Nařízení Komise (EU) 2016/1902 ze dne 27. října 2016, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroctovou kyselinu, dimethomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prochinazid, prothiokonazol, pyriproxyfen, spirodiklofen a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1902/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 298/1
               
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1902
      ze dne 27. října 2016,
      kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluoroctovou kyselinu, dimethomorf, fenpyrazamin, flonikamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metkonazol, prochinazid, prothiokonazol, pyriproxyfen, spirodiklofen a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro acetamiprid, azoxystrobin, dimethomorf, flonikamid, fludioxonil, flutriafol, metkonazol, prothiokonazol a trifloxystrobin byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro cyfluthrin byly MLR stanoveny v příloze II a v příloze III části B uvedeného nařízení. Pro ametoktradin, difluoroctovou kyselinu, fenpyrazamin, fluazinam, flupyradifuron, fluxapyroxad, prochinazid, pyriproxyfen a spirodiklofen byly MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení.
               
      
                  (2)
               
                  V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku acetamiprid k ošetření stolních oliv, rajčat, okurek nakládaček, fazolových lusků, hrachových lusků, luštěnin (suchých), semen řepky olejky, oliv na olej a pšenice byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.
               
      
                  (3)
               
                  V případě ametoktradinu byla taková žádost podána u cibule jarní. V případě azoxystrobinu byla taková žádost podána u hroznů stolních a moštových. V případě cyfluthrinu byla taková žádost podána u ječmene, ovsa, žita a pšenice v návaznosti na použití beta-cyfluthrinu k ošetření uvedených produktů. V případě dimethomorfu byla taková žádost podána u košťálové zeleniny vytvářející růžice a u „špenátu a podobné zeleniny (listy)“. V případě flonikamidu byla taková žádost podána u „bylinek a jedlých květů“. V případě fludioxonilu byla taková žádost podána u „salátu a ostatních salátových rostlin“, „špenátu a podobné zeleniny (listy)“, „bylinek a jedlých květů“ a vyluštěných hrachových zrn. V případě difluoroctové kyseliny a flupyradifuronu byla taková žádost podána u jahod, ostružin a malin v návaznosti na použití flupyradifuronu k ošetření uvedených produktů. V případě prochinazidu byla taková žádost podána u jablek a hrušek. V případě prothiokonazolu byla taková žádost podána u slunečnicových semen. V případě pyriproxyfenu byla taková žádost podána u banánů. V případě spirodiklofenu byla taková žádost podána u klikev a angreštu. V případě trifloxystrobinu byla taková žádost podána u celeru bulvového.
               
      
                  (4)
               
                  V souladu s čl. 6 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 396/2005 byla podána žádost pro použití dimethomorfu k ošetření papájy, fenpyrazaminu k ošetření ovoce z keřů a brusnic/borůvek, fluazinamu k ošetření brusnic/borůvek, flutriafolu k ošetření jahod, fluxapyroxadu k ošetření mandlí, para ořechů, kaštanů jedlých, lískových ořechů, makadamových ořechů, pekanových ořechů, piniových oříšků, vlašských ořechů, třešní, hroznů, jahod, brusnic/borůvek, manga, „ostatní kořenové a hlíznaté zeleniny“ kódu 0213000, tykvovitých, brokolice, zelí pekingského, hořčice indické, kardů, celeru řapíkatého, fenyklu obecného sladkého, reveně, rýže a cukrové třtiny a metkonazolu k ošetření brusnic/borůvek, brambor, „tropické kořenové a hlíznaté zeleniny“, luštěnin a slunečnicových semen. Žadatelé tvrdí, že povolená použití uvedených látek k ošetření těchto plodin ve Spojených státech, Kanadě a Brazílii vedou k vytváření reziduí přesahujících MLR stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 a že je zapotřebí MLR zvýšit, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu pro dovoz uvedených plodin.
               
      
                  (5)
               
                  V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.
               
      
                  (6)
               
                  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.
               
      
                  (7)
               
                  Pokud jde o použití fluxapyroxadu k ošetření kořenové a hlíznaté zeleniny jiné než ředkve, dospěl úřad ve svém odůvodněném stanovisku k závěru, že poskytnuté údaje nejsou ke stanovení nových MLR dostatečné. Stávající MLR by proto měly být zachovány.
               
