Nařízení Rady (EU) 2016/1903 ze dne 28. října 2016, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1903/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 295/1
            
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1903
   ze dne 28. října 2016,
   kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že má Rada přijmout na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.
            
   
               (2)
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla přijata opatření pro zachování zdrojů, s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a hospodářskému poradenství, včetně případných zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství a jinými poradními orgány, jakož i s ohledem na poradenství poskytnuté poradními sbory a společná doporučení členských států.
            
   
               (3)
            
               Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště, a při náležitém zohlednění cílů společné rybářské politiky stanovených v nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (4)
            
               V nařízení (EU) č. 1380/2013 je stanoven cíl společné rybářské politiky pokud možno postupně a přírůstkově dosáhnout míry využití pro maximální udržitelný výnos do roku 2015 a pro všechny populace nejpozději do roku 2020.
            
   
               (5)
            
               Celkové přípustné odlovy (TAC) by proto měly být stanoveny v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měly by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené během konzultací se zúčastněnými stranami.
            
   
               (6)
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2) zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace (dále jen „plán“). Cílem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Za tímto účelem musí být pro dotčené populace co nejdříve dosaženo cílových hodnot úmrtnosti v důsledku rybolovu, vyjádřené prostřednictvím rozmezí, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020. V zájmu dosažení cílů plánu je vhodné stanovit pro rok 2017 omezení odlovů pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři.
            
   
               (7)
            
               V souladu s plánem, naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u jakékoli dotčené populace nižší než referenční body pro biomasu reprodukující se populace, jak jsou stanoveny v příloze II nařízení (EU) 2016/1139, mají být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) uvedla, že biomasa populace tresky obecné v západní části Baltského moře je pod úrovní referenčních bodů pro zachování zdrojů, jak jsou stanoveny v příloze II zmíněného nařízení. Je proto vhodné stanovit rybolovná práva na tresku obecnou v západní části Baltského moře pod rozmezím úmrtnosti způsobené rybolovem, jak je uvedeno ve sloupci B přílohy I nařízení (EU) 2016/1139, na úrovni přihlížející k poklesu biomasy této populace. Za tímto účelem je nutné zohlednit harmonogram pro dosažení cílů společné rybářské politiky obecně a cílů plánu zvláště, očekávaný dopad přijatých nápravných opatření a potřebu zajistit přínosy v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jak jsou stanoveny v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (8)
            
               Je třeba přijmout další nápravná opatření. Prodloužení období zákazu rybolovu, jež v současnosti trvá šest týdnů, o další dva týdny by zvýšilo ochranu oblastí tření tresky obecné. Z vědeckých doporučení vyplývá, že rekreační rybolov tresky obecné v západní části Baltského moře významně přispívá k celkové úmrtnosti této populace v důsledku rybolovu. Vzhledem k současné situaci této populace je vhodné přijmout určitá opatření pro rekreační rybolov. Konkrétně by se mělo zavést denní omezení množství úlovků na rybáře, které by mělo být v období tření ještě zpřísněno. Není tím dotčena zásada relativní stability, jež se vztahuje na obchodní rybolov.
            
   
               (9)
            
               Kvůli biologickým změnám populace tresky obecné ve východní části Baltského moře nemohla ICES stanovit její biologické referenční body a namísto toho doporučila, aby byl TAC pro tuto populaci stanoven na základě přístupu vycházejícího z omezených údajů. V zájmu přispění k dosažení cílů plánu je proto vhodné, aby byl TAC pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře stanoven v souladu s přístupem předběžné opatrnosti.
            
   
               (10)
            
               Pokud jde o sledě obecného v Rižském zálivu, uvádějí dostupná vědecká doporučení přítomnost velmi silného ročníku populace za rok 2015. Stanovení TAC v souladu s rozmezím úmrtnosti v důsledku rybolovu uvedeným ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) 2016/1139 by vedlo ke značnému nárůstu biomasy reprodukující se populace, což by pak vedlo k většímu boji o potravu, pomalejšímu růstu, nižšímu kondičnímu faktoru a celkově nižší kvalitě ryb. Vzhledem k tomu, že biomasa reprodukující se populace je u této populace ryb vyšší než referenční bod pro biomasu stanovený ve sloupci A přílohy II zmíněného nařízení, je vhodné stanovit TAC v souladu s rozmezími úmrtnosti v důsledku rybolovu uvedenými ve sloupci B přílohy I zmíněného nařízení, aby se tak zamezilo závažné újmě populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení.
            
   
               (11)
            
               Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení by se mělo vztahovat nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (3), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení týkající se zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a předávání údajů o vyčerpání rybolovných práv Komisi. V tomto nařízení by proto měly být přesně stanoveny kódy týkající se vykládek populací, na něž se vztahuje toto nařízení, které mají členské státy používat při předávání údajů Komisi.
            
