Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1852 ze dne 19. října 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1852/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 284/5
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1852
   ze dne 19. října 2016,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (dále jen „rybolov NNN“), jakož i postupy pro vytvoření seznamu Unie s těmito plavidly (dále jen „seznam Unie“). Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.
            
   
               (2)
            
               Seznam Unie byl sestaven v nařízení Komise (EU) č. 468/2010 (2) a následně pozměněn prováděcími nařízeními (EU) č. 724/2011 (3), (EU) č. 1234/2012 (4), (EU) č. 672/2013 (5), (EU) č. 137/2014 (6) a (EU) 2015/1296 (7).
            
   
               (3)
            
               Na seznam Unie se podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 zařazují plavidla zařazená na seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
            
   
               (4)
            
               Všechny regionální organizace pro řízení rybolovu vypracovávají a pravidelně aktualizují seznamy s plavidly NNN na základě svých předpisů (8).
            
   
               (5)
            
               Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008 má Komise poté, co obdrží od regionálních organizací pro řízení rybolovu seznamy rybářských plavidel, u nichž se předpokládá nebo je potvrzeno, že jsou zapojena do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, seznam Unie aktualizovat. Jelikož Komise obdržela od regionálních organizací pro řízení rybolovu nové seznamy, seznam Unie by měl být nyní aktualizován.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem k tomu, že stejné plavidlo může být uvedeno na seznamu pod různými názvy a/nebo vlajkami podle toho, kdy bylo na seznamy regionálních organizací pro řízení rybolovu zařazeno, měl by aktualizovaný seznam Unie obsahovat tyto různé názvy a/nebo vlajky podle toho, jak jsou uváděny příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.
            
   
               (7)
            
               Nařízení (EU) č. 468/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část B přílohy nařízení (EU) č. 468/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22.
   
      (3)  Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 14.
   
      (4)  Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 38.
   
      (5)  Úř. věst. L 193, 16.7.2013, s. 6.
   
      (6)  Úř. věst. L 43, 13.2.2014, s. 47.
   
      (7)  Úř. věst. L 199, 29.7.2015, s. 12.
   
      (8)  Poslední aktualizace: CCAMLR: seznam plavidel NNN pro roky 2015/2016 schválený na výročním zasedání CCAMLR-XXXIV ve dnech 19. až 30. října 2015; SEAFO: seznam plavidel NNN schválený na 12. výročním zasedání Komise ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 2015; ICCAT: seznam plavidel NNN z roku 2015 schválený na 24. pravidelném zasedání Komise ve dnech 10. až 17. listopadu 2015; IATTC: seznam z roku 2015 schválený na 89. zasedání IATTC ve dnech 29. června až 3. července 2015; NEAFC: část B seznamu plavidel NNN AM 2015-07 schválená na 34. výročním zasedání ve dnech 9. až 13. listopadu 2015; NAFO: seznam z roku 2015 schválený na 37. výročním zasedání ve dnech 21. až 25. září 2015; WCPFC: seznam plavidel NNN pro rok 2016 (s účinností od 7. února 2016) schválený na 20. pravidelném zasedání Komise ve dnech 3. až 8. prosince 2015; IOTC: seznam plavidel NNN schválený na 20. zasedání IOTC ve dnech 23. až 27. května 2016; GFCM: seznam plavidel NNN pro rok 2016 schválený na 40. zasedání ve dnech 30. května až 3. června 2016; SPRFMO: seznam plavidel NNN schválený na 4. zasedání Komise ve dnech 25. až 29. ledna 2016.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  „+ A424Identifikační číslo lodi podle IMO (1) / Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu
               
                  Název plavidla (předchozí název) (2)
                  
               
                  Stát vlajky nebo území vlajky [podle regionální organizace pro řízení rybolovu] (2)
                  
               
                  Zařazení na seznamu regionální organizace pro řízení rybolovu (2)
                  
               
                  20060010 [ICCAT]
               
                  ACROS No. 2
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20060009 [ICCAT]
               
                  ACROS No. 3
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  7306570
               
                  ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO, NEAFC] / WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Panama, Svatý Kryštof a Nevis) [NAFO, NEAFC, SEAFO] / Panama [GFCM]
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
                  7424891
               
                  ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, GFCM])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Tanzanie, Honduras [CCAMLR]) / Tanzanie (GFCM)
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  7036345
               
                  AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI [CCAMLR, GFCM])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Togo, Belize [CCAMLR])
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  2015001[ICCAT]
               
