Nařízení Komise (EU) 2016/1872 ze dne 6. října 2016, kterým se na rok 2016 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1872/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 290/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1872
   ze dne 6. října 2016,
   kterým se na rok 2016 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EHS) č. 3924/91 požaduje, aby členské státy prováděly statistická zjišťování průmyslové výroby ve Společenství.
            
   
               (2)
            
               Statistické zjišťování průmyslové výroby musí být založeno na seznamu výrobků, podle kterého se stanoví, která průmyslová výroba má být předmětem zjišťování.
            
   
               (3)
            
               Seznam výrobků je nezbytný, aby bylo možné srovnávat statistické údaje o výrobě a o zahraničním obchodu a získat porovnání s klasifikací produkce ve Společenství (CPA).
            
   
               (4)
            
               Seznam výrobků požadovaný nařízením (EHS) č. 3924/91, označovaný „seznam Prodcom“, je jednotný pro všechny členské státy a je nezbytný pro účely porovnání údajů mezi jednotlivými členskými státy.
            
   
               (5)
            
               Jelikož je seznam Prodcom nutno aktualizovat, je nezbytné stanovit tento seznam na rok 2016.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Seznam Prodcom na rok 2016 je uveden v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  PRODCOM
               
                  Popis
               
                  Odkaz na nomenklaturu zahraničního obchodu za rok 2016 (HS/KN)
               
                  Měrná jednotka
               
                  P
               
                  Odkaz na poznámky
               
                  
                     NACE: 07.10
                  
               
                  
                     Těžba železných rud
                  
               
                  
                     CPA: 07.10.10
                  
               
                  
                     Železné rudy
                  
               
                  07.10.10.00
               
                  Železné rudy a koncentráty, kromě kyzových praženců (výpalků)
               
                  2601[.11 + .12]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 07.29
                  
               
                  
                     Těžba ostatních neželezných rud
                  
               
                  
                     CPA: 07.29.11
                  
               
                  
                     Měděné rudy a jejich koncentráty
                  
               
                  07.29.11.00
               
                  Měděné rudy a jejich koncentráty
               
                  2603
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 07.29.12
                  
               
                  
                     Niklové rudy a jejich koncentráty
                  
               
                  07.29.12.00
               
                  Niklové rudy a jejich koncentráty
               
                  2604
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 07.29.13
                  
               
                  
                     Hliníkové rudy a jejich koncentráty
                  
               
                  07.29.13.00
               
                  Hliníkové rudy a jejich koncentráty
               
                  2606
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 07.29.14
                  
               
                  
                     Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
                  
               
                  07.29.14.00
               
                  Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
               
                  2616[.10 + .90]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 07.29.15
                  
               
                  
                     Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty
                  
               
                  07.29.15.00
               
                  Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty
               
                  2607  + 2608  + 2609
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 07.29.19
                  
               
                  
                     Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.
                  
               
                  07.29.19.00
               
                  Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty
               
                  2602  + 2605  + 2610  + 2611  + 2613[.10 + .90]  + 2614  + 2615[.10 + .90]  + 2617[.10 + .90]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 08.11
                  
               
                  
                     Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
                  
               
                  
                     CPA: 08.11.11
                  
               
                  
                     Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely
                  
               
                  08.11.11.33
               
                  Mramor a travertin surový nebo hrubě opracovaný
               
                  2515 11
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.11.11.36
               
                  Mramor a travertin rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek
               
                  2515 12
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.11.11.50
               
                  Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely o relativní hustotě ≥ 2,5
               
                  2515 20
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.11.12
                  
               
                  
                     Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely
                  
               
                  08.11.12.33
               
                  Žula surová nebo hrubě opracovaná
               
                  2516 11
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.11.12.36
               
                  Žula rozřezaná do obdélníkových (případně čtvercových) bloků nebo desek
               
                  2516 12
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.11.12.50
               
                  Pískovec
               
                  2516 20
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.11.12.90
               
                  Porfyr, čedič, křemenec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely, surové, hrubě opracované nebo rozřezané (kromě vápenatých kamenů pro výtvarné nebo stavební účely o hustotě ≥ 2,5, žuly a pískovce)
               
                  2506 20  + 2516 90
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.11.20
                  
               
                  
                     Vápenec a sádrovec
                  
               
                  08.11.20.30
               
                  Sádrovec a anhydrit
               
                  2520 10
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.11.20.50
               
                  Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny pro výrobu vápna nebo cementu (kromě drceného vápencového agregátu a vápenatého opracovaného kamene)
               
                  2521
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.11.30
                  
               
                  
                     Křída a nekalcinovaný dolomit
                  
               
                  08.11.30.10
               
                  Křída
               
                  2509
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.11.30.30
               
                  Dolomit surový, hrubě opracovaný nebo rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek (kromě kalcinovaného nebo spékaného dolomitu, aglomerovaného dolomitu a lámaného nebo drceného dolomitu pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně)
               
                  2518 10
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.11.40
                  
               
                  
                     Břidlice
                  
               
                  08.11.40.00
               
                  Břidlice, surová, hrubě opracovaná nebo rozřezaná do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek
               
                  2514
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     NACE: 08.12
                  
               
                  
                     Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
                  
               
                  
                     CPA: 08.12.11
                  
               
                  
                     Přírodní písky
                  
               
                  08.12.11.50
               
                  Křemičité (křemenné písky nebo technické písky)
               
                  2505 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  08.12.11.90
               
                  Stavební písky jako jílové písky; kaolinové písky; živičné písky (kromě křemičitých písků, písků obsahujících kovy)
               
                  2505 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.12.12
                  
               
                  
                     Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk
                  
               
                  08.12.12.10
               
                  Oblázky a štěrk používané při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek
               
                  2517 10 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  08.12.12.30
               
                  Lámaný nebo drcený kámen používaný při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně (kromě oblázků, štěrku, křemenných valounů a pazourku)
               
                  2517[.10(.20 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  08.12.12.50
               
                  Mramorové granule, drť a prach
               
                  2517 41
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  08.12.12.90
               
                  Granule, drť a prach z travertinu, ecaussinu, žuly, porfyru, čediče, pískovce a jiných kamenů pro výtvarné účely
               
                  2517 49
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.12.13
                  
               
                  
                     Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely
                  
               
                  08.12.13.00
               
                  Směsi strusky a podobných průmyslových odpadních materiálů, též obsahující oblázky, štěrk, křemenné valouny a pazourek, pro stavební účely
               
                  2517 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.12.21
                  
               
                  
                     Kaolin a jiné kaolinitické jíly
                  
               
                  08.12.21.40
               
                  Kaolin
               
                  2507 00 20
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.12.21.60
               
                  Kaolinitické jíly (kalcinované a plastické jíly)
               
                  2507 00 80
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.12.22
                  
               
                  
                     Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy
                  
               
                  08.12.22.10
               
                  Bentonit
               
                  2508 10
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.12.22.30
               
                  Žáruvzdorný jíl (šamotový)
               
                  2508 30
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  08.12.22.50
               
                  Hrubé kaolinické jíly a břidlice pro stavební účely (kromě bentonitu, žáruvzdorného jílu, expandovaných jílů, kaolinu a kaolinitických jílů); andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit, šamotová nebo dinasová zemina
               
                  2508[.40 + .50 + .60 + .70]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     NACE: 08.91
                  
               
                  
                     Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
                  
               
                  
                     CPA: 08.91.11
                  
               
                  
                     Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté
                  
               
                  08.91.11.00
               
                  Přírodní fosfáty vápenaté, fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída
               
                  2510[.10 + .20]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.91.12
                  
               
                  
                     Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra
                  
               
                  08.91.12.00
               
                  Nepražené pyrity; surová nebo nerafinovaná síra (včetně síry získané jako vedlejší produkt)
               
                  2502  + 2503 00 10
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.91.19
                  
               
                  
                     Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv
                  
               
                  08.91.19.00
               
                  Ostatní suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv
               
                  2511[.10 + .20]  + 2528  + 2529[.21 + .22]  + 2530[.20 + .90]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     NACE: 08.93
                  
               
                  
                     Těžba soli
                  
               
                  
                     CPA: 08.93.10
                  
               
                  
                     Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda
                  
               
                  08.93.10.00
               
                  Sůl (včetně denaturované soli, avšak kromě soli vhodné k lidskému požívání) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost
               
                  2501[.00(.31 + .51 + .99)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     NACE: 08.99
                  
               
                  
                     Ostatní těžba a dobývání j. n.
                  
               
                  
                     CPA: 08.99.10
                  
               
                  
                     Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny
                  
               
                  08.99.10.00
               
                  Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt, asfaltity a asfaltové horniny
               
                  2714 90
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.99.21
                  
               
                  
                     Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované
                  
               
                  08.99.21.00
               
                  Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané nebo hrubě tvarované
               
                  7102[.10 + .31]  + 7103 10
               
                  c/k @
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.99.22
                  
               
                  
                     Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva
                  
               
                  08.99.22.00
               
                  Průmyslové diamanty, neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva
               
                  2513[.10 + .20]  + 7102 21
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 08.99.29
                  
               
                  
                     Ostatní nerostné suroviny
                  
               
                  08.99.29.00
               
                  Ostatní nerostné suroviny
               
                  2504[.10 + .90]  + 2506 10  + 2512  + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)]  + 2524[.10 + .90]  + 2525[.10 + .20 + .30]  + 2526[.10 + .20]  + 2529[.10 + .30]  + 2530 10  + 2621 90
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.11
                  
               
                  
                     Zpracování a konzervování masa
                  
               
                  
                     CPA: 10.11.11
                  
               
                  
                     Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.11.11.40
               
                  Hovězí a telecí maso v jateční úpravě vcelku, půlky, čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené
               
                  0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.11.90
               
                  Hovězí a telecí maso výsekové, čerstvé nebo chlazené
               
                  0201[.20(.90) + .30]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.12
                  
               
                  
                     Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.11.12.30
               
                  Vepřové maso v jateční úpravě vcelku nebo půlky, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)
               
                  0203[.11(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.12.50
               
                  Vepřové maso výsekové – kýty, plece a jejich části s kostí, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)
               
