Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1868/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 286/35
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1868
   ze dne 20. října 2016,
   kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 35 odst. 10 třetí pododstavec, čl. 244 odst. 6 a čl. 245 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 2. dubna 2016 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2016/467 (2), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (3). Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 byla do obezřetnostního právního rámce v oblasti pojišťovnictví pro investice do způsobilé infrastruktury zavedena nová třída aktiv. Tato nová třída aktiv infrastruktury byla vymezena na základě kritérií s cílem zajistit, aby tyto investice vykazovaly zdravý rizikový profil a obdržely zrevidovanou kalibraci, čímž se na základě splnění uvedených přísných kritérií sníží kapitálové požadavky.
            
   
               (2)
            
               Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 bylo také na evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF) rozšířeno zvláštní zacházení stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 pro evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání a byl změněn článek 168 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci tak, aby se akciím obchodovaným v mnohostranných obchodních systémech (MOS) dostalo zacházení rovnocenného s akciemi kotovanými na regulovaných trzích.
            
   
               (3)
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2450 (4) se stanoví šablony pro podávání zpráv, které pojišťovny a zajišťovny musejí používat pro vykazování informací, které jsou nezbytné pro účely dohledu, orgánům dohledu. S cílem zajistit, aby orgány dohledu dostávaly pro účely kontroly v rámci dohledu náležité informace také o investicích do způsobilé infrastruktury prováděných pojišťovnami a zajišťovnami, jakož i o investicích do evropských fondů dlouhodobých investic a akcií obchodovaných v MOS, měly by být odpovídajícím způsobem změněny šablony pro podávání zpráv orgánům dohledu ze strany těchto podniků, jež jsou stanoveny v prováděcím nařízení (EU) 2015/2450.
            
   
               (4)
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 obsahuje několik drobných formulačních chyb, které by měly být odpovídajícím způsobem opraveny.
            
   
               (5)
            
               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění).
            
   
               (6)
            
               O návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1094/2010 (5),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pozměňující ustanovení
   Prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
            
   
               2)
            
               Příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
            
   
               3)
            
               Příloha III se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
            
   
               4)
            
               Příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.
            
   Článek 2
   Opravy
   Prováděcí nařízení (EU) 2015/2450 se opravuje v souladu s přílohou V tohoto nařízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/467 ze dne 30. září 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro několik tříd aktiv pojišťoven a zajišťoven (Úř. věst. L 85, 1.4.2016, s. 6).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Úř. věst. L 347, 31.12.2015, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2450 se mění takto:
      
                  1)
               
                  S.26.01.01 se nahrazuje tímto:
                  
                     „S.26.01.01
                  
                  
                     Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko
                  
                  
                              Článek 112
                           
                              
                                 Z0010
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Použitá zjednodušení
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0010
                              
                           
                              Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
                           
                              
                                 R0010
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko
                           
                              
                                 R0020
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů
                           
                              
                                 R0030
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik
                           
                              
                                 R0040
                              
                           
                               
                           
                  
                     
                  
                  
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Počáteční absolutní hodnoty před šokem
                              
                           
                              
                                 Absolutní hodnoty po šoku
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky
                              
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Čistý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Hrubý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Tržní riziko – Základní informace
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0020
                              
                           
                              
                                 C0030
                              
                           
                              
                                 C0040
                              
                           
                              
                                 C0050
                              
                           
                              
                                 C0060
                              
                           
                              
                                 C0070
                              
                           
                              
                                 C0080
                              
                           
                              Úrokové riziko
                           
                              
                                 R0100
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů
                           
                              
                                 R0110
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru
                           
                              
                                 R0120
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Akciové riziko
                           
                              
                                 R0200
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie typu 1
                           
                              
                                 R0210
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              kapitál typu 1
                           
                              
                                 R0220
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              strategické účasti (akcie typu 1)
                           
                              
                                 R0230
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              založené na době trvání (akcie typu 1)
                           
                              
                                 R0240
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie typu 2
                           
                              
                                 R0250
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              kapitál typu 2
                           
                              
                                 R0260
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              strategické účasti (akcie typu 2)
                           
                              
                                 R0270
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              založené na době trvání (akcie typu 2)
                           
                              
                                 R0280
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie způsobilé infrastruktury
                           
                              
                                 R0290
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Nemovitostní riziko
                           
                              
                                 R0300
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                  
                     
                  
                  
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Počáteční absolutní hodnoty před šokem
                              
                           
                              
                                 Absolutní hodnoty po šoku
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky
                              
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Čistý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Hrubý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Tržní riziko – Základní informace
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0020
                              
                           
                              
                                 C0030
                              
                           
                              
                                 C0040
                              
                           
                              
                                 C0050
                              
                           
                              
                                 C0060
                              
                           
                              
                                 C0070
                              
                           
                              
                                 C0080
                              
                           
                              Riziko kreditního rozpětí
                           
                              
                                 R0400
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry
                           
                              
                                 R0410
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                           
                              
                                 R0411
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                           
                              
                                 R0412
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              úvěrové deriváty
                           
                              
                                 R0420
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů
                           
                              
                                 R0430
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů
                           
                              
                                 R0440
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizované pozice
                           
                              
                                 R0450
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizace typu 1
                           
                              
                                 R0460
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizace typu 2
                           
                              
                                 R0470
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              resekuritizace
                           
                              
                                 R0480
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Koncentrace tržních rizik
                           
                              
                                 R0500
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Měnové riziko
                           
                              
                                 R0600
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              nárůst hodnoty cizí měny
                           
                              
                                 R0610
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              pokles hodnoty cizí měny
                           
                              
                                 R0620
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika
                           
                              
                                 R0700
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Celkové tržní riziko
                              
                           
                              
                                 R0800
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              “
                           
               
      
                  2)
               
                  S.26.01.04 se nahrazuje tímto:
                  
                     „S.26.01.04
                  
                  
                     Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko
                  
                  
                              Článek 112
                           
                              
                                 Z0010
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Použitá zjednodušení
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0010
                              
                           
                              Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
                           
                              
                                 R0010
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko
                           
                              
                                 R0020
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů
                           
                              
                                 R0030
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik
                           
                              
                                 R0040
                              
                           
                               