      
                  (8)
               
                  Pokud jde o prochinazid, úřad doporučil zvýšit stávající MLR pro játra a ledviny ovcí a koz za účelem přizpůsobení se zamýšleným použitím uvedené účinné látky k ošetření jablek a hrušek. Jelikož se v produktech z přežvýkavců nenachází žádná rezidua prochinazidu, je vhodné omezit definici rezidua pro kontrolní účely pouze na příslušný metabolit (IN-MU210).
               
      
                  (9)
               
                  V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).
               
      
                  (10)
               
                  Pokud jde o flupyradifuron, úřad předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik účinné látky z hlediska pesticidů (3). Podle příslušné správné zemědělské praxe je zapotřebí stanovit MLR pro difluoroctovou kyselinu v salátu na 0,09 mg/kg, aby se odpovídajícím způsobem řešilo použití flupyradifuronu k ošetření uvedeného produktu.
               
      
                  (11)
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek a závěru úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
      
                  (12)
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (13)
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 27. října 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in various crops. EFSA Journal 2016;14(2):4385 [25 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions. EFSA Journal 2016;14(4):4448 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes. EFSA Journal 2016;14(2):4415 [17 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals. EFSA Journal 2016;14(3):4417 [23 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya. EFSA Journal 2016;14(4):4449 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops. EFSA Journal 2016;14(1):4381 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits. EFSA Journal 2016;14(2):4384 [20 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2016;14(4):4467 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries. EFSA Journal 2016;14(4):4460 [20 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4445 [20 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries. EFSA Journal 2016;14(3):4423 [19 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries. EFSA Journal 2016;14(3):4427 [20 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4404 [28 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops. EFSA Journal 2016;14(4):4451 [23 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities. EFSA Journal 2016;14(3):4428 [24 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds. EFSA Journal 2015;13(12):4371 [24 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas. EFSA Journal 2016;14(2):4387 [18 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries. EFSA Journal 2016;14(4):4457 [17 s.].
               
      
                   
               
                  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs. EFSA Journal 2016;14(1):4383 [17 s.].
               
      
         (3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone. EFSA Journal 2015;13(2):4020 [101 s.].
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
                     1)
                  
                     V příloze II se sloupce pro acetamiprid, azoxystrobin, cyfluthrin, dimethomorf, flonikamid, fludioxonil, flutriafol, metkonazol, prothiokonazol a trifloxystrobin nahrazují tímto:
                     
                        „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                     
                     
                                 Číselný kód
                              
                                 Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                 
                              
                                 Acetamiprid (R)
                              
                                 Azoxystrobin
                              
                                 Cyfluthrin (cyfluthrin včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)) (F)
                              
                                 Dimethomorf (suma izomerů)
                              
                                 Flonikamid (suma flonikamidu, TFNA a TFNG, vyjádřeno jako flonikamid) (R)
                              
                                 Fludioxonil (F) (R)
                              
                                 Flutriafol
                              
                                 Metkonazol (suma izomerů) (F)
                              
                                 Prothiokonazol (prothiokonazol-desthio (suma izomerů)) (F)
                              
                                 Trifloxystrobin (A) (F) (R)
                              
                                 (1)
                              
                                 (2)
                              
                                 (3)
                              
                                 (4)
                              
                                 (5)
                              
                                 (6)
                              
                                 (7)
                              
                                 (8)
                              
                                 (9)
                              
                                 (10)
                              
                                 (11)
                              
                                 (12)
                              
                                 0100000
                              
                                 
                                    OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110000
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                                 0,9
                              
                                 15
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,15 (+)
                              
                                 10
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                 0110010
                              
                                 Grapefruity
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110020
                              
                                 Pomeranče
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,8
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110030
                              
                                 Citrony
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110040
                              
                                 Kyselé lajmy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110050
                              
                                 Mandarinky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0110990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120000
                              
                                 
                                    Ořechy ze stromů
                                 
                              
                                 0,07
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,06 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,02
                              
                                 0120010
                              
                                 Mandle
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120020
                              
                                 Para ořechy
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120030
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120040
                              
                                 Kaštany jedlé
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120050
                              
                                 Kokosové ořechy
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120060
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120070
                              