                  0203[.12(.11 + .19 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.12.90
               
                  Vepřové maso čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem; kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)
               
                  0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.13
                  
               
                  
                     Skopové maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.11.13.00
               
                  Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, čerstvé nebo chlazené
               
                  0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.14
                  
               
                  
                     Kozí maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.11.14.00
               
                  Kozí maso, čerstvé nebo chlazené
               
                  0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.15
                  
               
                  
                     Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.11.15.00
               
                  Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené
               
                  0205 00 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.20
                  
               
                  
                     Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.11.20.00
               
                  Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené
               
                  0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.31
                  
               
                  
                     Hovězí maso, zmrazené
                  
               
                  10.11.31.00
               
                  Hovězí nebo telecí maso, zmrazené, vcelku, půlky, čtvrti a kusy
               
                  0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.32
                  
               
                  
                     Vepřové maso, zmrazené
                  
               
                  10.11.32.30
               
                  Vepřové maso zmrazené v jateční úpravě (vcelku a půlky)
               
                  0203[.21(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.32.50
               
                  Vepřové maso zmrazené výsekové s kostí (kýty, plece a jejich části s kostí)
               
                  0203[.22(.11 + .19 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.32.90
               
                  Vepřové maso zmrazené (kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)
               
                  0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.33
                  
               
                  
                     Skopové maso, zmrazené
                  
               
                  10.11.33.00
               
                  Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, zmrazené
               
                  0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.34
                  
               
                  
                     Kozí maso, zmrazené
                  
               
                  10.11.34.00
               
                  Kozí maso, zmrazené
               
                  0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.35
                  
               
                  
                     Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené
                  
               
                  10.11.35.00
               
                  Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, zmrazené
               
                  0205 00 80
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.39
                  
               
                  
                     Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
                  
               
                  10.11.39.10
               
                  Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, zmrazené
               
                  0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.39.30
               
                  Maso a jedlé droby (včetně masa a drobů domácích králíků, zajíců a zvěřiny; kromě žabích stehýnek a masa a drobů z drůbeže, z hovězího dobytka a koní a jiných lichokopytníků, vepřových, skopových a kozích) čerstvé, chlazené, zmrazené
               
                  0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.41
                  
               
                  
                     Jateční vlna potní, včetně prané na hřbetě
                  
               
                  10.11.41.00
               
                  Potní vlna, nemykaná ani nečesaná (včetně poloprané vlny) (kromě střižní vlny)
               
                  5101 19
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.42
                  
               
                  
                     Celé surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých
                  
               
                  10.11.42.00
               
                  Surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, celé (kromě těch spojených s HS 4101 90 )
               
                  4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]
               
                  p/st
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.43
                  
               
                  
                     Ostatní surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých
                  
               
                  10.11.43.00
               
                  Ostatní surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků
               
                  4101 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.44
                  
               
                  
                     Surové kůže ovčí nebo jehněčí
                  
               
                  10.11.44.00
               
                  Kůže z ovcí nebo jehňat
               
                  4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]
               
                  p/st
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.45
                  
               
                  
                     Surové kůže a kožky koz nebo kůzlat
                  
               
                  10.11.45.00
               
                  Surové kůže z koz nebo kůzlat, nevyčiněné, čerstvé nebo konzervované
               
                  4103 90
               
                  p/st @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.50
                  
               
                  
                     Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový
                  
               
                  10.11.50.40
               
                  Vepřový tuk neprorostlý libovým masem; čerstvý; chlazený; zmrazený; solený; ve slaném nálevu nebo uzený (kromě škvařeného)
               
                  0209[.10(.11 + .19 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.50.60
               
                  Sádlo nebo jiný vepřový tuk, škvařený
               
                  1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.50.70
               
                  Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, syrový nebo škvařený
               
                  1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.11.60
                  
               
                  
                     Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě
                  
               
                  10.11.60.30
               
                  Zvířecí střeva, měchýře a žaludky, celé nebo jejich části (kromě rybích)
               
                  0504
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.11.60.90
               
                  Nejedlý odpad z jateční výroby (kromě rybího, střev, měchýřů a žaludků)
               
                  0502[.10 + .90]  + 0506[.10 + .90]  + 0507 10  + 0510  + 0511[.99(.10 + .85)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.12
                  
               
                  
                     Zpracování a konzervování drůbežího masa
                  
               
                  
                     CPA: 10.12.10
                  
               
                  
                     Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.12.10.10
               
                  Kuřata (včetně slepic) nedělená, čerstvá nebo chlazená
               
                  0207[.11(.10 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.10.20
               
                  Krocani a krůty nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
                  0207[.24(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.10.30 z
               
                  Kachny, husy a perličky nedělené, čerstvé nebo chlazené
               
                  0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.10.40
               
                  Játra z vykrmených hus nebo kachen, čerstvá nebo chlazená
               
                  0207[.43 + .53]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.10.50
               
                  Kuřata (včetně slepic) dělená, čerstvá nebo chlazená
               
                  0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.10.60
               
                  Krůtí maso dělené, čerstvé nebo chlazené
               
                  0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.10.70 z
               
                  Kachny, husy a perličky dělené, čerstvé nebo chlazené
               
                  0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.12.20
                  
               
                  
                     Drůbeží maso, zmrazené
                  
               
                  10.12.20.13
               
                  Kuřata (včetně slepic) nedělená, zmrazená
               
                  0207[.12(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.20.15
               
                  Krocani a krůty nedělené, zmrazené
               
                  0207[.25(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.20.17 z
               
                  Kachny, husy a perličky nedělené, zmrazené
               
                  0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.20.53
               
                  Kuřata (včetně slepic) dělená, zmrazená
               
                  0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.20.55
               
                  Krocani a krůty dělené, zmrazené
               
                  0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.20.57 z
               
                  Kachny, husy a perličky dělené, zmrazené
               
                  0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.20.80 z
               
                  Drůbeží játra, zmrazená
               
                  0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.12.30
                  
               
                  
                     Drůbeží tuk
                  
               
                  10.12.30.00
               
                  Drůbeží tuk
               
                  0209 90  + 1501 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.12.40
                  
               
                  
                     Jedlé drůbeží droby
                  
               
                  10.12.40.20 z
               
                  Drůbeží droby (kromě jater z vykrmených hus a kachen), čerstvé nebo chlazené
               
                  0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.12.40.50 z
               
                  Drůbeží droby (kromě jater), zmrazené
               
                  0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.12.50
                  
               
                  
                     Peří a kůže ptáků s peřím
                  
               
                  10.12.50.00
               
                  Preparované kůže ptáků s pery nebo prachovým peřím, pera atd.
               
                  6701
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.13
                  
               
                  
                     Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
                  
               
                  
                     CPA: 10.13.11
                  
               
                  
                     Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)
                  
               
                  10.13.11.20
               
                  Vepřové kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
                  0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.11.50
               
                  Vepřové boky a kusy z nich, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
                  0210[.12(.11 + .19 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.11.80
               
                  Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (včetně slaniny, zadních tří čtvrtí nebo půlek, předních částí, hřbetů a kusů z nich; kromě vepřové kýty, plece a jejich částí s kostí a boků a jejich částí)
               
                  0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.13.12
                  
               
                  
                     Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené
                  
               
                  10.13.12.00
               
                  Hovězí nebo telecí maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
                  0210[.20(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.13.13
                  
               
                  
                     Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
                  
               
                  10.13.13.00
               
                  Maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů (kromě vepřového, hovězího a telecího masa, soleného, ve slaném nálevu sušeného nebo uzeného)
               
                  0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.13.14
                  
               
                  
                     Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve
                  
               
                  10.13.14.30 z
               
                  Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě hotových pokrmů)
               
                  1601 00 10a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.14.60 z
               
                  Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a hotových pokrmů)
               
                  1601[.00(.91a + .99a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.13.15
                  
               
                  
                     Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev
                  
               
                  10.13.15.05 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z jater hus nebo kachen (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)
               
                  1602 20 10a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.15 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z jater ostatních zvířat (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)
               
                  1602 20 90a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.25 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů krůt (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
                  1602[.31(.11a + .19a + .80a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.35 z
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z drůbežího masa (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
                  1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.45 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: kýty a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)
               
                  1602[.41(.10a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.55 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: plece a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)
               
                  1602[.42(.10a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.65 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z domácích vepřů, včetně směsí, obsahující < 40 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu a tuků všeho druhu (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
                  1602 49 50a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.75 z
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z vepřů, včetně směsí (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
                  1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.85 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z hovězího dobytka (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
                  1602[.50(.10a + .31a + .95a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.13.15.95 z
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, včetně krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)
               
                  1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.13.16
                  
               
                  
                     Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky
                  
               
                  10.13.16.00
               
                  Moučky, šroty a pelety z masa nebo drobů, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky
               
                  2301 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.13.91
                  
               
                  
                     Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků
                  
               
                  10.13.91.00
               
                  Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků
               
                   
               
                   
               
                  I
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.20
                  
               
                  
                     Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
                  
               
                  
                     CPA: 10.20.11
                  
               
                  
                     Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.20.11.00
               
                  Čerstvé nebo chlazené rybí filé a rybí maso, též mleté
               
                  0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.12
                  
               
                  
                     Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
                  
               
                  10.20.12.00
               
                  Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené
               
                  0302 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.13
                  
               
                  
                     Ryby, zmrazené
                  
               
                  10.20.13.30
               
                  Mořské ryby celé, zmrazené
               
                  0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.13.60
               
                  Sladkovodní ryby celé, zmrazené
               
                  0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.14
                  
               
                  
                     Rybí filé, zmrazené
                  
               
                  10.20.14.00
               
                  Rybí filé, zmrazené
               
                  0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.15
                  
               
                  
                     Rybí maso (též mleté), zmrazené
                  
               
                  10.20.15.00
               
                  Rybí maso, též mleté (kromě filé), zmrazené
               
                  0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.16
                  
               
                  
                     Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené
                  
               
                  10.20.16.00
               
                  Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené
               
                  0303[.90(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.21
                  
               
                  