                           
                  
                     
                  
                  
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Počáteční absolutní hodnoty před šokem
                              
                           
                              
                                 Absolutní hodnoty po šoku
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky
                              
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Čistý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Hrubý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Tržní riziko – Základní informace
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0020
                              
                           
                              
                                 C0030
                              
                           
                              
                                 C0040
                              
                           
                              
                                 C0050
                              
                           
                              
                                 C0060
                              
                           
                              
                                 C0070
                              
                           
                              
                                 C0080
                              
                           
                              Úrokové riziko
                           
                              
                                 R0100
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů
                           
                              
                                 R0110
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru
                           
                              
                                 R0120
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Akciové riziko
                           
                              
                                 R0200
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie typu 1
                           
                              
                                 R0210
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              kapitál typu 1
                           
                              
                                 R0220
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              strategické účasti (akcie typu 1)
                           
                              
                                 R0230
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              založené na době trvání (akcie typu 1)
                           
                              
                                 R0240
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie typu 2
                           
                              
                                 R0250
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              kapitál typu 2
                           
                              
                                 R0260
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              strategické účasti (akcie typu 2)
                           
                              
                                 R0270
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              založené na době trvání (akcie typu 2)
                           
                              
                                 R0280
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie způsobilé infrastruktury
                           
                              
                                 R0290
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Nemovitostní riziko
                           
                              
                                 R0300
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                  
                     
                  
                  
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Počáteční absolutní hodnoty před šokem
                              
                           
                              
                                 Absolutní hodnoty po šoku
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky
                              
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Čistý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Hrubý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Tržní riziko – Základní informace
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0020
                              
                           
                              
                                 C0030
                              
                           
                              
                                 C0040
                              
                           
                              
                                 C0050
                              
                           
                              
                                 C0060
                              
                           
                              
                                 C0070
                              
                           
                              
                                 C0080
                              
                           
                              Riziko kreditního rozpětí
                           
                              
                                 R0400
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry
                           
                              
                                 R0410
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                           
                              
                                 R0411
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                           
                              
                                 R0412
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              úvěrové deriváty
                           
                              
                                 R0420
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů
                           
                              
                                 R0430
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů
                           
                              
                                 R0440
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizované pozice
                           
                              
                                 R0450
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizace typu 1
                           
                              
                                 R0460
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizace typu 2
                           
                              
                                 R0470
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              resekuritizace
                           
                              
                                 R0480
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Koncentrace tržních rizik
                           
                              
                                 R0500
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Měnové riziko
                           
                              
                                 R0600
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              nárůst hodnoty cizí měny
                           
                              
                                 R0610
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              pokles hodnoty cizí měny
                           
                              
                                 R0620
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika
                           
                              
                                 R0700
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkové tržní riziko
                           
                              
                                 R0800
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              “
                           
               
      
                  3)
               
                  S.26.01.01 se nahrazuje tímto:
                  
                     „SR.26.01.01
                  
                  
                     Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko
                  
                  
                              Článek 112
                           
                              
                                 Z0010
                              
                           
                               
                           
                              Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část
                           
                              
                                 Z0020
                              
                           
                               
                           
                              Číslo fondu/portfolia
                           
                              
                                 Z0030
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Použitá zjednodušení
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0010
                              
                           
                              Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry
                           
                              
                                 R0010
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko
                           
                              
                                 R0020
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů
                           
                              
                                 R0030
                              
                           
                               
                           
                              Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik
                           
                              
                                 R0040
                              
                           
                               
                           
                  
                     
                  
                  
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Počáteční absolutní hodnoty před šokem
                              
                           
                              
                                 Absolutní hodnoty po šoku
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky
                              
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Čistý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Hrubý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Tržní riziko – Základní informace
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0020
                              
                           
                              
                                 C0030
                              
                           
                              
                                 C0040
                              
                           
                              
                                 C0050
                              
                           
                              
                                 C0060
                              
                           
                              
                                 C0070
                              
                           
                              
                                 C0080
                              
                           
                              Úrokové riziko
                           
                              
                                 R0100
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů
                           
                              
                                 R0110
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru
                           
                              
                                 R0120
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Akciové riziko
                           
                              
                                 R0200
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie typu 1
                           
                              
                                 R0210
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              kapitál typu 1
                           
                              
                                 R0220
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              strategické účasti (akcie typu 1)
                           
                              
                                 R0230
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              založené na době trvání (akcie typu 1)
                           
                              
                                 R0240
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie typu 2
                           
                              
                                 R0250
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              kapitál typu 2
                           
                              
                                 R0260
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              strategické účasti (akcie typu 2)
                           
                              
                                 R0270
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              založené na době trvání (akcie typu 2)
                           
                              
                                 R0280
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              akcie způsobilé infrastruktury
                           
                              
                                 R0290
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Nemovitostní riziko
                           
                              
                                 R0300
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                  
                     
                  
                  
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Počáteční absolutní hodnoty před šokem
                              
                           
                              
                                 Absolutní hodnoty po šoku
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky
                              
                           
                              
                                 Aktiva
                              
                           
                              
                                 Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Čistý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)
                              
                           
                              
                                 Hrubý solventnostní kapitálový požadavek
                              
                           
                              
                                 Tržní riziko – Základní informace
                              
                           
                               
                           
                              
                                 C0020
                              
                           
                              
                                 C0030
                              
                           
                              
                                 C0040
                              
                           
                              
                                 C0050
                              
                           
                              
                                 C0060
                              
                           
                              
                                 C0070
                              
                           
                              
                                 C0080
                              
                           
                              Riziko kreditního rozpětí
                           
                              
                                 R0400
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry
                           
                              
                                 R0410
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                           
                              
                                 R0411
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                           
                              
                                 R0412
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              úvěrové deriváty
                           
                              
                                 R0420
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů
                           
                              
                                 R0430
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů
                           
                              
                                 R0440
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizované pozice
                           
                              
                                 R0450
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizace typu 1
                           
                              
                                 R0460
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              sekuritizace typu 2
                           
                              
                                 R0470
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              resekuritizace
                           