                                 Makadamové ořechy
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120080
                              
                                 Pekanové ořechy
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120090
                              
                                 Piniové oříšky
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120100
                              
                                 Pistácie
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,2
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120110
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0120990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                 0,01
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130000
                              
                                 
                                    Jádrové ovoce
                                 
                              
                                 0,8
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,2
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                 5
                              
                                 0,4 (+)
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,7
                              
                                 0130010
                              
                                 Jablka
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130020
                              
                                 Hrušky
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130030
                              
                                 Kdoule
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130040
                              
                                 Mišpule obecná/německá
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130050
                              
                                 Mišpule japonská / lokvát
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0130990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140000
                              
                                 
                                    Peckové ovoce
                                 
                              
                                  
                              
                                 2
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 3
                              
                                 0140010
                              
                                 Meruňky
                              
                                 0,8
                              
                                  
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 5
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,1
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140020
                              
                                 Třešně
                              
                                 1,5
                              
                                  
                              
                                 0,2
                              
                                  
                              
                                 0,4 (+)
                              
                                 5
                              
                                 1
                              
                                 0,2
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140030
                              
                                 Broskve
                              
                                 0,8
                              
                                  
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 0,4
                              
                                 10
                              
                                 0,6
                              
                                 0,1
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140040
                              
                                 Švestky
                              
                                 0,03
                              
                                  
                              
                                 0,2
                              
                                  
                              
                                 0,3 (+)
                              
                                 5
                              
                                 0,4
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0140990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0150000
                              
                                 
                                    Bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0151000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             hrozny
                                          
                              
                                 0,5
                              
                                 
                                    3
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                 3
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 3
                              
                                 0151010
                              
                                 Hrozny stolní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 5
                              
                                 0,8
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0151020
                              
                                 Hrozny moštové
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 4
                              
                                 1,5 (+)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0152000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             jahody
                                          
                              
                                 0,5
                              
                                 10
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,7
                              
                                  
                              
                                 4 (+)
                              
                                 
                                    1,5
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 1
                              
                                 0153000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             ovoce z keřů
                                          
                              
                                 2
                              
                                 5
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 5
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 3
                              
                                 0153010
                              
                                 Ostružiny
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,05 (+)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153020
                              
                                 Ostružiny ostružiníku ježiníku
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153030
                              
                                 Maliny (červené a žluté)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,05 (+)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0153990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             ostatní bobulové a drobné ovoce
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0154010
                              
                                 Brusnice/borůvky
                              
                                 2
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 2
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,4
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 2
                              
                                 0154020
                              
                                 Klikvy
                              
                                 2
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 2
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,15
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0154030
                              
                                 Rybíz (bílý, černý, červený)
                              
                                 2
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 2
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 1,5 (+)
                              
                                 0154040
                              
                                 Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                              
                                 2
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 2
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 1,5 (+)
                              
                                 0154050
                              
                                 Šípky
                              
                                 2
                              
                                 5
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0154060
                              
                                 Moruše (bílé a černé)
                              
                                 2
                              
                                 5
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0154070
                              
                                 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 5
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0154080
                              
                                 Bez černý / bezinky
                              
                                 2
                              
                                 5
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,8
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 2
                              
                                 0154990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0160000
                              
                                 
                                    Různé ovoce s
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0161000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             jedlou slupkou
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0161010
                              
                                 Datle
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0161020
                              
                                 Fíky
                              
                                 0,03
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0161030
                              
                                 Stolní olivy
                              
                                 
                                    0,9
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,3
                              
                                 0161040
                              
                                 Kumquaty/kumkváty
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0161050
                              
                                 Karamboly
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,1
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0161060
                              
                                 Tomel japonský / kaki churma / persimon
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0161070
                              
                                 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0161990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0162000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             nejedlou slupkou, malé
                                          
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0162010
                              
                                 Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 15
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0162020
                              
                                 Liči
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0162030
                              
                                 Mučenka/passiflora
                              
                                  
                              
                                 4
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 4 (+)
                              
                                 0162040
                              
                                 Opuncie
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0162050
                              
                                 Zlatolist
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0162060
                              
                                 Tomel viržinský / kaki
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0162990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             nejedlou slupkou, velké
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0163010
                              
                                 Avokádo
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,4
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163020
                              
                                 Banány
                              
                                 0,4
                              
                                 2
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                 0,1
                              
                                  
                              