                     Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené
                  
               
                  10.20.21.00
               
                  Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného
               
                  0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.22
                  
               
                  
                     Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě
                  
               
                  10.20.22.50 *
               
                  Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě
               
                  0305[.10 + .20 + .71(.10 + .90) + .72 + .79]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.23
                  
               
                  
                     Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu
                  
               
                  10.20.23.50
               
                  Sušené ryby, též solené; ryby solené, ne však sušené; ryby ve slaném nálevu (kromě filé, uzených, hlav, ocasů a žaludků)
               
                  0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.24
                  
               
                  
                     Ryby, včetně filé, uzené
                  
               
                  10.20.24.25
               
                  Losos tichomořský, atlantický a dunajský (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)
               
                  0305 41
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.24.55
               
                  Sledi uzení (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)
               
                  0305 42
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.24.85
               
                  Ryby uzené (kromě sleďů a lososa tichomořského, atlantického a dunajského), včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků
               
                  0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.25
                  
               
                  
                     Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb
                  
               
                  10.20.25.10 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
                  1604 11 00a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.20 z
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
                  1604[.12(.10a + .91a + .99a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.30 z
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sardinek, sardinel a šprotů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
                  1604[.13(.11a + .19a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.40 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z tuňáků, skipjacků a tuňáků pruhovaných (bonito), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
                  1604[.14(.21a + .26a + .28a + .31a + .36a + .38a + .41a + .46a + .48a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.50 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z makrel, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
                  1604[.15(.11a + .19a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.60 z
               
                  Přípravky nebo konzervy ze sardel (ančoviček), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
                  1604 16 00a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.70 z
               
                  Rybí filé, obalené těstem nebo strouhankou, včetně rybích prstů (kromě hotových pokrmů)
               
                  1604 19 91a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.80 z
               
                  Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)
               
                  1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.25.90 z
               
                  Přípravky nebo konzervy z ryb (kromě celých nebo v kusech a hotových pokrmů)
               
                  1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.26
                  
               
                  
                     Kaviár a kaviárové náhražky
                  
               
                  10.20.26.30
               
                  Kaviár (jikry jesetera)
               
                  1604 31
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.20.26.60
               
                  Kaviárové náhražky
               
                  1604 32
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.31
                  
               
                  
                     Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
                  
               
                  10.20.31.00
               
                  Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
               
                  0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.32
                  
               
                  
                     Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
                  
               
                  10.20.32.50 *
               
                  Měkkýši (hřebenatky, slávky jedlé, sépie, olihně a chobotnice) zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
               
                  0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.11 + .14 + .17 + .20 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.33
                  
               
                  
                     Ostatní vodní bezobratlí a mořské řasy, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
                  
               
                  10.20.33.50 *
               
                  Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – zaděnky, medúzy atd.), zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, vhodné k lidské spotřebě, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu
               
                  0307[.79(.30 + .90) + .89(.90)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.34
                  
               
                  
                     Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách
                  
               
                  10.20.34.00 z
               
                  Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách
               
                  0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.41
                  
               
                  
                     Moučky, šroty a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě
                  
               
                  10.20.41.00
               
                  Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání
               
                  2301 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.20.42
                  
               
                  
                     Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě
                  
               
                  10.20.42.00
               
                  Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas (včetně odbadu z ryb; kromě kostic a vousů velryb, korálů nebo podobných materiálů, ulit a sépiových kostí, neopracovaných nebo jednoduše opracovaných / přírodních hub), nevhodné k lidské spotřebě
               
                  0511[.91(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.31
                  
               
                  
                     Zpracování a konzervování brambor
                  
               
                  
                     CPA: 10.31.11
                  
               
                  
                     Brambory zmrazené
                  
               
                  10.31.11.10
               
                  Brambory syrové, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené
               
                  0710 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.31.11.30
               
                  Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené (včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)
               
                  2004[.10(.10 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.31.12
                  
               
                  
                     Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené
                  
               
                  10.31.12.00
               
                  Sušené brambory krájené nebo nekrájené, avšak jinak neupravené
               
                  0712 90 05
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.31.13
                  
               
                  
                     Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet
                  
               
                  10.31.13.00
               
                  Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet
               
                  1105[.10 + .20]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.31.14
                  
               
                  
                     Brambory upravené nebo konzervované
                  
               
                  10.31.14.30
               
                  Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, ve formě mouky, krupice nebo vloček (kromě lupínků, ve vinném octě nebo kyselině octové)
               
                  2005 20 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.31.14.60
               
                  Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, včetně bramborových lupínků (kromě sušených, ve vinném octě nebo kyselině octové nebo ve formě mouky, krupice nebo vloček)
               
                  2005[.20(.20 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.32
                  
               
                  
                     Výroba ovocných a zeleninových šťáv
                  
               
                  
                     CPA: 10.32.11
                  
               
                  
                     Šťáva z rajských jablek
                  
               
                  10.32.11.00
               
                  Rajčatová šťáva
               
                  2009[.50(.10 + .90)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.32.12
                  
               
                  
                     Pomerančová šťáva
                  
               
                  10.32.12.10
               
                  Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, zmrazená
               
                  2009[.11(.91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.32.12.20
               
                  Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, nezmrazená
               
                  2009[.12 + .19(.91 + .98)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  10.32.12.30
               
                  Pomerančová šťáva j. n.
               
                  2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.32.13
                  
               
                  
                     Grapefruitová šťáva
                  
               
                  10.32.13.00
               
                  Grapefruitová šťáva
               
                  2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.32.14
                  
               
                  
                     Ananasová šťáva
                  
               
                  10.32.14.00
               
                  Ananasová šťáva
               
                  2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.32.15
                  
               
                  
                     Hroznová šťáva
                  
               
                  10.32.15.00
               
                  Hroznová šťáva (včetně hroznového moštu)
               
                  2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.32.16
                  
               
                  
                     Jablečná šťáva
                  
               
                  10.32.16.00
               
                  Jablečná šťáva
               
                  2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.32.17
                  
               
                  
                     Směsi ovocných a zeleninových šťáv
                  
               
                  10.32.17.00
               
                  Směsi ovocných a zeleninových šťáv
               
                  2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.32.19
                  
               
                  
                     Ostatní ovocné a zeleninové šťávy
                  
               
                  10.32.19.10
               
                  Šťáva z citrusového ovoce jednoho druhu nekoncentrovaná (kromě pomerančové a grapefruitové)
               
                  2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  10.32.19.20
               
                  Šťáva z ovoce nebo zeleniny jednoho druhu nekoncentrovaná, nezkvašená a bez přídavku alkoholu (kromě pomerančové, grapefruitové, ananasové, rajčatové, hroznové a jablečné šťávy)
               
                  2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  10.32.19.30
               
                  Jiné ovocné a zeleninové šťávy, j. n.
               
                  2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.39
                  
               
                  
                     Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
                  
               
                  
                     CPA: 10.39.11
                  
               
                  
                     Zelenina, zmrazená
                  
               
                  10.39.11.00
               
                  Zmrazená zelenina a zeleninové směsi, nevařená nebo vařená ve vodě nebo v páře (kromě brambor)
               
                  0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.12
                  
               
                  
                     Zelenina prozatímně konzervovaná
                  
               
                  10.39.12.00
               
                  Zelenina prozatímně konzervovaná oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání
               
                  0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.13
                  
               
                  
                     Sušená zelenina
                  
               
                  10.39.13.30
               
                  Cibule sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná
               
                  0712 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.13.50
               
                  Houby a lanýže sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak dále nezpracované
               
                  0712[.31 + .32 + .33 + .39]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.13.90
               
                  Sušená zelenina (kromě brambor, cibule, hub a lanýžů) a zeleninové směsi, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná
               
                  0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.15
                  
               
                  
                     Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů
                  
               
                  10.39.15.00 z
               
                  Fazole konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů
               
                  2005[.51(.00a) + .59(.00a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.16
                  
               
                  
                     Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů
                  
               
                  10.39.16.00 z
               
                  Hrách konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů
               
                  2005 40 00a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.17
                  
               
                  
                     Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů
                  
               
                  10.39.17.10 z
               
                  Konzervovaná rajčata, celá nebo kousky (kromě upravených zeleninových pokrmů a rajčat konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2002[.10(.10a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.21
               
                  Rajčatový protlak nekoncentrovaný
               
                  2002[.90(.11 + .19)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.25
               
                  Rajčatový protlak koncentrovaný
               
                  2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.30 z
               
                  Upravené nebo konzervované houby a lanýže (kromě upravených zeleninových pokrmů a hub a lanýžů sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.40 z
               
                  Zmrazená zelenina a zeleninové směsi (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí syrových nebo vařených v páře nebo v horké vodě nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.50 z
               
                  Kysané zelí (kromě upravených zeleninových pokrmů a kysaného zelí sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2005 99 60a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.60 z
               
                  Konzervovaný chřest (kromě upravených zeleninových pokrmů a chřestu sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2005 60 00a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.70 z
               
                  Upravené nebo konzervované olivy (kromě upravených zeleninových pokrmů a oliv sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2005 70 00a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.80 z
               
                  Upravená nebo konzervovaná kukuřice (kromě upravených zeleninových pokrmů a kukuřice sušené, zmrazené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2005 80 00a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.17.90 z
               
                  Zelenina a zeleninové směsi, j. n. (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí)
               
                  2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.18
                  
               
                  
                     Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
                  
               
                  10.39.18.00
               
                  Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou
               
                  2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.21
                  
               
                  
                     Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené
                  
               
                  10.39.21.00
               
                  Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené
               
                  0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.22
                  
               
                  
                     Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
                  
               
                  10.39.22.30
               
                  Džemy, marmelády, želé, protlaky a pasty z citrusového ovoce, vařené přípravky (bez homogenizačních přípravků)
               
                  2007[.91(.10 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.22.90
               
                  Džemy, marmelády, ovocná želé, ovocné nebo ořechové protlaky a pasty, vařené přípravky (kromě z citrusového ovoce, kromě homogenizačních přípravků)
               
                  2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.23
                  
               
                  