   
               (12)
            
               Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (4) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článků 3 a 4 pro preventivní TAC a analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení má Rada při stanovení TAC rozhodnout, na které populace se nevztahují články 3 a 4, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací. Nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 zaveden mechanismus meziroční flexibility pro všechny populace, na které se vztahuje povinnost vykládky. Proto by, ve snaze zabránit nadměrné flexibilitě, která by narušovala dodržování zásady racionálního a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, mělo být stanoveno, že se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 mají použít na analytické TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
   
               (13)
            
               Na základě nových vědeckých doporučení by měl být stanoven předběžný TAC pro tresku Esmarkovu v oblasti ICES IIIa a ve vodách Unie oblastí ICES IIa a IV na období od 1. listopadu 2016 do 31. října 2017. Nařízení (EU) 2016/72 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Aby se předešlo přerušení rybolovných činností, měla by se ustanovení týkající se tresky Esmarkovy použít ode dne 1. listopadu 2016.
            
   
               (14)
            
               Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila obživa rybářů Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2017. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost bezprostředně po vyhlášení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      OBECNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 1
   Předmět
   Tímto nařízením se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři.
   Článek 2
   Oblast působnosti
   1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Baltském moři.
   2.   Toto nařízení se rovněž vztahuje na rekreační rybolov, pokud se v příslušných ustanoveních výslovně uvádí.
   Článek 3
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice obsažené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:
   
               (1)
            
               „subdivizí“ subdivize ICES v Baltském moři, jak je vymezena v příloze I nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 (5);
            
   
               (2)
            
               „celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období jednoho roku;
            
   
               (3)
            
               „kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;
            
   
               (4)
            
               „rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolovné činnosti využívající biologické mořské zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely.
            
   KAPITOLA II
   
      RYBOLOVNÁ PRÁVA
   
   Článek 4
   TAC a jejich rozdělení
   Celkové přípustné odlovy (TAC), kvóty a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.
   Článek 5
   Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv
   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
   
               a)
            
               výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
   
               b)
            
               odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
            
   
               c)
            
               dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 nebo podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
   
               d)
            
               množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 nebo čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
            
   
               e)
            
               odpočty provedené podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.
            
   Článek 6
   Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
   1.   Na úlovky druhů podléhajících omezením odlovů, které byly uloveny při rybolovu uvedeném v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013, se vztahuje povinnost vykládky stanovená v uvedeném článku 15.
   2.   V příloze tohoto článku jsou pro účely osvobození od povinnosti započítat úlovky do příslušné kvóty stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 uvedeny populace necílových druhů nacházející se v bezpečných biologických mezích podle odstavce 8 uvedeného článku.
   Článek 7
   Opatření pro rekreační rybolov týkající se tresky obecné v subdivizích 22–24
   1.   Při rekreačním rybolovu si lze v subdivizích 22–24 ponechat nejvýše pět kusů tresky obecné na rybáře a den.
   2.   Odchylně od odstavce 1 si lze v období od 1. února 2017 do 31. března 2017 v subdivizích 22–24 ponechat nejvýše tři kusy tresky obecné na rybáře a den.
   3.   Odstavci 1 a 2 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.
   KAPITOLA III
   
      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   
   Článek 8
   Předávání údajů
   Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje týkající se vykládek množství odlovených nebo vyložených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 9
   Flexibilita
   1.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje analytický TAC.
   2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 a článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát používá meziroční flexibilitu stanovenou v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.
   Článek 10
   Změna nařízení (EU) 2016/72
   V příloze IA nařízení (EU) 2016/72 se údaje pro tresku Esmarkovu v oblasti IIIa a ve vodách Unie oblastí IIa a IV nahrazují tímto:
   
               
                  Druh:
               
            
               Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky
               
                  Trisopterus esmarkii
               
            
               
                  Oblast:
               
            
               IIIa; vody Unie oblastí IIa a IV
               (NOP/2A3A4.)
            
               Rok
            
               2016
            
               2017
            
                
            
                
            
               Dánsko
            
               128 880  (6)
                   (8)
               
            
               99 907  (6)
                   (11)
               
            
                
            
                
            
               Německo
            
               25 (6)
                   (7)
                   (8)
               
            
               19 (6)
                   (7)
                   (11)
               
            
                
            
                
            
               Nizozemsko
            
               95 (6)
                   (7)
                   (8)
               
            
               74 (6)
                   (7)
                   (11)
               
            
                
            
                
            
               Unie
            
               129 000  (6)
                   (8)
               
            
               100 000  (6)
                   (11)
               
            
                
            
                
            
               Norsko
            
               15 000  (9)
               
            
                
            
                
            
                
            
               Faerské ostrovy
            
               6 000  (10)
               
            
                
            
                
            
                
            
               TAC
            
               Nepoužije se
            
               Nepoužije se
            
                
            
               Analytický TAC
               
                  Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
                  Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
            
   Článek 11
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017, s výjimkou článku 10, který se použije ode dne 1. listopadu 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
   
      (5)  Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).
   
      (6)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, úlovky tresky bezvousé se mohou započítávat až do 5 % kvóty (OT2/*2A3A4) za předpokladu, ž e tyto úlovky a vedlejší úlovky druhů podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 celkem představují nejvýše 9 % této kvóty na tresku Esmarkovu.
   
