Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1928 ze dne 4. listopadu 2016 o určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1928/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 299/22
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1928
   ze dne 4. listopadu 2016
   o určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (1), a zejména na přílohu II část A odstavec 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V příloze II nařízení (EU) 2015/757 jsou uvedena pravidla týkající se monitorování přepravovaného nákladu a dalších příslušných informací. Určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, se zejména provádí podle parametrů uvedených v části A odst. 1 písm. g) uvedené přílohy.
            
   
               (2)
            
               V případě ropných tankerů, chemických tankerů, lodí přepravujících plyn, lodí přepravujících volně ložený náklad, chladírenských nákladních lodí a lodí pro kombinovanou přepravu je vhodné zajistit, aby stanovení provozního ukazatele průměrné energetické účinnosti bylo v souladu s pokyny organizace IMO pro dobrovolné používání provozního ukazatele energetické účinnosti lodí (EEOI) (2), neboť tyto pokyny odrážejí postupy v daném odvětví.
            
   
               (3)
            
               V případě tankerů na LNG a kontejnerových nákladních lodí s prostory typu ro-ro by parametr používaný pro výpočet přepravovaného nákladu měl odrážet postupy v daném odvětví a také zajistit, aby poskytované informace byly přesné a srovnatelné v průběhu času.
            
   
               (4)
            
               V případě lodí pro kusový náklad by se měl při určování přepravovaného nákladu uplatňovat zvláštní přístup, který zohlední rozdíly v měrné hmotnosti nákladu, jimiž se tato kategorie lodí vyznačuje. Je vhodné umožnit, aby tyto údaje byly dobrovolně doplněny o další údaje v souladu s příslušnými pokyny organizace IMO pro dobrovolné používání provozního ukazatele energetické účinnosti lodí (EEOI).
            
   
               (5)
            
               V případě lodí na přepravu vozidel by se měl při určování nákladu uplatňovat flexibilní přístup založený na dvou různých možnostech. Aby se zohlednil zvláštní význam objemu, je vhodné umožnit dobrovolné poskytování údajů o různých dalších parametrech.
            
   
               (6)
            
               Osobní lodě typu ro-ro by měly být považovány za zvláštní případ, pro nějž by měly platit zvláštní podmínky. Vzhledem k tomu, že osobní lodě typu ro-ro poskytují smíšené služby, a aby byly lépe reflektovány postupy v daném odvětví, by měly být k vyjádření přepravovaného nákladu použity dva parametry.
            
   
               (7)
            
               Pro ostatní typy lodí, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií ani do kategorií uvedených v příloze II části A odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2015/757, by měl být povolen pružný přístup, který by plně odrážel rozmanitost lodí, které přepravují velmi odlišné druhy nákladu. V zájmu konzistentnosti a srovnatelnosti údajů v průběhu času v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757 musí být nejvhodnější parametr přepravovaného nákladu zvolený danou společností zdokumentován v plánu monitorování lodi a náležitě uplatňován.
            
   
               (8)
            
               Komise provedla konzultaci se zúčastněnými stranami ohledně osvědčených postupů v daném odvětví, pokud jde o záležitosti, na něž se vztahuje toto nařízení. Tato konzultace se uskutečnila prostřednictvím „podskupiny pro monitorování“ zřízené pod záštitou Evropského fóra pro udržitelnou lodní dopravu.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu zřízeného článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (3),
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví pravidla upřesňující parametry použitelné k určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, pro účely monitorování dalších příslušných informací u jednotlivých plaveb podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/757.
   Článek 2
   Definice
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
               1)
            
               „ropným tankerem“ loď konstruovaná nebo přizpůsobená především pro hromadnou přepravu ropy nebo ropných produktů v nákladových prostorech, jiná než lodě pro kombinovanou přepravu, tankery na jedovaté kapalné látky nebo plynové tankery;
            
   
               2)
            
               „chemickým tankerem“ loď konstruovaná nebo přizpůsobená pro hromadnou přepravu jakéhokoli kapalného výrobku uvedeného v kapitole 17 Mezinárodního předpisu pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie (4) nebo loď konstruovaná nebo přizpůsobená pro hromadnou přepravu nákladu jedovatých kapalných látek;
            
   
               3)
            
               „tankerem na LNG“ tanker pro hromadnou přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG) (především metanu) v samostatných izolovaných nádržích;
            
   
               4)
            
               „lodí přepravující plyn“ tanker pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů jiných než LNG;
            
   
               5)
            
               „lodí přepravující volně ložený náklad“ loď, která je určena především k hromadné přepravě suchého nákladu, včetně typů, jako jsou lodě na přepravu rudy, podle definice v pravidle 1 kapitoly XII Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1998 (dále jen „úmluva SOLAS“), avšak s výjimkou lodí pro kombinovanou přepravu;
            
   
               6)
            
               „lodí pro kusový náklad“ jednopodlažní nebo vícepodlažní loď určená především k přepravě běžného nákladu s výjimkou specializovaných lodí pro přepravu suchého nákladu, které nejsou zahrnuty do výpočtu referenčních prvků pro nákladní lodě, konkrétně lodí na přepravu hospodářských zvířat, nákladních člunů, těžkého nákladu, jachet a jaderného paliva;
            