                     Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené
                  
               
                  10.39.23.30
               
                  Arašídy upravené nebo konzervované (včetně arašídového másla; kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past)
               
                  2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.23.90
               
                  Ořechy (kromě arašídů) zpracované nebo konzervované a jiná semena a směsi (kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past, konzervovaných cukrem)
               
                  2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.24
                  
               
                  
                     Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě
                  
               
                  10.39.24.10
               
                  Kůra citrusových plodů nebo slupky melounů, čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slaném nálevu, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích
               
                  0814
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.24.30
               
                  Ostatní ovoce a ořechy, prozatímně konzervované oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak nevhodné k přímému požívání
               
                  0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.25
                  
               
                  
                     Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané
                  
               
                  10.39.25.00 *
               
                  Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané
               
                  0801[.22 + .32]  + 0802[.12(.10 + .90) + .22 + .32 + .42 + .52 + .62]  + 1202 42
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.29
                  
               
                  
                     Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy
                  
               
                  10.39.29.10 *
               
                  Vinné hrozny sušené
               
                  0806[.20(.10 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.29.20 *
               
                  Ovoce sušené (kromě datlí, ananasu, avokáda, kvajávy, manga, mangostanu, citrusového ovoce a hroznů); směsi sušených ořechů a/nebo sušeného ovoce
               
                  0803[.10(.90) + .90(.90)]  + 0804 20 90  + 0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.39.29.50 *
               
                  Ovoce, upravené nebo konzervované, j. n. (kromě müsli)
               
                  2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.30
                  
               
                  
                     Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty
                  
               
                  10.39.30.00
               
                  Rostlinné vedlejší produkty a rostlinné odpady používané k výživě zvířat, j. n.
               
                  2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.39.91
                  
               
                  
                     Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny
                  
               
                  10.39.91.00
               
                  Tepelné zpracování a ostatní služby (koncentrace atd.) při konzervování ovoce a zeleniny
               
                   
               
                   
               
                  I
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.41
                  
               
                  
                     Výroba olejů a tuků
                  
               
                  
                     CPA: 10.41.11
                  
               
                  
                     Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané a jinak neupravené
                  
               
                  10.41.11.00
               
                  Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
               
                  1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.12
                  
               
                  
                     Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců
                  
               
                  10.41.12.00
               
                  Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, chemicky neupravené
               
                  1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.19
                  
               
                  
                     Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
                  
               
                  10.41.19.00
               
                  Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, chemicky neupravené
               
                  1506
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.21
                  
               
                  
                     Podzemnicový olej, surový
                  
               
                  10.41.21.10 *
               
                  Surový podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1508[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.22
                  
               
                  
                     Olivový olej, surový
                  
               
                  10.41.22.10 *
               
                  Panenský olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1509[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.41.22.20 *
               
                  Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, surové (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)
               
                  1510 00 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.23
                  
               
                  
                     Slunečnicový olej, surový
                  
               
                  10.41.23.00 *
               
                  Surový slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
                  1512[.11(.10 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.24
                  
               
                  
                     Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové
                  
               
                  10.41.24.10 *
               
                  Surový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
                  1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.25
                  
               
                  
                     Palmový olej, surový
                  
               
                  10.41.25.10 *
               
                  Surový palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1511[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.29
                  
               
                  
                     Ostatní rostlinné oleje, surové
                  
               
                  10.41.29.10 *
               
                  Ostatní rostlinné oleje, surové, chemicky neupravené
               
                  1507[.10(.10 + .90)]  + 1512[.21(.10 + .90)]  + 1513[.11(.10 + .91 + .99) + .21(.10 + .30 + .90)]  + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.30
                  
               
                  
                     Bavlněný lintr
                  
               
                  10.41.30.00
               
                  Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)
               
                  1404 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.41
                  
               
                  
                     Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů
                  
               
                  10.41.41.30
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci sójového oleje
               
                  2304
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.41.41.50
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci slunečnicového tuku nebo oleje
               
                  2306 30
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.41.41.70
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci řepkového nebo řepicového tuku nebo oleje
               
                  2306[.41 + .49]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.41.41.90
               
                  Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci rostlinných tuků/olejů (včetně bavlníkových semen, semen lnu, kokosového oleje (kopry), palmových ořechů nebo jader; kromě ze sójových bobulí, slunečnicových semen, semen řepky olejky nebo řepice)
               
                  2305  + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.42
                  
               
                  
                     Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu
                  
               
                  10.41.42.00
               
                  Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu
               
                  1208[.10 + .90]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.51
                  
               
                  
                     Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.51.00
               
                  Rafinovaný sójový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1507[.90(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.52
                  
               
                  
                     Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.52.00
               
                  Rafinovaný podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1508[.90(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.53
                  
               
                  
                     Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.53.10
               
                  Rafinovaný olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1509 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.41.53.30
               
                  Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě surových olejů, panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)
               
                  1510 00 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.54
                  
               
                  
                     Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.54.00
               
                  Rafinovaný slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
                  1512[.19(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.55
                  
               
                  
                     Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.55.00
               
                  Rafinovaný bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1512[.29(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.56
                  
               
                  
                     Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.56.00
               
                  Rafinovaný řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené
               
                  1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.57
                  
               
                  
                     Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.57.00
               
                  Rafinovaný palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.58
                  
               
                  
                     Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
                  
               
                  10.41.58.00
               
                  Rafinovaný kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.59
                  
               
                  
                     Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce j. n., rafinované, ale chemicky neupravené
                  
               
                  10.41.59.00
               
                  Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; stálé rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce, j. n., rafinované, ale chemicky neupravené
               
                  1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]  + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.60
                  
               
                  
                     Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené
                  
               
                  10.41.60.30
               
                  Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)
               
                  1516[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.41.60.50
               
                  Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)
               
                  1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.71
                  
               
                  
                     Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)
                  
               
                  10.41.71.00
               
                  Rostlinné vosky (včetně rafinovaných) (kromě triglyceridů)
               
                  1521 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.41.72
                  
               
                  
                     Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
                  
               
                  10.41.72.00
               
                  Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků
               
                  1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.42
                  
               
                  
                     Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
                  
               
                  
                     CPA: 10.42.10
                  
               
                  
                     Margarín a podobné jedlé tuky
                  
               
                  10.42.10.30
               
                  Margarín a pomazánky se sníženým nebo nízkým obsahem tuků (kromě tekutého margarínu)
               
                  1517[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.42.10.50
               
                  Ostatní jedlé směsi nebo přípravky z olejů a tuků, včetně tekutého margarínu
               
                  1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.51
                  
               
                  
                     Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
                  
               
                  
                     CPA: 10.51.11
                  
               
                  
                     Upravené tekuté mléko
                  
               
                  10.51.11.33
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
                  0401 10 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.11.37
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
                  0401 10 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.11.42
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
                  0401[.20(.11 + .91)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.11.48
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
                  0401[.20(.19 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.12
                  
               
                  
                     Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené
                  
               
                  10.51.12.10
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
                  0401[.40(.10) + .50(.11)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.12.20
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
                  0401[.40(.90) + .50(.19)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.12.30
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l
               
                  0401[.50(.31 + .91)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.12.40
               
                  Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l
               
                  0401[.50(.39 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.21
                  
               
                  
                     Odstředěné mléko a smetana, v pevné formě
                  
               
                  10.51.21.30
               
                  Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg
               
                  0402[.10(.11 + .91)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.21.60
               
                  Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg
               
                  0402[.10(.19 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.22
                  
               
                  
                     Plnotučné mléko a smetana, v pevné formě
                  
               
                  10.51.22.30
               
                  Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2,5 kg
               
                  0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.22.60
               
                  Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2,5 kg
               
                  0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.30
                  
               
                  
                     Máslo a mléčné pomazánky
                  
               
                  10.51.30.30
               
                  Máslo o obsahu tuku ≤ 85 % hmotnosti
               
                  0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.30.50
               
                  Máslo o obsahu tuku > 85 % hmotnosti a ostatní tuky a oleje získané z mléka (kromě mléčných pomazánek o obsahu tuku < 80 % hmotnosti)
               
                  0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.30.70
               
                  Mléčné pomazánky o obsahu tuku < 80 % hmotnosti
               
                  0405[.20(.10 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.40
                  
               
                  
                     Sýry a tvaroh
                  
               
                  10.51.40.30
               
                  Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu
               
                  0406[.10(.30 + .50 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.40.50
               
                  Strouhané a práškové sýry, sýry s modrou plísní a jiné netavené sýry (kromě čerstvého sýra, syrovátkového sýra a tvarohu)
               
                  0406[.20 + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .21 + .23 + .25 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .74 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .89 + .92 + .93 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.40.70
               
                  Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové
               
                  0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.51
                  
               
                  
                     Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené
                  
               
                  10.51.51.04
               
                  Zahuštěné mléko, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
               
                  0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.51.08
               
                  Zahuštěné mléko, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
                  0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.52
                  
               
                  
                     Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana
                  
               
                  10.51.52.41
               
                  Kyselé mléko, smetana, jogurt a jiné fermentované (kysané) výrobky
               
                  0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.52.45
               
                  Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
               
                  0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.52.63
               
                  Sušené podmáslí
               
                  0403 90 11
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.52.65
               
                  Podmáslí
               
                  0403 90 51
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.53
                  
               
                  
                     Kasein
                  
               
                  10.51.53.00
               
                  Kasein a kaseináty
               
                  3501[.10(.10 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.54
                  
               
                  
                     Laktosa a laktosový sirup
                  
               
                  10.51.54.00
               
                  Laktosa a laktosový sirup (včetně chemicky čisté laktózy)
               
                  1702[.11 + .19]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.55
                  
               
                  
                     Syrovátka
                  
               
                  10.51.55.30
               
                  Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
                  0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.51.55.60
               
                  Syrovátka a modifikovaná syrovátka v tekutém stavu nebo ve formě pasty, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
                  0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.51.56
                  
               
                  
                     Mléčné výrobky j. n.
                  
               
                  10.51.56.00
               
                  Výrobky z přirozených složek mléka, j. n.
               