                              
                                 R0480
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Koncentrace tržních rizik
                           
                              
                                 R0500
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Měnové riziko
                           
                              
                                 R0600
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              nárůst hodnoty cizí měny
                           
                              
                                 R0610
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              pokles hodnoty cizí měny
                           
                              
                                 R0620
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika
                           
                              
                                 R0700
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Celkové tržní riziko
                              
                           
                              
                                 R0800
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              “
                           
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V S.06.02 – Seznam aktiv se pokyny C0300 nahrazují tímto:
                  
                              „C0300
                           
                              Investice do infrastruktury
                           
                              Určete, zda je aktivum investicí do infrastruktury podle definice v čl. 1 bodech 55a a 55b nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.
                              Použije se jedna z těchto možností:
                              
                                           
                                       
                                          1 – Nejedná se o investici do infrastruktury
                                       
                              
                                           
                                       
                                          2 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: státní záruka (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          3 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: státní podpora včetně iniciativy veřejného financování (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          4 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: nadnárodní záruka/podpora (ECB, mezinárodní rozvojová banka, mezinárodní organizace)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          9 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: jiné úvěry na nezpůsobilou infrastrukturu nebo investice do nezpůsobilé infrastruktury, nezařazené do výše uvedených kategorií
                                       
                              
                                           
                                       
                                          12 – Investice do způsobilé infrastruktury: státní záruka (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          13 – Investice do způsobilé infrastruktury: státní podpora včetně iniciativy veřejného financování (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          14 – Investice do způsobilé infrastruktury: nadnárodní záruka/podpora (ECB, mezinárodní rozvojová banka, mezinárodní organizace)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          19 – Investice do způsobilé infrastruktury: jiné investice do způsobilé infrastruktury, nezařazené do výše uvedených kategorií
                                       
                              
                                           
                                       
                                          20 – evropský fond dlouhodobých investic (ELTIF, investující do infrastrukturních aktiv, a ELTIF, investující do jiných, neinfrastrukturních aktiv)“
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  V S.21.02 se pokyny C0080 nahrazují tímto: „Určí se písmenný kód původní měny ve formátu ISO 4217“
               
      
                  3)
               
                  V S.26.01 – Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko:
                  
                              a)
                           
                              v položce Akciové riziko se do řádku R0260-R0280/C0040 vkládají tyto řádky:
                              
                                          „R0290/C0020
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Zde se uvádí počáteční absolutní hodnota aktiv citlivých na akciové riziko pro akcie způsobilé infrastruktury.
                                          Tato buňka nezahrnuje částky vymahatelné ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0030
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – závazky – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Zde se uvádí počáteční absolutní hodnota závazků citlivých na akciové riziko pro akcie způsobilé infrastruktury.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0040
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota aktiv citlivých na akciové riziko pro akcie způsobilé infrastruktury, po prudkém výkyvu.
                                          Tato buňka nezahrnuje částky vymahatelné ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0050
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota závazků citlivých na akciové riziko (pro akcie způsobilé infrastruktury), po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0060
                                       
                                          Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Zde se uvádí čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (pro akcie způsobilé infrastruktury), po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztráty.
                                       
                                          R0290/C0070
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztráty) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota závazků citlivých na akciové riziko (pro akcie způsobilé infrastruktury), po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztráty.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0080
                                       
                                          Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Zde se uvádí hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku pro akcie způsobilé infrastruktury, tj. před schopností technických rezerv absorbovat ztráty.“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              v položce Riziko kreditního rozpětí se mezi řádky R0410/C0080 a R0420/C0060 vkládají tyto řádky:
                              
                                          „R0411/C0020
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí počáteční absolutní hodnota aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury.
                                          Tato buňka nezahrnuje částky vymahatelné ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0030
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí počáteční absolutní hodnota závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0040
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po prudkém výkyvu.
                                          Tato buňka nezahrnuje částky vymahatelné ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0050
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0060
                                       
                                          Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.
                                       
                                          R0411/C0070
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztráty) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0080
                                       
                                          Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, tj. před schopností technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.
                                       
                                          R0412/C0020
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí počáteční absolutní hodnota aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury.
                                          Tato buňka nezahrnuje částky vymahatelné ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0030
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před prudkým výkyvem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí počáteční absolutní hodnota závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0040
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po prudkém výkyvu.
                                          Tato buňka nezahrnuje částky vymahatelné ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0050
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po prudkém výkyvu a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0060
                                       
                                          Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.
                                       
                                          R0412/C0070
                                       
                                          Absolutní hodnoty po prudkém výkyvu – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztráty) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí absolutní hodnota závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po prudkém výkyvu, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0080
                                       
                                          Absolutní hodnota po prudkém výkyvu – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Zde se uvádí hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, tj. před schopností technických rezerv absorbovat ztráty. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“
                                       
                           
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:
      
                  1)
               
                  V S.06.02 – Seznam aktiv se pokyny C0300 nahrazují tímto:
                  
                              „C0300
                           
                              Investice do infrastruktury
                           
                              Určete, zda je aktivum investicí do infrastruktury podle definice v čl. 1 bodech 55a a 55b nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.
                              Použije se jedna z těchto možností:
                              
                                           
                                       
                                          1 – Nejedná se o investici do infrastruktury
                                       
                              
                                           
                                       
                                          2 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: státní záruka (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          3 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: státní podpora včetně iniciativy veřejného financování (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          4 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: nadnárodní záruka/podpora (ECB, mezinárodní rozvojová banka, mezinárodní organizace)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          9 – Investice do nezpůsobilé infrastruktury: jiné úvěry na nezpůsobilou infrastrukturu nebo investice do nezpůsobilé infrastruktury, nezařazené do výše uvedených kategorií
                                       
                              
                                           
                                       
                                          12 – Investice do způsobilé infrastruktury: státní záruka (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          13 – Investice do způsobilé infrastruktury: státní podpora včetně iniciativy veřejného financování (vláda, centrální banka, regionální vláda nebo místní orgán)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          14 – Investice do způsobilé infrastruktury: nadnárodní záruka/podpora (ECB, mezinárodní rozvojová banka, mezinárodní organizace)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          19 – Investice do způsobilé infrastruktury: jiné investice do způsobilé infrastruktury, nezařazené do výše uvedených kategorií
                                       