                                 0,05
                              
                                 0163030
                              
                                 Mango
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,7
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 2
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163040
                              
                                 Papája
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,7
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,6
                              
                                 0163050
                              
                                 Granátová jablka
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 3
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163060
                              
                                 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163070
                              
                                 Kvajáva hrušková
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163080
                              
                                 Ananas
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 7
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163090
                              
                                 Chlebovník
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163100
                              
                                 Durian cibetkový
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163110
                              
                                 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0163990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0200000
                              
                                 
                                    ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0210000
                              
                                 
                                    Kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0211000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             brambory
                                          
                              
                                  
                              
                                 7
                              
                                 0,04
                              
                                 0,05
                              
                                 0,09
                              
                                 5
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,04
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,02
                              
                                 0212000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                          
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,04
                                     (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0212010
                              
                                 Kořeny manioku jedlého / kasavy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212020
                              
                                 Batáty
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212030
                              
                                 Jamy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212040
                              
                                 Maranta třtinová
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0212990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                          
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0213010
                              
                                 Řepa červená/salátová
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                 0,06 (+)
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,02
                              
                                 0213020
                              
                                 Mrkev/karotka
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,1
                              
                                 0213030
                              
                                 Celer bulvový
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,2
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                    0,03
                                 
                              
                                 0213040
                              
                                 Křen
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,08
                              
                                 0213050
                              
                                 Topinambury
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0213060
                              
                                 Pastinák
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,04
                              
                                 0213070
                              
                                 Petržel kořenová
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,08
                              
                                 0213080
                              
                                 Ředkve
                              
                                  
                              
                                 1,5
                              
                                  
                              
                                 1,5
                              
                                  
                              
                                 0,3
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,08
                              
                                 0213090
                              
                                 Kozí brada
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,04
                              
                                 0213100
                              
                                 Brukev řepka tuřín
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,04
                              
                                 0213110
                              
                                 Brukev řepák vodnice
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,04
                              
                                 0213990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0220000
                              
                                 
                                    Cibulová zelenina
                                 
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0220010
                              
                                 Česnek
                              
                                 0,02
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,6
                              
                                  
                              
                                 0,02
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0220020
                              
                                 Cibule kuchyňská
                              
                                 0,02
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,6
                              
                                  
                              
                                 0,5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,05 (+)
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0220030
                              
                                 Šalotka
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,6
                              
                                  
                              
                                 0,02
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,05 (+)
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0220040
                              
                                 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 9
                              
                                  
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,1
                              
                                 0220990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,15
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0230000
                              
                                 
                                    Plodová zelenina
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0231000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             lilkovité
                                          
                              
                                  
                              
                                 3
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0231010
                              
                                 Rajčata
                              
                                 
                                    0,5
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,05
                              
                                  
                              
                                 0,5 (+)
                              
                                 3
                              
                                 0,6 (+)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,7
                              
                                 0231020
                              
                                 Paprika setá
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 0,3
                              
                                 1
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,4 (+)
                              
                                 0231030
                              
                                 Lilek/baklažán
                              
                                 0,2
                              
                                  
                              
                                 0,1
                              
                                  
                              
                                 0,5 (+)
                              
                                 0,4
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,7
                              
                                 0231040
                              
                                 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                              
                                 0,2
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0231990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,2
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0232000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             tykvovité s jedlou slupkou
                                          
                              
                                  
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,5
                              
                                 0,5
                              
                                 0,4
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                 0232010
                              
                                 Okurky salátové
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 0,1
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 (+)
                              
                                 0232020
                              
                                 Okurky nakládačky
                              
                                 
                                    0,6
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 (+)
                              
                                 0232030
                              
                                 Cukety
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 0,1
                              
                                  
                              
                                 (+)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0232990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             tykvovité s nejedlou slupkou
                                          
                              
                                 0,2
                              
                                 1
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,5
                              
                                 0,4 (+)
                              
                                 0,3
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                 0233010
                              
                                 Melouny cukrové
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,2 (+)
                              
                                 0,05 (+)
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233020
                              
                                 Dýně
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233030
                              
                                 Melouny vodní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,2 (+)
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0233990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0234000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             kukuřice cukrová
                                          
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,02
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0239000
                              
                                 
                                             e)
                                          
                                             ostatní plodová zelenina
                                          
                              
                                 0,2
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0240000
                              
                                 
                                    Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0241000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející růžice
                                          
