Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1929 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1929/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 299/26
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1929
   ze dne 4. listopadu 2016,
   kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 30. ledna 2013 Francie v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) obdržela žádost o zařazení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351 do přílohy I uvedené směrnice pro použití v přípravcích typu 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak jsou vymezeny v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 18, jak je vymezen v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (2)
            
               Francie předložila dne 29. května 2015 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (3)
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 16. února 2016 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
   
               (4)
            
               Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky typu 18 obsahující látku Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné schválit látku Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, pro použití v biocidních přípravcích typu 18 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Obecný název
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
                  Typ přípravku
               
                  Zvláštní podmínky
               
                  
                     Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351
               
                  Nepoužije se
               
                  Žádné relevantní nečistoty
               
                  1. března 2017
               
                  28. února 2027
               
                  18
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                  
                              2)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:
                              
                                          a)
                                       
                                          profesionálním uživatelům;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          obecné populaci vystavené úletu postřikové kapaliny;
                                       
                              
                                          c)
                                       
                                          půdnímu prostředí, pokud se přípravek použije před deštěm.
                                       
                           
               
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky hodnocené v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.