                              
                                           
                                       
                                          20 – evropský fond dlouhodobých investic (ELTIF, investující do infrastrukturních aktiv, a ELTIF, investující do jiných, neinfrastrukturních aktiv)“
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  V S.26.01 – Solventnostní kapitálový požadavek – tržní riziko:
                  
                              a)
                           
                              v položce Akciové riziko se do řádku R0260-R0280/C0040 vkládají tyto řádky:
                              
                                          „R0290/C0020
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury.
                                          Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0030
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury.
                                          Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0040
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na akciové riziko u akcií způsobilé infrastruktury, po šoku.
                                          Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0050
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu.
                                          Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0060
                                       
                                          Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Jde o čistý kapitálový požadavek k akciovému riziku (u akcií způsobilé infrastruktury) po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu.
                                       
                                          R0290/C0070
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na akciové riziko (u akcií způsobilé infrastruktury), po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.
                                          Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0290/C0080
                                       
                                          Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – akciové riziko – akcie způsobilé infrastruktury
                                       
                                          Jde o hrubý kapitálový požadavek k akciovému riziku u akcií způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu.“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              v položce Riziko kreditního rozpětí se mezi řádky R0410/C0080 a R0420/C0060 vkládají tyto řádky:
                              
                                          „R0411/C0020
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury.
                                          Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0030
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0040
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku.
                                          Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0050
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0060
                                       
                                          Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.
                                       
                                          R0411/C0070
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Výše technických rezerv musí být očištěna od částek vymahatelných ze zajištění a zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0411/C0080
                                       
                                          Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.
                                       
                                          R0412/C0020
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před šokem – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o počáteční absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury.
                                          Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0030
                                       
                                          Počáteční absolutní hodnoty před šokem – závazky – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o počáteční absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0040
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – aktiva – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu aktiv citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku.
                                          Do této buňky nejsou zahrnuty částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0050
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – závazky (po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku a po schopnosti technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0060
                                       
                                          Absolutní hodnota po šoku – čistý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o čistý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po úpravě o schopnost technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.
                                       
                                          R0412/C0070
                                       
                                          Absolutní hodnoty po šoku – závazky (před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu) – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o absolutní hodnotu závazků citlivých na riziko kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, po šoku, ale před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Částka technických rezerv se očistí o částky vymahatelné ze zajistných smluv a od zvláštních účelových jednotek.
                                       
                                          R0412/C0080
                                       
                                          Absolutní hodnota po šoku – hrubý solventnostní kapitálový požadavek – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry (jiné než investice do způsobilé infrastruktury)
                                       
                                          Jde o hrubý kapitálový požadavek k riziku kreditního rozpětí u jiných dluhopisů a úvěrů než u těch, které jsou investicemi do způsobilé infrastruktury, tedy před schopností technických rezerv absorbovat ztrátu. Tato hodnota se vykazuje, pouze pokud lze rozdělení mezi R0411 a R0412 odvodit z metody použité pro výpočet. Pokud toto rozdělení není možné, vyplní se pouze R0410.
                                          Pokud R0010/C0010 = 1, tato položka se nevykazuje.“
                                       
                           
               
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se mění takto:
      Řádek kódu 48 se nahrazuje tímto:
      
         
                     „48
                  
                     Infrastrukturní fondy
                  
                     Subjekty kolektivního investování, které investují do infrastrukturních aktiv podle definice v čl. 1 bodech 55a a 55b nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.“
                  
      
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
                  1)
               
                  Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se opravuje takto:
                  
                              a)
                           
                              v SR.01.01.04.R0840 se název nahrazuje tímto:
                              „Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec“;
                           
                  
                              b)
                           
                              v SR.01.01.04.R0850 se název nahrazuje tímto:
                              „Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model“;
                           
                  
                              c)
                           
                              v SR.01.01.04.R0860 se název nahrazuje tímto:
                              „Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely“;
                           
                  
                              d)
                           
                              v S.05.01.01 se druhá tabulka nahrazuje tímto:
                              
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          „Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)
                                          
                                       
                                          Druh pojištění:
                                          
                                             přijaté neproporcionální zajištění
                                          
                                       
                                          Celkem
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Pojištění právní ochrany
                                       
                                          Asistence
                                       
                                          Pojištění různých finančních ztrát
                                       
                                          Zdravotní pojištění
                                       
                                          Pojištění odpovědnosti
                                       
                                          Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy
                                       
                                          Pojištění majetku
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             C0100
                                          
                                       
                                          
                                             C0110
                                          
                                       
                                          
                                             C0120
                                          
                                       
                                          
                                             C0130
                                          
                                       
                                          
                                             C0140
                                          
                                       
                                          
                                             C0150
                                          
                                       
                                          
                                             C0160
                                          
                                       
                                          
                                             C0200
                                          
                                       
                                          
                                             Předepsané pojistné
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přímé pojištění
                                       
                                          
                                             R0110
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0120
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0130
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Podíl zajistitelů
                                       
                                          
                                             R0140
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Čistá hodnota
                                       
                                          
                                             R0200
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             Zasloužené pojistné
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přímé pojištění
                                       
                                          
                                             R0210
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0220
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0230
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Podíl zajistitelů
                                       
                                          
                                             R0240
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Čistá hodnota
                                       
                                          
                                             R0300
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             Náklady na pojistná plnění
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přímé pojištění
                                       
                                          
                                             R0310
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0320
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0330
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Podíl zajistitelů
                                       
                                          
                                             R0340
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Čistá hodnota
                                       
                                          
                                             R0400
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             Změny v ostatních technických rezervách
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přímé pojištění
                                       
                                          
                                             R0410
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0420
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění
                                       
                                          
                                             R0430
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Podíl zajistitelů
                                       
                                          
                                             R0440
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          Čistá hodnota
                                       
                                          
                                             R0500
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              e)
                           
                              v S.05.02.01 se řádek R1300 nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Náklady celkem
                                          
                                       
                                          
                                             R1300
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              f)
                           
                              v S.14.01.01.C0180 se název nahrazuje tímto:
                              „Nejlepší odhad a technické rezervy jako celek“;
                           