                  ANEKA 228
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  2015002[ICCAT]
               
                  ANEKA 228; KM.
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  9037537
               
                  BAROON (LANA, ZEUS, TRITON I [CCAMLR]) / LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU No 18 [GFCM])
               
                  Tanzanie (poslední známé státy vlajky: Nigérie, Mongolsko, Togo, Sierra Leone [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO] / není známo [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  12290 [IATTC] / 20110011 [ICCAT]
               
                  BHASKARA No. 10
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  12291 [IATTC] / 20110012 [ICCAT]
               
                  BHASKARA No. 9
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Indonésie)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  20060001 [ICCAT]
               
                  BIGEYE
               
                  Není známo
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20040005 [ICCAT]
               
                  BRAVO
               
                  Není známo
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  9407 [IATTC] / 20110013 [ICCAT]
               
                  CAMELOT
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize [IATTC])
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  6622642
               
                  CHALLENGE (PERSEVERANCE, MILA [CCAMLR] / MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [GFCM])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Panama, Rovníková Guinea, Spojené království [CCAMLR]) / Panama [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  20150003 [ICCAT]
               
                  CHI TONG
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  125 [IATTC] / 20110014 [ICCAT]
               
                  CHIA HAO No. 66
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize [IATTC, ICCAT])
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  7913622
               
                  DAMANZAIHAO (LAFAYETTE)
               
                  Peru (poslední známý stát vlajky: Rusko)
               
                  SPRFMO
               
                  20080001 [ICCAT]
               
                  DANIAA (CARLOS)
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Guinea) [ICCAT] / Guinea [GFCM]
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]
               
                  DRAGON III
               
                  Není známo
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  8604668
               
                  EROS DOS (FURABOLOS)
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Panama, Seychely) [NAFO, NEAFC, SEAFO] / Panama [GFCM]
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
                  20150004 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA 18
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150005 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 01
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150006 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 02
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150007 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 06
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150008 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 08
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150009 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 09
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150010 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 11
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150011 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 13
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150012 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 17
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150013 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 20
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150014 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 21
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20130003 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 21 [ICCAT, IOTC]/FU HSIANG FA [GFCM]
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
                  20150015 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 23
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150016 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 26
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150017 [ICCAT]
               
                  FU HSIANG FA No. 30
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  7355662/20130001 [ICCAT] / M-01432 [WCPFC]
               
                  FU LIEN No 1
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Gruzie) [WCPFC] / Gruzie [ICCAT, GFCM]
               
                  WCPFC, ICCAT, GFCM
               
                  20130004 [ICCAT]
               
                  FULL RICH
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize [IOTC])
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
                  20080005 [ICCAT]
               
                  GALA I (MANARA II, ROAGAN)
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Libye, Ostrov Man) [ICCAT])
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  6591 [IATTC] / 20130006 [ICCAT]
               
                  GOIDAU RUEY No. 1 (GOIDAU RUEY 1 [IATTC, ICCAT])
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  7020126
               
                  GOOD HOPE (TOTO [CCAMLR] / TOTO, SEA RANGER V [GFCM])
               
                  Nigérie
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  6719419 [NEAFC, SEAFO] / 6714919 [NAFO, SEAFO]
               
                  GORILERO (GRAN SOL)
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Sierra Leone, Panama [NAFO, NEAFC, GFCM])
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
                  2009003 [ICCAT]
               
                  GUNUAR MELYAN 21
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
                  7322926
               
                  HEAVY SEA (DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO [CCAMLR])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Panama, Svatý Kryštof a Nevis, Belize) [CCAMLR] / Panama [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  20150018 [ICCAT]
               
                  HOOM XIANG 101
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150019 [ICCAT]
               
                  HOOM XIANG 103
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150020 [ICCAT]
               
                  HOOM XIANG 105
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20100004 [ICCAT]
               
                  HOOM XIANG II [ICCAT, IOTC]/HOOM XIANG 11 [GFCM]
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
                  7332218
               
                  IANNIS 1 [NEAFC] / IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [GFCM]) [NAFO, SEAFO, GFCM]
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama [NEAFC, NAFO, SEAFO])
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
                  6803961
               
                  ITZIAR II (SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE [CCAMLR, GFCM])
               
                  Nigérie (poslední známé státy vlajky: Mali, Nigérie, Togo, Rovníková Guinea, Bolívie, Namibie [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO] / Mali [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  9505 [IATTC] / 20130007 [ICCAT]
               
