Nařízení Komise (EU) 2016/1911 ze dne 28. října 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1911/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 296/1
            
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1911
   ze dne 28. října 2016,
   kterým se stanoví zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2016.
            
   
               (2)
            
               Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.
            
   
               (3)
            
               Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vyčerpání kvóty
   Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
   Článek 2
   Zákazy
   Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         João AGUIAR MACHADO
         
            generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Č.
               
                  32/TQ1367
               
                  Členský stát
               
                  Španělsko
               
                  Populace
               
                  BSF/8910-
               
                  Druh
               
                  Tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo)
               
                  Oblast
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
               
                  Datum ukončení
               
                  16.9.2016
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.