                  
                              g)
                           
                              v S.23.01.01 se řádek R0230 nahrazuje tímto:
                              
                                          „Odpočty účasti ve finančních a úvěrových institucích
                                       
                                          
                                             R0230
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              h)
                           
                              v S.23.01.04:
                              
                                          i)
                                       
                                          řádek R0220 se nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II
                                                   
                                                      
                                                         R0220
                                                      
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                      “
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          řádek R0230 se nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „Odpočty účasti v dalších finančních podnicích, včetně neregulovaných podniků vykonávajících finanční činnost
                                                   
                                                      
                                                         R0230
                                                      
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                      “
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          řádek R0440 se nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „Celkový kapitál jiných finančních odvětví
                                                   
                                                      
                                                         R0440
                                                      
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                       
                                                   
                                                      “
                                                   
                                       
                           
                  
                              i)
                           
                              v SR.27.01.01 se v první tabulce zrušuje řádek Z0010 týkající se článku 112;
                           
                  
                              j)
                           
                              v S.26.01.01, S.26.01.04 a SR.26.01.01 se řádek R0600 nahrazuje tímto:
                              
                                          „Měnové riziko
                                       
                                          
                                             R0600
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              k)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se název řádku R0600 nahrazuje tímto:
                              „Celkové riziko vichřice (bouře) ve specifikovaných regionech před diverzifikací“;
                           
                  
                              l)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se název řádku R1030 nahrazuje tímto:
                              „Celkové riziko zemětřesení ve specifikovaných regionech před diverzifikací“;
                           
                  
                              m)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se název řádku R1400 nahrazuje tímto:
                              „Celkové riziko povodně ve specifikovaných regionech před diverzifikací“;
                           
                  
                              n)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se název řádku R1720 nahrazuje tímto:
                              „Celkové riziko krupobití ve specifikovaných regionech před diverzifikací“;
                           
                  
                              o)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se v tabulce „Riziko katastrof způsobených člověkem – námořní doprava“ řádek R2420 nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Po diverzifikaci celkem
                                          
                                       
                                          
                                             R2420
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              p)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se v tabulce „Riziko katastrof způsobených člověkem – Odpovědnostní rizika“ řádek R2820 nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Po diverzifikaci celkem
                                          
                                       
                                          
                                             R2820
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              q)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se v tabulce „Riziko katastrof způsobených člověkem – Úvěry a záruky (kauce)“ řádek R3120 nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Po diverzifikaci celkem
                                          
                                       
                                          
                                             R3120
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              r)
                           
                              v S.27.01.01, S.27.01.04 a SR.27.01.01 se v tabulce „Jiné neživotní katastrofické riziko“ řádky R3260 a R3270 nahrazují tímto:
                              
                                          „Diverzifikace podle skupin závazků
                                       
                                          
                                             R3260
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          
                                             Po diverzifikaci celkem
                                          
                                       
                                          
                                             R3270
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                           
                  
                              s)
                           
                              v S.29.01.01.R0200 se název nahrazuje tímto:
                              „Změny v důsledku čistých technických rezerv“;
                           
                  
                              t)
                           
                              v S.31.02.01 se první část první tabulky nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Interní kód zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Typ kódu zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Identifikační kód cenných papírů zvláštní účelové jednotky a jiných emitovaných finančních mechanismů
                                          
                                       
                                          
                                             Identifikační kód – typ cenných papírů zvláštní účelové jednotky a jiných emitovaných finančních mechanismů
                                          
                                       
                                          
                                             Druhy pojištění, jichž se týká sekuritizace zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Druh rozhodné události či rozhodných událostí u zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Smluvní rozhodná událost
                                          
                                       
                                          
                                             Stejná rozhodná událost jako v podkladovém portfoliu postupníka?
                                          
                                       
                                          
                                             Bazické riziko vyplývající ze struktury přenesení rizika
                                          
                                       
                                          
                                             Bazické riziko vyplývající ze smluvních podmínek
                                          
                                       
                                          
                                             (pokr.)
                                          
                                       
                                          
                                             C0030
                                          
                                       
                                          
                                             C0210
                                          
                                       
                                          
                                             C0040
                                          
                                       
                                          
                                             C0050
                                          
                                       
                                          
                                             C0060
                                          
                                       
                                          
                                             C0070
                                          
                                       
                                          
                                             C0080
                                          
                                       
                                          
                                             C0090
                                          
                                       
                                          
                                             C0100
                                          
                                       
                                          
                                             C0110
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                                           
                                       
                           
                  
                              u)
                           
                              v S.31.02.04 se první část první tabulky nahrazuje tímto:
                              
                                          
                                             „Oficiální název zajištěného podniku
                                          
                                       
                                          
                                             Identifikační kód podniku
                                          
                                       
                                          
                                             Interní kód zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Typ kódu zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Identifikační kód cenných papírů zvláštní účelové jednotky a jiných emitovaných finančních mechanismů
                                          
                                       
                                          
                                             Identifikační kód – typ cenných papírů zvláštní účelové jednotky a jiných emitovaných finančních mechanismů
                                          
                                       
                                          
                                             Druhy pojištění, jichž se týká sekuritizace zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Druh rozhodné události či rozhodných událostí u zvláštní účelové jednotky
                                          
                                       
                                          
                                             Smluvní rozhodná událost
                                          
                                       
                                          
                                             Stejná rozhodná událost jako v podkladovém portfoliu postupníka?
                                          
                                       
                                          
                                             Bazické riziko vyplývající ze struktury přenesení rizika
                                          
                                       
                                          
                                             (pokr.)
                                          
                                       
                                          
                                             C0010
                                          
                                       
                                          
                                             C0020
                                          
                                       
                                          
                                             C0030
                                          
                                       
                                          
                                             C0210
                                          
                                       
                                          
                                             C0040
                                          
                                       
                                          
                                             C0050
                                          
                                       
                                          
                                             C0060
                                          
                                       
                                          
                                             C0070
                                          
                                       
                                          
                                             C0080
                                          
                                       
                                          
                                             C0090
                                          
                                       
                                          
