Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1854 ze dne 19. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1854/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 284/17
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1854
   ze dne 19. října 2016,
   kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením Komise (ES) č. 341/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz česneku.
            
   
               (2)
            
               Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence „A“ podané během prvních sedmi kalendářních dní měsíce října 2016, na podobdobí od 1. prosince 2016 do 28. února 2017, převyšují u některých kvót dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence „A“ vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
   
               (3)
            
               Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence „A“ podané podle nařízení (ES) č. 341/2007 na podobdobí od 1. prosince 2016 do 28. února 2017, se vztahuje koeficient přidělení uvedený v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Původ
               
                  Referenční číslo
               
                  Koeficient přidělení – žádosti podané pro podobdobí od 1.12.2016 do 28.2.2017
                  (v %)
               
                  
                     Argentina
                  
               
                  
                              —
                           
                              Tradiční dovozci
                           
               
                  09.4104
               
                  —
               
                  
                              —
                           
                              Noví dovozci
                           
               
                  09.4099
               
                  —
               
                  
                     Čína
                  
               
                  
                              —
                           
                              Tradiční dovozci
                           
               
                  09.4105
               
                  —
               
                  
                              —
                           
                              Noví dovozci
                           
               
                  09.4100
               
                  0,459731
               
                  
                     Ostatní třetí země
                  
               
                  
                              —
                           
                              Tradiční dovozci
                           
               
                  09.4106
               
                  —
               
                  
                              —
                           
                              Noví dovozci
                           
               
                  09.4102
               
                  —
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.