlivé informační základny pro rozhodování,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijímá se program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil na období let 2019, 2020 a 2021 stanovený v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. června 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.
   
      (2)  Flexikurita je integrovanou strategií pro souběžné posílení flexibility a jistoty na trhu práce. Jejím cílem je sladit potřebu zaměstnavatelů disponovat flexibilní pracovní silou s potřebou pracovníků mít jistotu – aby se mohli spolehnout, že nebudou čelit dlouhým obdobím nezaměstnanosti.
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1848 ze dne 5. října 2015 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2015 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 28).
   
      (4)  COM(2014) 332 final, 6. června 2014.
   
      (5)  COM(2015) 240 final, 13. května 2015.
   
      (6)  Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 14. července 2015 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Evropské unie (Úř. věst. L 192, 18.7.2015, s. 27).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL
      
      
         Víceletý program modulů ad hoc 2019–2021
      
      
         Organizace práce a úpravy pracovní doby
      
      
         Referenční období: 2019
      
         Dílčí moduly (oblasti, o nichž je nutné poskytnout podrobnější informace):
      
      
                   
               
                  Dílčí modul 1: Pružnost pracovní doby
                  
                     Cíl: poskytnout více podrobných informací o tom, jak zaměstnanci mohou rozhodovat o své pracovní době a době jejich absence, ale také o tom, jak často jsou zaměstnanci nuceni svou pracovní dobu měnit.
               
      
                   
               
                  Dílčí modul 2: Metody práce
                  
                     Cíl: shromáždit informace týkající se časových tísní, přímého řízení a autonomie v pracovním prostředí.
               
      
                   
               
                  Dílčí modul 3: Místo výkonu práce
                  
                     Cíl: poskytnout více podrobných informací o místě výkonu práce, čase dojíždění nebo-li době potřebné k vykonání cesty z domova do práce.
               
      
         Pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání
      
      
         Referenční období: 2020
      
         Dílčí moduly (oblasti, o nichž je nutné poskytnout podrobnější informace):
      
      
                   
               
                  Dílčí modul 1: Pracovní úrazy
                  
                     Cíl: určit pracovní úrazy, jejich druh a dopad na počet dnů pracovní neschopnosti nebo druh pracovní neschopnosti.
               
      
                   
               
                  Dílčí modul 2: Zdravotní problémy související s prací
                  
                     Cíl: rozpoznat fyzické nebo psychické zdravotní problémy způsobené nebo zhoršené vykonávanou prací, jejich druh a jejich dopad na počet dnů pracovní neschopnosti nebo druh pracovní neschopnosti.
               
      
                   
               
                  Dílčí modul 3: Rizikové faktory pro fyzické zdraví a/nebo duševní pohodu
                  
                     Cíl: analyzovat, zda jsou pracovníci vystaveni rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit jejich fyzické a/nebo duševní zdraví.
               
      
         Situace v oblasti práce migrantů a jejich přímých potomků
      
      
         Referenční období: 2021
      
         Dílčí moduly (oblasti, o nichž je nutné poskytnout podrobnější informace):
      
      
                   
               
                  Dílčí modul 1: Obecné informace
                  
                     Cíl: poskytovat více informací o migrantech a jejich přímých potomcích (1), zejména co se týče vzdělání rodičů a hlavního důvodu pro migraci.
               
      
                   
               
                  Dílčí modul 2: Jazykové znalosti
                  
                     Cíl: shromažďovat informace o tom, jak migranti vnímají své jazykové schopnosti.
               
      
                   
               
                  Dílčí modul 3: Překážky a podpora pro účast na trhu práce
                  
                     Cíl: získání informací o překážkách bránících zapojení se na trhu práce (například uznávání kvalifikací získaných v zahraničí nebo překážky související zahraničním původem) a o jednotlivých přístupech k hledání práce.
               
      
      
         (1)  Migranti jsou zde definováni jako osoby narozené v zahraničí, které mohou být rovněž státními příslušníky třetích zemí. Přímí potomci přistěhovalců by měli být chápáni jako druhá generace přistěhovalců, tedy místní obyvatelé, přičemž alespoň jeden rodič je narozen v zahraničí.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.