                                             C0100
                                          
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          “
                                       
                                           
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  Přílohy II a III prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se opravují takto:
                  
                              a)
                           
                              v S.01.01.C0010/R0150 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Použije se jedna z těchto možností:
                              
                                           
                                       
                                          1 – Oznámeno
                                       
                              
                                           
                                       
                                          2 – Neoznámeno z důvodu neexistence subjektů kolektivního investování
                                       
                              
                                           
                                       
                                          3 – Neoznamuje se v souladu s pokyny uvedenými v šabloně
                                       
                              
                                           
                                       
                                          6 – Osvobozeno podle čl. 35 odst. 6 až 8
                                       
                              
                                           
                                       
                                          7 – Neoznamuje se, jelikož od podání čtvrtletní zprávy nedošlo k žádným podstatným změnám (tato možnost se vztahuje pouze na roční zprávy)
                                       
                              
                                           
                                       
                                          0 – Neoznámeno (v tomto případě je třeba uvést zvláštní odůvodnění)“;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              v S.01.01.C0010/R0160 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Použije se jedna z těchto možností:
                              
                                           
                                       
                                          1 – Oznámeno
                                       
                              
                                           
                                       
                                          2 – Neoznámeno z důvodu neexistence strukturovaných produktů
                                       
                              
                                           
                                       
                                          3 – Neoznamuje se v souladu s pokyny uvedenými v šabloně
                                       
                              
                                           
                                       
                                          6 – Osvobozeno podle čl. 35 odst. 6 až 8
                                       
                              
                                           
                                       
                                          0 – Neoznámeno z jiného důvodu (v tomto případě je třeba uvést zvláštní odůvodnění)“;
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              v S.01.01.C0010/R0200 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Použije se jedna z těchto možností:
                              
                                           
                                       
                                          1 – Oznámeno
                                       
                              
                                           
                                       
                                          2 – Neoznámeno z důvodu neexistence zapůjčení cenných papírů a repo obchodů
                                       
                              
                                           
                                       
                                          3 – Neoznamuje se v souladu s pokyny uvedenými v šabloně
                                       
                              
                                           
                                       
                                          6 – Osvobozeno podle čl. 35 odst. 6 až 8
                                       
                              
                                           
                                       
                                          0 – Neoznámeno z jiného důvodu (v tomto případě je třeba uvést zvláštní odůvodnění)“;
                                       
                           
                  
                              d)
                           
                              v S.02.02.C0020/R0130 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Uveďte celkovou hodnotu vkladů od zajistitelů, závazků z pojištění a vůči zprostředkovatelům a závazků ze zajištění pro všechny měny.“;
                           
                  
                              e)
                           
                              v S.02.02.C0030/R0130 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Uveďte hodnotu vkladů od zajistitelů, závazků z pojištění a vůči zprostředkovatelům a závazků ze zajištění pro měnu, v níž jsou částky vykazovány.“;
                           
                  
                              f)
                           
                              v S.02.02.C0040/R0130 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Uveďte hodnotu vkladů od zajistitelů, závazků z pojištění a vůči zprostředkovatelům a závazků ze zajištění pro zbývající měny, které nejsou vykazovány jednotlivě.
                              To znamená, že tato buňka nezahrnuje částku vykázanou v měně, v níž jsou částky vykazovány (C0030/R0130), a v měnách vykazovaných jednotlivě (C0050/R0130).“;
                           
                  
                              g)
                           
                              v S.02.02.C0050/R0130 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Uveďte hodnotu vkladů od zajistitelů, závazků z pojištění a vůči zprostředkovatelům a závazků ze zajištění pro každou z měn, které je nutné vykazovat samostatně.“;
                           
                  
                              h)
                           
                              v S.05.01.C0010 až C0160/R1000 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Pořizovací náklady zahrnují náklady, včetně nákladů na obnovení, které lze určit na úrovni individuální pojistné smlouvy a které vznikly z toho důvodu, že podnik vydal tuto konkrétní smlouvu. Jedná se o náklady na provize, náklady na prodej, sjednání a zahájení pojistné smlouvy, která byla vydána. Zahrnuje pohyby časově rozlišených pořizovacích nákladů. U zajišťoven se definice použije obdobně.
                              Čisté pořizovací náklady představují součet přímého pojištění a přijatého zajištění snížený o částku postoupenou zajišťovnám.“;
                           
                  
                              i)
                           
                              v S.06.02 se šestý pododstavec obecných poznámek nahrazuje tímto:
                              „V tabulce Informace o držených pozicích se každé aktivum vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, kolik je zapotřebí, aby byly do této tabulky vyplněny řádně všechny požadované neměnové proměnné s výjimkou položky „Množství“. Pokud lze pro stejné aktivum přiřadit jedné proměnné dvě hodnoty, pak je nutné toto aktivum vykázat na více než jednom řádku.“;
                           
                  
                              j)
                           
                              V S.06.02.C0050, S.07.01.C0050 a S.11.01.C0050 se druhý pododstavec pokynů nahrazuje tímto:
                              „Pokud je nutné pro jedno aktivum, které je vydáno v nejméně dvou různých měnách, uvést stejný identifikační kód aktiva a kód v položce C0040 je definován identifikačním kódem aktiva a písmenným kódem měny podle ISO 4217, musí typ identifikačního kódu aktiva uvádět možnost 99 a možnost původního identifikačního kódu aktiva, jako v následujícím příkladu, pro který měl uvedený kód formát kód ISIN + měna: „99/1“.“;
                           
                  
                              k)
                           
                              V S.06.02.C0110 and S.11.01.C0080 se první pododstavec pokynů nahrazuje tímto:
                              „Kód alfa–2 země, v níž jsou aktiva podniku držena v úschově, podle ISO 3166–1. Pro určení mezinárodních uschovatelů, jako je např. Euroclear, bude zemí úschovy ta země, v níž byla služba úschovy smluvně definována.“;
                           
                  
                              l)
                           
                              V S.06.02.C0140 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Nesplacená částka stanovená jako nominální hodnota u všech aktiv, kde je tato položka relevantní, a v nominální hodnotě u CIC = 72, 73, 74, 75, 79 a 8. Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 71 a 9. Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Množství (C0130).“;
                           
