Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1904 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1904/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 295/11
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1904
   ze dne 14. července 2016,
   kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (1), a zejména na čl. 16 odst. 8 a čl. 17 odst. 7 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Toto nařízení upřesňuje určité aspekty zásahových pravomocí, jež jsou svěřeny příslušným orgánům a za mimořádných okolností Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který byl zřízen a své pravomoci vykonává podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2), pokud jde o kritéria a faktory, jež se mají zohlednit při určování, zda existuje významná obava o ochranu investorů či hrozba pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či jeho části alespoň v jednom členském státě, respektive v Unii.
            
   
               (2)
            
               Je třeba stanovit seznam kritérií a faktorů, jež příslušné orgány a orgán EIOPA zohlední při určování, zda existuje takováto obava či hrozba, aby byl zajištěn jednotný přístup a zároveň bylo umožněno přijmout vhodná opatření, dojde-li k nepředpokládaným nepříznivým událostem nebo nepříznivému vývoji. Existence „hrozby“, což je jeden z předpokladů pro zásah z hlediska řádného fungování a integrity finančních či komoditních trhů nebo stability finančního systému, vyžaduje vyšší práh než existence „významné obavy“, která je předpokladem pro zásah z důvodu ochrany investorů. Nutnost posoudit veškerá kritéria a faktory, jež se mohou v konkrétní skutkové situaci vyskytnout, by však příslušným orgánům a orgánu EIOPA neměla bránit v použití pravomoci zasáhnout dočasně, pokud takovéto ohrožení nebo hrozbu představuje pouze jeden z těchto faktorů či kritérií.
            
   
               (3)
            
               Ustanovení tohoto nařízení jsou vzájemně úzce provázána, neboť se týkají pravomocí k zásahům do produktu, které jsou svěřeny jak příslušným vnitrostátním orgánům, tak orgánu EIOPA. Aby byla zajištěna soudržnost mezi ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost souběžně, a aby zúčastněné strany, a zejména orgán EIOPA a příslušné orgány vykonávající zásahové pravomoci snadněji získaly komplexní přehled, je nezbytné začlenit tato ustanovení do jediného nařízení,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Kritéria a faktory pro účely pravomocí orgánu EIOPA k dočasným zásahům u produktů
   (čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014)
   1.   Pro účely čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014 posoudí orgán EIOPA relevantnost všech faktorů a kritérií uvedených v odstavci 2 a při určování, zda uvádění na trh, distribuce nebo prodej určitých pojistných produktů s investiční složkou nebo určitý typ finanční činnosti či praktiky vzbuzuje významné obavy o ochranu investorů či představuje hrozbu pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části, zohlední všechny příslušné faktory a kritéria.
   Pro účely prvního pododstavce může orgán EIOPA určit existenci významné obavy o ochranu investorů či hrozby pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části na základě jednoho či více těchto faktorů a kritérií.
   2.   Faktory a kritéria, jež orgán EIOPA posoudí při určování, zda existuje významná obava o ochranu investorů či hrozba pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části, jsou tyto:
   
               a)
            
               míra složitosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky pojišťovny nebo zajišťovny, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           typ podkladových aktiv a míru transparentnosti podkladových aktiv,
                        
               
                           —
                        
                           míru transparentnosti nákladů a poplatků spojených s pojistným produktem s investiční složkou, finanční činností nebo finanční praktikou, a zejména nedostatečnou transparentnost vyplývající z vícero úrovní nákladů a poplatků,
                        
               
                           —
                        
                           složitost výpočtu výkonnosti, zejména s přihlédnutím k tomu, zda návratnost závisí na výkonnosti jednoho či více podkladových aktiv, jež jsou zase ovlivněna jinými faktory,
                        
               
                           —
                        
                           povahu a rozsah případných rizik,
                        
               
                           —
                        
                           skutečnost, zda je pojistný produkt s investiční složkou nebo služba spojena s jinými produkty či službami, nebo
                        
               
                           —
                        
                           složitost podmínek;
                        
            
   
               b)
            
               rozsah potenciálních škodlivých účinků, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           předpokládané hodnotě daného pojistného produktu s investiční složkou,
                        
               
                           —
                        
                           počtu dotčených zákazníků, investorů nebo účastníků trhu,
                        
               
                           —
                        
                           poměrnému podílu produktu v portfoliích investorů,
                        
               
                           —
                        
                           pravděpodobnosti, rozsahu a povaze případného poškození, včetně výše potenciálně vzniklé ztráty,
                        