                              
                                 0,4
                              
                                 5
                              
                                 0,05
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,05 (+)
                              
                                 0,5
                              
                                 0241010
                              
                                 Brokolice
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                 0,7
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0241020
                              
                                 Květák
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,6
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0241990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                    0,6
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0242000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                          
                              
                                  
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0242010
                              
                                 Kapusta růžičková
                              
                                 0,05
                              
                                  
                              
                                 0,2
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,6
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,1 (+)
                              
                                 0,6
                              
                                 0242020
                              
                                 Zelí hlávkové
                              
                                 0,7
                              
                                  
                              
                                 0,3
                              
                                 6
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 2
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,09 (+)
                              
                                 0,5
                              
                                 0242990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,2
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0243000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             košťálová zelenina listová
                                          
                              
                                 1,5
                              
                                 6
                              
                                 0,3
                              
                                 3
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 3 (+)
                              
                                 0243010
                              
                                 Zelí pekingské / pe-tsai
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0243020
                              
                                 Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0243990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0244000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             kedlubny
                                          
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 5
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,02
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0250000
                              
                                 
                                    Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0251000
                              
                                 
                                             a)
                                          
                                             salát a ostatní salátové rostliny
                                          
                              
                                  
                              
                                 15
                              
                                 1
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0251010
                              
                                 Kozlíček polníček
                              
                                 3
                              
                                 (+)
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0251020
                              
                                 Salát
                              
                                 3
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 15
                              
                                  
                              
                                 40
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 15
                              
                                 0251030
                              
                                 Čekanka štěrbák / endivie
                              
                                 1,5
                              
                                 (+)
                              
                                  
                              
                                 6
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 15 (+)
                              
                                 0251040
                              
                                 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                              
                                 3
                              
                                 (+)
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0251050
                              
                                 Barborky
                              
                                 3
                              
                                 (+)
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0251060
                              
                                 Roketa setá / rukola
                              
                                 3
                              
                                 (+)
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0251070
                              
                                 Červená hořčice
                              
                                 3
                              
                                 (+)
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0251080
                              
                                 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                              
                                 3
                              
                                 (+)
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 15
                              
                                 0251990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 10
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0252000
                              
                                 
                                             b)
                                          
                                             špenát a podobná zelenina (listy)
                                          
                              
                                  
                              
                                 15
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0252010
                              
                                 Špenát
                              
                                 5
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 30
                              
                                  
                              
                                 30
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0252020
                              
                                 Šrucha
                              
                                 3
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 
                                    4
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0252030
                              
                                 Mangold
                              
                                 3
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 
                                    4
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0252990
                              
                                 Ostatní
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 
                                    4
                                 
                              
                                  
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0253000
                              
                                 
                                             c)
                                          
                                             listy révy vinné a podobných druhů
                                          
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0254000
                              
                                 
                                             d)
                                          
                                             potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                          
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 10
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0255000
                              
                                 
                                             e)
                                          
                                             čekanka obecná setá
                                          
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,3
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,05
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 0,02
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0256000
                              
                                 
                                             f)
                                          
                                             bylinky a jedlé květy
                                          
                              
                                 3
                              
                                 70
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 10
                              
                                 
                                    6
                                 
                              
                                 
                                    20
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,05 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 15 (+)
                              
                                 0256010
                              
                                 Kerblík
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256020
                              
                                 Pažitka
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256030
                              
                                 Celerová nať
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256040
                              
                                 Petrželová nať
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256050
                              
                                 Šalvěj lékařská
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256060
                              
                                 Rozmarýn lékařský
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256070
                              
                                 Tymián
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256080
                              
                                 Bazalka pravá a jedlé květy
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256090
                              
                                 Vavřín / bobkový list
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256100
                              
                                 Estragon
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 
                                     (**)
                                 
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0256990
                              
                                 Ostatní
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0260000
                              
                                 
                                    Lusková zelenina
                                 
                              
                                  
                              
                                 3
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                  
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,02 (*)
                                 
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                  
                              
                                 0260010
                              
                                 Fazolové lusky
                              
                                 
                                    0,6
                                 
                              
                                  
                              
                                 0,1
                              
                                 0,01 (*)
                                 
                              
                                 0,03 (*)
                                 
                              
                                 1