                  JYI LIH 88
               
                  Není známo
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  20150021 [ICCAT]
               
                  KIM SENG DENG 3
               
                  Bolívie
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  7905443
               
                  KOOSHA 4 (EGUZKIA [GFCM])
               
                  Írán
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  20150022 [ICCAT]
               
                  KUANG HSING 127
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150023 [ICCAT]
               
                  KUANG HSING 196
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  7322897/20150024 [ICCAT]
               
                  KUNLUN (TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA [CCAMLR] / TAISHAN [IOTC, ICCAT]) [CCAMLR, SEAFO, IOTC, ICCAT] / HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) [GFCM]
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Indonésie, Tanzanie, Severní Korea (KLDR), Panama, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Svatý Vincenc a Grenadiny, Uruguay) [CCAMLR] / Rovníková Guinea [IOTC, ICCAT] / Tanzanie, není známo [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
               
                  20060007 [ICCAT]
               
                  LILA No. 10
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  7388267
               
                  LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE [CCAMLR])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Togo, Ghana, Seychely, Francie [CCAMLR] / Togo, Ghana, Seychely [GFCM])
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  20150025 [ICCAT]
               
                  MAAN YIH HSING
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20040007 [ICCAT]
               
                  MADURA 2
               
                  Není známo
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20040008 [ICCAT]
               
                  MADURA 3
               
                  Není známo
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  7325746
               
                  MAINE [NAFO, NEAFC, GFCM]/MAINE, LABIKO (GUINESPA I, MAPOSA NOVENO) [SEAFO]
               
                  Guinea
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
                  20060002 [ICCAT]
               
                  MARIA
               
                  Není známo
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20060005 [ICCAT]
               
                  MELILLA No. 101
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20060004 [ICCAT]
               
                  MELILLA No. 103
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  7385174
               
                  MURTOSA
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Togo [NAFO, NEAFC, SEAFO])
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
                  9009918
               
                  MYS MARII
               
                  Rusko
               
                  SPRFMO
               
                  M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC] / C-00545, 20110003 [ICCAT]
               
                  NEPTUNE
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Gruzie) [WCPFC] / Gruzie [IATTC, ICCAT, GFCM]
               
                  IATTC, ICCAT, WCPFC, GFCM
               
                  20060003 [ICCAT]
               
                  No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20060008 [ICCAT]
               
                  No 2 CHOYU
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20060011 [ICCAT]
               
                  No. 3 CHOYU
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20040006 [ICCAT]
               
                  OCEAN DIAMOND
               
                  Není známo
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  7826233/20090001 [ICCAT]
               
                  OCEAN LION
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Rovníková Guinea)
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
                  7816472
               
                  OKAPI MARTA
               
                  Belize
               
                  GFCM
               
                  11369 [IATTC] / 20130008 [ICCAT]
               
                  ORCA
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  20060012 [ICCAT]
               
                  ORIENTE No. 7
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  5062479
               
                  PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA [CCAMLR] / CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA [GFCM])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Mongolsko, Togo, Uruguay) [CCAMLR, GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  6607666
               
                  RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [CCAMLR] / KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [NEAFC, GFCM])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Belize, Rovníková Guinea, Jižní Afrika) [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO] / Belize (předchozí vlajky: Jižní Afrika, Rovníková Guinea, Mongolsko) [NEAFC]
               
                  CCAMLR, NEAFC, SEAFO, GFCM
               
                  95 [IATTC] / 20130009 [ICCAT]
               
                  REYMAR 6
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  20130013 [ICCAT]
               
                  SAMUDERA PASIFIK No. 18 (KAWIL No. 03, LADY VI-T-III [ICCAT])
               
                  Indonésie
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20150026 [ICCAT]
               
                  SAMUDERA PERKASA 11
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150027 [ICCAT]
               
                  SAMUDRA PERKASA 12 [IOTC] / SAMUDERA PERKASA 12 [ICCAT]
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20080004 [ICCAT]
               
                  SHARON 1 (MANARA 1, POSEIDON)
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Libye, Spojené království)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20150028 [ICCAT]
               
                  SHUEN SIANG
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150029 [ICCAT]
               
                  SIN SHUN FA 6
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150030 [ICCAT]
               
                  SIN SHUN FA 67
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150031 [ICCAT]
               
                  SIN SHUN FA 8
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150032 [ICCAT]
               