                  0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.52
                  
               
                  
                     Výroba zmrzliny
                  
               
                  
                     CPA: 10.52.10
                  
               
                  
                     Zmrzlina a podobné výrobky
                  
               
                  10.52.10.00
               
                  Zmrzlina a podobné výrobky (včetně ovocné dřeně a nanuků, kromě směsí a základů pro výrobu zmrzliny)
               
                  2105[.00(.10 + .91 + .99)]
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.61
                  
               
                  
                     Výroba mlýnských výrobků
                  
               
                  
                     CPA: 10.61.11
                  
               
                  
                     Loupaná rýže
                  
               
                  10.61.11.00
               
                  Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)
               
                  1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.12
                  
               
                  
                     Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo zlomková
                  
               
                  10.61.12.30
               
                  Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená
               
                  1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.12.50
               
                  Zlomková rýže
               
                  1006 40
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.21
                  
               
                  
                     Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže
                  
               
                  10.61.21.00
               
                  Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže
               
                  1101[.00(.11 + .15 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.22
                  
               
                  
                     Ostatní obilné mouky
                  
               
                  10.61.22.00
               
                  Obilné mouky, kromě pšeničné mouky nebo mouky ze soureže
               
                  1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.23
                  
               
                  
                     Zeleninové mouky a krupice
                  
               
                  10.61.23.00
               
                  Mouka, krupice a prášek ze sušeného hrachu, fazolí, čočky, sága, maniokových kořenů, marantových kořenů, salepových kořenů, jeruzalémských artyčoků, sladkých brambor a podobných kořenů a hlíz; mouka, krupice a prášek z ořechů, jedlého ovoce
               
                  1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.24
                  
               
                  
                     Směsi pro přípravu pekařského zboží
                  
               
                  10.61.24.00
               
                  Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků, sušenek, oplatek, sucharů, opékaného chleba a podobných opékaných výrobků a jiného pekařského zboží
               
                  1901 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.31
                  
               
                  
                     Krupice a krupička z pšenice
                  
               
                  10.61.31.33
               
                  Krupice a krupička z pšenice tvrdé
               
                  1103 11 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.31.35
               
                  Krupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy
               
                  1103 11 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.32
                  
               
                  
                     Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.
                  
               
                  10.61.32.30
               
                  Krupice a krupička z ovsa, kukuřice, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)
               
                  1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.32.40
               
                  Pelety z pšenice
               
                  1103 20 60
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.32.50
               
                  Pelety z ječmene, kukuřice, rýže, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)
               
                  1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.33
                  
               
                  
                     Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn
                  
               
                  10.61.33.33
               
                  Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže
               
                  1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.33.35
               
                  Obilné klíčky celé, válcované, ve vločkách nebo mleté, kromě rýže
               
                  1104[.30(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.33.51
               
                  Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček
               
                  1904 20 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.33.53
               
                  Ostatní výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením
               
                  1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.33.55
               
                  Obiloviny ve formě zrn (kromě kukuřice), předvařené nebo jinak připravené
               
                  1904[.30 + .90(.10 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.61.40
                  
               
                  
                     Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin
                  
               
                  10.61.40.10
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování kukuřice
               
                  2302[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.40.30
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování rýže
               
                  2302[.40(.02 + .08)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.40.50
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice
               
                  2302[.30(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.61.40.90
               
                  Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilovin (kromě kukuřice, rýže a pšenice)
               
                  2302[.40(.10 + .90) + .50]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.62
                  
               
                  
                     Výroba škrobárenských výrobků
                  
               
                  
                     CPA: 10.62.11
                  
               
                  
                     Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby
                  
               
                  10.62.11.11
               
                  Pšeničný škrob
               
                  1108 11
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.11.13
               
                  Kukuřičný škrob
               
                  1108 12
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.11.15
               
                  Bramborový škrob
               
                  1108 13
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.11.19
               
                  Škroby (včetně z rýže, maniokových kořenů, marantových kořenů a dřeně ságovníku, kromě z pšenice, kukuřice a z brambor)
               
                  1108[.14 + .19(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.11.30
               
                  Inulin
               
                  1108 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.11.50
               
                  Pšeničný lepek (kromě pšeničného lepku připraveného k použití jako klih nebo k potahování v textilním průmyslu)
               
                  1109
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.11.70
               
                  Dextriny a jiné modifikované škroby (včetně esterifikovaných a etherifikovaných škrobů, rozpustných škrobů, předželatinovaných nebo nabobtnalých škrobů, dialdehydického škrobu, škrobu po ošetření formaldehydem nebo epichlorohydrinem)
               
                  3505[.10(.10 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.62.12
                  
               
                  
                     Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách
                  
               
                  10.62.12.00
               
                  Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách
               
                  1903
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.62.13
                  
               
                  
                     Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.
                  
               
                  10.62.13.10
               
                  Glukóza a glukózový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva
               
                  1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.13.20
               
                  Chemicky čistá fruktóza v pevné formě; fruktóza a fruktózový sirup obsahující v suchém stavu > 50 % hmotnosti fruktózy; izoglukóza bez přísad aromatických přípravků nebo barviva
               
                  1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.13.30
               
                  Maltodextrin a maltodextrinový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva
               
                  1702 90 50
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.13.90
               
                  Ostatní cukry (včetně invertního cukru), j. n.
               
                  1702[.90(.10 + .80 + .95)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.62.14
                  
               
                  
                     Kukuřičný olej
                  
               
                  10.62.14.30
               
                  Surový kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1515[.21(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.62.14.60
               
                  Rafinovaný kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené
               
                  1515[.29(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.62.20
                  
               
                  
                     Škrobárenské a podobné zbytky
                  
               
                  10.62.20.00
               
                  Škrobárenské a podobné zbytky
               
                  2303[.10(.11 + .19 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.71
                  
               
                  
                     Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
                  
               
                  
                     CPA: 10.71.11
                  
               
                  
                     Chléb, čerstvý
                  
               
                  10.71.11.00
               
                  Čerstvý chléb obsahující ≤ 5 % hmotnostních cukrů a ≤ 5 % hmotnostních tuku v sušině (bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce)
               
                  1905 90 30
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.71.12
                  
               
                  
                     Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé
                  
               
                  10.71.12.00
               
                  Pečivo cukrářské; další cukrářské výrobky slazené
               
                  1905 90 60
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.72
                  
               
                  
                     Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
                  
               
                  
                     CPA: 10.72.11
                  
               
                  
                     Suchary, opékaný chléb
                  
               
                  10.72.11.30
               
                  Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“
               
                  1905 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.11.50
               
                  Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky
               
                  1905[.40(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.72.12
                  
               
                  
                     Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky
                  
               
                  10.72.12.30
               
                  Perník a podobné výrobky
               
                  1905[.20(.10 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.12.53
               
                  Sladké sušenky, oplatky a malé oplatky, zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao
               
                  1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.12.55
               
                  Sladké sušenky, včetně sendvičových sušenek (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)
               
                  1905[.31(.30 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.12.57
               
                  Oplatky a malé oplatky s obsahem vody > 10 % hmotnosti hotového výrobku (kromě zmrzlinových kornoutků, sendvičových oplatek a ostatních podobných výrobků)
               
                  1905 32 05
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.12.59
               
                  Oplatky a malé oplatky, včetně solených (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)
               
                  1905[.32(.91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.72.19
                  
               
                  
                     Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky
                  
               
                  10.72.19.10
               
                  Nekvašený chléb (macesy)
               
                  1905 90 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.19.20
               
                  Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky
               
                  1905 90 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.19.40
               
                  Sušenky (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao, sladkých sušenek, oplatek a malých oplatek)
               
                  1905 90 45
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.19.50
               
                  Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené
               
                  1905 90 55
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.72.19.90
               
                  Pekárenské výrobky neslazené (včetně palačinek, lívanců, quiche, pizzy; kromě sandwichů, křupavých chlebů, oplatek a malých oplatek, sucharů, opékaných, tlačených nebo pěnových, aromatizovaných nebo solených výrobků)
               
                  1905 90 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.73
                  
               
                  
                     Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
                  
               
                  
                     CPA: 10.73.11
                  
               
                  
                     Makarony, nudle a podobné moučné výrobky
                  
               
                  10.73.11.30
               
                  Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, obsahující vejce
               
                  1902 11
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.73.11.50
               
                  Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, neobsahující vejce
               
                  1902[.19(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.73.12
                  
               
                  
                     Kuskus
                  
               
                  10.73.12.00
               
                  Kuskus
               
                  1902[.40(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.81
                  
               
                  
                     Výroba cukru
                  
               
                  
                     CPA: 10.81.11
                  
               
                  
                     Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
                  
               
                  10.81.11.00
               
                  Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv
               
                  1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.81.12
                  
               
                  
                     Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv
                  
               
                  10.81.12.30
               
                  Rafinovaný bílý třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu
               
                  1701 99 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.81.12.90
               
                  Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu (kromě bílého cukru)
               
                  1701 99 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.81.13
                  
               
                  
                     Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup
                  
               
                  10.81.13.00
               
                  Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a sirup
               
                  1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.81.14
                  
               
                  
                     Melasy
                  
               
                  10.81.14.30
               
                  Třtinová melasa
               
                  1703 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.81.14.50
               
                  Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru (kromě třtinové melasy)
               
                  1703 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.81.20
                  
               
                  
                     Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady
                  
               
                  10.81.20.00
               
                  Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady (včetně odpadního kalu a usazenin z tlakového filtru)
               
                  2303[.20(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.82
                  
               
                  
                     Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
                  
               
                  
                     CPA: 10.82.11
                  
               
                  
                     Kakaová hmota, též odtučněná
                  
               
                  10.82.11.00
               
                  Kakaová hmota (kromě obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla)
               
                  1803[.10 + .20]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.82.12
                  
               
                  
                     Kakaové máslo, kakaový tuk a olej
                  
               
                  10.82.12.00
               
                  Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej
               
                  1804
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.82.13
                  
               
                  
                     Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
                  
               
                  10.82.13.00
               
                  Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla
               
                  1805
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.82.14
                  
               
                  
                     Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
                  
               
                  10.82.14.00
               
                  Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
               
                  1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.82.21
                  
               
                  