                  
                              m)
                           
                              v S.06.02.C0170 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Hodnota vypočítaná podle článku 75 směrnice 2009/138/ES, která odpovídá:
                              
                                          —
                                       
                                          součinu položek „Nominální hodnota“ (nesplacená částka jistiny stanovená jako nominální hodnota nebo nominální částka) a „Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II“ plus „Vzniklý úrok“ u aktiv, u nichž jsou první dvě položky relevantní,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          součinu položek „Množství“ a „Jednotková cena podle směrnice Solventnost II“ u aktiv, u nichž jsou tyto dvě položky relevantní,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          hodnotě aktiva podle směrnice Solventnost II u aktiv zařaditelných do kategorií aktiv 71 a 9.“;
                                       
                           
                  
                              n)
                           
                              v S.06.02.C0380 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Výše nominální hodnoty v procentech, čistá cena aktiva bez vzniklého úroku, je-li to relevantní.
                              Tato položka se vykazuje, pokud v první části šablony („Informace o držených pozicích“) byla uvedena „nominální hodnota“ (C0140), s výjimkou kategorie CIC 71 a 9.
                              Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka „Jednotková cena podle směrnice Solventnost II“ (C0370).“;
                           
                  
                              o)
                           
                              v S.08.01 se třetí pododstavec obecných poznámek nahrazuje tímto:
                              „Deriváty jsou pokládány za aktiva, pokud je jejich hodnota podle směrnice Solventnost II kladná nebo nulová. Za závazky jsou pokládány, pokud je jejich hodnota podle směrnice Solventnost II záporná. Zahrnují se deriváty považované za aktiva i deriváty považované za závazky.“;
                           
                  
                              p)
                           
                              v S.08.02.C0230 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Hodnota derivátu vypočítaná podle článku 75 směrnice 2009/138/ES ke dni obchodu (ukončení nebo prodeje) nebo ke dni splatnosti. Může být kladná, záporná nebo nulová.“;
                           
                  
                              q)
                           
                              v S.09.01.C0100 a C0110 se za pokyny doplňuje nový text, který zní:
                              „Do tohoto výpočtu by neměly být zahrnuty vzniklé úroky.“;
                           
                  
                              r)
                           
                              v S.11.01.C0100 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Nesplacená částka stanovená jako nominální hodnota u všech aktiv, kde je tato položka relevantní, a v nominální hodnotě u CIC = 72, 73, 74, 75, 79 a 8. Tato položka se nepoužije pro kategorii CIC 71 a 9. Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Množství (C0090).“;
                           
                  
                              s)
                           
                              v S.11.01.C0120 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Hodnota vypočítaná podle článku 75 směrnice 2009/138/ES, která odpovídá:
                              
                                          —
                                       
                                          součinu položek „Nominální hodnota“ (nesplacená částka jistiny stanovená jako nominální hodnota nebo nominální částka) a „Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II“ plus „Vzniklý úrok“ u aktiv, u nichž jsou první dvě položky relevantní,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          součinu položek „Množství“ a „Jednotková cena podle směrnice Solventnost II“ u aktiv, u nichž jsou tyto dvě položky relevantní,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          hodnotě aktiva podle směrnice Solventnost II u aktiv zařaditelných do kategorií aktiv 71 a 9.“;
                                       
                           
                  
                              t)
                           
                              v S.11.01.C0270 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Výše nominální hodnoty v procentech, čistá cena aktiva bez vzniklého úroku, je-li to relevantní.
                              Tato položka se vykazuje, pokud v první části šablony („Informace o držených pozicích“) byla uvedena „nominální hodnota“ (C0100), s výjimkou kategorie CIC 71 a 9.
                              Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka „Jednotková cena podle směrnice Solventnost II“ (C0260).“;
                           
                  
                              u)
                           
                              v S.23.01.R0290/C0030 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Jedná se o výši položek primárního kapitálu po odpočtech, které splňují kritéria pro položky tier 1 s omezením.“;
                           
                  
                              v)
                           
                              v S.23.01.R0290/C0040 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Jedná se o výši položek primárního kapitálu po odpočtech, které splňují kritéria pro položky tier 2.“;
                           
                  
                              w)
                           
                              v S.23.01.R0290/C0050 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Jedná se o výši položek primárního kapitálu po odpočtech, které splňují kritéria pro položky tier 3.“;
                           
                  
                              x)
                           
                              v S.25.01 se čtvrtý pododstavec obecných poznámek nahrazuje tímto:
                              
                                 , kde
                              
                                          —
                                       
                                          =
                                       
                                          
                                             adjustment
                                          
                                       
                                          =
                                       
                                          úprava vypočítaná jednou ze tří metod uvedených výše
                                       
                                          —
                                       
                                          =
                                       
                                          
                                             BSCR′
                                          
                                       
                                          =
                                       
                                          základní solventnostní kapitálový požadavek vypočítaný na základě informací uvedených v této šabloně (C0040/R0100)
                                       
                                          —
                                       
                                          =
                                       
                                          
                                             nSCR
                                             
                                                int
                                             
                                          
                                       
                                          =
                                       
                                          čistý solventnostní kapitálový požadavek k riziku nehmotných aktiv na základě informací uvedených v této šabloně (C0040/R0070)“;
                                       
                           
                  
                              y)
                           
                              v S.26.05.R0230/C0020 se v pokynech zrušuje druhý pododstavec, který zní:
                              „Pokud R0010/C0010 = 1, představuje tato položka celkový kapitálový požadavek k podmodulu rizika pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění, vypočítaný pomocí zjednodušeného výpočtu.“;
                           
                  
                              z)
                           
                              v S.27.01 se zrušuje řádek označený Z0010;
                           
                  
                              aa)
                           
                              v S.27.01 se všechny odkazy na „EHP“ nahrazují příslušným tvarem výrazu „specifikovaný“;
                           
                  
                              bb)
                           
                              v S.27.01.C0410/R1950 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Zjištěná hrubá ztráta v důsledku sesuvu nebo poklesu půdy před zohledněním diverzifikačního efektu mezi zónami.“;
                           
                  
                              cc)
                           