               
                           —
                        
                           pravděpodobné době trvání škodlivých účinků,
                        
               
                           —
                        
                           objemu pojistného,
                        
               
                           —
                        
                           počtu dotčených zprostředkovatelů,
                        
               
                           —
                        
                           růstu trhu nebo prodejů,
                        
               
                           —
                        
                           průměrné částce, kterou jednotlivý investor investuje do daného pojistného produktu s investiční složkou,
                        
               
                           —
                        
                           rozsahu pojistného krytí stanovenému v právních předpisech o vnitrostátních systémech záruk pojištění, pokud takovýto systém existuje, nebo
                        
               
                           —
                        
                           hodnotě technických rezerv s ohledem na pojistné produkty s investiční složkou;
                        
            
   
               c)
            
               typ investorů, jichž se daná finanční činnost nebo finanční praktika dotýká nebo jimž je pojistný produkt s investiční složkou nabízen nebo prodáván, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           skutečnost, zda je investor neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkem či způsobilou protistranou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3),
                        
               
                           —
                        
                           znaky charakterizující dovednosti a schopnosti investorů, včetně úrovně dosaženého vzdělání a zkušeností s podobnými pojistnými produkty s investiční složkou nebo prodejními technikami,
                        
               
                           —
                        
                           znaky charakterizující ekonomickou situaci investorů, včetně jejich příjmů a majetku,
                        
               
                           —
                        
                           hlavní finanční cíle investorů, včetně důchodového spoření a potřeby krytí rizik,
                        
               
                           —
                        
                           skutečnost, zda jsou produkt nebo služba investorům prodávány mimo určený cílový trh nebo zda nebyl cílový trh náležitě určen, nebo
                        
               
                           —
                        
                           způsobilost pro krytí v rámci systému záruk pojištění, pokud takovéto vnitrostátní systémy záruk pojištění existují;
                        
            
   
               d)
            
               míra transparentnosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           typ a transparentnost podkladových aktiv,
                        
               
                           —
                        
                           skryté náklady a poplatky,
                        
               
                           —
                        
                           používání technik přitahujících pozornost investorů, jež však nutně nezohledňují vhodnost nebo celkovou kvalitu pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnosti či finanční praktiky,
                        
               
                           —
                        
                           povahu rizik a transparentnost rizik,
                        
               
                           —
                        
                           používání názvů produktů či terminologie nebo jiných informací, které naznačují vyšší úroveň bezpečnosti nebo návratnosti, než je ve skutečnosti možné či pravděpodobné, nebo které naznačují vlastnosti produktu, jež neexistují, nebo
                        
               
                           —
                        
                           skutečnost, zda nebyly poskytnuty nedostatečné nebo nedostatečně spolehlivé informace o pojistném produktu s investiční složkou, aby si účastníci trhu, jimž jsou určeny, mohli utvořit úsudek, s přihlédnutím k povaze a typu pojistných produktů s investiční složkou;
                        
            
   
               e)
            
               zvláštní znaky nebo podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, včetně případného vloženého pákového efektu, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           pákový efekt obsažený v produktu,
                        
               
                           —
                        
                           pákový efekt v důsledku financování nebo
                        
               
                           —
                        
                           znaky obchodů zajišťujících financování;
                        
            
   
               f)
            
               existence a míra nepoměru mezi očekávanou návratností nebo ziskem pro investory a rizikem ztráty ve vztahu k danému pojistnému produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktice, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           nákladům na strukturování daného pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky a jiným nákladům,
                        
               
                           —
                        
                           nepoměru ve vztahu k riziku emitenta, které si emitent ponechává, nebo
                        
               
                           —
                        
                           poměru rizika a návratnosti;
                        
            
   
               g)
            
               možnost investorů snadno prodat příslušný pojistný produkt s investiční složkou nebo přejít na jiný produkt a náklady s tím spojené, zejména s přihlédnutím k/ke:
               
                           —
                        
                           překážkám při změně investiční strategie ve vztahu k pojistné smlouvě,
                        
               
                           —
                        
                           skutečnosti, že předčasné odstoupení není podle smlouvy přípustné či je fakticky nemožné, nebo
                        
               
                           —
                        
                           jiným překážkám výstupu;
                        
            
   
               h)
            
               stanovování cen a související náklady na pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktiku, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           používání skrytých nebo vedlejších poplatků nebo
                        
               
                           —
                        
                           poplatkům, které neodrážejí úroveň distribuční služby poskytované zprostředkovateli pojištění;
                        