                  SIN SHUN FA 9
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20050001 [ICCAT]
               
                  SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Svatý Vincenc a Grenadiny)
               
                  ICCAT, GFCM
               
                  20150034 [ICCAT]
               
                  SRI FU FA 168
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150035 [ICCAT]
               
                  SRI FU FA 18
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150036 [ICCAT]
               
                  SRI FU FA 188
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150037 [ICCAT]
               
                  SRI FU FA 189
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150038 [ICCAT]
               
                  SRI FU FA 286
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150039 [ICCAT]
               
                  SRI FU FA 67
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150040 [ICCAT]
               
                  SRI FU FA 888
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  9405 [IATTC] / 20130010 [ICCAT]
               
                  TA FU 1
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  9179359
               
                  TAVRIDA (AURORA, PACIFIC CONQUEROR)
               
                  Rusko (poslední známý stát vlajky: Peru)
               
                  SPRFMO
               
                  6818930
               
                  TCHAW (REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL [CCAMLR])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Togo, Belize, Seychely) [CCAMLR, GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  13568 [IATTC] / 20130011 [ICCAT]
               
                  TCHING YE No. 6 (EL DIRIA I)
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Belize, Kostarika)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  20150041 [ICCAT]
               
                  TIAN LUNG No.12
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  7321374
               
                  TRINITY (ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA [NEAFC, NAFO, SEAFO])
               
                  Není známo (poslední známé státy vlajky: Ghana, Panama [NAFO] / Ghana, Panama, Maroko [NEAFC]) [NAFO, NEAFC, SEAFO] / Ghana [GFCM]
               
                  NEAFC, NAFO, SEAFO, GFCM
               
                  8713392
               
                  VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE, PION, THE BIRD, CHU LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES, GALE, SOUTH BOY, PISCIS) [CCAMLR] / OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) [GFCM]
               
                  Nigérie (poslední známé státy vlajky: Sierra Leone, Libye, Mongolsko, Honduras, Severní Korea (KLDR), Rovníková Guinea, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO] / Mongolsko [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM
               
                  8994295/129 [IATTC] / 20130012 [ICCAT]
               
                  WEN TENG No. 688 (MAHKOIA ABADI No. 196)
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)
               
                  IATTC, ICCAT, GFCM
               
                  20140001 [ICCAT] / 15579 [IATTC]
               
                  XIN SHI JI 16
               
                  Fidži
               
                  ICCAT, IATTC
               
                  20150042 [ICCAT]
               
                  YI HONG 106
               
                  Bolívie
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150043 [ICCAT]
               
                  YI HONG 116
               
                  Bolívie
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150044 [ICCAT]
               
                  YI HONG 16
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150045 [ICCAT]
               
                  YI HONG 3
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20150046 [ICCAT]
               
                  YI HONG 6
               
                  Bolívie
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  20130002 [ICCAT]
               
                  YU FONG 168
               
                  Čínská Tchaj-pej
               
                  WCPFC, ICCAT, GFCM
               
                  20150048 [ICCAT]
               
                  YU FONG 168
               
                  Není známo
               
                  IOTC, ICCAT
               
                  2009002 [ICCAT]
               
                  YU MAAN WON
               
                  Není známo (poslední známý stát vlajky: Gruzie)
               
                  IOTC, ICCAT, GFCM
               
                  9319856/20150033 [ICCAT]
               
                  ZEMOUR 1 (KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO] / SONGHUA (YUNNAN) [IOTC, ICCAT] / HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44 [GFCM]
               
                  Mauritánie (poslední známé státy vlajky: Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Mongolsko, Kambodža, Namibie, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO] / není známo (poslední známý stát vlajky: Rovníková Guinea) [IOTC, ICCAT] / Tanzanie [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
               
                  9042001/20150047 [ICCAT]
               
                  ZEMOUR 2 (LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN [CCAMLR] / YONDING [SEAFO]) [CCAMLR, SEAFO] / YONGDING (JIANGFENG) [IOTC, ICCAT]/SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) [GFCM]
               
                  Mauritánie (poslední známé státy vlajky: Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Panama, Sierra Leone, Severní Korea (KLDR), Togo, Korejská republika, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO] / Rovníková Guinea [IOTC, ICCAT] / Tanzanie [GFCM]
               
                  CCAMLR, SEAFO, GFCM, IOTC, ICCAT
               
      
      
         (1)  Mezinárodní námořní organizace.
      
         (2)  Další informace lze nalézt na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.