                     Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení
                  
               
                  10.82.21.30
               
                  Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách > 2 kg nebo v tekutém stavu, ve formě pasty, prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla
               
                  1806[.20(.10 + .30 + .50)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.21.50
               
                  Čokoládové mléčné drobky v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla
               
                  1806 20 70
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.21.70
               
                  Čokoládová poleva s přísadou aromatických přípravků v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % kakaového másla
               
                  1806 20 80
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.21.90
               
                  Potravinové výrobky v balení > 2 kg, obsahující < 18 % kakaového másla (kromě čokoládové polevy s přísadou aromatických přípravků, čokoládových mléčných drobků)
               
                  1806 20 95
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.82.22
                  
               
                  
                     Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení
                  
               
                  10.82.22.33
               
                  Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, plněné (včetně krémem, likérem nebo ovocnou pastou; kromě čokoládových sušenek)
               
                  1806 31
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.35
               
                  Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů (kromě plněných, čokoládových sušenek)
               
                  1806 32 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.39
               
                  Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách (kromě plněných, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů, čokoládových sušenek)
               
                  1806 32 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.43
               
                  Čokoládové bonbony (včetně pralinek) obsahující alkohol (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)
               
                  1806 90 11
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.45
               
                  Čokoládové bonbony (kromě obsahujících alkohol, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)
               
                  1806 90 19
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.53
               
                  Čokoládové cukrovinky plněné (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)
               
                  1806 90 31
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.55
               
                  Čokoládové cukrovinky (kromě plněných, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)
               
                  1806 90 39
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.60
               
                  Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, s obsahem kakaa (včetně čokoládového nugátu, kromě bílé čokolády)
               
                  1806 90 50
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.70
               
                  Pasty (pomazánky) obsahující kakao
               
                  1806 90 60
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.80
               
                  Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao
               
                  1806 90 70
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.22.90
               
                  Potravinové přípravky s obsahem kakaa (s výjimkou kakaové pasty, másla, prášku, bloků, tabulek, tyčinek, tekutých, past, prášků, granulí a jiné formy, v balení > 2 kg, na výrobu nápojů, čokoládových past)
               
                  1806 90 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.82.23
                  
               
                  
                     Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
                  
               
                  10.82.23.10
               
                  Žvýkací guma
               
                  1704[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.20
               
                  Lékořicové pečivo, bloky, tyčinky a pastilky obsahující > 10 % hmotnosti sacharózy, avšak neobsahující jiné látky
               
                  1704 90 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.30
               
                  Bílá čokoláda
               
                  1704 90 30
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.53
               
                  Cukrovinkové pasty v balení o čisté hmotnosti ≥ 1 kg (včetně marcipánu, fondánu, nugátu a mandlové pasty)
               
                  1704 90 51
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.55
               
                  Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli sestávající zejména z cukru a aromatických složek (kromě pastilek nebo dropsů s aromatickými složkami s léčivými vlastnostmi)
               
                  1704 90 55
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.63
               
                  Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé (včetně mandlí v cukru)
               
                  1704 90 61
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.65
               
                  Cukrovinky gumovité a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek (kromě žvýkacích gum)
               
                  1704 90 65
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.73
               
                  Tvrdé bonbony plněné nebo neplněné
               
                  1704 90 71
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.75
               
                  Karamely a podobné cukrovinky
               
                  1704 90 75
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.83
               
                  Cukrovinky – komprimáty (včetně ústních pastilek)
               
                  1704 90 81
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.82.23.90
               
                  Cukrovinky na bázi cukru, j. n.
               
                  1704 90 99
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.82.24
                  
               
                  
                     Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem
                  
               
                  10.82.24.00
               
                  Máčené, glazované nebo kandované ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin
               
                  2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.83
                  
               
                  
                     Zpracování čaje a kávy
                  
               
                  
                     CPA: 10.83.11
                  
               
                  
                     Káva bez kofeinu nebo pražená
                  
               
                  10.83.11.30
               
                  Nepražená káva bez kofeinu
               
                  0901 12
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.83.11.50
               
                  Pražená káva s kofeinem
               
                  0901 21
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.83.11.70
               
                  Pražená káva bez kofeinu
               
                  0901 22
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.83.12
                  
               
                  
                     Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky; kávové slupky a pulpy
                  
               
                  10.83.12.10
               
                  Kávové náhražky obsahující kávu
               
                  0901 90 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.83.12.40
               
                  Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy
               
                  2101[.11 + .12(.92 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.83.12.70
               
                  Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich
               
                  2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.83.13
                  
               
                  
                     Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o hmotnosti ≤ 3 kg
                  
               
                  10.83.13.00
               
                  Čaj v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg
               
                  0902[.10 + .30]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.83.14
                  
               
                  
                     Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté
                  
               
                  10.83.14.00
               
                  Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté
               
                  2101[.20(.20 + .92 + .98)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.83.15
                  
               
                  
                     Bylinné čaje
                  
               
                  10.83.15.00 * z
               
                  Bylinné čaje
               
                  1211 90 86a  + 2106 90 92a
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.84
                  
               
                  
                     Výroba koření a aromatických výtažků
                  
               
                  
                     CPA: 10.84.11
                  
               
                  
                     Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
                  
               
                  10.84.11.30
               
                  Vinný ocet
               
                  2209[.00(.11 + .19)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  10.84.11.90
               
                  Ocet a jeho náhražky nevyrobené z vína
               
                  2209[.00(.91 + .99)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.84.12
                  
               
                  
                     Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice
                  
               
                  10.84.12.10
               
                  Sójová omáčka
               
                  2103 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.84.12.30
               
                  Kečup a jiné omáčky z rajčat
               
                  2103 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.84.12.53
               
                  Hořčičná mouka
               
                  2103 30 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.84.12.55
               
                  Hotová hořčice
               
                  2103 30 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.84.12.70
               
                  Omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení (kromě sójové omáčky, kečupu, jiných omáček z rajčat, hořčičné mouky a hotové hořčice)
               
                  2103[.90(.10 + .30 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.84.30
                  
               
                  
                     Potravinářská sůl
                  
               
                  10.84.30.00
               
                  Sůl vhodná k lidskému požívání
               
                  2501 00 91
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.85
                  
               
                  
                     Výroba hotových pokrmů
                  
               
                  
                     CPA: 10.85.11
                  
               
                  
                     Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve
                  
               
                  10.85.11.00 z
               
                  Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve
               
                  1601[.00(.10b + .91b + .99b)]  + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.85.12
                  
               
                  
                     Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů
                  
               
                  10.85.12.00 z
               
                  Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů
               
                  1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.21b + .26b + .28b + .31b + .36b + .38b + .41b + .46b + .48b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)]  + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.85.13
                  
               
                  
                     Hotové pokrmy ze zeleniny
                  
               
                  10.85.13.00 z
               
                  Hotové pokrmy ze zeleniny
               
                  2002[.10(.10b + .90b)]  + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)]  + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)]  + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.85.14
                  
               
                  
                     Hotové pokrmy z těstovin
                  
               
                  10.85.14.10
               
                  Těstoviny nadívané masem, rybou, sýrem nebo jinými nádivkami v jakémkoli poměru, též vařené
               
                  1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.85.14.30
               
                  Těstoviny sušené, nesušené, zmrazené a těstovinové výrobky (včetně připravených jídel) (kromě nevařených, nadívaných těstovin)
               
                  1902[.30(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.85.19
                  
               
                  
                     Ostatní hotové pokrmy
                  
               
                  10.85.19.10 * z
               
                  Ostatní hotové pokrmy, včetně zmrazené pizzy, kromě čerstvé pizzy
               
                  2106 90 98b
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.86
                  
               
                  
                     Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
                  
               
                  
                     CPA: 10.86.10
                  
               
                  
                     Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny
                  
               
                  10.86.10.10
               
                  Homogenizované přípravky z masa, masových drobů nebo krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků z masa; potravinových přípravků na bázi těchto výrobků)
               
                  1602 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.86.10.30
               
                  Homogenizovaná zelenina (kromě zmrazené, konzervované octem nebo kyselinou octovou)
               
                  2005 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.86.10.50
               
                  Homogenizované džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty
               
                  2007[.10(.10 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.86.10.60
               
                  Homogenizované směsi potravinových přípravků pro dětskou výživu nebo dietní účely upravené pro maloobchodní prodej, v balení ≤ 250 g
               
                  2104 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.86.10.70
               
                  Přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej (kromě homogenizovaných směsí potravinových přípravků)
               
                  1901 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.89
                  
               
                  
                     Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
                  
               
                  
                     CPA: 10.89.11
                  
               
                  
                     Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny
                  
               
                  10.89.11.00
               
                  Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony
               
                  2104 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.89.12
                  
               
                  
                     Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách čerstvá nebo konzervovaná; vaječný albumin
                  
               
                  10.89.12.30
               
                  Vaječné výrobky čerstvé, sušené, vařené v páře nebo ve vodě, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované (kromě albuminu, ve skořápkách)
               
                  0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.12.50
               
                  Vaječný albumin
               
                  3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.89.13
                  
               
                  
                     Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva
                  
               
                  10.89.13.34
               
                  Pekařské droždí
               
                  2102[.10(.31 + .39)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.13.39
               
                  Živé kvasinky (kromě pekařského droždí)
               
                  2102[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.13.50
               
                  Neživé kvasinky a jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy
               
                  2102[.20(.11 + .19 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.13.70
               
                  Hotové prášky do pečiva
               
                  2102 30
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.89.14
                  
               
                  
                     Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých
                  
               
                  10.89.14.00
               
                  Výtažky a šťávy z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
               
                  1603[.00(.10 + .80)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.89.16
                  
               
                  
                     Hotové potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, jako jsou sendviče a čerstvá pizza
                  
               
                  10.89.16.00 z
               
                  Potraviny podléhající rychlé zkáze včetně čerstvé pizzy, sendvičů
               
                   
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.89.17
                  
               
                  
                     Doplňky stravy určené k lidské spotřebě
                  
               
                  10.89.17.00 * z
               
                  Výživové doplňky (výrobky k lidské spotřebě určené k dodání živin)
               
                  2106[.90(.92c + .98a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.89.19
                  
               
                  
                     Různé potravinářské výrobky j. n.
                  