            
   
               i)
            
               míra inovace pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           míře inovace v souvislosti se strukturou pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, včetně začleňování a spuštění,
                        
               
                           —
                        
                           míře inovace v souvislosti s distribučním modelem nebo délkou zprostředkovatelského řetězce,
                        
               
                           —
                        
                           míře šíření inovací, včetně toho, zda je pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika inovativní pro určité kategorie investorů,
                        
               
                           —
                        
                           inovacím zahrnujícím pákový efekt,
                        
               
                           —
                        
                           nedostatečné transparentnosti podkladových aktiv nebo
                        
               
                           —
                        
                           minulým zkušenostem na trhu s podobnými pojistnými produkty s investiční složkou nebo prodejními technikami používanými u těchto produktů;
                        
            
   
               j)
            
               prodejní techniky spojené s pojistným produktem s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k/ke:
               
                           —
                        
                           používaným komunikačním a distribučním kanálům,
                        
               
                           —
                        
                           informačním, marketingovým nebo jiným propagačním materiálům souvisejícím s danou investicí nebo
                        
               
                           —
                        
                           skutečnosti, zda rozhodnutí o nákupu představuje druhé či třetí rozhodnutí po předchozím nákupu;
                        
            
   
               k)
            
               finanční a obchodní situace emitenta pojistného produktu s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           finanční situaci emitenta nebo
                        
               
                           —
                        
                           vhodnosti ujednání o zajištění s ohledem na dané pojistné produkty s investiční složkou;
                        
            
   
               l)
            
               to, zda podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnost či finanční praktika představují vysoké riziko pro výkonnost obchodů uzavřených účastníky nebo investory na relevantním trhu;
            
   
               m)
            
               to, zda charakteristiky pojistného produktu s investiční složkou mají za následek, že je obzvláště náchylný k tomu, aby byl využit pro účely finanční trestné činnosti, a zejména to, zda tyto charakteristiky mohou případně podněcovat k využívání pojistných produktů s investiční složkou k:
               
                           —
                        
                           podvodům či nepoctivosti,
                        
               
                           —
                        
                           nekalému jednání nebo zneužití informací ve vztahu k finančnímu trhu,
                        
               
                           —
                        
                           legalizaci výnosů z trestné činnosti,
                        
               
                           —
                        
                           financování terorismu nebo
                        
               
                           —
                        
                           snazšímu praní peněz;
                        
            
   
               n)
            
               to, zda finanční činnost nebo finanční praktika představuje obzvláště vysoké riziko pro odolnost nebo hladké fungování trhů;
            
   
               o)
            
               to, zda by pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohly vést k významnému a umělému rozdílu mezi cenami derivátu a cenami na základním trhu;
            
   
               p)
            
               to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují vysoké riziko pro infrastrukturu trhu nebo platebních systémů, včetně obchodních systémů, clearingových systémů a systémů vypořádání;
            
   
               q)
            
               to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohou ohrozit důvěru investorů ve finanční systém, nebo
            
   
               r)
            
               to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují vysoké riziko narušení finančních institucí, které jsou považovány za důležité pro finanční systém Unie.
            
   Článek 2
   Kritéria a faktory, které zohlední příslušné orgány pro účely pravomocí k zásahům u pojistných produktů s investiční složkou
   (čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014)
   1.   Pro účely čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014 posoudí příslušné orgány relevantnost všech faktorů a kritérií uvedených v odstavci 2 a při určování, zda uvádění na trh, distribuce nebo prodej určitých pojistných produktů s investiční složkou nebo určitý typ finanční činnosti či praktiky vzbuzuje významné obavy o ochranu investorů či představuje hrozbu pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či jeho části alespoň v jednom členském státě, zohlední všechny příslušné faktory a kritéria.
   Pro účely prvního pododstavce mohou příslušné orgány určit existenci významné obavy o ochranu investorů či hrozby pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či jeho části alespoň v jednom členském státě na základě jednoho či více těchto faktorů a kritérií.
   2.   Mezi faktory a kritéria, jež příslušné orgány posoudí při určování, zda existuje významná obava o ochranu investorů či hrozba pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či jeho části alespoň v jednom členském státě, patří:
   
               a)
            
               míra složitosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky pojišťovny nebo zajišťovny, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           typ podkladových aktiv a míru transparentnosti podkladových aktiv,
                        
               
                           —
                        
                           míru transparentnosti nákladů a poplatků spojených s pojistným produktem s investiční složkou, finanční činností nebo finanční praktikou, a zejména nedostatečnou transparentnost vyplývající z vícero úrovní nákladů a poplatků,
                        