   
               7)
            
               „chladírenskou nákladní lodí“ loď určená výhradně k přepravě chlazeného nákladu v nákladových prostorech;
            
   
               8)
            
               „lodí na přepravu vozidel“ vícepodlažní nákladní loď typu ro-ro určená k přepravě prázdných automobilů a nákladních vozidel;
            
   
               9)
            
               „lodí pro kombinovanou přepravu“ loď určená k hromadné přepravě tekutého i pevného nákladu ve výši 100 % hrubé nosnosti;
            
   
               10)
            
               „osobní lodí typu ro-ro“ loď, která přepravuje více než 12 cestujících a která má na palubě nákladní prostory typu ro-ro;
            
   
               11)
            
               „kontejnerovou nákladní lodí s prostory typu ro-ro“ hybridní loď s nezávislými oddíly pro kontejnerovou přepravu a pro přepravu nákladu typu ro-ro;
            
   
               12)
            
               „hmotností aktuálně přepravovaného nákladu“ v metrických tunách vyjádřený zjištěný objemový výtlak naložené lodi při daném ponoru vynásobený relativní hustotou vody k času odplutí, od nějž se odečte hmotnost prázdné lodi a hmotnost zásob paliva na lodi zjištěná k času odplutí naložené lodi na příslušnou plavbu;
            
   
               13)
            
               „zjištěným objemovým výtlakem“ v metrech krychlových vyjádřený objemový výtlak lodi k vnější hraně žebroví a bez přídatných konstrukcí u lodí s kovovou obšívkou a objemový výtlak k vnějšímu povrchu trupu lodi u lodí s obšívkou z jiných materiálů;
            
   
               14)
            
               „hmotností prázdné lodi“ v metrických tunách vyjádřená skutečná hmotnost lodi bez paliva, cestujících, nákladu, vody a jiných spotřebitelných zásob na palubě.
            
   Článek 3
   Parametry pro stanovení „přepravovaného nákladu“ pro jednotlivé kategorie lodí
   „Přepravovaný náklad“ pro účely monitorování dalších příslušných informací u jednotlivých plaveb podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2015/757 se určuje takto:
   
               a)
            
               u ropných tankerů jako hmotnost nákladu na palubě;
            
   
               b)
            
               u chemických tankerů jako hmotnost nákladu na palubě;
            
   
               c)
            
               u tankerů na LNG jako objem nákladu při vyložení, nebo pokud se náklad vykládá při více příležitostech během plavby, jako součet nákladu vyloženého během plavby a nákladu vyloženého při všech následujících zastávkách až do naložení nového nákladu;
            
   
               d)
            
               u lodí přepravujících plyn jako hmotnost nákladu na palubě;
            
   
               e)
            
               u lodí přepravujících volně ložený náklad jako hmotnost nákladu na palubě;
            
   
               f)
            
               u lodí pro kusový náklad jako hmotnost aktuálně přepravovaného nákladu při plavbách naložené lodi a jako nula při zátěžových plavbách;
            
   
               g)
            
               u chladírenských nákladních lodí jako hmotnost nákladu na palubě;
            
   
               h)
            
               u lodí na přepravu vozidel jako hmotnost nákladu na palubě, určená jako skutečná hmotnost nebo jako počet nákladových jednotek nebo obsazených metrů jízdních pruhů vynásobený standardními hodnotami pro jejich hmotnost;
            
   
               i)
            
               u lodí pro kombinovanou přepravu jako hmotnost nákladu na palubě;
            
   
               j)
            
               u osobních lodí typu ro-ro jako počet cestujících a hmotnost nákladu na palubě, určená jako skutečná hmotnost nebo jako počet nákladových jednotek (nákladních vozidel, automobilů atd.) nebo obsazených metrů jízdních pruhů vynásobený standardními hodnotami pro jejich hmotnost;
            
   
               k)
            
               u kontejnerových nákladních lodí s prostory typu ro-ro jako objem nákladu na palubě, určený jako součet počtu nákladových jednotek (automobilů, přívěsů, nákladních vozidel a dalších standardních jednotek) vynásobeného základní plochou a výškou podlaží (vzdáleností mezi podlahou a nosným trámem), počtu obsazených metrů jízdních pruhů vynásobeného výškou podlaží (pro ostatní náklad typu ro-ro) a počtu jednotek TEU vynásobeného 38,3 m3;
            
   
               l)
            
               u ostatních typů lodí, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmenech a) až k) ani do kategorií uvedených v příloze II části A odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2015/757, jako hmotnost nákladu na palubě nebo jako hmotnost aktuálně přepravovaného nákladu při plavbách naložené lodi a jako nula při zátěžových plavbách.
            
   Pro účely prvního pododstavce písm. f) lze jako další parametr dobrovolně použít hmotnost nákladu na palubě.
   Pro účely prvního pododstavce písm. h) lze jako další parametr dobrovolně použít hmotnost aktuálně přepravovaného nákladu při plavbách naložené lodi a nulu při zátěžových plavbách.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55.
   
      (2)  MEPC.1/Circ.684.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).
   
      (4)  Ve znění MEPC.225(64) a MSC.340(91).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.