               
                  10.89.19.10
               
                  Karamel
               
                  1702[.90(.71 + .75 + .79)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.19.25
               
                  Sladový výtažek
               
                  1901[.90(.11 + .19)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.19.30
               
                  Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu atd.
               
                  1901[.90(.91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.19.35
               
                  Bílkovinné koncentráty a cukerné sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviv
               
                  2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.89.19.50 * z
               
                  Ostatní potravinářské výrobky j. n.
               
                  2106[.90(.20 + .92d)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.91
                  
               
                  
                     Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
                  
               
                  
                     CPA: 10.91.10
                  
               
                  
                     Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky
                  
               
                  10.91.10.10 z
               
                  Premixy pro hospodářská zvířata
               
                  2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.91.10.33 z
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): prasata
               
                  2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.91.10.35 z
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): skot
               
                  2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.91.10.37 z
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): drůbež
               
                  2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.91.10.39 z
               
                  Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): j. n.
               
                  2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 10.91.20
                  
               
                  
                     Moučka a pelety z vojtěšky
                  
               
                  10.91.20.00
               
                  Moučka a pelety z vojtěšky
               
                  1214 10
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 10.92
                  
               
                  
                     Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
                  
               
                  
                     CPA: 10.92.10
                  
               
                  
                     Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
                  
               
                  10.92.10.30
               
                  Krmiva pro psy nebo kočky upravená pro maloobchodní prodej
               
                  2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  10.92.10.60 z
               
                  Přípravky používané k výživě domácích zvířat (kromě krmiv pro psy nebo kočky upravených pro maloobchodní prodej)
               
                  2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 11.01
                  
               
                  
                     Destilace, rektifikace a míchaní lihovin
                  
               
                  
                     CPA: 11.01.10
                  
               
                  
                     Destilované alkoholické nápoje
                  
               
                  11.01.10.20
               
                  Destiláty z vinných hroznů nebo matolin (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  11.01.10.30
               
                  Whisky (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  11.01.10.40
               
                  Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  11.01.10.50
               
                  Gin a jalovcová (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  11.01.10.63
               
                  Vodka s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % objemu (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.60(.11 + .19)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  11.01.10.65
               
                  Destiláty z ovoce (kromě likérů, ginu, jalovcové; z vinných hroznů nebo matolin) (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  11.01.10.70
               
                  Čistý alkohol (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.90(.91 + .99)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  11.01.10.80
               
                  Destiláty, likéry a jiné lihové nápoje (kromě destilátů z vinných hroznů nebo matolin, whisky, rumu, tafie, ginu a jalovcové, vodky s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % objemu, destilátů z ovoce) (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]
               
                  l alc. 100 %
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 11.02
                  
               
                  
                     Výroba vína z vinných hroznů
                  
               
                  
                     CPA: 11.02.11
                  
               
                  
                     Šumivé víno z čerstvých hroznů
                  
               
                  11.02.11.30
               
                  Šumivé víno šampaňské (důležité: kromě cla z alkoholu)
               
                  2204 10 11
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.02.11.90
               
                  Šumivé víno z čerstvých hroznů (kromě šampaňského; cla z alkoholu)
               
                  2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 11.02.12
                  
               
                  
                     Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt
                  
               
                  11.02.12.11
               
                  Bílé víno s chráněným označením původu (ChOP)
               
                  2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.02.12.15
               
                  Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, která mají při teplotě 20 °C p přetlak ≥ 1 bar a < 3 bary způsobený oxidem uhličitým (kromě šumivého vína)
               
                  2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.02.12.17
               
                  Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s chráněným označením původu (ChOP), s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě bílého a šumivého vína)
               
                  2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.02.12.20
               
                  Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě šumivého vína a vína (ChOP))
               
                  2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.02.12.31
               
                  Porto, Madeira, sherry a jiná vína s obsahem alkoholu > 15 %
               
                  2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.02.12.50
               
                  Hroznový mošt (kromě cla z alkoholu)
               
                  2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 11.03
                  
               
                  
                     Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
                  
               
                  
                     CPA: 11.03.10
                  
               
                  
                     Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu
                  
               
                  11.03.10.00
               
                  Kvašené nápoje a jejich směsi (rovněž s nealkoholickými nápoji, jablečné víno (cidre), hruškové víno (poiré), medovina; kromě sladového piva, vína z hroznů připraveného pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek)
               
                  2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 11.04
                  
               
                  
                     Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
                  
               
                  
                     CPA: 11.04.10
                  
               
                  
                     Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů
                  
               
                  11.04.10.00
               
                  Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek (kromě cla z alkoholu)
               
                  2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 11.05
                  
               
                  
                     Výroba piva ze sladu
                  
               
                  
                     CPA: 11.05.10
                  
               
                  
                     Pivo, kromě pivovarnického mláta
                  
               
                  11.05.10.00
               
                  Pivo ze sladu (kromě nealkoholického piva obsahujícího ≤ 0,5 % objemu alkoholu, cla z alkoholu)
               
                  2203[.00(.01 + .09 + .10)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.05.10.10 * z
               
                  Nealkoholické pivo a pivo obsahující ≤ 0,5 % alkoholu
               
                  2202 90 19a
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 11.05.20
                  
               
                  
                     Pivovarnické nebo lihovarnické mláto
                  
               
                  11.05.20.00
               
                  Pivovarské mláto nebo lihovarské výpalky a odpad (kromě cla z alkoholu)
               
                  2303 30
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 11.06
                  
               
                  
                     Výroba sladu
                  
               
                  
                     CPA: 11.06.10
                  
               
                  
                     Slad
                  
               
                  11.06.10.30
               
                  Slad nepražený (kromě cla z alkoholu)
               
                  1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  11.06.10.50
               
                  Slad pražený (kromě cla z alkoholu, výrobků, jež prošly dalším zpracováním, praženého sladu upraveného jako náhražka kávy)
               
                  1107 20
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 11.07
                  
               
                  
                     Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
                  
               
                  
                     CPA: 11.07.11
                  
               
                  
                     Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované
                  
               
                  11.07.11.30
               
                  Minerální vody a sodovky, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel
               
                  2201[.10(.11 + .19 + .90)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.07.11.50
               
                  Voda, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh (kromě minerálních vod a sodovek)
               
                  2201 90
               
                  l @
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 11.07.19
                  
               
                  
                     Ostatní nealkoholické nápoje
                  
               
                  11.07.19.30
               
                  Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
               
                  2202 10
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.07.19.50 * z
               
                  Nealkoholické nápoje neobsahující mléčné tuky (kromě minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaných)
               
                  2202[.90(.11 + .15 + .19b)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  11.07.19.70
               
                  Nealkoholické nápoje obsahující mléčné tuky
               
                  2202[.90(.91 + .95 + .99)]
               
                  l
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 12.00
                  
               
                  
                     Výroba tabákových výrobků
                  
               
                  
                     CPA: 12.00.11
                  
               
                  
                     Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
                  
               
                  12.00.11.30
               
                  Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky z tabáku nebo směsi tabáku a tabákových náhražek (kromě cla z tabáku)
               
                  2402 10
               
                  p/st @
               
                  S
               
                   
               
                  12.00.11.50
               
                  Cigarety z tabáku nebo směsi tabáku a tabákových náhražek (kromě cla z tabáku)
               
                  2402[.20(.10 + .90)]
               
                  p/st @
               
                  S
               
                   
               
                  12.00.11.70
               
                  Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety obsahující pouze tabákové náhražky (kromě cla z tabáku)
               
                  2402 90
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 12.00.12
                  
               
                  
                     Tabákové listy, sušené, odřapíkované
                  
               
                  12.00.12.00 *
               
                  Tabákové listy, sušené, odřapíkované
               
                  2401[.20(.35 + .60 + .70 + .85 + .95)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 12.00.19
                  
               
                  
                     Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence
                  
               
                  12.00.19.30
               
                  Tabák ke kouření (kromě cla z tabáku)
               
                  2403[.11 + .19(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  12.00.19.90
               
                  Zpracovaný tabák, výtažky a tresti, tabák jinak homogenizovaný nebo rekonstituovaný, j. n.
               
                  2403[.91 + .99(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
                  
                     NACE: 13.10
                  
               
                  
                     Úprava a spřádání textilních vláken a příze
                  
               
                  
                     CPA: 13.10.10
                  
               
                  
                     Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)
                  
               
                  13.10.10.00
               
                  Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)
               
                  1505[.00(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.21
                  
               
                  
                     Surové hedvábí (neskané)
                  
               
                  13.10.21.00
               
                  Surové hedvábí (neskané)
               
                  5002
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.22
                  
               
                  
                     Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná
                  
               
                  13.10.22.00
               
                  Vlna, odtučněná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná
               
                  5101[.21 + .29 + .30]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.23
                  
               
                  
                     Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů
                  
               
                  13.10.23.00
               
                  Výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
               
                  5103[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.24
                  
               
                  
                     Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané
                  
               
                  13.10.24.00
               
                  Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané (včetně zbytků česané vlny)
               
                  5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.25
                  
               
                  
                     Bavlna, mykaná nebo česaná
                  
               
                  13.10.25.00
               
                  Bavlna, mykaná nebo česaná
               
                  5203
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.26
                  
               
                  
                     Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak nespředená
                  
               
                  13.10.26.00
               
                  Jutová a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), upravená, ale nespředená
               
                  5303 90
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.29
                  
               
                  
                     Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená
                  
               
                  13.10.29.00
               
                  Jiná rostlinná textilní vlákna, upravená, ale nespředená
               
                  5301[.21 + .29 + .30]  + 5302 90  + 5305
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.31
                  
               
                  
                     Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
                  
               
                  13.10.31.00
               
                  Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
               
                  5506[.10 + .20 + .30 + .90]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.32
                  
               
                  
                     Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
                  
               
                  13.10.32.00
               
                  Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
               
                  5507
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.40
                  
               
                  
