Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1906 ze dne 28. října 2016, kterým se po dvou sté padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1906/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 295/74
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1906
   ze dne 28. října 2016,
   kterým se po dvou sté padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 25. října 2016 rozhodl o změně tří záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      Identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
      
                  a)
               
                  „Mohamed Amin Mostafa. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 11.10.1975. Místo narození: Kirkuk, Irák. Další informace: pod správním kontrolním opatřením v Itálii, jehož platnost má vypršet 15. ledna 2012. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003“ se nahrazuje tímto:
                  „Mohamed Amin Mostafa. Datum narození: 11.10.1975. Místo narození: Kirkuk, Irák. Státní příslušnost: irácká. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie (bydliště). Další informace: pod správním kontrolním opatřením v Itálii, jehož platnost má vypršet 15. ledna 2012. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.11.2003.“
               
      
                  b)
               
                  „Hilarion Del Rosario Santos III (také znám jako a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titul: Amir. Adresa: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny Datum narození: 12.3.1966. Místo narození: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipíny Státní příslušnost: filipínská. Číslo pasu: AA780554 (filipínský cestovní pas). Další informace: a) zakladatel a vůdčí postava hnutí Rajah Solaiman Movement a napojen na skupinu Abu Sayyaf Group. b) v květnu 2011 ve vazbě na Filipínách Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.6.2008“ se nahrazuje tímto:
                  „Hilarion Del Rosario Santos III (také znám jako a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titul: Amir. Adresa: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny Datum narození: 12.3.1966. Místo narození: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipíny Státní příslušnost: filipínská. Číslo pasu: AA780554 (filipínský cestovní pas). Další informace: a) zakladatel a vůdčí postava hnutí Rajah Solaiman Movement a napojen na skupinu Abu Sayyaf Group. b) v květnu 2011 ve vazbě na Filipínách Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 4.6.2008.“
               
      
                  c)
               
                  „Anas Hasan Khattab (také znám jako a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud). Titul: Amír. Datum narození: 7.4.1986. Místo narození: Damašek, Sýrie. Národní identifikační číslo: 00351762055. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014“ se nahrazuje tímto:
                  „Anas Hasan Khattab (také znám jako a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud). Titul: Amír. Datum narození: 7.4.1986. Místo narození: Damašek, Sýrie. Státní příslušnost: syrská. Další informace: administrativní Amír subjektu „Al-Nusrah Front for the People of the Levant“. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.