               
                           —
                        
                           složitost výpočtu výkonnosti, zejména s přihlédnutím k tomu, zda návratnost závisí na výkonnosti jednoho či více podkladových aktiv, jež jsou zase ovlivněna jinými faktory,
                        
               
                           —
                        
                           povahu a rozsah případných rizik,
                        
               
                           —
                        
                           skutečnost, zda je pojistný produkt s investiční složkou spojen s jinými produkty či službami, nebo
                        
               
                           —
                        
                           složitost podmínek;
                        
            
   
               b)
            
               rozsah potenciálních škodlivých účinků, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           předpokládané hodnotě daného pojistného produktu s investiční složkou,
                        
               
                           —
                        
                           počtu dotčených zákazníků, investorů nebo účastníků trhu,
                        
               
                           —
                        
                           poměrnému podílu produktu v portfoliích investorů,
                        
               
                           —
                        
                           pravděpodobnosti, rozsahu a povaze případného poškození, včetně výše potenciálně vzniklé ztráty,
                        
               
                           —
                        
                           pravděpodobné době trvání škodlivých účinků,
                        
               
                           —
                        
                           objemu pojistného,
                        
               
                           —
                        
                           počtu dotčených zprostředkovatelů,
                        
               
                           —
                        
                           růstu trhu nebo prodejů,
                        
               
                           —
                        
                           průměrné částce, kterou jednotlivý investor investuje do daného pojistného produktu s investiční složkou,
                        
               
                           —
                        
                           rozsahu pojistného krytí stanovenému v právních předpisech o vnitrostátních systémech záruk pojištění, pokud takovýto systém existuje, nebo
                        
               
                           —
                        
                           hodnotě technických rezerv s ohledem na pojistné produkty s investiční složkou;
                        
            
   
               c)
            
               typ investorů, jichž se daná finanční činnost nebo finanční praktika dotýká nebo jimž je pojistný produkt s investiční složkou nabízen nebo prodáván, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           skutečnost, zda je investor neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkem či způsobilou protistranou podle směrnice 2014/65/EU,
                        
               
                           —
                        
                           dovednosti a schopnosti investorů, včetně úrovně dosaženého vzdělání a zkušeností s podobnými pojistnými produkty s investiční složkou nebo prodejními technikami,
                        
               
                           —
                        
                           ekonomickou situaci investorů, včetně jejich příjmů a majetku,
                        
               
                           —
                        
                           hlavní finanční cíle investorů, včetně důchodového spoření a potřeby krytí rizik,
                        
               
                           —
                        
                           skutečnosti, zda jsou produkt nebo služba investorům prodávány mimo určený cílový trh nebo zda nebyl cílový trh náležitě určen, nebo
                        
               
                           —
                        
                           způsobilosti pro krytí v rámci systému záruk pojištění, pokud takovéto vnitrostátní systémy záruk pojištění existují;
                        
            
   
               d)
            
               míra transparentnosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           typ a transparentnost podkladových aktiv,
                        
               
                           —
                        
                           skryté náklady a poplatky,
                        
               
                           —
                        
                           používání technik přitahujících pozornost investorů, jež však nutně nezohledňují vhodnost nebo celkovou kvalitu pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnosti či finanční praktiky,
                        
               
                           —
                        
                           povahu rizik a transparentnost rizik,
                        
               
                           —
                        
                           používání názvů produktů či terminologie nebo jiných informací, které naznačují vyšší úroveň bezpečnosti nebo návratnosti, než je ve skutečnosti možné či pravděpodobné, nebo které naznačují vlastnosti produktu, jež neexistují, nebo
                        
               
                           —
                        
                           skutečnost, zda nebyly poskytnuty nedostatečné nebo nedostatečně spolehlivé informace o pojistném produktu s investiční složkou, aby si účastníci trhu, jimž jsou určeny, mohli utvořit úsudek, s přihlédnutím k povaze a typu pojistných produktů s investiční složkou;
                        
            
   
               e)
            
               zvláštní znaky nebo podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, včetně případného vloženého pákového efektu, zejména s ohledem na:
               
                           —
                        
                           pákový efekt obsažený v produktu,
                        
               
                           —
                        
                           pákový efekt v důsledku financování nebo
                        
               
                           —
                        
                           znaky obchodů zajišťujících financování;
                        
