Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1934 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje (ATMAC/TMAC) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1934/2016/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 299/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1934
   ze dne 4. listopadu 2016,
   kterým se schvaluje alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje (ATMAC/TMAC) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Uvedený seznam zahrnuje alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje (ATMAC/TMAC).
            
   
               (2)
            
               Alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro použití v přípravcích typu 8, konzervační přípravky pro dřevo, jak jsou popsány v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravkům typu 8, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (3)
            
               Itálie, která byla jmenována hodnotícím příslušným orgánem, předložila hodnotící zprávy a doporučení dne 20. listopadu 2007 a dne 10. června 2010.
            
   
               (4)
            
               Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 14. dubna 2016 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.
            
   
               (5)
            
               Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky typu 8 obsahující alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.
            
   
               (6)
            
               Je proto vhodné schválit alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje pro použití v biocidních přípravcích typu 8 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.
            
   
               (7)
            
               Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nutná ke splnění nových požadavků.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Obecný název
               
                  Název podle IUPAC
                  Identifikační čísla
               
                  Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)
                  
               
                  Datum schválení
               
                  Datum skončení platnosti schválení
               
                  Typ přípravku
               
                  Zvláštní podmínky
               
                  Alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje (ATMAC/TMAC)
               
                  Název podle IUPAC:
                  alkyltrimethylammoniumchlorid kokosového oleje
                  č. ES: 263-038-9
                  CAS: 61789-18-2
               
                  96,6 % hmotnostních
               
                  1. května 2018
               
                  30. dubna 2028
               
                  8
               
                  Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:
                  
                              1)
                           
                              Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.
                           
                  
                              2)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:
                              
                                          a)
                                       
                                          průmyslovým a profesionálním uživatelům;
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          půdě a podzemní vodě u dřeva, které bude často vystaveno vlivu počasí.
                                       
                           
                  
                              3)
                           
                              Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u půdy a povrchových a podzemních vod, musí být na označení a v bezpečnostních listech (jsou-li k dispozici) povolených přípravků uvedeno, že průmyslové nebo profesionální použití musí probíhat v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem a/nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že všechny úniky při použití přípravku se musí zachytit pro účely opětovného využití nebo zneškodnění.
                           
               
      
      
         (1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky hodnocené v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.