      (7)  Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblastí ICES IIa, IIIa a IV.
   
      (8)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. ledna do 31. října 2016.
   
      (9)  Použije se síť doplněná třídicí mřížkou.
   
      (10)  Použije se síť doplněná třídicí mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.
   
      (11)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2016 do 31. října 2017.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY (TAC) PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE JSOU TAC STANOVENY, PODLE DRUHŮ A OBLASTÍ
      
      Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a podmínek, které jsou s nimi funkčně spjaty.
      Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.
      Populace ryb jsou uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.
      Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
      
                  Vědecký název
               
                  Třímístný písmenný kód
               
                  Obecný název
               
                  Clupea harengus
               
                  HER
               
                  Sleď obecný
               
                  Gadus morhua
               
                  COD
               
                  Treska obecná
               
                  Pleuronectes platessa
               
                  PLE
               
                  Platýs evropský
               
                  Salmo salar
               
                  SAL
               
                  Losos obecný
               
                  Sprattus sprattus
               
                  SPR
               
                  Šprot obecný
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Subdivize 30–31
                  (HER/30/31.)
               
                  Finsko
               
                  115 599
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  25 399
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  140 998
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  140 998
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Subdivize 22–24
                  (HER/3BC+24)
               
                  Dánsko
               
                  3 981
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  15 670
               
                   
               
                   
               
                  Finsko
               
                  2
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  3 695
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  5 053
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  28 401
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  28 401
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
                  Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32
                  (HER/3D-R30)
               
                  Dánsko
               
                  4 205
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  1 115
               
                   
               
                   
               
                  Estonsko
               
                  21 473
               
                   
               
                   
               
                  Finsko
               
                  41 914
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  5 299
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  5 580
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  47 618
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  63 925
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  191 129
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  Nepoužije se
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Sleď obecný
                  
                     Clupea harengus
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Subdivize 28.1
                  (HER/03D.RG)
               
                  Estonsko
               
                  14 350
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  16 724
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  31 074
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  31 074
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh
                  
               
                  Treska obecná
                  
                     Gadus morhua
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie subdivizí 25–32
                  (COD/3DX32.)
               
                  Dánsko
               
                  7 089
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  2 820
               
                   
               
                   
               
                  Estonsko
               
                  691
               
                   
               
                   
               
                  Finsko
               
                  542
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  2 636
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  1 736
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  8 161
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  7 182
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  30 857
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  Nepoužije se
               
                   
               
                  Preventivní TAC
                  Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Treska obecná
                  
                     Gadus morhua
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Subdivize 22–24
                  (COD/3BC + 24)
               
                  Dánsko
               
                  2 444
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  1 194
               
                   
               
                   
               
                  Estonsko
               
                  54
               
                   
               
                   
               
                  Finsko
               
                  48
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  202
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  131
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  654
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  870
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  5 597
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  5 597  (1)
                  
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Platýs evropský
                  
                     Pleuronectes platessa
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie subdivizí 22–32
                  (PLE/3BCD-C)
               
                  Dánsko
               
                  5 632
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  626
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  1 179
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  425
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  7 862
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  7 862
               
                   
               
                  Analytický TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Losos obecný
                  
                     Salmo salar
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie subdivizí 22–31
                  (SAL/3BCD-F)
               
                  Dánsko
               
                  19 879  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  2 212  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Estonsko
               
                  2 020  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Finsko
               
                  24 787  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  12 644  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  1 486  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  6 030  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  26 870  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  95 928  (2)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  Nepoužije se
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
                  
                     Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Losos obecný
                  
                     Salmo salar
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie subdivize 32
                  (SAL/3D32.)
               
                  Estonsko
               
                  1 075  (3)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Finsko
               
                  9 410  (3)
                  
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  10 485  (3)
                  
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  Nepoužije se
               
                   
               
                  Preventivní TAC
               
      
         
      
      
                  
                     Druh:
                  
               
                  Šprot obecný
                  
                     Sprattus sprattus
                  
               
                  
                     Oblast:
                  
               
                  Vody Unie subdivizí 22–32
                  (SPR/3BCD-C)
               
                  Dánsko
               
                  25 745
               
                   
               
                   
               
                  Německo
               
                  16 310
               
                   
               
                   
               
                  Estonsko
               
                  29 896
               
                   
               
                   
               
                  Finsko
               
                  13 477
               
                   
               
                   
               
                  Lotyšsko
               
                  36 107
               
                   
               
                   
               
                  Litva
               
                  13 061
               
                   
               
                   
               
                  Polsko
               
                  76 627
               
                   
               
                   
               
                  Švédsko
               
                  49 770
               
                   
               
                   
               
                  Unie
               
                  260 993
               
                   
               
                   
               
                  TAC
               
                  Nepoužije se
               
                   
               
                  Analytický TAC
                  Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
               
      
      
         (1)  Tato kvóta může být lovena od 1. ledna do 31. ledna 2017 a od 1. dubna do 31. prosince 2017.
      
         (2)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
      
         (3)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.