                              v S.27.01.C0420/R1950 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Faktor požadavku k riziku u území Francie, pokud jde o sesuv nebo pokles půdy, před zohledněním diverzifikačního efektu mezi zónami.“;
                           
                  
                              dd)
                           
                              v S.27.01.C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Průměrná hodnota plnění vypláceného pojišťovnami a zajišťovnami při největší koncentraci rizika úrazu.“;
                           
                  
                              ee)
                           
                              v S.31.01.C0140 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Částka hotovostních vkladů přijatá podnikem od zajistitelů.“;
                           
                  
                              ff)
                           
                              v S.31.02.C0030 a C0200 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Interní kód přidělený podnikem zvláštní účelové jednotce podle tohoto pořadí:
                              
                                          —
                                       
                                          identifikační kód právnické osoby (LEI),
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          zvláštní kód
                                       
                              Tento kód je pro každou zvláštní účelovou jednotku jedinečný a v následných zprávách zůstává beze změn.“;
                           
                  
                              gg)
                           
                              v S.31.01.C0230 a S.31.02.C0290 se za pokyny doplňuje nový text, který zní:
                              „Použije se jedna z těchto možností:
                              
                                           
                                       
                                          0 – Stupeň úvěrové kvality 0
                                       
                              
                                           
                                       
                                          1 – Stupeň úvěrové kvality 1
                                       
                              
                                           
                                       
                                          2 – Stupeň úvěrové kvality 2
                                       
                              
                                           
                                       
                                          3 – Stupeň úvěrové kvality 3
                                       
                              
                                           
                                       
                                          4 – Stupeň úvěrové kvality 4
                                       
                              
                                           
                                       
                                          5 – Stupeň úvěrové kvality 5
                                       
                              
                                           
                                       
                                          6 – Stupeň úvěrové kvality 6
                                       
                              
                                           
                                       
                                          9 – Není k dispozici žádný rating“;
                                       
                           
                  
                              hh)
                           
                              v S.36.03.C0160 se v pokynech druhy pojištění 29 až 36 nahrazují tímto:
                              
                                           
                                       
                                          „29 – zdravotní pojištění
                                       
                              
                                           
                                       
                                          30 – pojištění s podílem na zisku
                                       
                              
                                           
                                       
                                          31 – pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu
                                       
                              
                                           
                                       
                                          32 – ostatní životní pojištění
                                       
                              
                                           
                                       
                                          33 – renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění
                                       
                              
                                           
                                       
                                          34 – renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění
                                       
                              
                                           
                                       
                                          35 – zdravotní zajištění
                                       
                              
                                           
                                       
                                          36 – životní zajištění“.
                                       
                           
               
      
                  3)
               
                  Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2015/2450 se opravuje takto:
                  
                              a)
                           
                              v S.12.01.Z0030 se druhý pododstavec pokynů nahrazuje tímto:
                              „Pokud se položka Z0020 = 2, uvede se „0““;
                           
                  
                              b)
                           
                              v S.12.01 se první sloupec pokynů odpovídajících řádku R0340 nahrazuje tímto:
                              „C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340“;
                           
                  
                              c)
                           
                              v S.12.01.C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110, C0150/R0110, C0210/R0110, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0120, C0150/R0120, C0210/R0120, C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130, C0150/R0130 a C0210/R0130 se druhý pododstavec pokynů nahrazuje tímto:
                              „Tato hodnota se vykazuje jako záporná, pokud snižuje výši technických rezerv.“;
                           
                  
                              d)
                           
                              v S.14.01.C0180 se název nahrazuje tímto:
                              „Nejlepší odhad a technické rezervy jako celek“;
                           
                  
                              e)
                           
                              v S.14.01.C0180 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Výše hrubého nejlepšího odhadu a technických rezerv jako celku vypočítaná podle rizikově homogenní skupiny“;
                           
                  
                              f)
                           
                              v S.16.01 v obecných poznámkách se zrušuje osmý pododstavec, který zní:
                              „Částky se uvádějí podle roku, kdy došlo k úrazu/nehodě, na jejichž základě vznikla pojistná plnění spojená s rentou (důchodem).“;
                           
                  
                              g)
                           
                              v S.16.01.Z0030 se první pododstavec pokynů nahrazuje tímto:
                              „Určí se písmenný kód měny vypořádání závazku podle ISO 4217. Všechny částky, které se neuvádějí v jednotlivých měnách, se uvádějí ve vykazovací měně podniku.“;
                           
                  
                              h)
                           
                              v S.16.01.C0010/R0030 a C0070/R0040-R0190 se za pokyny doplňuje nový text, který zní:
                              „Informace je nutno vzít v úvahu včetně zajištění.“;
                           
                  
                              i)
                           
                              v S.16.01.C0080/R0040-R0190 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Nediskontovaný výsledek vývoje vypočítaný jako nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) na začátku roku N minus platby rent (důchodů) provedené v průběhu roku N a minus nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) na konci roku N.“;
                           
                  
                              j)
                           
                              v S.17.01.Z0030 se druhý pododstavec pokynů nahrazuje tímto:
                              „Pokud se položka Z0020 = 2, uvede se „0““;
                           
                  
                              k)
                           
                              v S.17.01.C0020 až C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 až C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 až C0170/R0310 a C0180/R0310 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Tato hodnota se vykazuje jako záporná, pokud snižuje výši technických rezerv.“;
                           
                  
                              l)
                           
                              v S.19.01.C0180/R0100 až R0260 se pokyny nahrazují tímto:
                              „Celková hodnota „Součet všech roků“ představuje součet všech údajů v řádcích (součet všech plateb v souvislosti s rokem vzniku/upsání), včetně celkové hodnoty.“;
                           
                  
                              m)
                           
                              v S.23.01 se za řádek R0230/C0040 doplňuje nový řádek R0230/C0050, který zní:
                              
                                          „R0230/C0050
                                       
                                          Odpočet za účasti ve finančních a úvěrových institucích – tier 3
                                       
                                          Jedná se o výši odpočtu za účasti ve finančních a úvěrových institucích, které jsou odečítány od položek tier 3 v souladu s článkem 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.“
                                       
                           
                  
                              n)
                           
                              v S.23.01.R0500/C0010 se pokyny nahrazují tímto: