Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1867/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 286/32
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1867
   ze dne 20. října 2016,
   kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS osvobodí členské státy od spotřební daně líh, který byl plně denaturován v souladu s požadavky některého členského státu, pokud byly tyto požadavky řádně oznámeny a schváleny v souladu s podmínkami stanovenými v odstavcích 3 a 4 uvedeného článku.
            
   
               (2)
            
               Denaturační prostředky, které používají jednotlivé členské státy k úplné denaturaci lihu podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice 92/83/EHS, jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (ES) č. 3199/93 (2).
            
   
               (3)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2013 (3) zavedlo společný postup úplné denaturace lihu. Tímto společným postupem je použití tří litrů isopropylalkoholu, tří litrů ethyl(methyl)ketonu a jednoho gramu denatonium-benzoátu na jeden hektolitr absolutního ethanolu. Účelem společného postupu bylo nahradit různé postupy denaturace využívané v jednotlivých členských státech, aby se zamezilo daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem a zneužití daňového režimu.
            
   
               (4)
            
               Ačkoli je společný postup denaturace považován v boji proti podvodům a v zamezování náhodné či záměrné spotřebě za spolehlivý, účinný a účelný, ve většině průmyslových použití se nepoužívá, a to hlavně z důvodu vyšších nákladů tohoto postupu ve srovnání s některými vnitrostátními postupy denaturace. Velký počet vnitrostátních postupů denaturace oslabuje účinný dohled a poskytuje příležitosti k podvodům.
            
   
               (5)
            
               Při jednáních s příslušnými orgány a se zohledněním stanovisek průmyslového odvětví bylo dosaženo dohody na jednom společném postupu denaturace. Tento postup znamená nižší náklady, neboť snižuje požadované množství isopropylalkoholu, ethyl(methyl)ketonu a denatonium-benzoátu na jeden hektolitr absolutního ethanolu a zároveň zaručuje dostatečnou úroveň prevence.
            
   
               (6)
            
               Proto by všechny vnitrostátní postupy denaturace měly být z přílohy nařízení (ES) č. 3199/93 odstraněny. Členské státy nadále používající vnitrostátní postupy denaturace tak učiní za podmínek uvedených v čl. 27 odst. 1 písm. b) směrnice 92/83/EHS, který stanoví osvobození denaturovaného lihu používaného pro výrobu jakéhokoli výrobku, který není určen pro lidskou spotřebu, od harmonizované spotřební daně.
            
   
               (7)
            
               Komise předala všechna oznámení uvedená v čl. 27 odst. 3 směrnice 92/83/EHS ostatním členským státům.
            
   
               (8)
            
               K oznámeným požadavkům nebyly obdrženy žádné námitky uvedené v čl. 27 odst. 4 směrnice 92/83/EHS.
            
   
               (9)
            
               Je vhodné průmyslovému odvětví poskytnout přiměřenou lhůtu, aby se mohlo přizpůsobit novému společnému postupu denaturace a splnit stávající smluvní podmínky.
            
   
               (10)
            
               Nařízení (ES) č. 3199/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (11)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha nařízení (ES) č. 3199/93 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. srpna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 288, 23.11.1993, s. 12).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 162/2013 ze dne 21. února 2013, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 49, 22.2.2013, s. 55).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA
            
                        1.
                     
                        Seznam produktů s uvedením registrovaného čísla Chemical Abstracts Service (CAS), které jsou povoleny pro úplnou denaturaci lihu:
                        
                                    denatonium-benzoát
                                 
                                    CAS: 3734-33-6
                                 
                                    isopropylalkohol
                                 
                                    CAS: 67-63-0
                                 
                                    ethyl(methyl)keton (butanon)
                                 
                                    CAS: 78-93-3
                                 
                     
            
                        2.
                     
                        Synonyma k názvům povolených produktů v různých úředních jazycích Unie jsou k dispozici v Evropském celním seznamu chemických látek.
                     
            
                        3.
                     
                        V této příloze se v souladu s terminologií používanou Mezinárodní unií pro čistou a užitou chemii (IUPAC) používá pojem „absolutní ethanol“.
                     
            
                        4.
                     
                        Společný postup denaturace používaný ve všech členských státech pro plně denaturovaný líh:
                        Na jeden hektolitr absolutního ethanolu se přidávají tyto látky:
                        
                                    —
                                 
                                    1,0 litru isopropylalkoholu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    1,0 litru ethyl(methyl)ketonu,
                                 
                        
                                    —
                                 
                                    1,0 gramu denatonium-benzoátu.
                                 
                     
            
                        5.
                     
                        K denaturovanému lihu lze přidat barvivo, aby získal charakteristickou barvu, díky které je okamžitě rozpoznatelný.“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.