                     Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu
                  
               
                  13.10.40.10
               
                  Hedvábné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej (kromě spředených z hedvábného odpadu)
               
                  5004[.00(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.40.30
               
                  Příze spředená z hedvábného odpadu, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5005[.00(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.40.50
               
                  Hedvábná příze, příze spředená z hedvábného odpadu, upravená pro maloobchodní prodej, střívko bource morušového
               
                  5006[.00(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.50
                  
               
                  
                     Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní
                  
               
                  13.10.50.10
               
                  Příze z mykané vlny nebo jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)]  + 5108[.10(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.50.30
               
                  Příze z česané vlny nebo jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]  + 5108[.20(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.50.50
               
                  Příze z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej
               
                  5109[.10(.10 + .90) + .90]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.61
                  
               
                  
                     Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)
                  
               
                  13.10.61.32 z
               
                  Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)
               
                  5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]  + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.61.33 z
               
                  Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží
               
                  5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]  + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.61.35 z
               
                  Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro ostatní použití (včetně koberců a jiných textilních podlahových krytin)
               
                  5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]  + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.61.52 z
               
                  Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)
               
                  5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)]  + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.61.53 z
               
                  Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží
               
                  5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)]  + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.61.55 z
               
                  Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro jiné použití (včetně koberců a jiných textilních podlahových krytin)
               
                  5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)]  + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.61.60
               
                  Bavlněná příze (kromě šicí), upravená pro maloobchodní prodej
               
                  5207[.10 + .90]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.62
                  
               
                  
                     Bavlněné šicí nitě
                  
               
                  13.10.62.00
               
                  Bavlněné šicí nitě
               
                  5204[.11 + .19 + .20]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.71
                  
               
                  
                     Lněné nitě
                  
               
                  13.10.71.10
               
                  Lněná příze neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.71.20
               
                  Lněná příze upravená pro maloobchodní prodej
               
                  5306[.10(.90) + .20(.90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.72
                  
               
                  
                     Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě
                  
               
                  13.10.72.00
               
                  Příze z rostlinných nebo lýkových vláken (kromě lněných); papírová příze
               
                  5307[.10 + .20]  + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.81
                  
               
                  
                     Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej
                  
               
                  13.10.81.10
               
                  Skaná (násobná) nebo kablová příze ze syntetických vláken, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.81.30
               
                  Skaná (násobná) nebo kablová příze z umělého hedvábí, neupravená pro maloobchodní prodej (kromě šicí nitě)
               
                  5403[.41 + .42 + .49]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.81.50
               
                  Příze z chemického hedvábí (kromě šicí nitě), upravená pro maloobchodní prodej
               
                  5406
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.82
                  
               
                  
                     Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující ≥ 85 % hmotnosti takovýchto vláken
                  
               
                  13.10.82.10
               
                  Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.82.50
               
                  Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej
               
                  5511 10
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.83
                  
               
                  
                     Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střížových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken
                  
               
                  13.10.83.20
               
                  Příze obsahující < 85 % hmotnosti polyesterových střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s umělými vlákny, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5509 51
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.83.33 z
               
                  Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s mykanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.83.36 z
               
                  Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, ve směsi s česanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.83.40
               
                  Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s bavlnou, neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5509[.53 + .62 + .92]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.83.80
               
                  Ostatní příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiné než šicí nitě), j. n, neupravené pro maloobchodní prodej
               
                  5509[.59 + .69 + .99]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.83.90
               
                  Příze (jiná než šicí nitě) obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej
               
                  5511 20
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.84
                  
               
                  
                     Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken
                  
               
                  13.10.84.10
               
                  Příze z umělých střižových vláken (jiná než šicí nitě), neupravená pro maloobchodní prodej
               
                  5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.84.30
               
                  Příze z umělých střižových vláken (jiná než šicí nitě), upravená pro maloobchodní prodej
               
                  5511 30
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.10.85
                  
               
                  
                     Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken
                  
               
                  13.10.85.10
               
                  Šicí nitě z chemických nekonečných vláken
               
                  5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  13.10.85.50
               
                  Šicí nitě ze střižových chemických vláken
               
                  5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]
               
                  kg
               
                  T
               
                   
               
                  
                     NACE: 13.20
                  
               
                  
                     Tkaní textilií
                  
               
                  
                     CPA: 13.20.11
                  
               
                  
                     Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
                  
               
                  13.20.11.00
               
                  Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu
               
                  5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.12
                  
               
                  
                     Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých zvířecích chlupů či žíní
                  
               
                  13.20.12.30
               
                  Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z mykané jemných zvířecích chlupů
               
                  5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.12.60
               
                  Tkaniny z česané vlněné příze nebo z příze z česané jemných zvířecích chlupů nebo hrubých zvířecích chlupů
               
                  5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]  + 5113
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.13
                  
               
                  
                     Lněné tkaniny
                  
               
                  13.20.13.30
               
                  Lněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnosti lnu
               
                  5309[.11(.10 + .90) + .19]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.13.60
               
                  Lněné tkaniny obsahující < 85 % hmotnosti lnu
               
                  5309[.21 + .29]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.14
                  
               
                  
                     Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)
                  
               
                  13.20.14.00
               
                  Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, konopí a ramie)
               
                  5310[.10(.10 + .90) + .90]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.19
                  
               
                  
                     Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití
                  
               
                  13.20.19.00
               
                  Tkaniny z pravého konopí, ramie nebo ostatních rostlinných textilních vláken a z papírové příze (kromě lnu, juty a ostatních textilních lýkových vláken)
               
                  5311[.00(.10 + .90)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.20
                  
               
                  
                     Bavlněné tkaniny
                  
               
                  13.20.20.14 z
               
                  Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro oděvy
               
                  5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)]  + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)]  + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.17 z
               
                  Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil
               
                  5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)]  + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)]  + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.19 z
               
                  Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro technické a průmyslové použití (kromě gázy, zdravotní gázy)
               
                  5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)]  + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)]  + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.20
               
                  Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 100 g/m2, pro zdravotnické gázy, obinadla a obvazy
               
                  5208[.11(.10) + .21(.10)]
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  13.20.20.31 z
               
                  Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 200 g/m2 z různobarevných přízí, na košile a halenky
               
                  5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)]  + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.42 z
               
                  Bavlněné textilie o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro oděvy
               
                  5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)]  + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)]  + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.44 z
               
                  Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti > 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil
               
                  5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)]  + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)]  + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.49 z
               
                  Bavlněné tkaniny o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití
               
                  5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)]  + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)]  + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.60
               
                  Bavlněné tkaniny z denimu (džínsoviny) o hmotnosti > 200 g/m2 (včetně denimu jiné barvy než modré)
               
                  5209 42  + 5211 42
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  13.20.20.72 z
               
                  Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro ostatní oblečení
               
                  5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)]  + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)]  + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)]  + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)]  + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.74 z
               
                  Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro domácí textilie a nábytkové potahové textilie
               
                  5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)]  + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)]  + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)]  + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)]  + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.20.79 z
               
                  Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití
               
                  5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)]  + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)]  + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)]  + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)]  + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.31
                  
               
                  
                     Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken
                  
               
                  13.20.31.30
               
                  Bavlněné tkaniny z chemických nekonečných vláken ze syntetického hedvábí získaného z vysokopevnostní příze, z pásků nebo podobných tvarů (včetně nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí)
               
                  5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30]  + 5408 10
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  13.20.31.50
               
                  Bavlněné tkaniny ze syntetických nekonečných vláken (kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze nebo z pásků nebo podobných tvarů)
               
                  5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.31.70
               
                  Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken (kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze)
               
                  5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.32
                  
               
                  
                     Tkaniny ze syntetických střižových vláken
                  
               
                  13.20.32.10
               
                  Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken
               
                  5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.32.20
               
                  Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou (kromě z různobarevných přízí)
               
                  5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49]  + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.32.30
               
                  Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, z různobarevných přízí
               
                  5513[.31 + .39]  + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.32.40
               
                  Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi hlavně nebo výhradně s mykanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy
               
                  5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.32.50
               
                  Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi hlavně nebo výhradně s česanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy
               
                  5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.32.90
               
                  Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi s jinými materiály než s vlnou, jemnými zvířecími chlupy nebo bavlnou
               
                  5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.33
                  
               
                  
                     Tkaniny z umělých střižových vláken
                  
               
                  13.20.33.30
               
                  Tkaniny z umělých střižových vláken, jiné než z různobarevných přízí
               
                  5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  13.20.33.50
               
                  Tkaniny z umělých střižových vláken, z různobarevných přízí
               
                  5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.41
                  
               
                  
                     Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a úzké tkaniny)
                  
               
                  13.20.41.00
               
                  Tkaniny vlasové osnovní a útkové, tkaniny žinylkové (kromě froté a podobných smyčkových tkanin, všívaných textilií, stuh)
               
                  5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.42
                  
               
                  
                     Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny
                  
               
                  13.20.42.00
               
                  Froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny
               
                  5802[.11 + .19]
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.43
                  
               
                  
                     Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)
                  
               
                  13.20.43.00
               
                  Froté a podobné smyčkové tkaniny (kromě z bavlny)
               
                  5802 20
               
                  m2
                  
               
                  T
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.44
                  
               
                  
                     Gáza (jiné než úzké tkaniny)
                  
               
                  13.20.44.00
               
                  Gáza (kromě zdravotní gázy, tkaných stuh)
               
                  5803[.00(.10 + .30 + .90)]
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.45
                  
               
                  
                     Všívané tkaniny, jiné než koberce
                  
               
                  13.20.45.00
               
                  Všívané textilie (kromě všívaných koberců a jiných textilních podlahových krytin)
               
                  5802 30
               
                  m2
                  
               
                  S
               
                   
               
                  
                     CPA: 13.20.46
                  
               
                  
                     Tkaniny (včetně úzkých tkanin) ze skleněných vláken
                  
               
                  13.20.46.00
               
                  Tkaniny ze skleněných vláken (včetně stuh, skleněné vlny)
               
                  7019[.40 + .51 + .52 + .59]
               
                  kg
               
                  S
               
                   
               
 &nb