            
   
               f)
            
               existence a míra nepoměru mezi očekávanou návratností nebo ziskem pro investory a rizikem ztráty ve vztahu k danému pojistnému produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktice, zejména s přihlédnutím k/ke:
               
                           —
                        
                           nákladům na strukturování daného pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky a jiným nákladům,
                        
               
                           —
                        
                           nepoměru ve vztahu k riziku emitenta, které si emitent ponechává, nebo
                        
               
                           —
                        
                           poměru rizika a návratnosti;
                        
            
   
               g)
            
               možnost investorů snadno prodat příslušný pojistný produkt s investiční složkou nebo přejít na jiný produkt a náklady s tím spojené, zejména s přihlédnutím k/ke:
               
                           —
                        
                           překážkám při změně investiční strategie ve vztahu k pojistné smlouvě,
                        
               
                           —
                        
                           skutečnosti, že předčasné odstoupení není přípustné, nebo je přípustné za takových smluvních podmínek, že lze mít za to, že přípustné není, nebo
                        
               
                           —
                        
                           jiným překážkám výstupu;
                        
            
   
               h)
            
               stanovování cen a související náklady na pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktiku, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           používání skrytých nebo vedlejších poplatků nebo
                        
               
                           —
                        
                           poplatkům, které neodrážejí úroveň distribuční služby poskytované zprostředkovateli pojištění;
                        
            
   
               i)
            
               míra inovace pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           míře inovace v souvislosti se strukturou pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, včetně začleňování a spuštění,
                        
               
                           —
                        
                           míře inovace v souvislosti s distribučním modelem nebo délkou zprostředkovatelského řetězce,
                        
               
                           —
                        
                           míře šíření inovací, včetně toho, zda je pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika inovativní pro určité kategorie investorů,
                        
               
                           —
                        
                           inovacím zahrnujícím pákový efekt,
                        
               
                           —
                        
                           nedostatečné transparentnosti podkladových aktiv nebo
                        
               
                           —
                        
                           minulým zkušenostem na trhu s podobnými pojistnými produkty s investiční složkou nebo prodejními technikami používanými u těchto produktů;
                        
            
   
               j)
            
               prodejní techniky spojené s pojistným produktem s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k/ke:
               
                           —
                        
                           používaným komunikačním a distribučním kanálům,
                        
               
                           —
                        
                           informačním, marketingovým nebo jiným propagačním materiálům souvisejícím s investicemi nebo
                        
               
                           —
                        
                           skutečnosti, zda rozhodnutí o nákupu představuje druhé či třetí rozhodnutí po předchozím nákupu;
                        
            
   
               k)
            
               finanční a obchodní situace emitenta pojistného produktu s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k:
               
                           —
                        
                           finanční situaci emitenta nebo
                        
               
                           —
                        
                           vhodnosti ujednání o zajištění s ohledem na dané pojistné produkty s investiční složkou;
                        
            
   
               l)
            
               to, zda podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnost či finanční praktika představují vysoké riziko pro výkonnost obchodů uzavřených účastníky nebo investory na relevantním trhu;
            
   
               m)
            
               to, zda charakteristiky pojistného produktu s investiční složkou mají za následek, že je obzvláště náchylný k tomu, aby byl využit pro účely finanční trestné činnosti, a zejména to, zda tyto charakteristiky mohou případně podněcovat k využívání pojistných produktů s investiční složkou k:
               
                           —
                        
                           podvodům či nepoctivosti,
                        
               
                           —
                        
                           nekalému jednání nebo zneužití informací ve vztahu k finančnímu trhu,
                        
               
                           —
                        
                           legalizaci výnosů z trestné činnosti,
                        
               
                           —
                        
                           financování terorismu nebo
                        
               
                           —
                        
                           snazšímu praní peněz;
                        
            
   
               n)
            
               to, zda finanční činnost nebo finanční praktika představuje obzvláště vysoké riziko pro odolnost nebo hladké fungování trhů;
            
   
               o)
            
               to, zda by pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohly vést k významnému a umělému rozdílu mezi cenami derivátu a cenami na základním trhu;
            
   
               p)
            
               to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují riziko pro infrastrukturu trhu nebo platebních systémů, včetně obchodních systémů, clearingových systémů a systémů vypořádání;
            
   
               q)
            
               to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohou ohrozit důvěru investorů ve finanční systém, nebo
            
   
               r)
            
               to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují vysoké riziko narušení finančních institucí, které jsou považovány za důležité pro finanční systém členského státu dotyčného příslušného orgánu.
            
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 31. prosince 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.